ITPB1/415-843/12/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z przekazaniem na zasadzie umowy użyczenia jednemu udziałowcowi (mężowi) udziałów oraz majątku firmy (nieruchomości) wystąpi po stronie podatnika przychód do opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2012 r. (data wpływu 2 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania przez żonę przedsiębiorstwa w drodze umowy użyczenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania przez żonę przedsiębiorstwa w drodze umowy użyczenia.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stan zdarzenie przyszłe.

Od 2010 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą wspólnie z żoną w formie spółki cywilnej na podstawie zawartej umowy spółki. Spółka jest płatnikiem podatku VAT. Stosunek udziałów w spółce wynosi po 50% dla Pana i żony. Nie posiadają Państwo rozdzielności majątkowej. W dniu 7 września 2010 r. postanowili Państwo wnieść do spółki nieruchomość (wchodzącą w skład ustawowej wspólności majątkowej małżonków). Nieruchomość (budynek oraz grunt) została wpisana do ewidencji środków trwałych. Powyższa nieruchomość została wcześniej zakupiona od urzędu gminy. Zakup ww. nieruchomości był zwolniony z podatku VAT. Od września 200 r. spółka ponosiła nakłady na modernizację powyższego budynku, które to nakłady przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości. Obecnie małżonka Pana zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności ze względu na konieczność sprawowania opieki na chorym synem i matką. W związku z powyższym spółka cywilna ulegnie rozwiązaniu. Pan natomiast nadal będzie prowadzić tę samą działalność pod swoim imieniem i nazwiskiem oraz własnym Nr NIP. Dlatego przed rozwiązaniem spółki żona zamierza zbyć na rzecz Pana swoje udziały i cały majątek spółki (na zasadzie umowy użyczenia).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekazaniem na zasadzie umowy użyczenia jednemu udziałowcowi (mężowi) udziałów oraz majątku firmy (nieruchomości) wystąpi po Pana stronie przychód do opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi, iż przed rozwiązaniem spółki żona zamierza przekazać na jego rzecz jako wspólnika cały majątek spółki, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, a on będzie kontynuował tę samą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czynność ta będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl natomiast art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Treść art. 21 ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż od 2010 r. prowadzi Pan wspólnie z żoną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Nie posiada Pan rozdzielności majątkowej. W dniu 7 września 2010 r. wraz z żoną wniósł Pan do spółki nieruchomość (wchodzącą w skład ustawowej wspólności majątkowej małżonków). Obecnie żona Pana zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności, a przed rozwiązaniem spółki zamierza przekazać na rzecz Pana swoje udziały i cały majątek spółki (na zasadzie umowy użyczenia). Pan nadal będzie prowadzić tę samą działalność jednoosobowo.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, iż stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 788). W myśl art. 341 ww. ustawy każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. Zgodnie natomiast z art. 35 ww. ustawy, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Zatem, niezależnie od tego, który z małżonków wykorzystuje składniki majątku objęte majątkową wspólnością ustawową w swojej działalności gospodarczej, oboje małżonkowie pozostają ich właścicielami.

Natomiast umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, obok najmu i dzierżawy, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)użyczenie jest umową, przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego na tle powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż składki majątku przedsiębiorstwa zakupione przez małżonków z dorobku wspólnego stanowią ich współwłasność. Tym samym w przypadku przekazania ich przez żonę na rzecz Pana, brak jest możliwości przypisania Panu przysporzenia majątkowego, a co za tym idzie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych..

Powyższe przesądza zatem o tym, że w niniejszej sytuacji nie znajdują zastosowania przepisy art. 14 ust. 2 pkt 8 oraz art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.