IBPB-1-2/4510-283/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy wspólnota mieszkaniowa może zostać objęta podatkiem CIT „pośrednicząc” w opłacie za korzystanie z pergoli śmietnikowej od wynajmowanych lokali.
IBPB-1-2/4510-283/15/MWinterpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. opłata
  4. wspólnota mieszkaniowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upo-ważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Or-ganu 29 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym 7 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wspól-nota mieszkaniowa może zostać objęta podatkiem CIT „pośrednicząc” w opłacie za korzystanie z pergoli śmietnikowej od wynajmowanych lokali (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wspólnota mieszkaniowa może zostać objęta podatkiem CIT „pośrednicząc” w opłacie za korzystanie z pergoli śmietnikowej od wynajmowanych lokali. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 25 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-80/15/MW wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 7 lipca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wspólnota mieszkaniowa podpisała z właścicielem pergoli śmietnikowej umowę o odpłatnym korzystaniu z tegoż obiektu. Dla wygody najemców lokali Wspólnota pobiera tę opłatę przy miesięcznym czynszu i przekazuje zbiorczo właścicielowi pergoli. Dotyczy to zarówno właścicieli mieszkań, jak i użytkowników lokali. Organ zarządzający przyjął kwoty pobierane od użytkowników lokali jako dochód wspólnoty i opodatkował je podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Czy tak rozumiane „pośrednictwo” w przekazywaniu opłat jest dochodem w rozumieniu ustawy o podatku CIT.

Wspólnota uważa, że nie osiągając dochodu nie powinna z tego tytułu płacić podatku. Z uzupełnienia wniosku wynika, że opłata za korzystanie z pergoli śmietnikowej jest wkalkulowana w wysokość czynszu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wspólnota może zostać objęta podatkiem CIT „pośrednicząc” w opłacie za korzystanie z pergoli śmietnikowej od wynajmowanych lokali...

Wspólnota uważa, że wpłacane za pośrednictwem wspólnoty opłaty za użytkowanie pergoli śmietnikowej użytkowników części wspólnych (najemców) nie stanowi dochodu wspólnoty i nie powinno być objęte podatkiem CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), która określa zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odręb-nych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólno-ty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieru-chomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 cytowanej ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skut-kiem jest przyrost majątku podatnika. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę nieruchomości wspólnej czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób.

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty Mieszkaniowej (bądź są wpłacane do kasy), bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód. Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez Wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 updop,który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymie-nionych w art. 16 ust. 1.

Dochodem Wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która – w myśl art. 7 ust. 1 updop, – stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wspólnota podpisała z właścicielem pergoli śmietnikowej umowę o odpłatnym korzystaniu z tegoż obiektu. Opłata za korzystanie z wymienionej pergoli wkalkulowana jest w wysokość czynszu. Dla wygody najemców lokali pobiera tę opłatę przy miesięcznym czynszu i przekazuje zbiorczo właścicielowi pergoli. Dotyczy to zarówno właścicieli mieszkań jak i użytkowników lokali. Organ zarządzający przyjął kwoty pobierane od użytkowników lokali jako dochód wspólnoty i opodatkował je podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wspólnota ma wątpliwości, czy tak rozumiane „pośrednictwo” w przekazywaniu opłat jest dochodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania, stwierdzić należy, że opłaty pobierane przy miesięcznym czynszu od użytkowników lokali stanowi przychód Wspólnoty. Jednocześnie kwoty te przekazywane łącznie właścicielowi pergoli śmietnikowej z tytułu odpłatnego korzystania z wymienionego obiektu, stanowią koszty uzyskania przychodu.

Z powołanego wcześniej art. 7 ust. 2 updop wynika, że dochodem jest różnica pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania. Ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym osiągnięte przychody są równe kosztom ich uzyskania, po stronie Wspólnoty nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu.

Stanowisko Wnioskodawcy z którego wynika, że pobieranie opłat za korzystanie z pergoli śmietnikowej nie zostanie objęte podatkiem CIT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naru-szenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.