Wspólnota mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnota mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
lip

Istota:

Opodatkowanie przychodu z tytułu odszkodowania w związku z likwidacją wspólnoty mieszkaniowej.

Fragment:

Czy dojdzie do zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych i w jakim momencie, czy w chwili podjęcia decyzji przez Wspólnotę o wypłacie zgromadzonych środków pieniężnych czy w chwili fizycznej wypłaty środków z rachunków bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej na rzecz właścicieli. Jeżeli właściciele otrzymają deklarację PIT-8C w za rok 2018 od Wspólnoty Mieszkaniowej z wypełnioną częścią D poz. 24 - przychód z wypłaty środków pieniężnych ze Wspólnoty Mieszkaniowej - czy będą zobowiązani wpisać ten dochód do rozliczenia podatkowego PIT-37 za 2018rok i zapłacić od wskazanej kwoty przychodu podatek dochodowy od osób fizycznych? Co w przypadku gdy właściciel sprzedawanej współwłasności jest właścicielem poprzez dziedziczenie od roku 2015 i nie minął okres 5 lat? Czy będzie mógł korzystać ze zwolnienia już na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? Co w przypadku gdy właścicielem we wspólnocie jest w Gmina Miasta jaką deklaracje ma przedstawić Zarząd Wspólnoty? Jak opodatkować środki pozostające na kontach Wspólnoty Mieszkaniowej w sytuacji gdy Właściciele zniosą odrębną własność lokali i środki zostaną wypłacone współwłaścicielom? Zdaniem Wnioskodawcy, (Ad. 1) Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 wolne od podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej jeśli zostały przeznaczone na cele z utrzymaniem tych zasobów. − (w części dotyczącej lokale mieszkalne zastosowano zwolnienie , w części lokali użytkowych obliczono zaliczkę na p.d.o.p od wpłaty odszkodowania ubezpieczyciela).

2018
13
cze

Istota:

W zakresie ustalenia, czy uzyskana przez wspólnotę mieszkaniową kwota 13.600,00 zł otrzymana od jej członków podlega zwolnieniu podatkowemu wskazanemu w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przekazanej przez członków Wspólnoty będących właścicielami:- lokali mieszkalnych – jest prawidłowe,- lokali użytkowych – jest nieprawidłowe.

Fragment:

Współwłaściciele ustalili, że zapłata całości kwoty nastąpi poprzez jej wpłatę na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej i jednocześnie przekazali wynagrodzenie im przysługujące na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskaną od współwłaścicieli - członków wspólnoty mieszkaniowej kwotę 13.600,00 zł wspólnota mieszkaniowa zamierza przeznaczyć na planowane remonty nieruchomości wspólnej oraz częściową spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na potrzeby remontowe wspólnoty mieszkaniowej. W skład wspólnoty mieszkaniowej wchodzi ogółem 9 członków. W tym 8 członków będących osobami fizycznymi i Miasto. Wspólnota mieszkaniowa składa się z 9 lokali. Dwa lokale są lokalami użytkowymi, 7 lokali są to lokale mieszkalne. Większość udziałów w nieruchomości związana jest z lokalami mieszkalnymi należącymi do osób fizycznych. Zniesienie współwłasności dotyczyło pomieszczenia strychowego, które stanowiło część wspólną nieruchomości. Pierwotnie pomieszczenie to wykorzystywane było przez właściciela lokalu mieszkalnego nr 7 jako pomieszczenie gospodarcze, które następnie zostało zaadoptowane przez tego właściciela na cele mieszkalne za zgodą wspólnoty mieszkaniowej, a następnie nabyte na te cele od wspólnoty mieszkaniowej – na mocy zawartej umowy częściowego zniesienia współwłasności części wspólnej.

2018
28
maj

Istota:

Obowiązek złożenia deklaracji NIP-2

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Z powyższego wynika, że obowiązek deklarowania i wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na podmiotach będących właścicielami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 cyt. ustawy, w tym na wspólnocie mieszkaniowej. Uwzględniając przedstawione zasady, z których jednoznacznie wynika, iż powstanie obowiązku ewidencyjnego po stronie wspólnoty mieszkaniowej, jak również nieistnienie tego obowiązku, jest związane wyłącznie z istnieniem po stronie wspólnoty mieszkaniowej statusu podatnika (w tym w całości zwolnionego z opodatkowania) lub/i płatnika podatku lub płatnika składek ubezpieczeniowych – bez znaczenia dla kwestii powstania obowiązku ewidencyjnego bezpośrednio po stronie wspólnoty mieszkaniowej (jak również każdego innego podmiotu podlegającego powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu dla celów podatkowych) pozostają: samo powołanie zarządu, jak również sposoby oraz formy sprawowania zarządu w stosunku do wspólnoty mieszkaniowej (lub inne formy administrowania sprawami wspólnoty mieszkaniowej). W konsekwencji, w opisanej sytuacji na wspólnocie mieszkaniowej utworzonej przez PPHiU M.-S.

