0111-KDIB1-2.4010.359.2018.2.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie:
Czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest do przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2018 r. (data wpływu 29 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 7 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest do przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2018 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest do przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 października 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.359.2018.1.MM wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 7 listopada 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Roczne sprawozdanie finansowe jest pojęciem zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.; dalej: „UoR”). Zgodnie z art. 45 ust. 2 UoR, sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, które są sporządzane wedle wzorów stanowiących załączniki do UoR. Za sporządzenie rocznego sprawozdania odpowiada kierownik danej jednostki. Powinien on zapewnić, by zostało ono sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Po podpisaniu sprawozdania finansowego powinno ono zostać przedłożone do sprawdzenia właściwym organom. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu nie później niż wciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Roczne sprawozdanie zarządu ze swej działalności nie jest jednak sprawozdaniem finansowym w rozumieniu UoR, albowiem wspólnot mieszkaniowych nie dotyczą zapisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.; dalej: „Rozporządzenie”). Tym samym wspólnota mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, ponieważ go nie sporządza. Sprawozdanie, jakie zarząd przedstawia właścicielom nie jest sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w UoR. Przy nowelizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.; dalej: „Uwl”) wprowadzono do niej pojęcie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczonych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Tym samym wymogi UoR w stosunku do wspólnot mieszkaniowych nie obowiązują, wspólnota mieszkaniowa sama określa zakres i sposób prowadzenia pozaksięgowej ewidencji. Kolejne nowelizacje Rozporządzenia wykreśliły wspólnoty mieszkaniowe z obowiązku wykonywania sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 Uwl, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono jest obowiązany składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie z działalności oraz zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Przedmiotem tego zebrania winno zaś być uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, a także sprawozdanie zarządu. Jak wynika z tego przepisu, zobowiązany do złożenia sprawozdania jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej, a tylko w przypadku, gdy we wspólnocie mieszkaniowej przyjęto formę sprawowania zarządu w postaci powierzenia zarządu zarządcy, zgodnie z art. 18 Uwl, ten obowiązek obciąża tego zarządcę.

Oczywiście bardzo często we wspólnotach mieszkaniowych, w których, obok zarządu wybranego, istnieje zarządca (nie mylić z zarządcą, któremu zarząd powierzono na podstawie art. 18 Uwl) lub administrator działający w oparciu o umowę zarządzania/administrowania, takie sprawozdanie z oczywistych względów to on opracowuje, co nie zmienia jednak faktu, że dokument ten podpisuje zarząd i jest to dokument pochodzący od zarządu. W przypadku, gdyby w takiej sytuacji dokument nie podpisał zarząd tylko zarządca/administrator nie będzie to sprawozdanie, o którym mowa w Uwl. Sprawozdanie musi być więc sporządzone dla danej wspólnoty mieszkaniowej za cały rok kalendarzowy, opatrzone podpisem członków zarządu (co najmniej dwóch członków, jeśli zarząd jest wieloosobowy) lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w przypadku takiej formy sprawowania zarządu.

Uwl nie wprowadza żadnych regulacji na temat formy i zawartości sprawozdania składanego właścicielom lokali. Należy więc zakładać, że do takiego sprawozdania stosować się będzie, podobnie jak do innych sprawozdań, wymogi rzetelności (zgodności z faktami i dokumentami), kompletności (ujmowanie wszystkich faktów, jakie miały miejsce) i czytelności (przedstawianie informacji w taki sposób, aby wszyscy mogli przeczytać i zrozumieć treść przekazu). Bez znaczenia będzie natomiast jego forma, chyba że właściciele lokali (w umowie lub w uchwale) postanowią, że sprawozdanie to ma być składane w określonej przez nich formie (wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 5 listopada 2013 r. sygn. akt I C 29/13). Aby sprawozdanie było kompletne, musi zawierać także część finansową, a sporządzenie sprawozdania finansowego związane będzie z obowiązkiem (o którym mowa w art. 29 ust. 1 Uwl) prowadzenia przez zarząd lub zarządcę określonej przez wspólnotę mieszkaniową pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej stanowi zatem część sprawozdania rocznego składanego przez zarząd (lub zarządcę) na corocznym zebraniu właścicieli lokali. Istotne będzie również przedstawienie efektów zarządzania nieruchomością. Przy tym, jak wskazuje się w judykaturze (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 8 lutego 2013 r. sygn. akt V ACa 533/12), do sprawozdania winny być także załączone kopie dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia zestawienia przychodów i wydatków wspólnoty, w tym kopie faktur wystawionych przez dostawców mediów, a to w celu umożliwienia członkom wspólnoty dostępu do informacji o jej kondycji finansowej oraz kontroli pracy zarządu, co ma również znaczenie w zakresie ochrony wspólnoty przed ewentualnymi nadużyciami.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca (dalej także: „Wspólnota Mieszkaniowa”) wyjaśnił co następuje:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa Uwl. Należy wskazać, że wspólnota mieszkaniowa nie posiada jednak osobowości prawnej. Tworzą ją generalnie zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, będącego prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ust. 1 Uwl).

