IBPBI/2/423-526/14/CzP | Interpretacja indywidualna

Jak w powyższym stanie faktycznym należy ustalić, który dochód Wspólnoty stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?
IBPBI/2/423-526/14/CzPinterpretacja indywidualna
 1. garaż
 2. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
 3. lokaty
 4. odsetki
 5. rachunek bankowy
 6. wspólnota mieszkaniowa
 7. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 maja 2014 r.), uzupełnionym 31 lipca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 lipca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-526/14/CzP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 31 lipca 2014 r.

We wniosku zostały przedstawione następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnotą mieszkaniową działającą na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). W myśl art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości tworzą wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, a co za tym idzie nie posiada własnego majątku (jedynie zarządza majątkiem swoich członków w takim zakresie, w jakim wchodzi on w skład nieruchomości wspólnej). Z punktu widzenia prawa podatkowego, wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 851, dalej: „updop”). Członkowie Wspólnoty, na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali, dokonują wpłat zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, jak i na poczet kosztów utrzymania indywidualnych lokali. Wysokość zaliczek wynika z planowanych kosztów i z ich udziału w nieruchomości.

Po zakończeniu roku kalendarzowego Zarząd Wspólnoty przedkłada właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swej działalności, które zawiera między innymi rozliczenie pobranych zaliczek i poniesionych wydatków. Przychody wspólnoty mieszkaniowej stanowią:

 • zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • zaliczki wpłacane przez właścicieli garaży na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • otrzymane odsetki, wpłacone przez właścicieli garaży od należności nieregulowanych w terminie,
 • zaliczki na pokrycie kosztów mediów (woda, wywóz nieczystości stałych i płynnych),
 • przychody z udostępnienia nieruchomości firmie świadczącej usługi internetowe,
 • otrzymane odsetki od lokat terminowych,
 • kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na koncie tzw. Funduszu Remontowego,
 • wypłata premii bankowej (program rekomendacyjny).

Koszty ponoszone przez Wspólnotę to:

 • koszty dotyczące utrzymania nieruchomości (remonty, przeglądy techniczne, konserwacje, utrzymanie czystości, administrowanie nieruchomością, energia elektryczna części wspólnej, ubezpieczenia nieruchomości, itp.),
 • zakup mediów (zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

Różnice pomiędzy ustalonymi opłatami zaliczkowymi za media, a kosztami rzeczywistymi podlegają rozliczeniu w okresach półrocznych z właścicielami mieszkań i garaży (zwrot nadpłaty w przypadku gdy zaliczki są wyższe od kosztów lub dopłata przez właścicieli, gdy koszty są wyższe od ustalonych zaliczek).

Nowelizacją updop z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1589) w art. 17 ust. 1 dodany został pkt 44, w którym ograniczono zwolnienia m.in. wspólnot mieszkaniowych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej do dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W updop brak jest ustawowej definicji „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, co utrudnia ocenę, które z przychodów uzyskiwanych przez Wspólnotę należy zaliczyć do przychodów z działalności z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a które do pozostałych przychodów do opodatkowania.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 23 lipca 2014 r. wskazano, że:

 1. przychód Wspólnoty z tytułu wypłaty premii bankowej (program rekomendacyjny) związany jest z kontem/rachunkiem eksploatacyjnym. Rachunek ten związany jest z bieżącym utrzymaniem nieruchomości.
 2. prowizje i koszty bankowe związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi dotyczą konta/rachunku eksploatacyjnego.

Wskazane koszty dotyczą m.in. opłat za prowadzenie rachunku bankowego, opłat za realizację przelewów bankowych, itp. Opłaty te są pobierane z rachunku eksploatacyjnego Wspólnoty w granicach określonych bankowymi taryfami prowizji i opłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak w powyższym stanie faktycznym należy ustalić, który dochód Wspólnoty stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wspólnoty,

1.przychody z tytułu:

 • zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali zarówno mieszkalnych, jak i garaży na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej - należy zaliczyć do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • otrzymanych odsetek, wpłaconych przez właścicieli zarówno lokali mieszkalnych, jak i garaży – należy uznać jako przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za szkody w części wspólnej nieruchomości (z polisy ubezpieczeniowej) - należy uznać jako przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • otrzymanych odsetek (kapitalizacja odsetek) od środków zgromadzonych przez właścicieli na koncie tzw. Funduszu Remontowego w zakresie w jakim będą wykorzystane na remonty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych - należy uznać jako przychody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
 • wypłaty premii bankowej, w zakresie w jakim będzie przeznaczona na cele utrzymania nieruchomości wspólnej - należy uznać jako przychód związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
 • otrzymanych odsetek z lokat bankowych - należy uznać jako przychody niezwiązane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi
 • otrzymanych wynagrodzeń od firm zewnętrznych (najem części nieruchomości wspólnej) pod sieć internetową - należy uznać jako niezwiązane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

2.koszty:

 • zakupu mediów – należy zaliczyć do kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
 • utrzymania nieruchomości (sprzątanie, administrowanie, energia elektryczna części wspólnej, itp.) – należy je zaliczyć do kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
 • prowizji i kosztów bankowych – należy je zaliczyć do kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.), określając sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zatem zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali o innym przeznaczeniu. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, będącego prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ust. 1 ww. ustawy).

Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu.

Przepis art. 14 powyższej ustawy stanowi natomiast, że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, określanej w dalszej części skrótem „updop”), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest z zastrzeżeniem art. 10 i 11 (które w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania) nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty, co do zasady, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią przychód w rozumieniu updop.

Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez Wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem, w myśl art. 15 ust. 1 updop, są kosztami uzyskania przychodów; stanowi on, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W określonych sytuacjach uzyskany przez Wspólnotę dochód może jednak korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą:

 1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
 2. dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powołana updop nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, dlatego też należy sięgnąć do wykładni językowej powyższych pojęć.

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

W odniesieniu do drugiego z ww. pojęć wskazać należy, że z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. Uwzględniając zakres tak rozumianego pojęcia „gospodarka” oraz pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, na które składają się m.in. lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami (tj. np. garażami i miejscami postojowymi), uzasadnione jest twierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym.

Związane z wyżej wymienionymi zasobami przychody (np. opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu updop (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 updop). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W opisie stanu faktycznego Wspólnota wyszczególniła źródła przychodów oraz koszty ich uzyskania, a jej wątpliwości budzi, które z nich wpływają na wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a które wpływają na określenie dochodu korzystającego ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Biorąc powyższe pod uwagę, w odniesieniu do przychodów z tytułu:

 • zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali zarówno mieszkalnych, jak i garaży na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • otrzymanych odsetek wpłaconych przez właścicieli zarówno lokali mieszkalnych, jak i garaży,
 • otrzymanych odsetek (kapitalizacja odsetek) od środków zgromadzonych przez właścicieli na koncie tzw. Funduszu Remontowego w zakresie w jakim będą wykorzystane na remonty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
 • wypłaty premii bankowej związanej z rachunkiem bieżącym, w zakresie w jakim będzie przeznaczona na cele utrzymania nieruchomości wspólnej

-należy stwierdzić, że stanowią przychody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, a zatem mają wpływ na dochód, który może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Z kolei otrzymane przez Wspólnotę przychody z tytułów:

 • odsetek z lokat bankowych,
 • wynagrodzeń od firm zewnętrznych (najem części nieruchomości wspólnej) pod sieć internetową

-należy uznać jako niezwiązane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, mające wpływ na wysokość dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu zaś do kosztów:

 • zakupu mediów,
 • utrzymania nieruchomości wspólnej (sprzątanie, administrowanie, energia elektryczna części wspólnej, itp.),
 • prowizji i kosztów bankowych.

-należy je zaliczyć do kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, mających wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop prawnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Stanowisko Wspólnoty jest zatem prawidłowe.

Wydając niniejszą interpretację przyjęto założenie, że właściciele garaży są jednocześnie właścicielami lokali mieszkalnych. Dodatkowo należy wskazać, że Wspólnota w opisie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie wskazała, że sieć internetowa służy mieszkańcom, w związku z tym, przyjęto za Wnioskodawcą, że środki otrzymane w związku z najmem części wspólnej na potrzeby sieci internetowej stanowią przychód z pozostałej działalności Wspólnoty. Ponadto, tut. Organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przychodów z tytułu zwrotu kosztów windykacji, należnych opłat, ponieważ w opisie stanu faktycznego nie wskazano, że Wspólnota takie przychody otrzymuje.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.