IBPB-1-2/4510-80/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy wspólnota mieszkaniowa płaci podatek dochodowy od osób prawnych od czynszu, czy też od tej kwoty pomniejszonej o koszty uzyskania tj. o koszty utrzymania części wspólnych, proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanego lokalu.
IBPB-1-2/4510-80/15/MWinterpretacja indywidualna
  1. czynsz
  2. dochód
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. podatek
  5. wspólnota mieszkaniowa
  6. wynajem
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Organu 29 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym 7 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wspólnota mieszkaniowa płaci podatek dochodowy od osób prawnych od czynszu, czy też od tej kwoty pomniejszonej o koszty uzyskania tj. o koszty utrzymania części wspólnych, proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanego lokalu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wspólnota mieszkaniowa płaci podatek dochodowy od osób prawnych od czynszu, czy też od tej kwoty pomniejszonej o koszty uzyskania tj. o koszty utrzymania części wspólnych, proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanego lokalu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 25 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-80/15/MW wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano dnia 7 lipca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wspólnota mieszkaniowa wynajmuje pomieszczenie wspólne (piwnica) dla potrzeb związku zawodowego emerytów i rencistów. Płatnikiem jest zakład, którego w/w są byłymi pracownikami. W lokalu prowadzona jest wyłącznie działalność statutowa. Dochody przeznaczane są na fundusz remontowy Wspólnoty. Organ zarządzający przyjął do opodatkowania pobierany czynsz nie uwzględniając kosztów ponoszonych przez wspólnotę na utrzymanie części wspólnych (oświetlenie klatki schodowej, utrzymanie czystości, konserwacja itp.). Wspólnota zadaje pytanie, czy działania organu zarządzającego są prawidłowe... Wspólnota uważa, że dochód a nie przychód stanowi podstawę opodatkowania podatkiem CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wspólnota płaci podatek CIT od czynszu, czy też od tej kwoty pomniejszonej o koszty uzyskania, tj.: koszty utrzymania części wspólnych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanego lokalu...

Wspólnota uważa, że przychód (czynsz) z wynajmowanych części wspólnych powinien być pomniejszony o koszty utrzymania części wspólnych (np.: energia elektryczna, utrzymanie czystości, konserwacja, remonty instalacji itp.) proporcjonalnie do wynajmowanych powierzchni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm., dalej „uowl”).

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają więc regułom podatkowym wynikającym z tej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 updop wynika z kolei, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 updop powoduje więc, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze - przychód, a po drugie - koszty jego uzyskania.

Przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach updop są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 updop).

Natomiast z treści art. 15 ust. 1 updop wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że Wspólnota Mieszkaniowa uzyskuje przychody z wynajmu pomieszczenia wspólnego (piwnicy) dla potrzeb związku zawodowego emerytów i rencistów. Płatnikiem jest zakład, którego wymienieni emeryci i renciści są byłymi pracownikami. Otrzymywane z tego tytułu dochody są przeznaczane na fundusz remontowy Wspólnoty. Organ zarządzający Wspólnoty przyjął do opodatkowania pobierany czynsz nie uwzględniając kosztów ponoszonych przez Wspólnotę na utrzymanie części wspólnych tj. oświetlenie klatki schodowej, utrzymanie czystości, konserwacja, remonty instalacji, itp. Wspólnota uważa, że przychód (czynsz) z wynajmowanych części wspólnych powinien być pomniejszony o wskazane wyżej koszty utrzymania.

W przedstawionym stanie faktycznym istotne jest określenie prawidłowych wielkości kosztów uzyskania przychodów pamiętając o postanowieniach art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 updop. Podatnik może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykazany zostanie ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu oraz że nie zostały one ujęte w negatywnym katalogu kosztów. Następnie prawidłowo ustalone koszty uzyskania przychodów należy przypisać do przychodów odnoszących się do poszczególnych źródeł. Dotyczy to kosztów, które jednoznacznie można przypisać do danego źródła kosztów. Natomiast w przypadku, gdy przyporządkowanie poniesionych kosztów do osiągniętych przychodów z poszczególnych źródeł nie jest możliwe zastosowanie znajduje art. 15 ust. 2 i 2a updop.

Jednocześnie należy mieć na względzie art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, z którego wynika, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z przychodem nie podlegającym opodatkowaniu.

Zatem przychody otrzymane przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu wynajmu piwnicy, po pomniejszeniu o koszty związane z uzyskaniem tych przychodów stanowią dochód, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, dochód do opodatkowania, na podstawie art. 7 ust. 1 updop, stanowi różnice pomiędzy przychodem z wynajmu piwnicy, a kosztami przypadającymi proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej piwnicy .

W tym stanie rzeczy stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.