Wspólnota mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Wspólnota mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnota mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest do zapłaty podatku?
Fragment:
Jeżeli zatem wspólnota mieszkaniowa uznaje za potrzebne w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków na przykład nabycie własności nieruchomości, to po uzyskaniu uchwały wyrażającej zgodę właścicieli oraz udzielającej stosownego pełnomocnictwa zarząd zawiera umowę w formie aktu notarialnego, w wyniku której wspólnota staje się właścicielem nieruchomości. Natomiast, jeżeli wspólnota mieszkaniowa dysponuje zbędną częścią nieruchomości wspólnej, którą można sprzedać, to po uzyskaniu zgody w prawem przepisanej formie, może tego dokonać przeznaczając środki w ten sposób uzyskane na przykład na remont elewacji lub inne konieczne remonty. Bardzo często taką zbędną częścią nieruchomości wspólnej, którą zbywają wspólnoty mieszkaniowe, są strychy lub suszarnie, które po przebudowie stanowić będą kolejne lokale we wspólnocie mieszkaniowej. Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.: dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
2017
11
lut

Istota:
Stawka podatku właściwa dla czynności udostępniania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej majątku spółdzielni.
Fragment:
Jednocześnie przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie uzależniają istnienia tego obowiązku od administrowania przez spółdzielnię mieszkaniową nieruchomością należącą do właścicieli lokali stanowiących wspólnotę mieszkaniową. Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółdzielnia obciąża wspólnotę mieszkaniową opłatą za korzystanie z mienia Spółdzielni. Koszty mienia obejmują: opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, sprzątanie terenu, oświetlenie ulic, konserwacje lamp, placów zabaw i in. Większość właścicieli lokali podjęło decyzję, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Spółdzielnia nie zarządza wspólnotą i ma zawarte porozumienie ze wspólnotą na korzystanie z mienia Spółdzielni. Na tym tle Spółdzielnia powzięła wątpliwość dotyczącą stawki podatku właściwej dla czynności udostępniania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej majątku spółdzielni. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy odrębne stwierdzić należy, że opłaty pobierane od wspólnot mieszkaniowych z tytułu korzystania z mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego użytkowania pobierane są zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i mają charakter opłat, o których mowa w art. 4 ust. 4 ww. ustawy.
2017
31
sty

Istota:
Czy przychód Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskany z dotacji, której celem jest termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty jest przychodem osób fizycznych, członków tej Wspólnoty?
Fragment:
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Gmina Miasto ... oraz Wspólnota Mieszkaniowa zamierza wystąpić o przyznanie dotacji na rewitalizację i termomodernizację budynku określonego na wstępie. Dotacja uzyskana przez Wspólnotę Mieszkaniową na rewitalizację i termomodernizację budynku wielorodzinnego będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.). Jednakże powstaje problem, czy uzyskanie dotacji przez Wspólnotę Mieszkaniową na rewitalizację i termomodernizację budynku przełoży się na sytuację podatkową członków owej wspólnoty (osób fizycznych - właścicieli lokali) powodując po ich stronie powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotacja pochodzi z budżetu państwa – środkami dysponuje Wojewoda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskany z dotacji, której celem jest termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty jest przychodem osób fizycznych, członków tej Wspólnoty? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych środki pochodzące z dotacji w całości pochodzące z budżetu państwa, a przeznaczone na termomodernizację budynku mieszkalnego (wielorodzinnego) są wolne od opodatkowania.
2017
3
sty

Istota:
Czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu?
Fragment:
(...) Wspólnotą Mieszkaniową ul. L w W. Projekt był realizowany przez: Wspólnotę Mieszkaniową, ul. L, W, Wspólnotę Mieszkaniową, ul. J, W, oraz Wspólnotę Mieszkaniową ul. S, W,. Wydatki kwalifikowane projektu były pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich /EFRR/ oraz 15% poprzez wkład własny beneficjenta. Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług. Wspólnota w zakresie czynności zarządza nieruchomością wspólną i pobiera zaliczki od swoich członków, nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wspólnota może również korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej jak też nie osiąga wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej 150.000 zł. W związku z powyższym brak jest możliwości odzyskania podatku VAT. Koszty, które podlegały współfinansowaniu dotyczą termomodernizacji i modernizacji 3 budynków Wspólnot Mieszkaniowych, polegającej na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzeniu audytu projektu oraz promocji i reklamy.
2017
3
sty