2018
18
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego z wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych

Fragment:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 716 ) Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy). Stosownie do art. 13 ww. ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Art. (...)

2018
10
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży strychu przeznaczonego na remont budynku.

Fragment:

W uzupełnieniu z dnia 4 kwietnia 2018 r. (data wpływu 9 kwietnia 2018 r.) Wnioskodawca napisał: „Zgodnie z podjętą uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr 8/2013 z dnia 7 listopada 2013 dochód uzyskany ze sprzedaży strychu zasili fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. D z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu, który został zaciągnięty przez Wspólnotę na remont budynku (termomodernizacja budynku). Na dzień dzisiejszy pieniądze uzyskane ze sprzedaży strychu znajdują się na koncie Wspólnoty Mieszkaniowej (fundusz remontowy). Wyżej wymienione środki zostaną niezwłocznie przekazane na częściową spłatę kredytu po wydaniu interpretacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

2018
18
kwi

Istota:

Wystawianie faktury VAT przez wspólnotę mieszkaniową. Opodatkowania uiszczanych opłat.

Fragment:

Z kolei z art. 6 tej ustawy wynika, że ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Przepis ten nadaje wspólnocie mieszkaniowej przymiot jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Wspólnota Mieszkaniowa jest odrębnym od członków Wspólnoty podmiotem praw i obowiązków, a tym samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Jak stanowi art. 14 ww. ustawy, na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

2018
16
kwi

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia usług sprzątania budynków oraz drobnych napraw konserwacyjnych świadczonych przez Wnioskodawcę.

Fragment:

Natomiast w części dotyczącej wliczania przez Wspólnoty Mieszkaniowe do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 2 ustawy, dostawy mediów do lokali mieszkalnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), wniosek został rozpatrzony postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 9 kwietnia 2018 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.129.2018.1.AS. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2018
15
kwi

Istota:

Brak możliwości zwolnienia z podatku przychodu Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymanego od IGN z tytułu pozyskania i sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej oraz kosztów poniesionych w celu uzyskania tego przychodu, w tym wynagrodzenia dla IGN oraz dla Administratora Wspólnoty Mieszkaniowej

Fragment:

(...) Wspólnoty Mieszkaniowej, kształtują dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymany od Instytutu Gospodarki Nieruchomościami z tytułu pozyskania i sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej oraz koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, w tym wynagrodzenie dla Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz dla Administratora Wspólnoty Mieszkaniowej, kształtują dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wspólnota Mieszkaniowa funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892). Wspólnotę Mieszkaniową tworzą wyłącznie właściciele lokali mieszkalnych. Wspólnota zrealizowała termomodernizację swojego budynku mieszkalnego. Przedsięwzięcie to dotyczyło nieruchomości wspólnej i ma na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach

Fragment:

(...) wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach jest : nieprawidłowe – w odniesieniu do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25, prawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Zbigniew M. (dalej: Wnioskodawca), tak samo jak Joanna M. (drugi Wnioskodawca), jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz właścicielem (z udziałem 1/2; drugi Wnioskodawca z udziałem 1/2) lokalu mieszkalnego o numerze 7 w budynku o numerze 21A (z księgą wieczystą). Wspólnota Mieszkaniowa powstała w kwietniu 2007 roku wskutek prywatyzacji przez W. (od września 2015 roku A.) lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o numerach 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A, 25B i 25C, położonych na działce 15/1, (z księgą wieczystą). Wspólnota, jako ogół właścicieli lokali, stała się właścicielem nie tylko gruntu i części urządzeń wspólnych budynków, ale także wszystkich podziemnych instalacji niezbędnych do jej funkcjonowania: wodociągów, ciepłociągów, kanałów i kabli elektrycznych, położonych na działce 15/1.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach.

Fragment:

(...) wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomości jest : nieprawidłowe – w odniesieniu do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25, prawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Ewa K. (dalej: Wnioskodawca) jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz właścicielem lokalu mieszkalnego w budynku o numerze 21. Wspólnota Mieszkaniowa powstała w kwietniu 2007 roku wskutek prywatyzacji przez W. A. (od września 2015 roku A. W.) lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych na działce 15/1. Wspólnota, jako ogół właścicieli lokali, stała się właścicielem nie tylko gruntu i części urządzeń wspólnych budynków, ale także wszystkich podziemnych instalacji niezbędnych do jej funkcjonowania: wodociągów, ciepłociągów, kanałów i kabli elektrycznych, położonych na działce 15/1.