IPPB1/4511-203/16-2/MT | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu, przyszłym przedstawionym we Wniosku, zespół składników majątkowych niezbędny do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu, który przejdzie z Wnioskodawcy na Żonę Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz ar. 2 pkt 27e ustawy o VAT?Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu na rzecz Żony Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, nie powoduje powstania obowiązku korekty kosztów, uzyskania przychodu ani powstania przychodu w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy?
IPPB1/4511-203/16-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. małżonek
 2. podział
 3. wspólność majątkowa
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca”). Od 1995 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”). Przedmiotem tej działalności jest m.in.: (i) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, (ii) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, (iii) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia („Działalność Gospodarcza”).
 2. Żona Wnioskodawcy posiada miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Żona Wnioskodawcy”). Obecnie, pomiędzy Wnioskodawcą a Żoną Wnioskodawcy istnieje ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa).
  1. W 2006 r. Wnioskodawca wraz z Żoną Wnioskodawcy nabyli do majątku wspólnego - na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej - nieruchomość, na którą składają się cztery działki o nr 19/1, nr 20/1, nr 21/1 oraz nr 22/1 o łącznej powierzchni 2.754 m2, działki są zabudowane budynkiem usługowo-mieszkalnym („Budynek”), dla której prowadzona jest księga wieczysta („Nieruchomość”).
  2. Budowa Budynku na Nieruchomości była realizowana w ramach prowadzonej Działalności Gospodarczej przez Wnioskodawcę (tj. nakłady na budynek pochodziły z Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę - rozliczane były wyłącznie przez Wnioskodawcę). W 2008, r. rozpoczęła się budowa Budynku, a w 2014 r. Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej Działalności Gospodarczej przez Wnioskodawcę.
 3. W 2015 r., Wnioskodawca rozszerzył prowadzoną Działalność Gospodarczą o działalność w zakresie wynajmowania nieruchomości (PKD 68.20.Z). Wnioskodawca zawarł z najemcami trzy umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w Budynku („Umowy Najmu”). W Budynku znajduje się też siedziba prowadzonej przez Wnioskodawcę Działalności Gospodarczej.
  W skład prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej wchodzą: (i) Nieruchomość, (ii) Budynek, (iii) sieci; ciepłowniczą, wodociągowa, kanalizacyjna, (iv) droga i plac utwardzony wokół Budynku na Nieruchomości, (v) ogrodzenie z bramą, (vi) umowy najmu lokali znajdujących się w Budynku, (vii) umowy o dostawę mediów do Budynku, (viii) umowy o świadczenie usług związanych z Budynkiem oraz (ix) zobowiązania oraz należności związane z Nieruchomością oraz Budynkiem.
  Działalność gospodarcza w zakresie najmu Budynku jest: (i) wyodrębniona organizacyjnie - jako oddział/biuro Wnioskodawcy zajmujący się wyłącznie najmem, oraz (ii) wyodrębniona finansowo poprzez przypisanie należności, i zobowiązań związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności w zakresie najmu, możliwe jest wydzielenie kont przychodowych oraz kosztowych, plan kont pozwala - na ustalenie wydatków i przychodów poniesionych/osiągniętych w związku z działalnością w zakresie najmu.
 4. W 2016 r. planowane jest zniesienie ustawowej wspólności majątkowej przez Wnioskodawcę oraz Żonę Wnioskodawcy w drodze małżeńskiej umowy majątkowej, a następnie umowny podział między. małżonków objętego wspólnością majątku dorobkowego. W konsekwencji, na Żonę Wnioskodawcy przejdzie m. in. własność Nieruchomości oraz Budynku, a także (i) prawo użytkowania zewnętrznej sieci ciepłowniczej, węzeł cieplny, (ii) sieć wodociągowa zewnętrzna, (iii) sieć kanalizacyjna zewnętrzna, (iv) droga i plac utwardzony wokół Budynku na Nieruchomości, (v) ogrodzenie z bramą, (vi) umowy z dostawcami usług i mediów, w tym m.in. sprzątanie, ochrona Budynku, odbiór nieczystości, usługi serwisowe oraz dostawy wody i energii elektrycznej oraz (vii) Umowy Najmu oraz wierzytelności z tytułu tych umów. Zatem na Żonę Wnioskodawcy przejdzie zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący zespół samodzielnie realizujący zadania gospodarcze w zakresie najmu.
