Wspólnota mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnota mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku istnieje możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie środków finansowych przekazanych Wspólnocie Mieszkaniowej?

Fragment:

Ponadto, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.) art. 241 ust. 5 wskazuje na sposób rozliczenia spółdzielni z powstającą z jej zasobów wspólnotą mieszkaniową. Przepis ten stanowi, że spółdzielnia mieszkaniowa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub w art. 26, niezwłocznie rozlicza z właścicielami lokali zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości. Jest to jedyny przepis, który sankcjonuje rozliczenia spółdzielni mieszkaniowej z powstałą z jej zasobów wspólnotą mieszkaniową. Przepis ten obowiązuje dopiero od września 2017 r. I tak też zrobił Zarząd. Kwota uzyskana od Wykonawcy została zaksięgowana w części na funduszu remontowym Wspólnoty i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez członków Spółdzielni przekazana na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej. Wątpliwość, jaka pojawiła się odnośnie zwolnienia tych kwot od podatku dochodowego, wynika z tego, że Wspólnota powstała z zasobów Spółdzielni w 2015 r., a środki z funduszu remontowego zostały przekazane w 2018 r., ale wynika to z faktu, że Spółdzielnia tych środków finansowych w 2015 r. nie posiadała. Wystąpiła do Sądu w 2010 r., żeby te środki zabezpieczyć natomiast sprawa sądowa trwała do 30 czerwca 2015 r., potem trwały czynności egzekucyjne.

2018
21
lis

Istota:

W zakresie odzyskania/odliczenia podatku od projektu.

Fragment:

Wspólnota Mieszkaniowa nie była płatnikiem podatku VAT. Wspólnota Mieszkaniowa wykonała remont budynku w ramach projektu pn. „ Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców (...) ” w ramach Osi priorytetowej (...), Działanie (...) Regionalnego Programu Operacyjnego (...) na lata 2007-2013. Remont budynku polegający na: modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, malowaniu ścian na klatkach schodowych, remoncie instalacji domofonowej, wyłożeniu terakoty na posadzkach klatek schodowych, wymianie pionów wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji. W wyniku tego działania Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała od wykonawców remontu faktury VAT, które opłaciła i zaewidencjuje w całości jako koszty. Od grudnia 2016 r. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości jest płatnikiem podatku VAT. Projekt pn. „ Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców (...) ” nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi. Wspólnota Mieszkaniowa nie sprzedaje usług, projekt nie generuje dochodu. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Gmina ma wątpliwości, czy będzie miała prawo do odzyskania/odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację inwestycji pn. „ Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców (...) ”.

2018
17
lis

Istota:

W zakresie:
Czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest do przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Tym samym wymogi UoR w stosunku do wspólnot mieszkaniowych nie obowiązują, wspólnota mieszkaniowa sama określa zakres i sposób prowadzenia pozaksięgowej ewidencji. Kolejne nowelizacje Rozporządzenia wykreśliły wspólnoty mieszkaniowe z obowiązku wykonywania sprawozdania finansowego. Tym samym Wspólnota Mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, ponieważ go nie sporządza. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.; dalej: „ Uwl ”). Zgodnie z art. 6 Uwl, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Należy wskazać, że wspólnota mieszkaniowa nie posiada jednak osobowości prawnej. Tworzą ją generalnie zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, będącego prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ust. 1 Uwl).

2018
9
lis

Istota:

Przychód ze zwrotu zaliczek zwróconych członkom wspólnoty mieszkaniowej

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2018 r. (data wpływu 24 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu zaliczek zwróconych członkom wspólnoty mieszkaniowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu zaliczek zwróconych członkom wspólnoty mieszkaniowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Na mocy art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Wspólnotę mieszkaniową stanowi ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, a co za tym idzie nie posiada własnego majątku. Zarządza ona jedynie majątkiem swoich członków w takim zakresie, w jakim wchodzi on w skład nieruchomości wspólnej na podstawie ustawy o własności lokali. W skład nieruchomości wchodzą lokale mieszkalne. Części wspólne nieruchomości nie są przypisane do powierzchni mieszkalnej i stanowią współwłasność. Wspólnota mieszkaniowa zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali prowadzi ewidencję księgową dla nieruchomości, w której rozliczane są: koszty i należne zaliczki dotyczące utrzymania nieruchomości (...)

2018
24
paź

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na budowie systemu instalacji ciepłej wody w oparciu o wykorzystanie technologii.

