Wspólnota mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Wspólnota mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnota mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle art. 113 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Wspólnota Mieszkaniowa powinna wliczać do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 2 sprzedaż mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, zwolnioną przedmiotowo z VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień?
Fragment:
Wspólnota mieszkaniowa powstała z mocy prawa, z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu tj. 5 czerwca 2017 r. Wspólnota mieszkaniowa składa się z 4 budynków wielorodzinnych. Wspólnota składa się wyłącznie z lokali mieszkalnych, nie ma lokali użytkowych ani lokali przeznaczonych na najem. Sposób zarządu nieruchomością wspólną jest uregulowany całościowo w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892). Właściciele lokali mają obowiązek, stosownie do treści art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, ponosić wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej). Ponadto zgodnie z przyjętym Uchwałą Wspólnoty mieszkaniowej z dnia ... 2017 r. nr ... Regulaminem Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie rozliczania zużycia zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz zużytej energii cieplnej (zwanych dalej: mediami) – Wspólnota Mieszkaniowa w skład której – z mocy ustawy o własności lokali – wchodzą poszczególni właściciele lokali mieszczących się w poszczególnych budynkach wielorodzinnych, dokonuje również rozliczeń z dostawcami ww. mediów; jest ona nabywcą mediów od zewnętrznych dostawców, które zakupuje we własnym imieniu, ale na rzecz właścicieli lokali.
2017
10
paź

Istota:
Sposób opodatkowania i dokumentowania przeniesienia opłat związanych z najmem lokali użytkowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury wystawionej przez administratora w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
Fragment:
U. z 2015 r, poz. 1892), ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Przepis ten daje wspólnocie mieszkaniowej przymiot jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Jak wynika z powyższego, wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków, a tym samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Jednostka powstała w oparciu o powyższy przepis art. 6 ustawy o własności lokali posiada określoną strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą (tworzą ją) właściciele lokali, zobowiązani do określonych zachowań i czynności wynikających z tej ustawy. Regulacja art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali wskazuje na dwa rodzaje obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej: jedne związane z nieruchomością wspólną i drugie, związane z odrębną własnością lokalu. Tym samym właściciele lokali zobowiązani są uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z nieruchomością wspólną, na pokrycie których uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat (art. 15 ustawy o własności lokali), oraz ponoszą wydatki związane z utrzymaniem własnych lokali (min. za wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, gaz, energię elektryczną).
2017
5
wrz

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Dla Wspólnoty mieszkaniowej nakład stanowić będzie przychód własny - inne źródło dochodu. Powstały dochód podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, co wynika z przeznaczenia dochodu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. W oparciu o przedstawione uzasadnienie Wspólnota uznaje swoje stanowisko za prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Należy wskazać, że wspólnota mieszkaniowa nie posiada jednak osobowości prawnej. Tworzą ją generalnie zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, będącego prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ust. 1 ustawy).
2017
24
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Sąd Rejonowy wydał postanowienie o przysądzeniu własności na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej i na poczet ceny zaliczył wierzytelność dochodzoną od dłużników. Po przeprowadzeniu eksmisji, Wspólnota wystawiła nieruchomość na sprzedaż. Cena, za którą Wspólnota nabyła lokal to 98.000,00 zł, cena sprzedaży lokalu 128.000,00 zł, wartość rynkowa nieruchomości wg operatu szacunkowego to 135.000,00 zł, koszty poniesione przez Wspólnotę łącznie wyniosły ok. 108.000,00 zł (wierzytelność, koszty sądowe, odsetki, koszty eksmisji itp.). Dnia 10 kwietnia 2017 r. Wspólnota Mieszkaniowa sprzedała lokal osobie fizycznej, która przez zakup stała się również członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej. W związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała dochód. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Przedmiotowego lokalu Wspólnota nie nabyła w celach zarobkowych ani inwestycyjnych, nie przeprowadziła w nim żadnych remontów, po przeprowadzeniu eksmisji natychmiast wystawiła lokal do sprzedaży celem odzyskania wierzytelności i kosztów, które poniosła. To wyjście skuteczne i zasadne, bo chroni majątek pozostałych właścicieli we Wspólnocie oraz zabezpiecza płynność finansową Wspólnoty.
2017
7
sie

Istota:
Czy przekazanie niewykorzystanych środków z funduszu remontowego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej powoduje po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych i ujęcia go w zeznaniu CIT-8 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu /straty/ przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych)?
Fragment:
W październiku 2016 r. z mocy art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych została wyodrębniona ze Spółdzielni nieruchomość tworząc Wspólnotę Mieszkaniową. Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła administrowanie swoją nieruchomością innej firmie. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zwrócił się do Spółdzielni z prośbą o zwrot wpłaconych przez właścicieli lokali niewykorzystanych środków pochodzących z funduszu remontowego. Decyzją Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała niewykorzystane, zgromadzone przez właścicieli lokali, środki funduszu remontowego na wyodrębniony rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przekazanie niewykorzystanych środków z funduszu remontowego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej powoduje po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych i ujęcia go w zeznaniu CIT-8 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu /straty/ przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych)? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową niewykorzystanych środków pochodzących z funduszu remontowego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych jak i wspólnot mieszkaniowych w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
2017
25
lip

