IBPBI/2/423-136/12/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy uzyskany przez Wspólnotę dochód w wysokości 290.000,00 zł z tytułu jednorazowego wynagrodzenia za zajęcie terenu i przeprowadzenie przyłączy sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji ogólnospławnej, ciepłowniczej i energetycznej oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu obciążających nieruchomość, na rzecz zakładów dostarczających media, który zostaje przeznaczony w całości na wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 28 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania jednorazowego wynagrodzenia za zajęcie terenu i przeprowadzenie przyłączy sieci infrastruktury podziemnej oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu (obciążających nieruchomość) na rzecz zakładów dostarczających media - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania jednorazowego wynagrodzenia za zajęcie terenu i przeprowadzenie przyłączy sieci infrastruktury podziemnej oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu (obciążających nieruchomość) na rzecz zakładów dostarczających media. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 23 marca 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-136/12/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 28 marca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wspólnota funkcjonuje od 2004 r. W skład zasobu mieszkaniowego Wspólnoty wchodzą: budynek mieszkalny wielorodzinny, teren stanowiący działki o powierzchni 914 m2 i o powierzchni 4505 m2, sieci uzbrojenia podziemnego, budowle komunikacyjne: asfaltowa droga wewnętrzna, zatoki postojowe, chodniki oraz trawniki. Przez część wspólną nieruchomości Wspólnoty (grunt) przebiegają sieci infrastruktury podziemnej, z której korzystają inne wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Na sąsiedniej działce ewidencyjnej Deweloper, realizuje budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną. W celu zapewnienia nowej inwestycji właściwego podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i energetycznej, niezbędne jest uzyskanie przez inwestora zgody Wspólnoty na przeprowadzenie przyłączy sieci infrastruktury podziemnej przez części działki Wspólnoty, zajęcie jej na czas realizacji inwestycji oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu obciążających nieruchomość na rzecz zakładów dostarczających media.

Ustawodawca przepisem art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), nałożył na inwestora obowiązek załączenia do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia w sprawie realizacji robót budowlanych, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie powinno dotyczyć wszystkich działek na których planowana jest budowa danej inwestycji, w tym działek niebędących we władaniu inwestora. W ww. oświadczeniu należy wskazać dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jest to m.in. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabudowę jego działki przez inwestora. Zgodnie z art. 47 ustawy prawo budowlane, jeżeli do wykonania robót budowlanych jest niezbędne wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela nieruchomości sąsiedniej na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia tych warunków właściwy organ na wniosek inwestora w drodze decyzji, rozstrzyga o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku, organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Powołana regulacja ma na celu umożliwienie inwestorowi dysponującemu uprawnieniem do wykonania określonych robót budowlanych, ich realizację w sytuacji, gdy przeprowadzenie robót wymaga wejścia na cudzy teren, a właściciel tego terenu nie wyraża na takie wejście zgody. Wydać decyzję o niezbędności wejścia na cudzy teren organ może w stosunku do inwestora, który jest uprawniony do wykonywania robót, gdy roboty wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, decyzje o niezbędności wejścia można wydać inwestorowi dysponującemu takim pozwoleniem.

W myśl art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Służebność przesyłu może zostać ustanowiona w drodze umowy stron, zawartej w formie aktu notarialnego, bez potrzeby powadzenia postępowania sądowego. Gdy przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, np. jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii jej warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego. W takim przypadku istnieje również podstawa do ustalenia wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości.

Mając powyższe uregulowania prawne na uwadze, Wspólnota na wniosek Dewelopera aktem notarialnym z dnia 07 lipca 2011 r. zawarła porozumienie w myśl którego, wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez Jej działkę przyłączy sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji ogólnospławnej, ciepłowniczej i energetycznej w celu podłączenia realizowanego budynku mieszkalnego do istniejącej infrastruktury podziemnej. Ponadto, wyraziła zgodę na zajęcie części innej działki na czas realizacji robót oraz zobowiązała się do ustanowienia, na wezwanie Dewelopera na czas nieoznaczony, w formie aktu notarialnego służebności przesyłu na rzecz zakładów dostarczających media, zgodnie z ich wymaganiami, jeżeli okaże się to konieczne. Porozumienie zostało zawarte na podstawie podjętej uchwały właścicieli z dnia 28 czerwca 2011 r. W dniu 28 listopada 2011 r. Deweloper dokonał przelewu kwoty 290.000,00 zł na rachunek Wspólnoty, natomiast Wspólnota w dniu 29 listopada 2011 r. wydała zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane na rzecz Dewelopera i zakładów branżowych, a także zobowiązała się do ustanowienia służebności przesyłu. W miesiącu grudniu 2011 r. Deweloper zajął część działki tj. drogę wewnętrzną, zatoki postojowe, chodniki z kostki betonowej, trawniki wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego oraz przystąpił do realizacji robót przyłączeniowych, które trwają do dnia dzisiejszego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uzyskany przez Wspólnotę dochód w wysokości 290.000,00 zł z tytułu jednorazowego wynagrodzenia za zajęcie terenu i przeprowadzenie przyłączy sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji ogólnospławnej, ciepłowniczej i energetycznej oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu obciążających nieruchomość, na rzecz zakładów dostarczających media, który zostaje przeznaczony w całości na wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi są zwolnione z podatku.

Zdaniem Wspólnoty w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 z dnia 05 marca 2008 r., budynek mieszkalny, teren stanowiący działki, sieci uzbrojenia terenu, droga wewnętrzna, zatoki postojowe, trawniki stanowią zasób mieszkaniowy Wspólnoty.

