Wspólnota mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Wspólnota mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnota mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nadwyżka przychodów z tytułu zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej pochodzących od właściciela kotłowni nad kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej przypadającymi według udziału na tego właściciela jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Kotłownia ta dostarcza energię cieplną dla Wnioskodawcy oraz dla sąsiedniej wspólnoty mieszkaniowej na potrzeby ogrzewania nieruchomości (CO) oraz ciepłej wody użytkowej. Właścicielem kotłowni jest deweloper, który wybudował budynki mieszkalne. Jest on tym samym członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Wszyscy członkowie Wspólnoty partycypują w kosztach utrzymania części wspólnych budynków mieszkalnych (klatek schodowych, instalacji, zarządzania i zagospodarowania posesji) wnosząc zaliczki, ustalone zgodnie z planem wydatków i proporcjonalnie do posiadanych powierzchni. Na koniec roku nadwyżka zaliczek nad rzeczywiście poniesionymi kosztami, decyzją podjętą na zebraniu członków Wspólnoty, jest przeznaczana na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynków mieszkalnych roku następnego. Jako właściciel kotłowni deweloper partycypuje w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej opłacając zaliczki według stawki płaconej przez pozostałych członków Wspólnoty. Pobieranie opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej nie wykracza poza pojęcie podstawowej działalności prowadzonej przez wspólnotę mieszkaniową, ponieważ wynika bezpośrednio z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali. Wspólnota nie prowadzi innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
2018
10
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu wynajmu części powierzchni strychu (stanowiącego część nieruchomości wspólnej)
Fragment:
Zasady powstawania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. W myśl art. 3 ust. 2-3 ww. ustawy, nieruchomość wspólną stanowią grunt oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale. Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2018
28
lut

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania środków, otrzymanych przez Wspólnotę w związku z zawartą umową o współpracy
Fragment:
Wspólnoty Mieszkaniowej, z przeznaczeniem dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz do wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązała się do: wykonania instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania oraz c.w.u., przygotowania tych instalacji do podłączenia do węzła cieplnego, budowy wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zamian za zobowiązanie do zakupu przez 120 miesięcy ciepła wytworzonego przez X S.A. i odbiór tego ciepła przez odbiorcę, X S.A. zobowiązała się zapłacić Wspólnocie Mieszkaniowej wynagrodzenie w wysokości iloczynu mocy zamówionej 0,2347 MW x 275.000 zł. Na podstawie wystawionej faktury X S.A. przelała środki na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej, po czym Wspólnota Mieszkaniowa z otrzymanych środków częściowo spłaciła kredyt zaciągnięty w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego – umowa o współpracy X S.A., MPEC, Wspólnota Mieszkaniowa. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 8 lutego 2018 r., wskazano ponadto, że Wspólnota Mieszkaniowa w swoich zasobach posiada 4 lokale użytkowe, których właścicielem jest Gmina. Inwestycją objęte były tylko 2 lokale użytkowe, przy czym jeden lokal użytkowy objęty był doprowadzeniem instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, natomiast drugi lokal użytkowy objęty był tylko doprowadzeniem instalacji centralnego ogrzewania.
2018
23
lut

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu wynajmu części powierzchni strychowej (stanowiącej część nieruchomości wspólnej)
Fragment:
Zasady powstawania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. W myśl art. 3 ust. 2-3 ww. ustawy, nieruchomość wspólną stanowią grunt oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale. Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2018
3
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu
Fragment:
Zasady powstawania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. W myśl art. 3 ust. 2-3 ww. ustawy, nieruchomość wspólną stanowią grunt oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale. Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2018
3
lut

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodów z tytułu działalności statutowej Wspólnoty Mieszkaniowej oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.
Fragment:
Ad. 1 Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. Stosownie do art. 13 ww. ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Art. 14 ustawy o własności (...)
2018
4
sty

Istota:
Czy opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, uiszczane przez właścicieli lokali, w których prowadzone są kancelarie, formalnie będące lokalami mieszkalnymi, ale które są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej z całkowitym wyłączeniem funkcji mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop
Fragment:
Zasady powstawania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm., dalej: „ uowl ”). Zgodnie z art. 6 uowl, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. W myśl art. 3 ust. 2-3 uowl, nieruchomość wspólną stanowią grunt oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale. Stosownie do art. 13 ust. 1 uowl, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach
Fragment:
Kwestie dotyczące wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892), w myśl której ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązani, pozywać i być pozywana (art. 6 ustawy). Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Natomiast ust. 2 art. 12 stanowi, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali (art. 12 ust. 3 ww. ustawy). Stosownie do art. 13 ust. 1 (...)
2017
6
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Wspólnota Mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zaliczki wnoszone do Wspólnoty przez właścicieli (zarówno z tytułu opłat związanych z eksploatacją budynku, jak i kosztów remontów) nie są przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wartość sprzedaży opodatkowanej Wspólnoty nie przekracza progu zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wspólnota nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, ponieważ korzysta z ww. zwolnienia. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego „ ..................... ” w ramach ................ ................. na lata .................., Wspólnota otrzymała faktury VAT od wykonawcy, które zawierają kwotę podatku od towarów i usług. Zakończone zadanie nie zmieniło statusu podatkowego Wspólnoty i było objęte czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podatek zawarty w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na realizację ww. zadania inwestycyjnego może być odzyskany przez Wspólnotę w jakikolwiek sposób w systemie VAT lub poza tym systemem? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wspólnota nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, ponieważ nie zostały spełnione warunki określone we wskazanym artykule.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie obowiązku wystawiania przez wspólnotę mieszkaniową faktur na żądanie właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.), ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Przepis ten daje wspólnocie mieszkaniowej przymiot jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Jak wynika z powyższego, wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków, a tym samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Jednostka powstała w oparciu o powyższy przepis art. 6 ustawy o własności lokali posiada określoną strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą (tworzą ją) właściciele lokali, zobowiązani do określonych zachowań i czynności wynikających z tej ustawy. Regulacja art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali wskazuje na dwa rodzaje obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej: jedne związane z nieruchomością wspólną i drugie, związane z odrębną własnością lokalu. Tym samym właściciele lokali zobowiązani są uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z nieruchomością wspólną, na pokrycie których uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat (art. 15 ustawy o własności lokali), oraz ponoszą wydatki związane z utrzymaniem własnych lokali (m.in. za wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, gaz, energię elektryczną).
2017
11
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.