0111-KDIB2-3.4010.290.2018.2.HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku istnieje możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie środków finansowych przekazanych Wspólnocie Mieszkaniowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 września 2018 r. (data wpływu – 13 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z 30 października 2018 r. (data wpływu – 2 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie środków finansowych przekazanych Wspólnocie Mieszkaniowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie środków finansowych przekazanych Wspólnocie Mieszkaniowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 25 października 2018 r. znak: 0111-KDIB2-3.4010.290.2018.1.HK, wezwano o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono pismem z 30 października 2018 r. (data wpływu – 2 listopada 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa (dalej: „Spółdzielnia” lub „Wnioskodawca”) zgodnie ze statutem zarządza nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni, jak również nieruchomościami stanowiącymi mienie jej członków nabytymi na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest również zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

W latach 2007-2009 Spółdzielnia prowadziła proces inwestycyjny polegający na budowie dwóch budynków mieszkalnych z garażami w podziemiu wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycja ta była w całości sfinansowana przez członków Spółdzielni, którzy podpisali umowy na realizację konkretnych mieszkań.

W 2009 r. rozpoczęły się czynności odbiorowe. Inwestycja była obarczona wieloma wadami budowlanymi. Zarząd wielokrotnie wzywał Wykonawcę do usuwania usterek, przystępował do prób ugodowych i ostatecznie, korzystając z doradztwa kancelarii prawnej wystąpił do Sądu z pozwem w marcu 2010 r., w którym domagał się zasądzenia na rzecz Spółdzielni od Wykonawcy kwoty 100 000 zł tytułem kary umownej nałożonej na spółkę z powodu odstąpienia częściowego od umowy na realizację przedmiotowej inwestycji z powodu niewykonania w należyty sposób sieci kanalizacji sanitarnej. Niewykonanie sieci zgodnie z projektem było nieusuniętą usterką o najwyższej wadze dla Zarządu jak i dla właścicieli. Pozew ten według uznania prawnika miał największe szanse rozstrzygnięcia na korzyść Spółdzielni. Uzyskane środki można byłoby wykorzystać m.in. na usuwanie usterek zarówno w poszczególnych lokalach jak i w częściach wspólnych budynków.

Również w 2009 r. Spółdzielnia rozpoczęła podpisywanie aktów notarialnych, w których zostały ustanowione odrębne własności lokali w przedmiotowych budynkach i przeniesienie prawa własności na właścicieli. Wszyscy właściciele byli członkami Spółdzielni.

W każdym akcie notarialnym znajdował się zapis, że pełnomocnik Spółdzielni poinformował nabywcę o treści art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych to jest o tym, że zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność Spółdzielni jest wykonywany przez Spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z tym zapisem Spółdzielnia była zarządcą tej nieruchomości.

Cały czas również trwało postępowanie sądowe z Wykonawcą inwestycji oraz prace polegające na usuwaniu usterek finansowane przez Spółdzielnię. W lutym 2015 r. został podpisany ostatni akt notarialny ustanawiający odrębną własność na nieruchomości.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, po wyodrębnieniu ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Spółdzielnia na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, z którego wynika zapis § 6 w akcie notarialnym ustanawiającym odrębną własność, pozostaje zarządcą budynków do czasu podjęcia przez właścicieli lokali uchwały o zmianie zarządcy lub przejścia do formuły zarządu jako organu określonego w art. 20 ustawy o własności lokali. Zarząd poinformował wszystkich właścicieli o sytuacji prawnej i ostatecznie powstała Wspólnota Mieszkaniowa, a zarząd został powierzony Spółdzielni.

Natomiast do tego czasu, a więc do 19 maja 2015 r. nie został rozstrzygnięty proces sądowy z Wykonawcą przedmiotowych budynków.

Dnia 22 października 2014 r. zapadł wyrok w tej sprawie w I-szej instancji – Sąd Rejonowy zasądził od Wykonawcy na rzecz Wnioskodawcy kwotę 50 000 zł z odsetkami oraz zwrot kosztów sądowych.

Wykonawca jednak złożył apelację w tej sprawie. Wyrokiem Sądu Okręgowego dnia 30 czerwca 2015 r. apelacja została oddalona. Wobec powyższego Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Komornika o egzekucję z majątku Wykonawcy.

Pismem z 4 sierpnia 2015 r. Komornik zawiadomił dłużnika o wszczęciu egzekucji, a 12 sierpnia Wykonawca – już w likwidacji – złożył wniosek do Sądu Rejonowego o wydanie postanowienia o uchyleniu zajęcia majątku i o wydanie postanowienia o zawieszeniu egzekucji komorniczej, informując Sąd, że 14 lipca 2015 r. złożył wniosek o upadłość. Wnioskowane postanowienia zostały przez Sąd wydane i egzekucja została wstrzymana. Natomiast Sąd oddalił wniosek Wykonawcy w likwidacji o upadłość, oddalił również zażalenie i Wnioskodawca mógł wystąpić do Komornika o wznowienie postępowania egzekucyjnego.

Na wezwanie do zapłaty skierowane bezpośrednio do Prezesa Zarządu Wykonawcy prawnik Wykonawcy odpowiedział, że brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia żądania Spółdzielni. Wnioskodawca skierował sprawę do egzekucji komorniczej, jednak 4 listopada 2016 r. Komornik umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Wobec powyższego Spółdzielnia, żeby odzyskać środki zasądzone musiałaby wystąpić do Sądu z pozwem przeciwko Prezesowi Wykonawcy jako osoby fizycznej i sądzić go z art. 299 k.s.h.

I taką decyzję podjął Zarząd Spółdzielni wcześniej. Natomiast później Wnioskodawca przeanalizował sprawę od strony finansowej. Koszty procesu w I-szej instancji, od kwoty około 90 000 zł (należność zasądzona ostatnim wyrokiem – 50 000 zł plus odsetki) wyniosłyby 5 400 zł. Do tego wynagrodzenie prawnika 3 600 zł. Proces nie skończyłby się na I-szej instancji, co generowałoby dalsze koszty, których odzyskanie jest wątpliwe.

Biorąc pod uwagę powyższe koszty, czas, brak środków finansowych Wykonawcy oraz ponawiane propozycje podpisania ugody przez Prezesa Zarządu Wykonawcy Zarząd upoważnił prawnika Spółdzielni do prowadzenia rozmów w sprawie podpisania ugody na warunkach finansowych jak najbardziej korzystnych dla Spółdzielni.

Sprawa zakończyła się ostatecznie podpisaniem ugody dnia 25 kwietnia 2017 r. W ugodzie tej obie strony zrzekają się jakichkolwiek roszczeń wobec siebie za co Spółdzielnia uzyskuje kwotę 53 000 zł.

W ugodzie Zarząd zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, wynikających z realizacji umowy o roboty budowlane na wskazanych powyżej budynkach, w tym w szczególności usuwania zgłoszonych przez Spółdzielnię wad w budynkach, zastępczego usuwania zgłoszonych wad oraz odstąpienia przez Spółdzielnię od części umowy.

Od 2009 r., wobec opieszałości i nierzetelności Wykonawcy Spółdzielnia prowadziła na wskazanych budynkach prace budowlane, m.in. usuwanie zgłoszonych przez właścicieli usterek oraz usterek w częściach wspólnych. Część prac została sfinansowana z funduszu remontowego przedmiotowych budynków (czyli z wpłat wnoszonych przez właścicieli). W latach 2011-2015 była to kwota 25 655,31 zł.

Wykonano naprawy osłon balkonowych, docieplenia daszków parapetów, połaci dachowych naprawy izolacji balkonów, remont wiatrołapu, remont balkonów. Wszystkie te prace winne były obciążyć Wykonawcę. W związku z tym po uzyskaniu środków od Wykonawcy, na podstawie zawartej 25 kwietnia 2017 r. ugody Zarząd podjął decyzję o sfinansowaniu połowy wydatków z funduszu remontowego przedmiotowej nieruchomości poniesionych w latach 2011-2015 na usuwanie usterek wykonawstwa, czyli w czasie, kiedy budynki stanowiły zasób Spółdzielni i przekazał środki w wysokości 12 827,60 zł na konto Wspólnoty.