Wyrażenie przez Wspólnotę zgody na zajęcie część działki oraz ww. składników zasobu mieszkaniowego, stanowi element gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód osiągnięty za zajęcie terenu i przeprowadzenie przyłączy sieci infrastruktury podziemnej oraz ustanowienie służebności przesyłu w kwocie 290.000,00 zł, stanowi dochód z tej gospodarki przeznaczony na fundusz remontowy wspólnoty tj. na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Mimo wyrażenia zgody na zajęcie terenu, przeprowadzenia przyłączy oraz ustanowienie służebności przesyłu, teren działki, droga wewnętrzna, infrastruktura podziemna, zatoki postojowe, chodniki, trawniki znajdują się w dalszym ciągu w zasobie mieszkaniowym Wspólnoty i służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jej budynku mieszkalnego.

Właściciele wyrażając zgodę deweloperowi na dysponowanie nieruchomością w celu zainstalowania i pozostawienia w gruncie sieci oraz wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów, zdecydowali się na ograniczenie swobody korzystania ze swoich uprawnień i uczynili to mając na celu pozyskanie środków na cele remontowe. Wspólnota Mieszkaniowa uważa, że w tym przypadku pozyskanie funduszy na wykonanie remontów i modernizację budynku oraz budowli komunikacyjnych nie można uznać za formę działalności gospodarczej. Zatem, otrzymane jednorazowe wynagrodzenie nie jest dochodem z działalności gospodarczej, lecz jest związane z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej. Dochód ten korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ Wspólnota przeznacza go w całość na fundusz remontowy tj. na cele związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego. Ponadto, należy dodać, że Wspólnota nie prowadzi innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W myśl ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają jedynie dochody osiągnięte z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Wspólnota mieszkaniowa powstaje w celu realizacji wspólnych działań właścicieli lokali w danej nieruchomości, związanych z utrzymaniem danej nieruchomości, w tym dla rozliczenia na poszczególnych właścicieli ponoszonych w związku z tymi działaniami wydatków. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 29 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

W myśl art. 3 ww. ustawy, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ustawy o pdop, wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą:

  1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
  2. dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powołana ustawa o pdop nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zakresu tych pojęć nie da się także wywieść z przepisów ww. ustawy o własności lokali, tym samym zasadne jest skorzystanie w tym zakresie z reguł wykładni językowej.

W języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojecie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych” określa rzeczy związane z mieszkaniem. W konsekwencji, z interpretacji językowej pojęcia „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” wynika, że gospodarka ta obejmuje dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi rzeczami związanymi z zamieszkiwaniem.

Przez „zasoby mieszkaniowe”, należy natomiast rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do „zasobów mieszkaniowych” należy zaliczyć również grunty, na których posadowione są budynki mieszkalne bądź inne budynki, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, np. budynki administracyjno-gospodarcze.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż na sąsiedniej działce ewidencyjnej, Deweloper, realizuje budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną. W celu zapewnienia nowej inwestycji właściwego podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i energetycznej, niezbędne jest uzyskanie przez inwestora zgody Wspólnoty na przeprowadzenie przyłączy sieci infrastruktury podziemnej przez części działki Wspólnoty, zajęcie jej na czas realizacji inwestycji oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu obciążających nieruchomość, na rzecz zakładów dostarczających media. Wspólnota na wniosek Dewelopera wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez Jej działkę przyłączy sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji ogólnospławnej, ciepłowniczej i energetycznej w celu podłączenia realizowanego budynku mieszkalnego do istniejącej infrastruktury podziemnej. Ponadto, wyraziła zgodę na zajęcie części innej działki na czas realizacji robót oraz zobowiązała się do ustanowienia, na wezwanie Dewelopera na czas nieoznaczony, w formie aktu notarialnego służebności przesyłu na rzecz zakładów dostarczających media zgodnie z ich wymaganiami jeżeli okaże się to konieczne. W dniu 28 listopada 2011 r. Deweloper dokonał przelewu kwoty 290.000,00 zł na rachunek Wspólnoty, natomiast Wspólnota w dniu 29 listopada 2011 r. wydała zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane na rzecz Dewelopera i zakładów branżowych, a także zobowiązała się do ustanowienia służebności przesyłu.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan prawny do opisu stanu faktycznego ujętego we wniosku należy stwierdzić, że dochód uzyskany od Dewelopera nie może być zaliczony do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ wydzielona część gruntu Wspólnoty będzie przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej przez Dewelopera – ściślej mówiąc będzie wykorzystywana w celu umożliwienia budowy przez Niego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, tak więc korzystanie prze Dewelopera z przedmiotowej działki nie ma związku z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych członków Wspólnoty. Stąd dochód uzyskany przez Wspólnotę z tego tytułu nie może być zaliczony do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Powyższe odnosi się również do dochodu z tytułu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu obciążających nieruchomość na rzecz zakładów dostarczających media, albowiem ustanowienie służebności przesyłu również ma związek z inwestycją prowadzoną przez inny podmiot. Nie służy zatem mieszkańcom Wspólnoty, tym samym dochód z tego tytułu nie stanowi dochodu z gospodarki zasobem mieszkaniowym.

W związku z powyższym dochodu uzyskanego przez Wspólnotę nie można uznać za dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a zatem podlegać on będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, nieistotne w przedmiotowej sprawie jest to, że uzyskany w przedmiotowym stanie faktycznym dochód będzie przeznaczony w całości na cele związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, bowiem nie został spełniony warunek, co do źródła jego pochodzenia, czyli z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wspólnoty jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.