Wspólnota gruntowa | Interpretacje podatkowe

Wspólnota gruntowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnota gruntowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy, utworzona zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty winna płacić podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu przychodów z wynajmu budynku gospodarczego przez osoby niebędące członkami Wspólnoty
Fragment:
Osobą prawną w rozumieniu updop jest spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej. Jednakże, analiza przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wyraźnie wskazuje, że nie można przyjąć analogii prawnej pomiędzy spółką utworzoną do sprawowania zarządu nad majątkiem wspólnoty a spółką prawa handlowego. Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej, aczkolwiek posiada osobowość prawną, nie jest właścicielem majątku lub odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą. Zauważyć należy, że Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem majątku wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Majątek ten stanowi w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że przychód z tytułu najmu budynku gospodarczego nie będzie podlegał w Spółce opodatkowaniu na podstawie updop. Wspólnota Gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami. Istotą współwłasności jest uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem, które przysługuje osobom fizycznym lub prawnym posiadającym gospodarstwa rolne.
2016
27
lis

Istota:
Czy w przypadku zbycia pod dowolnym tytułem gruntów, których właścicielem nie jest Wnioskodawca, lecz członkowie Wspólnoty Gruntowej, wystąpi u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej również jako: „ Spółka ”) jest nietypowym podmiotem – spółką dla zagospodarowania wspólnot gruntowych. Aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania, formę prawną, podział dochodów Wnioskodawcy jest ustawa z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28 poz. 169 ze zm.). Ustawa ta nie nadaje Wspólnocie gruntowej formy prawnej stowarzyszenia, lecz nakazuje do celów zarządczych gruntami wspólnoty powołanie spółki, nie wskazując jednak żadnej ze spółek z kodeksu spółek handlowych jako formy organizacyjno-prawnej. Spółka nie ma obowiązku rejestracji w KRS. Spółka działa więc na podstawie i w ramach ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych i jest jedynie administratorem (zarządcą) majątku wspólnoty gruntowej. Wspólnota Gruntowa zorganizowana została na podstawie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Art. 1 ust. 1 tej ustawy określa, że wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne o określonych przymiotach. W oparciu o tę ustawę, członkowie Wspólnoty mający swój udział we Wspólnocie (rozumianej zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy) utworzyli Wspólnotę Gruntową, jak i powołana do życia została Spółka zarządzająca Wspólnotą.
2016
24
lut

Istota:
Czy w przypadku zbycia pod dowolnym tytułem gruntów, których właścicielem nie jest Wnioskodawca, lecz członkowie Wspólnoty Gruntowej, wystąpi u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania, formę prawną, podział dochodów Wnioskodawcy (dalej również jako: „ Spółka ”) jest ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.). Ustawa ta nie nadaje Wspólnocie gruntowej formy prawnej stowarzyszenia, lecz nakazuje do celów zarządczych gruntami wspólnoty powołanie spółki, nie wskazując jednak żadnej ze spółek z kodeksu spółek handlowych jako formy organizacyjno-prawnej. Spółka nie ma obowiązku rejestracji w KRS. Spółka działa więc na podstawie i w ramach ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych i jest jedynie administratorem (zarządcą) majątku wspólnoty gruntowej. Wspólnota Gruntowa zorganizowana została na podstawie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Art. 1 ust. 1 tej ustawy określa, że wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne o określonych przymiotach. W oparciu o tę ustawę, członkowie Wspólnoty mający swój udział we Wspólnocie (rozumianej zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy) utworzyli Wspólnotę Gruntową, jak i powołana do życia została Spółka zarządzająca Wspólnotą. Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, Spółka jest osobą prawną i działa na podstawie statutu. Z tytułu swych funkcji jedynie zarządczych, Spółka nie może uzyskiwać własnych dochodów.
2016
24
lut

Istota:
Czy Wspólnota powinna odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu przychodów z wynajmu lokali przez osoby niebędące członkami Wspólnoty?
Fragment:
Osobą prawną w rozumieniu updop jest spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej. Jednakże, analiza przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wyraźnie wskazuje, że nie można przyjąć analogii prawnej pomiędzy spółką utworzoną do sprawowania zarządu nad majątkiem wspólnoty a spółką prawa handlowego. Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej, aczkolwiek posiada osobowość prawną, nie jest właścicielem majątku lub odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą. Zauważyć należy, że Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem majątku wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Majątek ten stanowi w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że przychód z wynajmu lokali nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie updop. Wspólnota Gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami. Istotą współwłasności jest uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem, które przysługuje osobom fizycznym lub prawnym posiadającym gospodarstwa rolne.
2015
24
lis

Istota:
Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych występuje obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży gruntu w ramach wspólnoty gruntowej?
Fragment:
Udziały uprawnionych we wspólnocie gruntowej i w korzyściach wynikających z zagospodarowania nieruchomości są określone w idealnych (ułamkowych) częściach w sposób wymieniony w art. 9 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 27 ust. 1 ww. ustawy udział we wspólnocie gruntowej może być zbywany wyłącznie w całości i tylko na rzecz osoby posiadającej już udział w tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadających gospodarstwa rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegających do wspólnoty. Na podstawie art. 27 ust. 2 ww. ustawy zbycie udziału we wspólnocie gruntowej następuje w formie aktu sporządzonego na piśmie i zatwierdzonego przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Spółka zawiązana przez uczestników wspólnoty gruntowej ma za zadanie wyłącznie zarządzać majątkiem wspólnoty. Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem gruntu wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Grunty te stanowią w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Pomimo tego więc, że sprzedaży nieruchomości dokonuje, zgodnie z art. 26 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Spółka, przychód uzyskany z tego tytułu należy przypisać poszczególnym jej członkom (udziałowcom wspólnoty).
2015
4
lis