Fragment:

Odliczenia tego może dokonać podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Ponadto, w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686 ze zm.), wskazano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia wskazany został katalog środków, które stanowią środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Otrzymanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

2018
22
wrz

Istota:

Zastosowanie właściwej stawki VAT do opłat pobieranych przez Spółdzielnię od właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych za bieżące utrzymanie mienia Spółdzielni – dróg wewnątrz osiedlowych

Fragment:

Na tym tle Spółdzielnia powzięła wątpliwość dotyczącą zastosowania właściwej stawki podatku VAT do opłat pobieranych przez Spółdzielnię od właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych za bieżące utrzymanie mienia Spółdzielni – dróg wewnątrz osiedlowych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy odrębne stwierdzić należy, że opłaty za bieżące utrzymanie mienia Spółdzielni – dróg wewnątrz osiedlowych są pobierane od Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z art. 241 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i mają charakter opłat, o których mowa w art. 4 ust. 4 tej ustawy. Pomimo, że wyodrębnione lokale nie stanowią zasobów Spółdzielni przepis art. 241 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy. W konsekwencji powyższego, opłaty pobierane przez Spółdzielnię od właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych za bieżące utrzymanie mienia Spółdzielni – dróg wewnątrz osiedlowych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, a nie – jak oceniła Spółdzielnia – są opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%.

2018
21
wrz

Istota:

Odszkodowanie od dewelopera jako przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Fragment:

(...) wspólnoty mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia przewidzianego art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. jako dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi − pod warunkiem wydatkowania go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. Stosownie do art. 13 cytowanej ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

2018
2
wrz

Istota:

Czy w związku z przejęciem lokalu zgodnie z art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego strona nabywająca – Wspólnota Mieszkaniowa podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Normą prawa materialnego, która pozwoliła Wnioskodawcy, jako Wspólnocie Mieszkaniowej, wystąpić z żądaniem sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego i przysądzenia go w postępowaniu egzekucyjnym jest przepis art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.) – jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Mając na względzie powyższy przepis o przymusowej sprzedaży lokalu, wspólnota mieszkaniowa może żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. W tym też trybie, w wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego, Sąd przysądził Wnioskodawcy – Wspólnocie Mieszkaniowej własność nieruchomości, stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego.

2018
2
wrz

Istota:

Dochód ze sprzedaży lokalu piwnicznego przeznaczony na cele remontowe podlega zaliczany jest do gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Fragment:

W chwili obecnej budynek zawiera lokale mieszkalne (1 lokal jest własnością Miasta, a 15 lokali jest własnością osób fizycznych) oraz 1 lokal użytkowy, które razem tworzą Wspólnotę Mieszkaniową. W drodze uchwały ze stycznia 2018 r. Wspólnota postanowiła całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży lokalu niemieszkalnego przeznaczyć na cele remontowe. Środki te pozwolą na remont generalny budynku, czyli: Remont i ocieplenie dachu, Remont elewacji budynku, który jest na liście konserwatora zabytków, co dodatkowo zwiększa koszty takiego remontu, Remont klatki schodowej − szlifowanie i uzupełnienie wyszczerbionych schodów i malowanie, Podłączenie budynku do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest zapłacić podatek od osób prawnych (CIT) w związku z jednorazową sprzedażą lokalu użytkowego będącego własnością Wspólnoty? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dnia 15 lutego 1992 r. (dalej: „ Ustawa o CIT ”) Wspólnota Mieszkaniowa korzysta ze zwolnień podatkowych w odniesieniu do dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ale wyłącznie w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

2018
10
sie

Istota:

Refakturowanie na rzecz najemcy kosztów mediów oraz innych kosztów dotyczących utrzymania lokali oraz części wspólnej nieruchomości.

Fragment:

U. poz. 1722, z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez Wspólnotę Mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej nieruchomości te wspólnotę. Natomiast, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia, zwalnia się od podatku czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych tworzących w określonej nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależnie od właściciela w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. z późn. zm.), jeśli lokale te wykorzystywane są wyłącznie na cele mieszkaniowe. Z powyższego wynika, że zastosowanie zwolnienia od podatku uzależnione zostało od spełnienia warunku: lokal mieszkalny musi być wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkalne. Wspólnoty mieszkaniowe, którymi zarządza Zainteresowany są dwojakiego rodzaju: Wspólnota mieszkaniowa, którą tworzy ogół właścicieli lokali mieszkalnych wykorzystywanych tylko do celów mieszkaniowych, Wspólnota mieszkaniowa, którą tworzy ogół właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych. Właściciele lokali partycypują w kosztach części wspólnych oraz kosztach poszczególnych mediów (woda, ścieki, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa).