IPTPB3/4510-117/15-4/KC | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez Wspólnotę Gruntową
IPTPB3/4510-117/15-4/KCinterpretacja indywidualna
  1. deklaracje
  2. dochód
  3. nieruchomość rolna
  4. wspólnota gruntowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wspólnotę Gruntową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wspólnotę Gruntową.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 21 maja 2015 r., (doręczonym w dniu 25 maja 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 29 maja 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 28 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

W dniu 17 grudnia 2012 r. Zarządzeniem Nr X/2012 Wójt Gminy A utworzył Spółkę dla zagospodarowania gruntów wspólnoty gruntowej wsi B. w gminie A i nadał statut Spółce oraz wyznaczył osoby do organów Spółki. Aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania, formę prawną, podział dochodów jest ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.). Ustawa ta nie nadaje Wspólnocie gruntowej formy prawnej stowarzyszenia, lecz nakazuje do celów zarządczych gruntami wspólnoty powołanie spółki nie wskazując żadnej ze spółek z Kodeksu spółek handlowych jako formy organizacyjno-prawnej. Zgodnie z art. 15 tejże ustawy, Spółka jest osobą prawną i działa na podstawie statutu.

W latach 2012-2013, Spółka nie osiągnęła żadnych dochodów, ani nie poniosła żadnych kosztów. Do urzędu skarbowego złożono zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu ClT-8 wraz z zerowym Bilasem, Rachunkiem Zysków i Strat i Informacją Dodatkową.

W 2014 r. zgodnie z podjętą Uchwałą mieszkańców wsi B., Spółka postanowiła wystąpić o uzyskanie dochodów dla Wspólnoty z tytułu dzierżawy gruntu pod hydrofornię i ujęcie wody, której właścicielem jest Gmina A, a zarządcą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .... Z dniem 1 października 2014 r. podpisano umowę dzierżawy i od tego momentu Wspólnota uzyskuje dochody. Kolejnym etapem działalności Spółki będzie odzyskanie od likwidatora Spółdzielni Mleczarskiej w D budynku po byłej zlewni mleka, znajdującego się na gruncie Wspólnoty. Budynek ten był budowany przez mieszkańców wsi B , a w latach siedemdziesiątych przekazany na zlewnię mleka. Obecnie budynek jest nieużytkowany, mieszkańcy wsi B dbają o tę nieruchomość, zabezpieczają przed kradzieżą i dewastacją. Planowane dochody uzyskane przez Spółkę mają być przeznaczone na zaadaptowanie wymienionego wyżej budynku na cele wspólnoty i społeczności wiejskiej wsi B.

Z uzyskanych przychodów, Spółka ma prawo pokrywać koszty funkcjonowania, a ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami stanowi dochód członków wspólnoty. Konsekwencją tego faktu jest to, że prawdopodobnie Spółka nigdy nie będzie posiadała dochodu do opodatkowania w związku z tym nie będzie podatnikiem, ani płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Uprawnienie do udziału we Wspólnocie Gruntowej polega na korzystaniu z nieruchomości stanowiącej przedmiot wspólnoty zgodnie z jej przeznaczeniem m.in. poprzez pobieranie pożytków, udział w dochodach przez podział pożytków z użytków rolnych i leśnych. W oparciu o tę ustawę, członkowie Wspólnoty mający swój udział we Wspólnocie (rozumianej zgodnie z art. 1 ust. 1) utworzyli Wspólnotę Gruntową, czyli Spółkę zarządzającą Wspólnotą. Kompetencje Spółki zarządzającej Wspólnotą sprowadzają się tylko i wyłącznie do sprawowania zarządu nad Wspólnotą i właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej Wspólnoty (art. 14 ustawy).

Szczegółowe kompetencje poszczególnych organów Spółki określa jej Statut. Spółka utworzona do sprawowania zarządu nad gruntami mimo tego, że posiada osobowość prawną to nie jest właścicielem gruntu. Grunty Wspólnoty stanowią przedmiot współwłasności osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie gruntowej, a przychód uzyskany z tytułu zarządzania przez Spółkę majątkiem Wspólnoty jest wyłącznie własnością członków Wspólnoty.

