0111-KDIB2-3.4010.27.2018.3.AZE | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego z wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lutego 2018 r. (data wpływu 6 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z 7 maja 2018 r. (data wpływu 9 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego z wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych:

 • w części dotyczącej wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom, które są członkami Wspólnoty–jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom które nie są członkami Wspólnoty – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2018 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy dochód z wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom będącym członkami Wspólnoty lub/i osobom niebędącym członkami Wspólnoty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, który osiągnie Wnioskodawca, będzie dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i tym samym będzie wolny od podatku w przypadku przeznaczenia dochodu na cele związane z utrzymaniem zasobów gospodarki mieszkaniowej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek ten uzupełniony został pismem z 7 maja 2018 r. (data wpływu 9 maja 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 kwietnia 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.162.2018.3JP, 0111-KDIB2-3.4010.27.2018.2.AZE.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawcą (zwanym dalej: Wnioskodawcą lub Wspólnotą) jest wspólnota mieszkaniowa działająca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej zwana ustawą o własności lokali). Wspólnotę mieszkaniową tworzy X osób będących właścicielami lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali właściciele lokali podjęli uchwałę o powołaniu zarządu, który kieruje sprawami Wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali. Zarząd proponuje, a członkowie Wspólnoty ustalają w drodze uchwały sposób obliczania poszczególnych elementów miesięcznych zaliczek wpłacanych na konto Wspólnoty przez właścicieli lokali.

Wspólnota posiada 36 wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Na terenie Wspólnoty znajduje się hala garażowa wybudowana ze środków Wspólnoty, stanowiąca odrębną nieruchomość i posiadająca osobną księgę wieczystą. W hali garażowej wyznaczono 27 miejsc postojowych, z czego 25 zostało przyporządkowanych członkom Wspólnoty na podstawie udziałów poprzez wskazanie konkretnego miejsca postojowego, którego wyłączne prawo do użytkowania ma dany członek Wspólnoty. Pozostałe 2 miejsca postojowe nie zostały przypisane żadnemu z członków Wspólnoty i nie są wynajmowane osobom spoza Wspólnoty. Na terenie Wspólnoty znajdują się także komórki lokatorskie w liczbie 31, z czego 27 zostało przyporządkowanych członkom Wspólnoty na takich samych zasadach jak miejsca postojowe, a pozostałe 4 komórki lokatorskie pozostają nieprzypisane i nie są wynajmowane osobom spoza Wspólnoty.

Wnioskodawca osiąga przychody, którymi są zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych oraz zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Wspólnota posiada fundusz remontowy, z którego pokrywane są koszty remontów, inne niż koszty konserwacji bieżących. Zaliczka opłacana co miesiąc przez każdego członka Wspólnoty podzielona jest na część związaną z pokryciem kosztów bieżącej eksploatacji oraz wpłatą na fundusz remontowy.

Wspólnota osiąga również przychody z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania komórek lokatorskich i hali garażowej. Członek Wspólnoty, któremu na podstawie udziałów przyporządkowano miejsce postojowe lub/i komórkę lokatorską uiszcza co miesiąc z tego tytułu zaliczkę, która przeznaczona jest przez Wspólnotę w odpowiedniej części na koszty bieżącej eksploatacji oraz na fundusz remontowy.

Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga przychodów z tego tytułu. Wspólnota ponosi koszty związane z zarządem nieruchomością wspólną, na które składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie zarządcy, koszty obsługi księgowej. Dochody Wspólnoty są dochodami uzyskiwanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w całości są przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Dochody osiągane przez Wnioskodawcę są wolne od podatku w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwana ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych), zgodnie z którym wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej, niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Wnioskodawca jest podmiotem zwolnionym podmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej zwana ustawą o podatku od towarów i usług), zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Wnioskodawca zamierza wynająć 2 miejsce postojowe oraz 4 komórki lokatorskie, które nie są przyporządkowane członkom Wspólnoty. Wspólnota będzie wynajmować komórki lokatorskie i miejsca postojowe osobom będącym członkami Wspólnoty, jednak nie wyklucza możliwości wynajmu tych pomieszczeń osobom spoza Wspólnoty. Osoby te nie będą wykorzystywać wynajmowanych komórek lokatorskich i miejsc postojowych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dochody uzyskane z tego tytułu Wnioskodawca zamierza przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów gospodarki mieszkaniowej.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 1:

Czy dochód z wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom będącym członkami Wspólnoty lub/i osobom niebędącym członkami Wspólnoty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, który osiągnie Wnioskodawca, będzie dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i tym samym będzie wolny od podatku w przypadku przeznaczenia dochodu na cele związane z utrzymaniem zasobów gospodarki mieszkaniowej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy (w zakresie dotyczącym pytania oznaczonego we wniosku nr 1), pojęcie zasobów mieszkaniowych w kontekście gospodarowania nimi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 22 grudnia 2006 roku o numerze BM1-020/5-6/06, przez „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże;
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie, wolnostojące osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe;
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak zbiorniki, doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne, jak drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych jak np. latarnie oświetleniowe, czy ogrodzenia.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie stanowią zasoby mieszkaniowe wspólnoty mieszkaniowej i służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Dochody wspólnoty mieszkaniowej związane z wynajmem miejsc postojowych i komórek lokatorskich są częścią dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który podlega zwolnieniu w przypadku przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Zdaniem Wnioskodawcy, dochód Wspólnoty, który uzyska z wynajmu 4 komórek lokatorskich i 2 miejsc postojowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wpisuje się w definicję dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zarówno w przypadku wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych członkom Wspólnoty, jak i osobom spoza wspólnoty. Wnioskodawca zarazem przeznaczy dochody uzyskane z powyższego tytułu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z wynajmu 4 miejsc postojowych i 2 komórek lokatorskich na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego (w zakresie dotyczącym pytania oznaczonego we wniosku nr 1)
 • w części dotyczącej wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom, które są członkami Wspólnoty – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom które nie są członkami Wspólnoty – jest nieprawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 716 )

Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 13 ww. ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Art. 14 ustawy o własności lokali stanowi natomiast, że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację;
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;
 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
 5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm., dalej: „ustawa” lub „ustawa o pdop”), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają więc regułom podatkowym wynikającym z tej ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o pdop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ustawy wynika, że dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje więc, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze - przychód, a po drugie - koszty jego uzyskania.

W art. 12 ustawy o pdop, ustawodawca zamieścił otwarty katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy, wskazując, iż przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na konto wspólnoty mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód. Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy stanowiącego, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Ustalony w powyższy sposób dochód (art. 7 ust. 2 ustawy o pdop) może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przedmiotem powyższego zwolnienia jest zatem dochód uzyskany przez wskazane w powołanym przepisie podmioty ze źródła, jakim jest działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jeżeli został przeznaczony na cele preferowane przez ustawodawcę, tj. cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

 • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
 • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Posługując się zatem językiem potocznym, wskazać należy, iż pojęcie „gospodarka” - w kontekście omawianego przypadku - oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, określa rzeczy związane z mieszkaniem. Przez „zasoby mieszkaniowe” należy zatem rozumieć:

 • budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, balkony, loggie, komórki, garaże,
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci).
 • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

Związane z wyżej wymienionymi budynkami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy).

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl ww. art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop, wolny jest od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Zaznaczyć należy, że ze zwolnienia nie będą korzystały dochody, osiągnięte z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada 36 wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Na terenie Wspólnoty znajduje się hala garażowa wybudowana ze środków Wspólnoty, stanowiąca odrębną nieruchomość i posiadająca osobną księgę wieczystą. W hali garażowej wyznaczono 27 miejsc postojowych, z czego 25 zostało przyporządkowanych członkom Wspólnoty na podstawie udziałów poprzez wskazanie konkretnego miejsca postojowego, którego wyłączne prawo do użytkowania ma dany członek Wspólnoty. Pozostałe 2 miejsca postojowe nie zostały przypisane żadnemu z członków Wspólnoty i nie są wynajmowane osobom spoza Wspólnoty. Na terenie Wspólnoty znajdują się także komórki lokatorskie w liczbie 31, z czego 27 zostało przyporządkowanych członkom Wspólnoty na takich samych zasadach jak miejsca postojowe, a pozostałe 4 komórki lokatorskie pozostają nieprzypisane i nie są wynajmowane osobom spoza Wspólnoty. Wnioskodawca zamierza wynająć 2 miejsce postojowe oraz 4 komórki lokatorskie, które nie są przyporządkowane członkom Wspólnoty. Wspólnota będzie wynajmować komórki lokatorskie i miejsca postojowe osobom będącym członkami Wspólnoty, jednak nie wyklucza możliwości wynajmu tych pomieszczeń osobom spoza Wspólnoty. Osoby te nie będą wykorzystywać wynajmowanych komórek lokatorskich i miejsc postojowych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop dochodu uzyskanego z wynajmu miejsc postojowych i komórek lokatorskich opisanych we wniosku.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do opisanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy zauważyć, że kluczowe znaczenie dla zaliczenia określonego obiektu (pomieszczenia) do zasobów mieszkaniowych ma związek takiego obiektu z lokalem mieszkalnym. Miejsca postojowe w hali garażowej i komórki lokatorskie mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych, jeśli są w określony sposób przypisane do znajdujących się w budynku mieszkalnym lokali mieszkalnych albo są wykorzystywane przez właścicieli tych lokali.

Zatem, miejsca postojowe i komórki lokatorskie będące przedmiotem wniosku, użytkowane przez osoby, które są członkami Wspólnoty będą mieściły się w ww. pojęciu zasobów mieszkaniowych, o których stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, dochód z wynajmu miejsc postojowych i komórek lokatorskich uzyskany od członków Wspólnoty, jako pochodzący z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o ile zostanie przeznaczony na gospodarowanie tymi zasobami, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop. Natomiast dochód z wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom które nie są członkami Wspólnoty nie będzie dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, gdyż nie zostanie spełniony warunek co do źródła pochodzenia dochodu. Przeznaczenie tego dochodu przez Wnioskodawcę na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych nie ma w tym przypadku znaczenia dla możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Dodatkowo tut. Organ pragnie zwrócić uwagę na fakt, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Powinna być więc interpretowana w sposób niezwykle precyzyjny i ścisły. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

W tych okolicznościach stanowisko Wnioskodawcy należało uznać:

 • w części dotyczącej wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom, które są członkami Wspólnoty – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom które nie są członkami Wspólnoty – jest nieprawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w kwestii objętej pytaniem oznaczonym we wniosku nr 1.

Natomiast zagadnienie objęte pytaniem oznaczonym we wniosku nr 2 jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.