IBPBII/2/415-168/11/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup udziału w nieruchomości zabudowanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 03 lutego 2011r. (data wpływu do tut. Biura 08 lutego 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 lutego 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wraz z żoną aktem notarialnym z dnia 03 lipca 2006r. dokonał sprzedaży odrębnej własności lokalu o powierzchni 51,7 m2 przed upływem 5 lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za cenę 65.000 zł. Małżonkowie złożyli we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie, że wydatkują uzyskane ze sprzedaży lokalu środki pieniężne na inny cel mieszkaniowy.

W dniu 13 lipca 2006r. została zawarta umowa sprzedaży, na podstawie której wnioskodawca wraz z synem nabył udziały w wysokości 1/2 w nieruchomości o powierzchni 0,2171 ha zabudowanej m.in. budynkiem mieszkalnym za cenę 100.000 zł. W ww. umowie sprzedaży wnioskodawca oświadczył, że nabywa udział w nieruchomości zabudowanej do swojego majątku osobistego, za środki pochodzące z majątku osobistego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można było wydatkować kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości lokalowej (zbytą przed upływem 5 lat kalendarzowych) na zakup udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, który wszedł w skład majątku osobistego wnioskodawcy z jednoczesnym zachowaniem ulgi polegającej na braku obowiązku uiszczenia podatku zryczałtowanego w wysokości 10%...

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z orzecznictwem WSA i NSA oraz doktryny przepisy podatkowe winny być interpretowane w sposób ścisły. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat w części wydatkowanej nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży na nabycie m.in. udziału w budynku mieszkalnym. Przepis ten nie stanowi, czy nabycie udziału w budynku mieszkalnym ma nastąpić do majątku wspólnego podatników, a zatem nie wyłącza możliwości nabycia udziału w budynku mieszkalnym do majątków osobistych podatników. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w czwartym myślniku stanowi, że wolne od podatku są środki przeznaczone na budowę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego (takiego uściślenia nie ma w myślniku pierwszym wyżej cytowanego przepisu), z tym, że przepis także nie stanowi czy remontowany, rozbudowywany, nadbudowywany, budowany budynek ma wchodzić do majątku wspólnego podatników – małżonków, a zatem nie wyłącza możliwości, że środki mogą być przeznaczone na te prace budowlane co do budynku wchodzącego w skład majątku osobistego jednego lub dwóch podatników – współmałżonków.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06 listopada 2009r., sygn. akt II FSK 963/08.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), źródłem przychodów jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca wraz z żoną aktem notarialnym z dnia 03 lipca 2006r. dokonał sprzedaży odrębnej własności lokalu o powierzchni 51,7 m2 przed upływem 5 lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za cenę 65.000 zł. Małżonkowie złożyli we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie, że wydatkują uzyskane ze sprzedaży lokalu środki pieniężne na inny cel mieszkaniowy.

Jeżeli zatem w istocie zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło przed upływem pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, to przychód uzyskany przez wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego podlegał będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.) zmieniono bowiem zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r.

I tak w myśl art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zasada, o której mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) (art. 28 ust. 2a ww. ustawy).

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu powyższego zwolnienia jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na cele i w terminach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym pod pojęciem własnego budynku, lokalu lub pomieszczenia należy rozumieć budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca wraz z żoną aktem notarialnym z dnia 03 lipca 2006r. dokonał sprzedaży odrębnej własności lokalu o powierzchni 51,7 m2 przed upływem 5 lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za cenę 65.000 zł. Małżonkowie złożyli we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie, że wydatkują uzyskane ze sprzedaży lokalu środki pieniężne na inny cel mieszkaniowy. W dniu 13 lipca 2006r. została zawarta umowa sprzedaży, na podstawie której wnioskodawca wraz z synem nabył udziały w wysokości 1/2 w nieruchomości o powierzchni 0,2171 ha zabudowanej m.in. budynkiem mieszkalnym za cenę 100.000 zł. W ww. umowie sprzedaży wnioskodawca oświadczył, że nabywa udział w nieruchomości zabudowanej do swojego majątku osobistego, za środki pochodzące z majątku osobistego.

Rozpatrując kwestię zastosowania zwolnienia w przypadku odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego współwłasność obojga małżonków, istotne znaczenie ma okoliczność, że podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu jest odrębnie każdy z małżonków, a nie małżonkowie łącznie. Obowiązek podatkowy obciąża zatem każdego z małżonków z osobna.

Skoro zatem samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest każdy z małżonków, to również warunki zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozpatrywać odrębnie dla każdego małżonka.

Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków - stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - opodatkowuje się osobno u każdego z małżonków, przyjmując w braku dowodu przeciwnego, że ich udziały w tym dochodzie są równe.

Tym samym, każdy z małżonków może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli spełnia warunki do jego zastosowania.

Z przedmiotowego wniosku nie wynika, aby w małżeństwie wnioskodawcy ustanowiona została rozdzielność majątkowa czy też żeby wnioskodawca zawarł jakąkolwiek inną umowę majątkową małżeńską lub dokonał jakiejkolwiek czynności prawnej z żoną. Powyższe wskazuje, iż w małżeństwie wnioskodawcy obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, o którym mowa w art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Przepis ten stanowi, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W myśl art. 31 § 2 pkt 2 ww. Kodeksu do majątku wspólnego należą w szczególności dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Stosownie natomiast do art. 35 Kodeksu, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ww. Kodeksu zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

W myśl art. 43 § 1 Kodeksu boje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

W świetle powyższych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdzić należy, iż środki pochodzące ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego składnikiem majątku wspólnego małżonków również stanowią ich majątek wspólny. Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego uzyskał zatem zarówno wnioskodawca jak i jego żona. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, źródłem finansowania zakupu udziału w nieruchomości zabudowanej nie były więc środki pochodzące z jego majątku osobistego, lecz środki uzyskane ze sprzedaży należącego do wnioskodawcy i jego żony lokalu mieszkalnego, a więc środki objęte wspólnością majątkową małżeńską. Nabycie przedmiotowego udziału w nieruchomości zabudowanej nie nastąpiło więc do majątku odrębnego, lecz do majątku wspólnego małżonków.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż wnioskodawca sprzedając wraz z żoną w dniu 03 lipca 2006r. lokal mieszkalny wchodzący w skład majątku wspólnego uzyskał przychód odpowiadający wyłącznie 1/2 ceny sprzedaży, tj. przychód w wysokości 32.500 zł. Natomiast nabywając w dniu 13 lipca 2006r. – jak wykazano powyżej – do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, udział w wysokości 1/2 w nieruchomości zabudowanej m.in. budynkiem mieszkalnym za cenę 50.000 zł (1/2 z kwoty 100.000 zł – pozostały udział należał do syna), wnioskodawca wydatkował na własne cele mieszkaniowe kwotę w wysokości połowy ceny zapłaconej za udział nabyty do majątku wspólnego, czyli kwotę 25.000 zł (kwota 50.000 zł stanowiła bowiem wspólne zobowiązanie wnioskodawcy i jego żony). Kwota 25.000 zł podlega zwolnieniu z opodatkowania przez wnioskodawcę na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r.

W świetle powyższego stanowisko wnioskodawcy uznać należało za nieprawidłowe.

Należy także wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla wnioskodawcy, jako występującego z wnioskiem. Małżonka wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych uzyskania przez siebie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie i uiścić opłatę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do powołanego przez wnioskodawcę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jego zdaniem przemawia za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku podkreślić należy, iż orzeczenie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Warto również dodać, ze wyrok ten dotyczy całkowicie odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony przez wnioskodawcę.

Do wniosku wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.