IBPBI/2/423-559/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy gruntów
IBPBI/2/423-559/14/BGinterpretacja indywidualna
  1. dzierżawa
  2. nieruchomość rolna
  3. rolnictwo
  4. sprzedaż gruntów
  5. sprzedaż nieruchomości
  6. wspólnota gruntowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 maja 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 9 maja 2014 r.), uzupełnionym 28 lipca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy gruntów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy gruntów. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 lipca 2014 r. Znak IBPBI/2/423-559/14/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 28 lipca 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka działająca na podstawie statutu w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, posiada grunty leśne, rolne, łąki i pastwiska oraz grunty budowlane. Majątkiem wspólnoty gospodaruje Spółka, która została utworzona na podstawie uchwały osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej; posiada ona osobowość prawną i działa na podstawie statutu. Przedmiotem działalności wspólnoty (winno być Spółki) zgodnie z jej statutem jest sprawowanie zarządu nad wspólnotą i jej racjonalne zagospodarowanie. Zgodnie ze statutem oraz ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, fundusze wspólnoty powstają z własnych środków, z działalności gospodarczej i dochodów z majątku Spółki (winno być wspólnoty) z pożyczek i wpływów ze sprzedaży lub zamiany majątku Spółki (winno być wspólnoty). Gospodarując majątkiem wspólnoty Spółka zawarła umowę dzierżawy gruntu. Umowa została zawarta na okres 30 lat, z płatnością czynszu przez pierwsze 3 lata za cały okres trwania umowy. W każdym roku wspólnota dochód z tytułu wpłaconego czynszu rozliczyła składając CIT w Urzędzie Skarbowym. Spółka powzięła jednak wątpliwość, czy aby na pewno dochód ten powinien być opodatkowany, a Spółka powinna płacić podatek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wpływy uzyskiwane przez Spółkę z tytułu dzierżawy gruntów podlegają opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych osoby prawne to podmioty stanowiące wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, której byt w odróżnieniu od osoby fizycznej określany jest przez przepisy prawa. Osobę prawną, jako jednostkę organizacyjną, tworzą określone zespoły ludzkie dążące do osiągnięcia wcześniej założonych celów. Zazwyczaj taka jednostka prowadzi działalność gospodarczą, choć nie w każdym przypadku zysk stanowi pierwszoplanowy cel tej działalności. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, osobami prawnymi są Skarb Państwa oraz inne jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Natomiast w myśl art. 15 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, spółka utworzona przez osoby uprawnione do udziału w wspólnocie gruntowej do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty jest osobą prawną i działa na podstawie statutu. Wspólnoty gruntowe uregulowane ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych obejmują nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne. Mają one służyć zaspokojeniu wspólnych potrzeb uprawnionych do udziału w tych wspólnotach osób fizycznych lub prawnych posiadających gospodarstwa rolne. Z istoty i charakteru wspólnoty gruntowej wynika, że zbliżona jest ona do współwłasności; jest to jednak współwłasność szczególna, rządząca się swoimi prawami. Wspólnoty gruntowe nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych wspólnotach, a właściwe zagospodarowanie gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty oraz zarząd nieruchomościami wspólnoty sprawuje utworzona w tym celu spółka. Z art. 15 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wynika, że ustawa ta przyznała spółce osobowość prawną co skutkuje tym, że spółka teoretycznie mogłaby być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlegać przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami osiągnięta w roku podatkowym. I tylko wystąpienie dochodu po stronie Spółki będzie skutkowało jego opodatkowaniem. Równocześnie w ustawie ustawodawca wskazał określone rodzaje przychodów, wolnych od podatku. Zatem generalna zasada, że spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych nie oznacza, że w każdym przypadku musi zapłacić podatek dochodowy. Cel statutowy jaki posiada Spółka świadczy o tym, że Wspólnota prowadzi działalność rolniczą i gospodarkę leśną, a przecież art. 2 ust. l pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi o tym, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego oraz przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

Jak wynika z powyższego wpływy wspólnoty, jeżeli mają charakter działalności rolniczej lub leśnej nie podlegają opodatkowaniu. Jak już wyżej wspomniano celem statutowym Spółki powołanej do zagospodarowania mienia wspólnoty jest piecza nad mieniem wspólnoty i gospodarowanie nim. Mieniem tym są grunty o charakterze rolnym, leśnym. Działalność wspólnoty i spółki powołanej do zagospodarowania jej mienia ma charakter ustawowo rolny czy leśny bez względu na rodzaj gruntów zajmowanych przez wspólnotę.