Istota:
Opodatkowanie przychodu otrzymywanego przez członków wspólnoty gruntowej.
Fragment:
W przypadku wspólnot gruntowych, mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem współwłasności – do którego, ze względu na regulację zawartą w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie znajdują zastosowania przepisy o współwłasności z Kodeksu cywilnego. Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę dla sprawowania zarządu nad gruntami wspólnoty ze spółką prawa handlowego. Spółka .... aczkolwiek posiada osobowość prawną nie jest właścicielem gruntów lub odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą. Zauważyć należy, że Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem gruntu wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Grunty te stanowią w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że dochód z dzierżawy czy sprzedaży gruntów będących wyłączną własnością wspólnoty nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jako dochód spółki. Zatem obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i uiszczenia podatku ciąży na każdej osobie fizycznej uprawnionej do udziału we wspólnocie gruntowej. Wspólnota gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami.
2015
10
lip

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez Wspólnotę Gruntową
Fragment:
Grunty te stanowią w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że dochód z dzierżawy gruntów nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnota gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami. Istotą współwłasności jest uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem, które przysługuje osobom fizycznym lub prawnym posiadającym gospodarstwa rolne. Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej ma za zadanie wyłącznie zarządzać majątkiem wspólnoty, nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dochodów. Przychody, które uzyskuje jako zarządca majątku Wspólnoty, po ich pomniejszeniu o koszty zarządu Spółki, stanowią dochód, będący dochodem osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Reasumując, do przychodów Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej, powołanej wyłącznie w celu zarządzania majątkiem Wspólnoty, ze względu na jej specyficzny status nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2015
2
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy gruntów
Fragment:
Natomiast w myśl art. 15 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, spółka utworzona przez osoby uprawnione do udziału w wspólnocie gruntowej do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty jest osobą prawną i działa na podstawie statutu. Wspólnoty gruntowe uregulowane ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych obejmują nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne. Mają one służyć zaspokojeniu wspólnych potrzeb uprawnionych do udziału w tych wspólnotach osób fizycznych lub prawnych posiadających gospodarstwa rolne. Z istoty i charakteru wspólnoty gruntowej wynika, że zbliżona jest ona do współwłasności; jest to jednak współwłasność szczególna, rządząca się swoimi prawami. Wspólnoty gruntowe nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych wspólnotach, a właściwe zagospodarowanie gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty oraz zarząd nieruchomościami wspólnoty sprawuje utworzona w tym celu spółka. Z art. 15 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wynika, że ustawa ta przyznała spółce osobowość prawną co skutkuje tym, że spółka teoretycznie mogłaby być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlegać przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
2015
13
sty

Istota:
Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości, wchodzących w skład wspólnoty gruntowej
Fragment:
W sytuacji sprzedaży części gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dochód z tej sprzedaży nie będzie stanowił jednakże dochodu spółki powołanej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową i właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty. Zważyć bowiem należy, że posiadająca osobowość prawną spółka, o której mowa w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, przy sprzedaży gruntu stanowiącego część wspólnoty gruntowej wyłącznie reprezentuje ową wspólnotę nie osiągając przy tym ze sprzedaży żadnych dochodów. Dochody te bowiem stanowią wyłączną własność członków, którzy mają udziały we wspólnym majątku wspólnoty (zgodnie z art. 6 i art. 9 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych). Jak już wyżej wspomniano, celem powołania spółki jest tylko sprawowanie zarządu nad wspólnotą gruntową i właściwe zagospodarowanie gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty. Spółka w momencie jej powołania nie staje się natomiast właścicielem gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, ale wyłącznie pełni funkcję zarządcy tych gruntów, które to grunty nadal pozostają przedmiotem współwłasności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że spółka zbywając grunty wchodzące w skład wspólnoty gruntowej, nie działa na własny rachunek (nie zbywa bowiem gruntów własnych), ale w imieniu i na rachunek swoich członków, występując jako ich reprezentant z mocy ustawy.
2014
16
lis

Istota:
Czy gdy Wnioskodawczyni będzie chciała sprzedać swój udział we wspólnocie - powinna odprowadzić podatek?
Fragment:
Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty (art. 14 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych). Uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej polega na korzystaniu z nieruchomości stanowiącej przedmiot wspólnoty zgodnie z jej przeznaczeniem, np. przez wypasanie bydła, pobieranie pożytków naturalnych, udział w dochodach przez podział pożytków z użytków rolnych, czyli przez udział w zagospodarowaniu wspólnoty gruntowej. Członkowie wspólnoty nie posiadają wszystkich praw wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, dotyczących współwłasności rzeczy, gdyż jest to współwłasność szczególnego rodzaju i rządząca się przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Udziały uprawnionych we wspólnocie i w korzyściach wynikających z zagospodarowania wspólnoty są określone w idealnych (ułamkowych) częściach w sposób wymieniony w art. 9 ustawy o wspólnotach gruntowych. Jak wynika z art. 27 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych członek wspólnoty nie może zbyć udziału osobie spoza wspólnoty, a jedynie wspólnota może dokonać zbycia gruntów wspólnoty za zgodą wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
2014
11
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.