Istota:
-w zakresie:
zwolnienia od podatku dochodu Wspólnoty Mieszkaniowej ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w sytuacji, gdy na poczet ceny sprzedaży zaliczono wartość nakładów remontowych nabywcy
Fragment:
Stosownie do tego przepisu stwierdzić należy, iż przychody uzyskane ze sprzedaży zasobu mieszkaniowego stanowią przychody dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi (pojęcie strychu, jako części wspólnej budynku mieszkalnego, mieści się w pojęciu zasobów mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej). Wspólnota Mieszkaniowa ma zamiar ustanowić odrębną własność powstałych w wyniku przeprowadzonej przez inwestorów adaptacji strychu lokali mieszkalnych, a następnie sprzedać je za cenę równą poniesionym przez inwestorów nakładom na przeprowadzone na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej prace remontowe w jej budynku. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym wierzytelność Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu ceny sprzedaży zostanie potrącona z wierzytelnością Państwa Y. z tytułu nakładów związanych z pracami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Należy zaznaczyć, iż w wyniku adaptacji strychu i wyodrębnienia lokali mieszkalnych, które zostaną sprzedane, Wspólnota Mieszkaniowa uzyska przychód stanowiący cenę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, w postaci nakładów poniesionych przez nabywców tych lokali mieszkalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Reasumując, wartość pieniężna pochodząca ze sprzedaży tych mieszkań w związku ze specyfiką owej transakcji stanowić będzie przychód z góry wydatkowany na przeprowadzone w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej prace. Wspólnota Mieszkaniowa jest zwolniona od obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży wyodrębnionych, zgodnie z postanowieniami umowy, lokali mieszkalnych.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz części wspólnych – korytarzy
Fragment:
Wspólnota Mieszkaniowa ma zamiar sprzedać część wspólną, tj. Lokal należący do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz część korytarzy. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży części wspólnych chce przekazać na remont budynku, w tym remont dachu i klatki schodowej. Należy przy tym zaznaczyć, że Wspólnota Mieszkaniowa ma charakter usługowo-mieszkalny z przeważającą częścią usługową. W uzupełnieniu do wniosku, Wspólnota dodała następujące informacje: Wspólnota Mieszkaniowa jest wspólnotą mieszkaniową w skład, której wchodzą następujące lokale: 32 lokali użytkowych, o łącznej powierzchni 1282 m 2 ; 28 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 1131 m 2 . Jak wynika z powyższego, Wspólnota Mieszkaniowa ma charakter usługowy - mieszkalny. Wspólnota Mieszkaniowa planuje sprzedać: cześć nieruchomości wspólnej - korytarzy, o łącznej powierzchni wynoszącej 47.15 m 2 Korytarze te są obecnie wykorzystywane przez właścicieli następujących lokali 3, 5, 11, 12, 13, 115, 215, 316. Korytarze zostały zajęte przez w/w właścicieli. 6 lokali użytkowych: lokalu użytkowego o powierzchni 26,60 m 2 , który wykorzystywany jest na prowadzenie działalności.
2017
4
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach.
Fragment:
(...) wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach jest: nieprawidłowe – w odniesieniu do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25, prawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach. We wniosku złożonym przez przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca tak samo jak M. S. jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz właścicielem (z udziałem ½), lokalu mieszkalnego o numerze 12 w budynku o numerze 21A. Wspólnota Mieszkaniowa powstała w kwietniu 2007 roku wskutek prywatyzacji przez W.A. (od września 2015 roku A.M.) lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o numerach 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A, 25B i 25C, położonych na działce. Wspólnota, jako ogół właścicieli lokali, stała się właścicielem nie tylko gruntu i części urządzeń wspólnych budynków, ale także wszystkich podziemnych instalacji niezbędnych do jej funkcjonowania: wodociągów, ciepłociągów, kanałów i kabli elektrycznych, położonych na działce 15/1.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach
Fragment:
(...) wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach - jest: nieprawidłowe – w odniesieniu do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25, prawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/następujące zdarzenie przyszłe. Aleksandra S. (dalej: Wnioskodawca), jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz właścicielem (z udziałem 1/1, w tym z udziałem 1/2 w wyniku zakupu przed 2010 rokiem) lokalu mieszkalnego o numerze 2 w budynku o numerze 25A (z księgą wieczystą). Wspólnota Mieszkaniowa powstała w kwietniu 2007 roku wskutek prywatyzacji przez W. (od września 2015 roku A.) lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o numerach 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A, 25B i 25C, położonych na działce 15/1, (z księgą wieczystą). Wspólnota, jako ogół właścicieli lokali, stała się właścicielem nie tylko gruntu i części urządzeń wspólnych budynków, ale także wszystkich podziemnych instalacji niezbędnych do jej funkcjonowania: wodociągów, ciepłociągów, kanałów i kabli elektrycznych, położonych na działce 15/1.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach
Fragment:
(...) wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: Irena S. (dalej: Wnioskodawca), jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz właścicielem (z udziałem 1/1, w tym z udziałem 1/2 w wyniku zakupu przed 2010 rokiem) lokalu mieszkalnego o numerze 7 w budynku o numerze 21A (z księgą wieczystą). Wspólnota Mieszkaniowa powstała w kwietniu 2007 roku wskutek prywatyzacji przez W. (od września 2015 roku A.) lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o numerach 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A, 25B i 25C, położonych na działce 15/1, (z księgą wieczystą). Wspólnota, jako ogół właścicieli lokali, stała się właścicielem nie tylko gruntu i części urządzeń wspólnych budynków, ale także wszystkich podziemnych instalacji niezbędnych do jej funkcjonowania: wodociągów, ciepłociągów, kanałów i kabli elektrycznych, położonych na działce 15/1.
2017
26
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.