0114-KDIP2-3.4010.128.2018.3.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie przychodu z tytułu odszkodowania w związku z likwidacją wspólnoty mieszkaniowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 26 kwietnia 2018 r.) uzupełnione pismem z dnia 25 czerwca 2018 r. (data wpływu 28 czerwiec 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 12 czerwca 2018 r. nr 0114-KDIP2-3.4010.128.2018.2.MC, 0114-KDIP3-2.4011.271.2018.3.MZ o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu powstałego w związku z likwidacją Wspólnoty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu powstałego w związku z likwidacją Wspólnoty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi działalność związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi wyłącznie związaną z utrzymaniem własnej nieruchomości w niepogorszonym stanie technicznym oraz bieżącą eksploatacją. Wspólnota mieszkaniowa składa się z 19 lokali z czego 16 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe w przyziemiu. Forma prawna Właścicieli - Gmina Miasta jest właścicielem udziału 0,6867 tj. 10 lokali mieszkalnych i 3 lokali użytkowych (niewyodrębnionych), pozostałe wyodrębnione lokale (6 szt.) są własnością osób fizycznych.

Zasadniczym źródłem przychodów dla wspólnoty mieszkaniowej były zaliczki uiszczane co miesiąc zgodnie z podejmowanymi uchwałami przez członków tejże Wspólnoty w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, fundusz remontowy, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na media (zimna woda i odprowadzanie ścieków dostarczanych do indywidualnych mieszkań).

Dodatkowym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej są również inne przychody z nieruchomości wspólnej tj:

 1. odszkodowanie z tyt. ubezpieczeń majątkowych
 2. odsetek od środków zgromadzanych na rachunku oprocentowanym,

AD 1.

2 grudnia 2014 roku wspólnota mieszkaniowa otrzymała od ubezpieczyciela I część odszkodowania w kwocie 1415. 634,00 pln za szkodę w postaci zawalenia się części budynku.

W związku ze szkodami właściciele podjęli:

 • Uchwałę w sprawie : wyboru koncepcji projektu odbudowy budynku ( za przyjęciem uchwał głosowało 100% udziałów w nieruchomości)
 • Uchwałą w sprawie jednorazowej spłaty kredytu inwestorskiego zaciągniętego na remont zabytkowej elewacji ( za przyjęciem uchwał głosowało 100% udziałów w nieruchomości)
 • Uchwałą w sprawie: przyjęcia sprawozdania rzeczowego wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014

- przeznaczono nadwyżkę należnych przychodów nad kosztami zarządu nieruchomością wspólną na fundusz remontowy w kwocie 1395.307,05 pln ( za przyjęciem uchwał głosowało 100% udziałów w nieruchomości)

21 maja 2015 roku Wspólnota spłaca kredyt zgodnie z podjętą uchwałą w kwocie 395 957,72.

18 października 2016 roku Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała II część odszkodowania w kwocie 340.657,00

Środki otrzymane od ubezpieczyciela znajdują się na rachunku bankowym, które to konto służy wspólnocie jako konto funduszu remontowego choć nazwa przyjęta przez Bank w umowie to „X.”- jest to rachunek oprocentowany.

 1. Stan środków na rachunku bankowym oprocentowanym z miesiąca na miesiąc się zwiększa o kwotę naliczonych odsetek przez bank. Od odsetek odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych.

Uzyskane środki od ubezpieczyciela wspólnota przeznaczała na spłatę kredytu, sfinansowanie zadań remontowych związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej odbudowy nieruchomości, niezbędne ekspertyzy techniczne stanu technicznego stropu i ścian budynku (wywóz i utylizacja gruzu, zabezpieczenie budynku poprzez zamurowywanie okien i inne).

W chwili obecnej majątkiem Wspólnoty Mieszkaniowej są środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, pochodzące między innymi z odszkodowania oraz odsetek bankowych.

Właściciele chcą wypłaty części lub całości środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym Wspólnoty Mieszkaniowej.

Następnie zamierzają znieść odrębną własność lokali, polegającą na zniesieniu odrębnej Własności lokali i gruntu. W celu dalszej sprzedaży nieruchomości.

