IBPB-2-2/4511-522/15/NG | Interpretacja indywidualna

Czy Wspólnota Mieszkaniowa wypłacając wynagrodzenie członkowi zarządu występuje w roli płatnika zobowiązanego do poboru (od wypłaconego wynagrodzenia) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązanego do odprowadzenia tej zaliczki podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego? Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana po zakończeniu roku do sporządzenia i przesłania urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi informacji o dokonanych wypłatach wynagrodzenia na druku PIT-8C?
IBPB-2-2/4511-522/15/NGinterpretacja indywidualna
  1. członek zarządu
  2. obowiązek płatnika
  3. wspólnota mieszkaniowa
  4. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2015 r. (data otrzymania 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnotą mieszkaniową (dalej Wspólnota Mieszkaniowa) – jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej – utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 1994 roku o własności lokali. Liczba wyodrębnionych lokali wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej jest większa niż siedem. Zgodnie z przepisem art. 20 ustawy o własności lokali, Wspólnota Mieszkaniowa w drodze uchwały powołała zarząd składający się z pięciu osób fizycznych.

W tej chwili Wspólnota Mieszkaniowa zamierza podjąć uchwałę o ustanowieniu dla członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Wynagrodzenie to będzie ustalone w oparciu o przepisy art. 20 oraz art. 28 ustawy o własności lokali.

Z członkami zarządu Wspólnoty nie będą zawierane umowy o pracę ani też umowy cywilnoprawne.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wspólnota Mieszkaniowa wypłacając wynagrodzenie członkowi zarządu występuje w roli płatnika zobowiązanego do poboru (od wypłaconego wynagrodzenia) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązanego do odprowadzenia tej zaliczki podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego...
  2. Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana po zakończeniu roku do sporządzenia i przesłania urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi informacji o dokonanych wypłatach wynagrodzenia na druku PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy członkowie zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej) nie zawarli umów o pracę ani umów cywilnoprawnych, lecz zostali powołani na podstawie art. 20 ustawy o własności lokali, to wynagrodzenie członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W takim stanie faktycznym Wspólnota Mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń. Wspólnota Mieszkaniowa nie występuje w takim przypadku jako płatnik podatku dochodowego.

Jednakże po zakończeniu roku Wspólnota Mieszkaniowa – zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ma obowiązek sporządzić w terminie do końca lutego następnego roku informację o dokonanych wypłatach wynagrodzeń na druku PIT-8C. Jeden egzemplarz informacji przekazuje podatnikowi, a drugi urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem, wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku podlegają opodatkowaniu.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawodawca, w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, wyróżnia jako odrębne źródło przychodów „inne źródła”. Do tego źródła zaliczone są te przychody, które nie zostały przez ustawodawcę przypisane do konkretnej kategorii wymienionej w pkt 1-8 ust. 1 art. 10 ustawy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Jednocześnie zgodnie z art. 42a ww. ustawy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa zamierza podjąć uchwałę o ustanowieniu dla członków zarządu Wspólnoty wynagrodzenia z tytułu wykonywania ich obowiązków. Członkowie zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej pełnią swoje funkcje na podstawie wyboru. Jak wynika z wniosku, Wynagrodzenie będą otrzymywać jedynie na podstawie uchwały podjętej w oparciu o art. 20 oraz art. 28 ustawy o własności lokali, członków zarządu nie łączy ze Wspólnotą żadna inna umowa cywilnoprawna jak też stosunek pracy.

W tym miejscu zauważyć należy, że kwestie dotyczące wyboru i wynagradzania członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zostały określone w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Według art. 20 ust. 1 tej ustawy – jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Czynności zarządu dzieli się na czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zakres zwykłego zarządu. Do grupy tych ostatnich należy ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej (art. 22 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy). Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają, zgodnie z art. 22 ust. 2 tej ustawy, uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na dokonanie tych czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Niezależnie od powyższego należy wskazać na art. 28 tej ustawy, według którego właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.

Jak z powyższych przepisów wynika, do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu będących członkami wspólnoty mieszkaniowej, konieczna jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie przez członka zarządu stanowi przychód dla celów podatkowych Podstawą pełnienia obowiązków przez członków ww. organizacji jest ich wybór.

Zauważyć należy, że w rozpatrywanej sprawie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie łączy ze wspólnotą mieszkaniową ani stosunek pracy, ani inna umowa cywilnoprawna. Przychody otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty nie są również przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodami członków zarządu osób prawnych, gdyż wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Biorąc powyższe wyjaśnienia pod uwagę należy stwierdzić, że wynagrodzenia dla członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu wykonywania obowiązków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej stanowią dla nich przychody „z innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wspólnota Mieszkaniowa od wypłacanych świadczeń na rzecz członka wspólnoty mieszkaniowej nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT- 8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - zgodnie z art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.