Wspólnota mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Wspólnota mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnota mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku dochodu uzyskanego z wynajmu pomieszczenia wymiennikowni ciepła, jako dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek dochodowy z tytułu najmu pomieszczenia wymiennikowni ciepła? Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota nie powinna płacić podatku od dochodu z wynajmu pomieszczenia wymiennikowni ciepła, ponieważ jest to dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Uzyskany czynsz z tytułu najmu pomieszczenia wymiennikowni Wspólnota przeznacza na remonty i konserwację instalacji centralnego ogrzewania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892). Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zatem zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali o innym przeznaczeniu. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, będącego prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ust. 1 ww. ustawy).
2016
1
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów z najmu
Fragment:
Umocowanie Wspólnoty Mieszkaniowej do dokonania tych czynności wynikać będzie z jednej z trzech podstaw: Umowy zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniowej reprezentowaną przez Zarząd a współwłaścicielami Lokalu Basenowego. Postanowienia sądu zezwalającego Wspólnocie Mieszkaniowej na dokonanie określonych czynności prawnych. Bez wyraźnej podstawy prawnej. W każdej ze wskazanych powyżej sytuacji Wspólnota Mieszkaniowa będzie nieodpłatnie korzystać z Lokalu Basenowego w określony sposób (polegający na oddaniu pomieszczenia pomocniczego w najem oraz ewentualnie udostępnianiu Lokalu Basenowego podmiotom trzecim). Pobierane przez Wspólnotę Mieszkaniową wyżej wymienione przychody zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Lokalu Basenowego. Zdaniem Wnioskodawcy przychody z najmu pomieszczenia przynależnego wchodzącego w skład Lokalu Basenowego oraz przychody z odpłatnego udostępniania Lokalu Basenowego będą stanowiły przychód podatkowy wyłącznie Wspólnoty Mieszkaniowej, ponieważ będą stanowiły środki pieniężne otrzymane przez Wspólnotę Mieszkaniową, będą zatem przychodem podatkowym Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT.
2016
5
sie

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Jak wynika z powyższych przepisów, do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu będących członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, konieczna jest uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej. Uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie przez członka zarządu stanowi przychód dla celów podatkowych. Podstawą pełnienia przez członków ww. organizacji jest ich wybór. Zauważyć należy, że w rozpatrywanej sprawie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie łączy ze Wspólnotą Mieszkaniową ani stosunek pracy, ani inna umowa cywilnoprawna. Przychody otrzymywane przez członków zarządu Wspólnoty nie są również przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodami członków zarządu osób prawnych, gdyż Wspólnota Mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że wynagrodzenia dla członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu wykonywania obowiązków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej stanowią dla nich przychody „ z innych źródeł ”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wspólnota Mieszkaniowa od wypłacanych świadczeń na rzecz członka Wspólnoty Mieszkaniowej nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Wspólnotę.
Fragment:
W myśl § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia zwalnia się od podatku czynności związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej nieruchomości tę wspólnotę. Natomiast w świetle § 3 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia zwalnia się od podatku czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych tworzących w określonej nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lokale należące do właścicieli tworzących tę wspólnotę mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) lub opłaty pośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092), jeśli lokale te są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe. A zatem w sytuacji, gdy podmiot wykonuje czynności związane z nieruchomościami i czynności te mają charakter zasadniczy w działalności gospodarczej danego podatnika, wartość sprzedaży tych czynności powinna być wliczana do limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
2016
10
cze

Istota:
Czy w związku z przekazaniem pozostałego po likwidowanej Spółdzielni majątku na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, po stronie Wspólnoty zachodzić będzie podstawa do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Natomiast Spółdzielnia, której członkami są jedynie niektóre osoby będące członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, ma za zadanie prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu energii cieplnej do ww. nieruchomości budowlanej Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zarządzanie nią. Wyłączny składniki majątku Spółdzielni jest związany z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej a stanowi go nieruchomość zabudowana kotłownią przyległa do nieruchomości mieszkaniowej Wspólnoty Mieszkaniowej. Majątek ten został Spółdzielni nieodpłatnie przekazany przez ANR, celem zaspakajania potrzeb związanych z gospodarką mieszkaniową budynku. W wyniku ewentualnej likwidacji Spółdzielni i podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia majątek w postaci nieruchomości zabudowanej kotłownią zostanie przekazany Wspólnocie Mieszkaniowej. Uzyskany w ten sposób, przez Wspólnotę Mieszkaniową, dochód, zostanie przeznaczony na utrzymanie swoich zasobów, którymi Wnioskodawca od tej pory będzie zarządzać samodzielnie. Kotłownia zaspakajać będzie te same potrzeby, tej samej Wspólnoty Mieszkaniowej. Z powyższego wynika, że wartość otrzymanego majątku w postaci nieruchomości zabudowanej kotłownią będzie stanowić dla Wspólnoty przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.
2016
25
maj

Istota:
Interpretacja w zakresie podstawy opodatkowania czynności dostawy „mediów” refakturowanych na najemców lokali użytkowych na podstawie rozliczeń otrzymanych od wspólnot mieszkaniowych.
Fragment:
Co powinno stanowić podstawę opodatkowania w przypadku obciążenia najemców lokali użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych kosztami z tytułu zużycia mediów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym we wniosku i uzupełnieniu do wniosku, podstawą opodatkowania w przypadku obciążenia najemców lokali użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych kosztami z tytułu zużycia mediów i usług powinna być kwota całkowita wynikająca z otrzymanych rachunków od wspólnot mieszkaniowych. Czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz jej członków (właścicieli lokali użytkowych) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a wspólnota mieszkaniowa nie działa w tym zakresie w charakterze podatnika. Tym samym brak jest podstaw do wystawienia przez wspólnotę mieszkaniową faktur VAT dokumentujących wysokość zaliczki obejmującej koszty wspólne nieruchomości oraz wysokość przypadających na lokal mediów. Umowy na dostawę mediów i usług do budynków wspólnot mieszkaniowych zawierane są bezpośrednio przez wspólnoty mieszkaniowe. W związku z powyższym na dostarczone media i usługi do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych Zakład otrzymuje rachunki obciążeniowe od wspólnot mieszkaniowych. Zakład, jako podatnik podatku od towarów i usług, wystawia dla wszystkich najemców lokali użytkowych faktury VAT zgodnie z zawartymi umowami najmu, w których obciąża najemców oprócz mediów kwotą czynszu.
2016
18
maj

Istota:
Czy Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku zmiany przeznaczenia i adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe, w sytuacji, gdy zgodnie z uchwałą właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową cały dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu zostanie przeznaczony na fundusz remontowy Wspólnoty z przeznaczeniem na remont elewacji?
Fragment:
Zasady powstawania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. W myśl art. 3 ust. 2-3 ww. ustawy, nieruchomość wspólną stanowią grunt oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale. Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
17
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
(...) Wspólnoty Mieszkaniowej – jest nieprawidłowe; nieprawidłowe – w zakresie dochodu uzyskanego z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym oraz lokatach bankowych. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy). Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu. Przepis art. 14 (...)
2016
3
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zaliczek na poczet funduszu remontowego wnoszonych przez właścicieli garaży, którzy nie są jednocześnie właścicielami lokali mieszkalnych.
Fragment:
Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy). Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu. Przepis art. 14 powyższej ustawy stanowi natomiast, że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.
2016
3
maj

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy). Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają więc regułom podatkowym wynikającym z tej ustawy. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
2016
21
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.