Istota:
Czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu?
Fragment:
(...) Wspólnotą Mieszkaniową ul. B w W. Projekt był realizowany przez: Wspólnotę Mieszkaniową, ul. A, W, Wspólnotę Mieszkaniową, ul. B, W, oraz Wspólnotę Mieszkaniową, ul. C, W. Wydatki kwalifikowane projektu były pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich /EFRR/ oraz 15% poprzez wkład własny beneficjenta. Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług. Wspólnota Mieszkaniowa w zakresie czynności zarządza nieruchomością wspólną i pobiera zaliczki od swoich członków, nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wspólnota Mieszkaniowa może również korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej jak też nie osiąga wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej 150.000 zł. W związku z powyższym brak jest możliwości odzyskania podatku VAT. Koszty, które podlegały współfinansowaniu dotyczą termomodernizacji i modernizacji 3 budynków Wspólnot Mieszkaniowych polegającej na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzenie audytu projektu oraz promocji i reklamy.
2017
3
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji Wspólnoty jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
Fragment:
Wspólnota Mieszkaniowa osiągnęła przychód z zaliczek naliczonych właścicielom lokali mieszkalnych w obrębie wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie kosztów: dostawy wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, podgrzania wody, dostawy gazu do kuchenek i wywozu odpadów, niższy niż 150.000,00 zł. Kwota przychodów z tytułu mediów dla lokali użytkowych również nie przekroczyła kwoty 150.000,00 zł. Wspólnota ma przychody z tytułu pożytków w wysokości około 4.000,00 zł rocznie. Oprócz zaliczek na media, naliczanych właścicielom lokali w obrębie Wspólnoty Mieszkaniowej, Wspólnota obciąża kosztami energii cieplnej na cele podgrzania wody oraz kosztami serwisu kotłowni dwie sąsiednie Wspólnoty – A. oraz B. Kwota przychodu z tytułu refaktur kosztów energii cieplnej na cele podgrzania oraz części kosztów serwisu kotłowni, którymi obciążane są sąsiednie Wspólnoty Mieszkaniowe, nie przekracza kwoty 150.000,00 zł. Do limitu przychodów dot. zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług, Wspólnota Mieszkaniowa wlicza przychody wynikające z refaktur kosztów na sąsiednie Wspólnoty Mieszkaniowe, przychody z pożytków oraz mediów dostarczanych do 3 lokali użytkowych.
2016
29
gru

Istota:
Czy jeśli Wspólnota mieszkaniowa posiada piwnicę i wynajmuje ją jednemu z właścicieli lokalu (członkowi Wspólnoty) to musi zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego w ten sposób dochodu?
Fragment:
BKIP 5 grudnia 2016 r.): Wspólnota mieszkaniowa wynajmuje jednemu z właścicieli (członków Wspólnoty) piwnicę stanowiącą jej własność, a uzyskany w ten sposób dochód jest przeznaczony na utrzymanie nieruchomości wspólnej. W obecnym stanie faktycznym, właściciel posiada 2 piwnice, jedna z nich przynależy do lokalu, który jest jego własnością, druga jest przez niego najmowana od Wspólnoty mieszkaniowej i służy do poprawy jego warunków mieszkaniowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 29 listopada 2016 r., które wpłynęło do tut. BKIP 5 grudnia 2016 r.): Czy jeśli Wspólnota mieszkaniowa posiada piwnicę i wynajmuje ją jednemu z właścicieli lokalu (członkowi Wspólnoty) to musi zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego w ten sposób dochodu? Zdaniem Wspólnoty (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 29 października 2016 r., które wpłynęło do tut. BKIP 5 grudnia 2016 r.), w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. uregulowań określonych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody m.in. wspólnot mieszkaniowych, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
2016
24
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku dochodowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Część z właścicieli stanowiąca Wspólnotę mieszkaniową poddaje w wątpliwość czy zarządca Wspólnoty mieszkaniowej słusznie zapłacił w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów uzyskanych z lokali użytkowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zarządca Wspólnoty mieszkaniowej płacąc podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów uzyskanych z lokali użytkowych uczynił to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, zarządca Wspólnoty mieszkaniowej opodatkowując dochód od lokali użytkowych przyjął, że kluczowe znaczenie ma zapis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych są dochody wspólnoty mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W związku z brakiem ustawowej definicji „ gospodarki zasobami mieszkaniowymi ” zarządca Wspólnoty (...)
2016
17
gru

Istota:
Czy otrzymane od Spółdzielni przez Wspólnotę Mieszkaniową środki z tytułu niewykorzystanego funduszu remontowego, które zostaną przeznaczone we Wspólnocie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych powodują we Wspólnocie Mieszkaniowej obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Zasady powstawania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. W myśl art. 3 ust. 2-3 ww. ustawy, nieruchomość wspólną stanowią grunt oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale. Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku dochodu uzyskanego z wynajmu pomieszczenia wymiennikowni ciepła, jako dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek dochodowy z tytułu najmu pomieszczenia wymiennikowni ciepła? Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota nie powinna płacić podatku od dochodu z wynajmu pomieszczenia wymiennikowni ciepła, ponieważ jest to dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Uzyskany czynsz z tytułu najmu pomieszczenia wymiennikowni Wspólnota przeznacza na remonty i konserwację instalacji centralnego ogrzewania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892). Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zatem zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali o innym przeznaczeniu. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, będącego prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ust. 1 ww. ustawy).
2016
1
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.