Wspólnota gruntowa | Interpretacje podatkowe

Wspólnota gruntowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnota gruntowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu dostawy drewna
Fragment:
Problematyka prawna, Lexis-Nexis Warszawa 2005, s. 742), że instytucja wspólnot gruntowych, będących reliktem uwłaszczenia włościan, przetrwała do dziś w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. 2016r., poz. 703) w postaci szczególnego rodzaju współwłasności rządzącej się własnymi prawami. Wskazuje się, że ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie rozstrzygając wyraźnie charakteru podmiotowego wspólnoty gruntowej, nadała jej szczególną konstrukcję prawną, odrębną od przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności Zauważyć należy, że Sąd Najwyższy, rozważając m.in. w uchwale z dnia 23 sierpnia 1968 r., sygn. akt III CZP 73/68, charakter wspólnoty gruntowej uznał, że wspólnota gruntowa zbliża się do współwłasności, to jednak jest to współwłasność szczególna, rządząca się własnymi przepisami. Istotą tej współwłasności jest uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgodnie z przeznaczeniem, przysługujące osobom fizycznym lub prawnym posiadającym gospodarstwo rolne (por. uchwała SN z dnia 9 grudnia 1969 r., sygn. akt III CZP 89/69, OSNCP 10/70). Z treści art. 1 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wynika, że wspólnota gruntowa to kategoria przedmiotowa, obejmująca nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu uzyskanego odszkodowania w sytuacji wywłaszczenia na cele publiczne części gruntów będących własnością Wspólnoty Gruntowej
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wspólnota Lasów (Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej) jest nietypowym podmiotem praw i obowiązków dotąd nieznanym prawu cywilnemu, prawu handlowemu, Krajowemu Rejestrowi Sądowemu. Jest Spółką dla Zagospodarowania Wspólnot Gruntowych. Aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania Wspólnoty i formie prawnej, podziału dochodów Wnioskodawcy jest ustawa z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.). Ustawa ta nie nadaje Wspólnocie Gruntowej formy prawnej jak Stowarzyszeniu i Fundacji, lecz nakazuje do celów zarządczych gruntami Wspólnoty powołanie Spółki, przy czym nie wskazując żadnej ze Spółek prawa handlowego jako organizacji prawnej. Spółka nie ma obowiązku i możliwości rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, ponieważ numeratywny wykaz KRS nie wymienia podmiotu jako Wspólnoty Gruntowej. Spółka działa wyłącznie na podstawie i w ramach ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowiąc jedynie Zarząd nad majątkiem Wspólnoty Gruntowej. Wspólnota Gruntowa powstała na podstawie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych a jej art. 1 ust. 1 określa, że Wspólnotami podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne o określonych przymiotach.
2017
13
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości przez wspólnotę gruntową
Fragment:
Członkowie wspólnoty nie posiadają wszystkich praw wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących współwłasności rzeczy, gdyż jest to współwłasność szczególnego rodzaju, uregulowana przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Udziały uprawnionych we wspólnocie gruntowej i w korzyściach wynikających z zagospodarowania nieruchomości są określone w idealnych (ułamkowych) częściach w sposób wymieniony w art. 9 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 27 ust. 1 ww. ustawy udział we wspólnocie gruntowej może być zbywany wyłącznie w całości i tylko na rzecz osoby posiadającej już udział w tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadających gospodarstwa rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegających do wspólnoty. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zbycie udziału we wspólnocie gruntowej wymaga formy aktu notarialnego. Spółka zawiązana przez uczestników wspólnoty gruntowej ma za zadanie wyłącznie zarządzać majątkiem wspólnoty. Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem gruntu wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Grunty te stanowią w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Pomimo tego więc, że sprzedaży nieruchomości dokonuje, zgodnie z art. 26 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Spółka, przychód uzyskany z tego tytułu należy przypisać poszczególnym jej członkom (udziałowcom wspólnoty).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu zawartych umów udostepnienia nieruchomości
Fragment:
Osobą prawną w rozumieniu updop jest spółka wspólnoty gruntowej. Jednakże, analiza przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wyraźnie wskazuje, że nie można przyjąć analogii prawnej pomiędzy spółką utworzoną do sprawowania zarządu nad majątkiem wspólnoty a spółką prawa handlowego. Spółka wspólnoty gruntowej, aczkolwiek posiada osobowość prawną, nie jest właścicielem majątku lub odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą. Zauważyć należy, że Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem majątku wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Majątek ten stanowi w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że przychód z tytułu zawartych umów z firmami zajmującymi się energetyką, gazownictwem, światłowodami i telekomunikacją nie będzie podlegał w Spółce opodatkowaniu na podstawie updop. Wspólnota Gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami. Istotą współwłasności jest uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem, które przysługuje osobom fizycznym lub prawnym.
2017
10
maj