Właściciele wstępnie wyrażają chęć na zbycie całej nieruchomości w drodze przetargowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dojdzie do zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych i w jakim momencie, czy w chwili podjęcia decyzji przez Wspólnotę o wypłacie zgromadzonych środków pieniężnych czy w chwili fizycznej wypłaty środków z rachunków bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej na rzecz właścicieli.
 2. Jeżeli właściciele otrzymają deklarację PIT-8C w za rok 2018 od Wspólnoty Mieszkaniowej z wypełnioną częścią D poz. 24 - przychód z wypłaty środków pieniężnych ze Wspólnoty Mieszkaniowej - czy będą zobowiązani wpisać ten dochód do rozliczenia podatkowego PIT-37 za 2018rok i zapłacić od wskazanej kwoty przychodu podatek dochodowy od osób fizycznych?
 3. Co w przypadku gdy właściciel sprzedawanej współwłasności jest właścicielem poprzez dziedziczenie od roku 2015 i nie minął okres 5 lat? Czy będzie mógł korzystać ze zwolnienia już na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 4. Co w przypadku gdy właścicielem we wspólnocie jest w Gmina Miasta jaką deklaracje ma przedstawić Zarząd Wspólnoty?
 5. Jak opodatkować środki pozostające na kontach Wspólnoty Mieszkaniowej w sytuacji gdy Właściciele zniosą odrębną własność lokali i środki zostaną wypłacone współwłaścicielom?

Zdaniem Wnioskodawcy, (Ad. 1) Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 wolne od podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej jeśli zostały przeznaczone na cele z utrzymaniem tych zasobów.

− (w części dotyczącej lokale mieszkalne zastosowano zwolnienie , w części lokali użytkowych obliczono zaliczkę na p.d.o.p od wpłaty odszkodowania ubezpieczyciela).

W sytuacji wypłaty pieniędzy właścicielom na podstawie prawomocnej uchwały środków z rachunku bankowego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej należy obliczyć zaliczkę na p.d.o.p. nie w momencie uchwały lecz fizycznej wypłaty środków pieniężnych.

Ad.2 Właścicielom winien być wystawiony PIT-8C z podaną kwotą i winni się rozliczyć łącznie ze swoimi innymi przychodami za dany rok.

Ad.3 Właściciel któremu nie minęło 5 lat od ustawowego dziedziczenia w chwili przeznaczenia środków na cele mieszkaniowe może korzystać ze zwolnienia w chwili zbycia nieruchomości.

Ad.4 W przypadku Właściciela Gminy środki pieniężne przekazane zostaną na wskazany przez tegoż właściciela rachunek bankowy i rozliczone zgodnie z przepisami obowiązujące jednostki samorządu terytorialnego.

Ad.5 Dopóki w ramach budynku wyodrębniony jest choćby jeden lokal stanowiący własność osoby, która nie jest jednocześnie właścicielem pozostałej części nieruchomości, likwidacja wspólnoty mieszkaniowej nie jest możliwa ani w drodze czynności prawnej, ani w drodze orzeczenia sądu. Taka możliwość otwiera się dopiero w sytuacji, w której właścicielem wyodrębnionego lokalu i reszty nieruchomości (lub wszystkich pozostałych wyodrębnionych lokali) staje się ta sama osoba.

Skupienie w jednym ręku własności wszystkich lokali w nieruchomości prowadzi do likwidacji wspólnoty mieszkaniowej, a zatem do utraty przez nią jej bytu prawnego.

W związku z wątpliwościami organ podatkowy pismem z dnia 11 czerwca 2018 r. nr 0114-KDIP2-3.128.2018.2.MC, 0114-KDIP3-2.4011.271.2018.3.MZ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku :

− w zakresie pytania nr 1:

Wnioskodawca pyta: „Czy dojdzie do zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych i w jakim momencie, czy w chwili podjęcia decyzji przez Wspólnotę o wypłacie zgromadzonych środków pieniężnych czy w chwili fizycznej wypłaty środków z rachunków bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej na rzecz właścicieli

 1. wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej w zakresie tego pytania– należy wskazać oznaczenie przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego bez przytaczania treści przepisów – nazwa, wymienienie odpowiednich artykułów ustawy, (część E. wniosku ORD-IN) Wnioskodawca musi wskazać jakie zagadnienia dotyczące danego podatku mają być przedmiotem interpretacji podatkowej − czyli na podstawie jakich przepisów zdaniem Wnioskodawcy dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych
 2. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego zdarzenia przyszłego adekwatnego do zadanego pytania i przedstawionego zdarzenia przyszłego, opartego o właściwe przepisy odpowiedniej ustawy podatkowej, ze wskazaniem odpowiednich artykułów czyli wyjaśnienie prawne jakie zdarzenie będzie źródłem przychodu Wspólnoty,

− w zakresie pytania nr 4:

Wnioskodawca pyta: „Co w przypadku gdy właścicielem we wspólnocie jest Gmina Miasta jaką deklarację ma przedstawić Zarząd Wspólnoty?