 5. Umowny podział małżeńskiego majątku wspólnego zostanie dokonany przez Wnioskodawcę i jego Żonę w drodze co najmniej jednej czynności prawnej - umowy lub umów pomiędzy Wnioskodawcą a Żoną Wnioskodawcy w przedmiocie podziału pomiędzy nich składników małżeńskiego majątku wspólnego.
  W przypadku podziału na podstawie jednej czynności prawnej, wszystkie składniki majątku wspólnego zostaną podzielone pomiędzy Wnioskodawcę i Żonę Wnioskodawcy, na skutek czego Żona Wnioskodawcy uzyska w szczególności wyłączne prawo własności Nieruchomości.
  W przypadku podziału małżeńskiego majątku wspólnego na podstawie więcej niż jednej czynności prawnej, przedmiotem pierwszej czynności prawnej będą składniki majątku inne niż Nieruchomość wraz, prawami związanymi (wymienionymi powyżej), a prawo własności Nieruchomości (wraz z prawami związanymi, wymienionymi powyżej), zgodnie z przepisem art. 46 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015, poz. 2082) - do czasu ostatecznego podziału i przyznania Żonie Wnioskodawcy tego prawa w całości - będzie przysługiwać Wnioskodawcy i jego Żonie, jako współwłaścicielom.
 6. Po uzyskaniu wyłącznego prawa własności Nieruchomości (wraz z prawami związanymi wymienionymi powyżej) będącego efektem zniesienia ustawowej wspólności majątkowej oraz podziału małżeńskiego majątku wspólnego, Żona Wnioskodawcy będzie prowadziła działalność w zakresie najmu (którego przedmiotem będą w szczególności lokale w Budynku) oraz będzie zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Pomiędzy Wnioskodawcą, a Żoną Wnioskodawcy zostanie zawarta umowa najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Budynku, w którym będzie siedziba prowadzonej Działalności-Gospodarczej przez Wnioskodawcę. Żona Wnioskodawcy zawrze umowy najmu lokali w Budynku także z innymi najemcami.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu, przyszłym przedstawionym we Wniosku, zespół składników majątkowych niezbędny do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu, który przejdzie z Wnioskodawcy na Żonę Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz ar. 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, zgodnie z art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu na rzecz Żony Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT w związku ze zbyciem, w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek korekty podatku VAT, o której mowa w art. 91 ust. 1-9 ustawy o VAT...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu na rzecz Żony Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, nie powoduje powstania obowiązku korekty kosztów, uzyskania przychodu ani powstania przychodu w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pytanie nr 4. W zakresie pytania nr 1 w części dotyczącej podatku od towarów i usług oraz pytań 2 i 3 zostało wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, zespół składników majątkowych niezbędny do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu, który przejdzie z Wnioskodawcy na Żonę Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Na gruncie ustawy o PIT i ustawy o VAT definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest taka sama. Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o PIT i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ilekroć w ustawach o PIT i V VAT jest mowa o „zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych który zarazem mógłby stanowić niezależne, przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Istotne cechy, które przesądzają o istnieniu, bądź nie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to wyodrębnienie organizacyjne oraz wyodrębnienie finansowe - w ramach istniejącego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne powinno polegać na tym, iż działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczy jednej ze sfer działalności Wnioskodawcy tj. w zakresie najmu - która może być prowadzona niezależnie od podstawowego przedmiotu działalności Wnioskodawcy - dla której został przydzielony określony majątek Wnioskodawcy (zespół - składników materialnych i niematerialnych). Wyodrębnienie finansowe powinno przejawiać się w możliwości samodzielnego sporządzenia bilansu oraz rachunku wyników i strat przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy; wyodrębnienie to może polegać również na tym, iż plan kont Wnioskodawcy pozwala na ustalenie wydatków i przychodów poniesionych/osiągniętych w związku z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Dodatkowo konieczne jest, by zespół składników materialnych i niematerialnych był wystarczający do realizacji określonych zadań gospodarczych, a jednocześnie mógł stanowić odrębne przedsiębiorstwo.