Istota:
Czy, utworzona zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty winna płacić podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu przychodów z wynajmu budynku gospodarczego przez osoby niebędące członkami Wspólnoty
Fragment:
Osobą prawną w rozumieniu updop jest spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej. Jednakże, analiza przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wyraźnie wskazuje, że nie można przyjąć analogii prawnej pomiędzy spółką utworzoną do sprawowania zarządu nad majątkiem wspólnoty a spółką prawa handlowego. Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej, aczkolwiek posiada osobowość prawną, nie jest właścicielem majątku lub odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą. Zauważyć należy, że Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem majątku wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Majątek ten stanowi w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że przychód z tytułu najmu budynku gospodarczego nie będzie podlegał w Spółce opodatkowaniu na podstawie updop. Wspólnota Gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami. Istotą współwłasności jest uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem, które przysługuje osobom fizycznym lub prawnym posiadającym gospodarstwa rolne.
2016
27
lis

Istota:
Czy w przypadku zbycia pod dowolnym tytułem gruntów, których właścicielem nie jest Wnioskodawca, lecz członkowie Wspólnoty Gruntowej, wystąpi u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej również jako: „ Spółka ”) jest nietypowym podmiotem – spółką dla zagospodarowania wspólnot gruntowych. Aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania, formę prawną, podział dochodów Wnioskodawcy jest ustawa z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28 poz. 169 ze zm.). Ustawa ta nie nadaje Wspólnocie gruntowej formy prawnej stowarzyszenia, lecz nakazuje do celów zarządczych gruntami wspólnoty powołanie spółki, nie wskazując jednak żadnej ze spółek z kodeksu spółek handlowych jako formy organizacyjno-prawnej. Spółka nie ma obowiązku rejestracji w KRS. Spółka działa więc na podstawie i w ramach ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych i jest jedynie administratorem (zarządcą) majątku wspólnoty gruntowej. Wspólnota Gruntowa zorganizowana została na podstawie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Art. 1 ust. 1 tej ustawy określa, że wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne o określonych przymiotach. W oparciu o tę ustawę, członkowie Wspólnoty mający swój udział we Wspólnocie (rozumianej zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy) utworzyli Wspólnotę Gruntową, jak i powołana do życia została Spółka zarządzająca Wspólnotą.
2016
24
lut

Istota:
Czy w przypadku zbycia pod dowolnym tytułem gruntów, których właścicielem nie jest Wnioskodawca, lecz członkowie Wspólnoty Gruntowej, wystąpi u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania, formę prawną, podział dochodów Wnioskodawcy (dalej również jako: „ Spółka ”) jest ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.). Ustawa ta nie nadaje Wspólnocie gruntowej formy prawnej stowarzyszenia, lecz nakazuje do celów zarządczych gruntami wspólnoty powołanie spółki, nie wskazując jednak żadnej ze spółek z kodeksu spółek handlowych jako formy organizacyjno-prawnej. Spółka nie ma obowiązku rejestracji w KRS. Spółka działa więc na podstawie i w ramach ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych i jest jedynie administratorem (zarządcą) majątku wspólnoty gruntowej. Wspólnota Gruntowa zorganizowana została na podstawie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Art. 1 ust. 1 tej ustawy określa, że wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne o określonych przymiotach. W oparciu o tę ustawę, członkowie Wspólnoty mający swój udział we Wspólnocie (rozumianej zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy) utworzyli Wspólnotę Gruntową, jak i powołana do życia została Spółka zarządzająca Wspólnotą. Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, Spółka jest osobą prawną i działa na podstawie statutu. Z tytułu swych funkcji jedynie zarządczych, Spółka nie może uzyskiwać własnych dochodów.
2016
24
lut