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). „Zainteresowanym” jest zatem tylko ten, kto zwraca się o wydanie interpretacji indywidualnej w celu prawidłowej, tj. zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji swoich praw i obowiązków w sferze prawa podatkowego.

W związku z powyższym organ podatkowy wzywa o:

 1. wyjaśnienie jaki status w przedmiotowym wniosku ma Gmina Miasta, czy jest on zainteresowanym?
 2. wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej w zakresie tego pytania,
 3. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego zdarzenia przyszłego adekwatnego do zadanego pytania opartego o właściwe przepisy odpowiedniej ustawy podatkowej, ze wskazaniem odpowiednich artykułów z wyjaśnieniem jaką deklarację Wnioskodawca ma na myśli i na jakiej podstawie chce ją wystawić.

− w zakresie pytania nr 5

Wnioskodawca pyta: „Jak opodatkować środki pozostające na kontach Wspólnoty Mieszkaniowej w sytuacji gdy właściciele zniosą odrębną własność lokali i środki zostaną wypłacone współwłaścicielom”.

W związku z powyższym organ podatkowy wzywa o:

 1. wyjaśnienie rozbieżności w treści pytania: czy chodzi o środki pozostające na kontach Wspólnoty (...) czy o środki które, zostaną wypłacone współwłaścicielom,
 2. wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej w zakresie tego pytania,
 3. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego zdarzenia przyszłego adekwatnego do zadanego pytania opartego o właściwe przepisy odpowiedniej ustawy podatkowej, ze wskazaniem odpowiednich artykułów czyli wyjaśnienie co Wnioskodawca w świetle zadanego pytania uważa, że powinien zrobić zgodnie z przepisami podatkowymi.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 11 czerwca 2018 r. nr 0114-KDIP2-3.4010.128.2018.2.MC, 0114-KDIP3-2.4011.271.2018.3.MZ Wnioskodawca przesłał uzupełnienie wniosku:

W zakresie pytania nr 1:

 1. art. 17 ust. 1 pkt 44, art. 17 ust. lb, art. 25 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017r. Poz. 2343)
  - dalej zwaną „updop”.
 2. Wspólnota otrzymała od ubezpieczyciela odszkodowanie za szkodę w postaci zawalenia się części budynku. Otrzymana kwota pierwotnie została przeznaczona na odbudowę budynku Wspólnoty (spłatę kredytu zaciągniętego na remont zabytkowej elewacji, sfinansowanie zadań remontowych związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej odbudowy, w tym niezbędne ekspertyzy techniczne stanu technicznego stropu i ścian budynku, wywóz i utylizacja gruzu, zabezpieczenie budynku poprzez zamurowanie okien i inne). Pozostałe środki znajdują się na oprocentowanym rachunku Wspólnoty, który służy Wspólnocie jako konto funduszu remontowego. Od uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych. Członkowie Wspólnoty zamierzają znieść odrębną własność lokali poprzez zniesienie odrębnej własności lokali i gruntu (likwidację Wspólnoty), a następnie sprzedać nieruchomość. W związku z wyrażoną chęcią sprzedaży majątku Wspólnoty jej członkowie chcą wypłaty części lub całości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Wspólnoty, w tym na rachunku funduszu remontowego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi − w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Natomiast na podstawie art. 17 ust 1b zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie (...). Z kolei zgodnie z art. 25 ust. 4 jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b (...). Natomiast zgodnie z ust 4a. przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia.