Wnioskodawca czerpie przychody z dzierżawy gruntów na cele rolnicze oraz wolne środki finansowe lokuje na rachunku bankowym. Dzierżawa gruntów generalnie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (choć na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dzierżawa na cele rolnicze jest traktowana jako działalność rolnicza), ale w przypadku Wspólnoty gruntowej wydaje się nieistotne, czy uzyskiwane dochody są opodatkowane, czy nie w podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami jest własnością i potencjalnym dochodem (realnym w przypadku wypłaty) poszczególnych członków Wspólnoty w proporcjach wynikających z posiadanych udziałów we Wspólnocie Gruntowej. Z tytułu swych funkcji zarządczych, Spółka nie może uzyskiwać własnych dochodów. Dochód ze sprawowanego zarządu jest dochodem członków Wspólnoty jako właścicieli gruntów. Tak więc Spółka zarządzająca Wspólnotą niezależnie od rodzaju uzyskiwanych dochodów (opodatkowane lub nie) nie może być płatnikiem, ani podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka może być jedynie dystrybutorem uzyskanej nadwyżki przychodów nad kosztami na rzecz członków Wspólnoty, o ile walne zgromadzenie taką uchwałę podejmie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Spółka jest podatnikiem i płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, czy w związku z tym składa do urzędu Skarbowego deklarację CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka zarządzająca Wspólnotą Gruntową, nie jest właścicielem tych gruntów, nie jest również podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ uzyskiwane przychody z dzierżawy gruntów nie są jej dochodami.

Zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są zobowiązani do składania zeznania podatkowego jak również (ust. 2), podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują sprawozdanie do urzędu skarbowego.

Skoro Wspólnota nie jest podatnikiem, to nie składa do urzędu skarbowego zeznania podatkowego ani sprawozdania finansowego. Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego jednakże wynika z ustawy o rachunkowości, bez konieczności jego składania w urzędzie skarbowym. Ewentualne dochody członków Wspólnoty, po ich wypłaceniu, stają się przedmiotem opodatkowania przez poszczególnych członków Wspólnoty jako dochody ze wspólnej własności, stąd też Spółka nie jest też płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy oparte jest na interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o nr IPPB5/423-40/11-4/AM wydanej na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), oraz na interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2014 r. o nr IBPBI/2/423-559/14/BG.

Odnosząc się do przedstawionych powyżej interpretacji przepisów prawa podatkowego i orzecznictwa sądów administracyjnych prezentujących stanowisko organów podatkowych, Spółka podkreśliła, że stanowią one potwierdzenie tezy przedstawionej przez Spółkę. Ponadto Spółka zaznacza, że stanowisko organów podatkowych w tym zakresie jest mocno ugruntowane.

Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości Jej stanowiska w opisanej powyżej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Wspólnoty gruntowe to podmioty o swoistym statusie prawnym opartym na uregulowaniach zawartych w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.). Z definicji zawartej w tej ustawie wynika, że wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne - o określonych przymiotach. Uprawnionymi do udziału we wspólnocie są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Udziały poszczególnych uprawnionych we wspólnocie określa się w ułamkowych częściach w sposób wymieniony w art. 9 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty. Natomiast z art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynika, że spółka jest osobą prawną i działa na podstawie statutu.

W myśl art. 26 ww. ustawy, zbycie, zamiana, jak również przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części oraz zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę może nastąpić tylko za zgodą właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „updop”), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Stosownie do art. 1 ust. 3 updop, przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

  • spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Stosownie do art. 3 ust. 1 updop, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wspólnota gruntowa nie jest osobą prawną, a stanowi zespół nieruchomości, nad którymi zarząd sprawuje spółka, utworzona specjalnie w tym celu przez osoby uprawnione do udziału, dlatego też wspólnota nie będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z przepisów updop. Osobą prawną w rozumieniu updop jest spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej.

Jednakże analiza przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wyraźnie wskazuje, że nie można przyjąć analogii prawnej pomiędzy spółką utworzoną do sprawowania zarządu nad gruntami wspólnoty, a spółką prawa handlowego. Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej, aczkolwiek posiada osobowość prawną, nie jest właścicielem gruntów lub odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą.

Zauważyć należy, że spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem gruntu wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Grunty te stanowią w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że dochód z dzierżawy gruntów nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wspólnota gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami. Istotą współwłasności jest uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem, które przysługuje osobom fizycznym lub prawnym posiadającym gospodarstwa rolne.

Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej ma za zadanie wyłącznie zarządzać majątkiem wspólnoty, nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dochodów. Przychody, które uzyskuje jako zarządca majątku Wspólnoty, po ich pomniejszeniu o koszty zarządu Spółki, stanowią dochód, będący dochodem osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.

Reasumując, do przychodów Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej, powołanej wyłącznie w celu zarządzania majątkiem Wspólnoty, ze względu na jej specyficzny status nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka nie jest właścicielem gruntu Wspólnoty lecz pełni tylko funkcje zarządcze, jako administrator aktywów, które nie są jej własnością. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku składania do urzędu skarbowego zeznania podatkowego CIT-8, czy też sprawozdania finansowego. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i uiszczenia podatku ciąży na każdej osobie fizycznej uprawnionej do udziału we Wspólnocie Gruntowej.

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie konsekwencji podatkowych dla Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w związku z dzierżawą gruntów będących własnością Wspólnoty, w związku z tym tutejszy Organ nie odniósł się w niej do ewentualnych konsekwencji podatkowych dla członków Wspólnoty.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.