Istota:
Czy Wspólnota powinna odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu przychodów z wynajmu lokali przez osoby niebędące członkami Wspólnoty?
Fragment:
Osobą prawną w rozumieniu updop jest spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej. Jednakże, analiza przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wyraźnie wskazuje, że nie można przyjąć analogii prawnej pomiędzy spółką utworzoną do sprawowania zarządu nad majątkiem wspólnoty a spółką prawa handlowego. Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej, aczkolwiek posiada osobowość prawną, nie jest właścicielem majątku lub odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą. Zauważyć należy, że Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem majątku wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Majątek ten stanowi w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że przychód z wynajmu lokali nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie updop. Wspólnota Gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami. Istotą współwłasności jest uprawnienie do udziału we wspólnocie gruntowej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem, które przysługuje osobom fizycznym lub prawnym posiadającym gospodarstwa rolne.
2015
24
lis

Istota:
Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych występuje obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży gruntu w ramach wspólnoty gruntowej?
Fragment:
Udziały uprawnionych we wspólnocie gruntowej i w korzyściach wynikających z zagospodarowania nieruchomości są określone w idealnych (ułamkowych) częściach w sposób wymieniony w art. 9 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 27 ust. 1 ww. ustawy udział we wspólnocie gruntowej może być zbywany wyłącznie w całości i tylko na rzecz osoby posiadającej już udział w tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadających gospodarstwa rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegających do wspólnoty. Na podstawie art. 27 ust. 2 ww. ustawy zbycie udziału we wspólnocie gruntowej następuje w formie aktu sporządzonego na piśmie i zatwierdzonego przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Spółka zawiązana przez uczestników wspólnoty gruntowej ma za zadanie wyłącznie zarządzać majątkiem wspólnoty. Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem gruntu wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Grunty te stanowią w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Pomimo tego więc, że sprzedaży nieruchomości dokonuje, zgodnie z art. 26 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Spółka, przychód uzyskany z tego tytułu należy przypisać poszczególnym jej członkom (udziałowcom wspólnoty).
2015
4
lis

Istota:
Opodatkowanie przychodu otrzymywanego przez członków wspólnoty gruntowej.
Fragment:
W przypadku wspólnot gruntowych, mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem współwłasności – do którego, ze względu na regulację zawartą w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie znajdują zastosowania przepisy o współwłasności z Kodeksu cywilnego. Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę dla sprawowania zarządu nad gruntami wspólnoty ze spółką prawa handlowego. Spółka .... aczkolwiek posiada osobowość prawną nie jest właścicielem gruntów lub odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą. Zauważyć należy, że Spółka w momencie jej powołania nie staje się właścicielem gruntu wspólnoty, lecz pełni tylko funkcje zarządcze. Grunty te stanowią w dalszym ciągu przedmiot własności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Oznacza to, że dochód z dzierżawy czy sprzedaży gruntów będących wyłączną własnością wspólnoty nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jako dochód spółki. Zatem obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i uiszczenia podatku ciąży na każdej osobie fizycznej uprawnionej do udziału we wspólnocie gruntowej. Wspólnota gruntowa, aczkolwiek zbliża się do współwłasności, stanowi jednak współwłasność o szczególnych cechach, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się odrębnymi zasadami.
2015
10
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.