W uzupełnieniu wniosku z 30 października 2018 r. (data wpływu – 2 listopada 2018 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

 1. W latach 2011-2015, kiedy przedmiotowe budynki były w zasobach Spółdzielni wydano z funduszu remontowego 25 655,31 zł na usuwanie usterek. Spółdzielnia nie była wówczas w posiadaniu innych środków, z których mogłaby usuwać usterki wykonawstwa (proces sądowy z Wykonawcą był w trakcie).
 2. W 2015 r. powstała Wspólnota mieszkaniowa i budynki powyższe przestały być zasobem Spółdzielni.
 3. Spółdzielnia uzyskała środki finansowe od Wykonawcy, o którym mowa we wniosku przelewem na konto 25 kwietnia 2017 r.
 4. Część tych środków uzyskanych od Wykonawcy (12 827,60 zł) przekazała na fundusz remontowy Wspólnoty.
 5. Fizycznie środki finansowe na konto Wspólnoty zostały przelane 1 sierpnia 2018 r. po Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2017 r.
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy kwota powyższa wpłacona na konto Wspólnoty korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego po stronie Spółdzielni? (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie Wspólnocie Mieszkaniowej środków finansowych będących refundacją wydatków z funduszu remontowego nieruchomości poniesionych w latach, kiedy przedmiotowe budynki stanowiły zasób Spółdzielni będzie korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych od innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Zdaniem Ministra Finansów przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć:

 • znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne jak np. dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np. spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe, urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak np. zbiorniki, doły, gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
 • sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
 • budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,
 • budowle komunikacyjne, jak drogi osiedlowe, ulice, chodniki, ogrodzenia.

Ponadto, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.) art. 241 ust. 5 wskazuje na sposób rozliczenia spółdzielni z powstającą z jej zasobów wspólnotą mieszkaniową. Przepis ten stanowi, że spółdzielnia mieszkaniowa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub w art. 26, niezwłocznie rozlicza z właścicielami lokali zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości.

Jest to jedyny przepis, który sankcjonuje rozliczenia spółdzielni mieszkaniowej z powstałą z jej zasobów wspólnotą mieszkaniową. Przepis ten obowiązuje dopiero od września 2017 r.

I tak też zrobił Zarząd. Kwota uzyskana od Wykonawcy została zaksięgowana w części na funduszu remontowym Wspólnoty i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez członków Spółdzielni przekazana na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wątpliwość, jaka pojawiła się odnośnie zwolnienia tych kwot od podatku dochodowego, wynika z tego, że Wspólnota powstała z zasobów Spółdzielni w 2015 r., a środki z funduszu remontowego zostały przekazane w 2018 r., ale wynika to z faktu, że Spółdzielnia tych środków finansowych w 2015 r. nie posiadała. Wystąpiła do Sądu w 2010 r., żeby te środki zabezpieczyć natomiast sprawa sądowa trwała do 30 czerwca 2015 r., potem trwały czynności egzekucyjne. Dopiero 4 listopada 2016 r. Komornik umorzył postępowanie, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji i wtedy Zarząd rozpoczął rozmowy z Wykonawcą na temat podpisania ugody, która została podpisana w kwietniu 2017 r.

Reasumując, Zarząd stoi na stanowisku, że kwota ta po stronie Spółdzielni korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na podstawie art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie środków finansowych przekazanych Wspólnocie Mieszkaniowej. Natomiast w pozostałym zakresie wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 845, ze zm.). W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 2 ww. ustawy, przedmiotem działalności spółdzielni może być:

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
 2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 3. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
 4. udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
 5. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Stosownie do treści art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Art. 1 ust. 4 tej ustawy stanowi, iż statut spółdzielni określa, którą działalność spośród wymienionych w ust. 2 i 3, prowadzi spółdzielnia.

Zgodnie z art. 1 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1, czyli zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin.

Jak wynika z wyżej powołanych przepisów, ustawowym obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, a nie osób niebędących jej członkami.

W kwestiach podatku dochodowego spółdzielnia mieszkaniowa, jako podmiot posiadający osobowość prawną, podlega ogólnym regułom przewidzianym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1036, ze zm., dalej: „updop”).

Jednocześnie, nie została ona wymieniona przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 updop, jako podmiot, który jest zwolniony od podatku.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Bez znaczenia przy tym pozostaje źródło pochodzenia tych środków. Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na konto spółdzielni mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią co do zasady przychód w rozumieniu updop. Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez spółdzielnię mieszkaniową, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 updop, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Przy czym, w myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem, ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Powyższe oznacza, że dochodem spółdzielni mieszkaniowej, zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która w myśl art. 7 ust. 1 updop stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie ze statutem zarządza nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni, jak również nieruchomościami stanowiącymi mienie jej członków nabytymi na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest również zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

W latach 2007-2009 Spółdzielnia prowadziła proces inwestycyjny polegający na budowie dwóch budynków mieszkalnych z garażami w podziemiu wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycja ta była w całości sfinansowana przez członków Spółdzielni, którzy podpisali umowy na realizację konkretnych mieszkań. W 2009 r. rozpoczęły się czynności odbiorowe. Inwestycja była obarczona wieloma wadami budowlanymi. Zarząd wielokrotnie wzywał Wykonawcę do usuwania usterek, przystępował do prób ugodowych.