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej kieruje Zarząd. Do obowiązków Zarządu należy między innymi (na podstawie art. 29 ust. 1 Uwl) prowadzenie określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Ponieważ jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu właściciele lokali w nieruchomości podjęli stosowną uchwałę określającą sposób prowadzenia ww. ewidencji kosztów i zaliczek. Ponadto prowadzona jest ewidencja indywidualnych rozliczeń właścicieli. Wyżej opisane ewidencje mają zatem charakter ewidencji pozabilansowej z punktu widzenia UoR. W związku z powyższym Wspólnota Mieszkaniowa nie stosuje zasad wynikających z UoR. Nie jest więc zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o CIT. Jednocześnie Wspólnota Mieszkaniowa, jako jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, podlega, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o CIT, pod przepisy ustawy o CIT. W związku z powyższym za dany rok podatkowy Wspólnota Mieszkaniowa sporządza i składa do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (straty) CIT-8 oraz uiszcza należny podatek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Roczne sprawozdanie Zarządu ze swej działalności nie jest jednak sprawozdaniem finansowym w rozumieniu UoR, albowiem wspólnot mieszkaniowych nie dotyczą zapisy Rozporządzenia.

Sprawozdanie, jakie Zarząd przedstawia właścicielom, nie jest sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w UoR. Przy nowelizacji Uwl wprowadzono do niej pojęcie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczonych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Tym samym wymogi UoR w stosunku do wspólnot mieszkaniowych nie obowiązują, wspólnota mieszkaniowa sama określa zakres i sposób prowadzenia pozaksięgowej ewidencji. Kolejne nowelizacje Rozporządzenia wykreśliły wspólnoty mieszkaniowe z obowiązku wykonywania sprawozdania finansowego.

Tym samym Wspólnota Mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, ponieważ go nie sporządza.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.; dalej: „Uwl”). Zgodnie z art. 6 Uwl, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Należy wskazać, że wspólnota mieszkaniowa nie posiada jednak osobowości prawnej. Tworzą ją generalnie zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, będącego prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ust. 1 Uwl). W myśl art. 3 ust. 2-3 Uwl, nieruchomość wspólną stanowią grunt oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale.

Stosownie do art. 13 ust. 1 Uwl, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem lokalu, a także uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca (art. 15 ust. 1 Uwl).

Natomiast art. 14 Uwl stanowi, że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

  1. wydatki na remonty i bieżącą konserwacje,
  2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
  3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
  4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Jednocześnie zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”), wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że, zgodnie z zapisami Uwl, sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej kieruje Zarząd. Do obowiązków Zarządu należy między innymi (na podstawie art. 29 ust. 1 Uwl) prowadzenie określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Ponieważ jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu właściciele lokali w nieruchomości podjęli stosowną uchwałę określającą sposób prowadzenia ww. ewidencji kosztów i zaliczek. Ponadto prowadzona jest ewidencja indywidualnych rozliczeń właścicieli. Wyżej opisane ewidencje mają charakter ewidencji pozabilansowej z punktu widzenia ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.; dalej: „UoR”). W związku z powyższym Wspólnota Mieszkaniowa nie stosuje zasad wynikających z UoR. Nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o CIT. Za dany rok podatkowy Wspólnota Mieszkaniowa sporządza i składa do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (straty) CIT-8 oraz uiszcza należny podatek.

Rozważając przedstawione okoliczności faktyczne sprawy pod kątem zadanego przez Wnioskodawcę pytania oraz zajętego przez niego stanowiska odnośnie poruszonego w pytaniu zagadnienia należy wskazać, że zgodnie z art. 29 ust. 1 Uwl, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy (art. 29 ust. 1a Uwl). Określenie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej następuje w formie uchwały właścicieli lokali (art. 22 ust. 2 i ust. 3 pkt 10 Uwl). Treść ww. przepisów wskazuje, że co do zasady zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest zwolniony z prowadzenia w każdym przypadku dla nieruchomości wspólnej ksiąg rachunkowych. W konsekwencji należy podkreślić, że sposób ustalenia zasad prowadzenia ewidencji księgowej zależy wyłącznie od uchwały podjętej przez członków wspólnoty mieszkaniowej.

W myśl art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Na mocy zacytowanego przepisu należy stwierdzić, że do urzędu skarbowego składają sprawozdanie finansowe podatnicy, którzy są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zawsze zatem zachodzi konieczność ustalenia, czy dany podatnik jest zobowiązany do składania sprawozdania finansowego, by móc od niego wymagać spełnienia tego obowiązku.

Jak powyżej wskazano, wspólnota mieszkaniowa ma przypisany obowiązek prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Jest to minimalny wymóg ewidencyjno-rachunkowy nałożony przez ustawodawcę. Jeżeli więc Wspólnota Mieszkaniowa, co wynika z uzupełnienia wniosku, podjęła uchwałę o prowadzeniu urządzeń księgowych na takim poziomie, który jest dopuszczalny – to brak jest podstaw, by od niej wymagać składania sprawozdania finansowego. Bowiem prowadzenie ewidencji pozaksięgowej (pozabilansowej) nie rodzi obowiązku składania sprawozdania finansowego. Istotna jest w takim przypadku decyzja (uchwała) samej wspólnoty.

Na tle powyższych rozważań zasadne jest więc stwierdzenie, że stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on obowiązku (określonego w art. 27 ust. 2 ustawy o CIT) przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.