W związku z powyższym w przypadku wypłaty (wydatkowania) środków, które zostały pierwotnie przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (część środków otrzymanych od ubezpieczyciela dotycząca lokali użytkowych została już opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych), zgromadzonych na rachunkach Wspólnoty, w tym rachunku funduszu remontowego, lub likwidacji Wspólnoty (w zależności, który zdarzenie nastąpi wcześniej) będzie konieczne opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych zgromadzonych przez Wspólnotę środków (odpowiednio w momencie wypłaty zgromadzonych środków lub w momencie likwidacji Wspólnoty). Stanie się tak ponieważ środki, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zostały przeznaczone pierwotnie na utrzymanie tych zasobów to ostatecznie zostaną wydatkowane na inne cele, bądź nastąpi likwidacja podatnika (Wspólnoty) w okresie uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia (w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze).

W zakresie pytania nr 4:

 1. Miasto jest jednym z właścicieli lokali we Wspólnocie, któremu również zostaną wypłacone środki (wg udziału Miasta we Wspólnocie) zgromadzone na rachunku funduszu remontowego.
 2. art. 26, 26a updop
 3. Na Wspólnocie w związku z wypłatą (faktyczna wypłata lub moment likwidacji Wspólnoty) Miastu jako jednemu z właścicieli we Wspólnocie środków zgromadzonych na rachunkach nie będą spoczywać (żadne) obowiązki, w tym w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, złożenia deklaracji jako płatnik tegoż podatku. Nie będzie to wypłata należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22ust. 1. Ponadto Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust 1 .6).

W zakresie pytania nr 5:

 1. chodzi o środki, które zostaną wypłacone współwłaścicielom, a pozostające do momentu wypłaty na rachunkach Wspólnoty.
 2. art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 200) o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Wspólnota z tytułu wypłaty współwłaścicielom (osobom fizycznym) środków (fizyczna wypłata środków lub na moment likwidacji Wspólnoty) nie powinna wystawiać informacji PIT-8c ponieważ wypłacone środki nie będą stanowiły dla współwłaścicieli przychodów z innych źródeł. Pierwotnym źródłem wypłaconych środków jest odszkodowanie z tytułu szkody w majątku, którego są współwłaścicielami i jako takie nie podlegają opodatkowaniu. Otrzymane kwoty nie powinny być przez nich ujęte w ich zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym nastąpi wypłata.

Niniejsza interpretacja jest wydana w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i dotyczy pytań nr 1 i 4, w zakresie pozostałych pytań zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1036 ze zm., dale: „updop”), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, przychodami (...) są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (pkt 1), jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika.

Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej, czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób.

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto wspólnoty mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, co do zasady stanowią przychód w rozumieniu ustawy podatkowej.

Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez Wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 updop, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Dochodem Wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, jest natomiast nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W celu prawidłowego zastosowania powyższych przepisów w odniesieniu do Wspólnoty Mieszkaniowej i jej działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, należy przywołać art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

W myśl tego przepisu, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z jego treści, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 1. dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
 2. dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Powyższe oznacza, iż nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Zwrócić należy również uwagę na treść art. 17 ust. 1b updop, zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 updop jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a. 4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia (art. 25 ust. 4a ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wspólnota uzyskała dochody z odszkodowania z tytułu zawalenia się kamienicy, planowała przeznaczyć je na remont, spłatę kredytu. Obecnie planowane jest zniesienie odrębnej własności lokali i likwidacji Wspólnoty Mieszkaniowej. Wnioskodawca chce opodatkować ten dochód ponieważ nie zostanie przeznaczony na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Jednocześnie uważa, że Wspólnota nie jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek od środków wypłaconych Miastu będącemu jednym z współwłaścicieli nieruchomości.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że jako Wspólnota dochód uzyskany z odszkodowania, który miał podlegać zwolnieniu jako przeznaczony na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi w sytuacji niewydatkowania środków zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy powinien zostać opodatkowany zgodnie z art. 25 ust. 4 i 4a ustawy.

Jednocześnie należy zauważyć, że Wspólnota wypłacając należne środki Miastu w związku z likwidacją Wspólnoty, nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca powołuje się na art. 26 i 26a updop. Zgodnie z art. 26 ust. 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Art. 21 updop dotyczy wypłaty należności licencyjnych, natomiast art. 22 podatku od dywidend, wypłata środków na rzecz Miasta nie będzie, żadną z tych należności zatem Wspólnota Mieszkaniowa nie będzie zobowiązana pobrać i zapłacić podatku w imieniu Miasta.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 21, 44-100 Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.