Również w 2009 r. Spółdzielnia rozpoczęła podpisywanie aktów notarialnych, w których zostały ustanowione odrębne własności lokali w przedmiotowych budynkach i przeniesienie prawa własności na właścicieli. Wszyscy właściciele byli członkami Spółdzielni.

W każdym akcie notarialnym znajdował się zapis, że pełnomocnik Spółdzielni poinformował nabywcę o treści art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych to jest o tym, że zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność Spółdzielni jest wykonywany przez Spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z tym zapisem Spółdzielnia była zarządcą tej nieruchomości.

Cały czas również trwało postępowanie sądowe z Wykonawcą inwestycji oraz prace polegające na usuwaniu usterek finansowane przez Spółdzielnię. W lutym 2015 r. został podpisany ostatni akt notarialny ustanawiający odrębną własność na nieruchomości.

Sprawa zakończyła się ostatecznie podpisaniem ugody dnia 25 kwietnia 2017 r. W ugodzie tej obie strony zrzekają się jakichkolwiek roszczeń wobec siebie za co Spółdzielnia uzyskuje kwotę 53 000 zł.

Od 2009 r., wobec opieszałości i nierzetelności Wykonawcy Spółdzielnia prowadziła na wskazanych budynkach prace budowlane, m.in. usuwanie zgłoszonych przez właścicieli usterek oraz usterek w częściach wspólnych. Wszystkie te prace winne były obciążyć Wykonawcę.

W latach 2011-2015, kiedy przedmiotowe budynki były w zasobach spółdzielni wydano z funduszu remontowego 25 655,31 zł na usuwanie usterek. W 2015 r. powstała Wspólnota mieszkaniowa i budynki powyższe przestały być zasobem spółdzielni. Spółdzielnia uzyskała środki finansowe od Wykonawcy, o którym mowa we wniosku przelewem na konto 25 kwietnia 2017 r. Część tych środków uzyskanych od wykonawcy (12 827,60 zł) przekazała na fundusz remontowy Wspólnoty. Fizycznie środki finansowe na konto Wspólnoty zostały przelane 1 sierpnia 2018 r.

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Warunkiem zwolnienia od podatku jest, zatem spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

 • dochody muszą pochodzić z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz
 • muszą zostać przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Z powyższego wynika, że podlegają opodatkowaniu dochody, które nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz dochody, które nie zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych członków spółdzielni.

Pojęcie „zasobów mieszkaniowych” w kontekście gospodarowania nimi nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przy ustaleniu jego znaczenia nie tylko dopuszczalne, ale i celowe jest uwzględnienie reguł wykładni systemowej. Możliwości takiej nie wyklucza przy tym autonomia prawa podatkowego.

Dokonując wykładni pojęcia „zasoby mieszkaniowe” dopuszczalne jest odwołanie się do normy powołanego art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w konsekwencji posługiwanie się, jako jednym z kryteriów, statusem prawnym podmiotu korzystającego z takich zasobów.

Dochód uzyskany na podstawie zawartej ugody w związku z ujawnionymi wadami budowlanymi mieści się w pojęciu „gospodarki zasobami mieszkaniowymi” w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, o ile dotyczy zasobów spółdzielni, które służą mieszkańcom, będącym jednocześnie członkami spółdzielni. Za taką bowiem interpretacją przemawia wynikający z treści art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zasadniczy cel ich działalności, którego realizacji służą zasoby mieszkaniowe. Wszelkie świadczenia na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin. Tym samym nie stanowią gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

Przekazanie środków pieniężnych odrębnemu podmiotowi jakim jest wspólnota mieszkaniowa, mimo jej wcześniejszego powstania z zasobów Wnioskodawcy, nie może być uznane jako wydatkowanie kwot na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Wnioskodawcy będącego spółdzielnią mieszkaniową, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy. Tym samym Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania wskazanego we wniosku dochodu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.