Wyłączenie z opodatkowania dotyczy zarówno wpływów jakie wspólnota uzyskuje z tytułu dzierżawy, jak i wpływów które mogłaby mieć w przypadku sprzedaży gruntów, bez względu na to na czyją rzecz następuje dzierżawa czy sprzedaż, oraz jakiego rodzaju gruntu to dotyczy. Należy bowiem przyjąć, że jest to część statutowa, ustawowa działalność wspólnoty. Więc, w świetle przytoczonych wyżej uregulowań ustawowych, można wprost uznać, że wspólnota jest swoistym gospodarstwem rolnym. Należy wziąć po uwagę również to, że Spółka powołana do gospodarowania mieniem wspólnoty de facto nie osiąga żadnych przychodów również i z tego powodu, że nie działa ona w imieniu własnym, działa w imieniu wspólnoty, jej członków oraz na ich rachunek. Jej rola ogranicza się wyłącznie do reprezentacji prawnej wspólnoty i jej członków. Wszystkie korzyści i wydatki Spółki są wydatkami i korzyściami wspólnoty i jej członków. Zatem nie mogą one stanowić przychodów i kosztów Spółki. Spółka przecież nie działa dla siebie samej, ani nie w imieniu własnym, lecz dla wspólnoty.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przytoczonych wyżej przepisów wpływy jakie uzyskuje z tytułu dzierżawy nie podlegają opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie konsekwencji podatkowych dla Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w związku z dzierżawą gruntów będących własnością Wspólnoty, w związku z tym tut. Organ nie odniósł się w niej do ewentualnych konsekwencji podatkowych dla członków Wspólnoty.

Wspólnoty gruntowe to podmioty o swoistym statusie prawnym opartym na uregulowaniach zawartych w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28 poz. 169 z późn. zm.). Z definicji zawartej w tej ustawie wynika, że wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne - o określonych przymiotach. Uprawnionymi do udziału we wspólnocie są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Udziały poszczególnych uprawnionych we wspólnocie określa się w ułamkowych częściach w sposób wymieniony w art. 9 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty. Natomiast z art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynika, że spółka jest osobą prawną i działa na podstawie statutu.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „updop”), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Stosownie do art. 1 ust. 3 updop, przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

  1. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Stosownie do art. 3 ust. 1 updop, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wspólnota Gruntowa nie jest osobą prawną, a stanowi zespół nieruchomości, nad którymi zarząd sprawuje Spółka, utworzona specjalnie w tym celu przez osoby uprawnione do udziału, dlatego też Wspólnota nie będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z przepisów updop. Osobą prawną w rozumieniu updop jest spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej.

Jednakże analiza przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wyraźnie wskazuje, że nie można przyjąć analogii prawnej pomiędzy spółką utworzoną do sprawowania zarządu nad gruntami wspólnoty a spółką prawa handlowego. Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej, aczkolwiek posiada osobowość prawną, nie jest właścicielem gruntów lub odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą.

Zauważyć należy, że Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem gruntu wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Grunty te stanowią w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że dochód z dzierżawy gruntów nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie updop.

Wspólnota Gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami. Istotą współwłasności jest uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem, które przysługuje osobom fizycznym lub prawnym posiadającym gospodarstwa rolne.

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej ma za zadanie wyłącznie zarządzać majątkiem wspólnoty, nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dochodów. Przychody, które uzyskuje jako zarządca majątku Wspólnoty, po ich pomniejszeniu o koszty zarządu Spółki, stanowią dochód, będący dochodem osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.

Reasumując, z uwagi na fakt, że Spółka nie jest właścicielem gruntu Wspólnoty lecz pełni tylko funkcje zarządcze, jako administrator aktywów, które nie są jej własnością, dochód uzyskany z dzierżawy gruntów nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jako dochód Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że wpływy jakie uzyskuje z tytułu dzierżawy gruntów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest zatem prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że powołany przez Wnioskodawcę art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 updop odnoszący się do przychodów z działalności rolniczej i gospodarki leśnej nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.