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników majątkowych niezbędny do realizacji zadań gospodarczych w zakresie-najmu, który przejdzie z Wnioskodawcy na Żonę Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PIT i ustawy o VAT. Za tym, iż zespół składników majątkowych niezbędny do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu, który przejdzie na Żonę Wnioskodawcy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa przemawia też możliwość samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę po zniesieniu (przejściu tych składników na Żonę Wnioskodawcy) ustawowej wspólności majątkowej. Składniki majątkowe, które przypadną Małżonkowi Żonie Wnioskodawcy są wystarczające do realizacji określonych zadań gospodarczych, które mogą stanowić odrębne przedsiębiorstwo, tj. działalność w zakresie najmu.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku wynika zatem, iż zespół składników majątkowych niezbędny do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu, który przejdzie z Wnioskodawcy na Żonę Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej bez wątpienia stanowi odrębną całość gospodarczą wystarczającą do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ad 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe , jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu na rzecz Żony Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, nie powoduje powstania obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodu, ani powstania przychodu w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy.

Ustawa o PIT wprowadza tzw. źródła przychodu Wymienia je w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT. Wśród r tych źródeł wyodrębnia się m.in.; (i) pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), (ii) odpłatne zbycie nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT), oraz (iii) inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

W ocenie Wnioskodawcy, zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu na rzecz Żony Wnioskodawcy nie może być zakwalifikowane do źródła przychodów ‘pozarolnicza działalność gospodarcza, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, albowiem odbywa się ono na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, tj. w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej. Tak więc, wobec ww. definicji nawet jeśli przyjąć, iż w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej Wnioskodawca uzyskuje jakiekolwiek wartości (przychód) nie sposób uznać, iż będą one (będzie on) pochodził z pozarolniczej działalności gospodarczej. W ocenie Wnioskodawcy, zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu na rzecz Żony Wnioskodawcy nie może być zakwalifikowane do źródła przychodów odpłatne zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, albowiem Wnioskodawca nie uzyskuje w wyniku zbycia tego, zespołu składników majątkowych żadnej „odpłatności”. Zbycie wspomnianych składników odbywa się w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej. Wnioskodawca nie uzyskuję w zamian za to zbycie żadnego przysporzenia majątkowego. W ocenie Wnioskodawcy, zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu na rzecz Żony Wnioskodawcy nie może być zakwalifikowane do źródła przychodów „inne źródła”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Art. 20 ustawy o PIT stanowi, iż „za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 9 <ustawy o PIT>, uważa się w szczególności (...)”. Pomimo użycia przez ustawodawcę słów „w szczególności” świadczących o otwartym katalogu przychodów, które można kwalifikować do źródła „inne źródła”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, to nie sposób uznać, iż zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych na rzecz Żony Wnioskodawcy będzie kwalifikowane do tego źródła przychodów. Jak już bowiem wyżej wskazano zbycie wspomnianych składników odbywa się w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, a Wnioskodawca nie uzyskuje w zamian za to zbycie żadnego przysporzenia majątkowego.

W ocenie Wnioskodawcy, brak jest też w ustawie o PIT przepisu nakazującego - w sytuacji opisane w zdarzeniu przyszłym wniosku - dokonanie wstecznej korekty kosztów uzyskania przychodu związanych ze składnikami majątku, które przeszły na małżonka Wnioskodawcy - Żonę Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosunki między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa). Ponadto żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba, że w czasie trwania związku małżeńskiego:

 1. małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową,
 2. z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie współwłasności,
 3. wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub też ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Artykuł 43 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi przy tym, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ustanie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału tego majątku.

Zgodnie z art. 1037 ustawy Kodeks cywilny w związku z art. 46 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 1995 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem tej działalności jest m.in.: (i) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, (ii) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, (iii) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia („Działalność Gospodarcza”). Żona Wnioskodawcy posiada miejscem zamieszkania w Polsce oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Żona Wnioskodawcy”). Obecnie, pomiędzy Wnioskodawcą a Żoną Wnioskodawcy istnieje ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa). W 2006 r. Wnioskodawca wraz z Żoną Wnioskodawcy nabyli do majątku wspólnego - na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej - nieruchomość, na którą składają się cztery działki o nr 19/1, nr 20/1, nr 21/1 oraz nr 22/1 o łącznej powierzchni 2.754 m2, działki są zabudowane budynkiem usługowo-mieszkalnym („Budynek”). Budowa Budynku na Nieruchomości była realizowana w ramach prowadzonej Działalności Gospodarczej przez Wnioskodawcę (tj. nakłady na budynek pochodziły z Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę - rozliczane były wyłącznie przez Wnioskodawcę). W 2008 r. rozpoczęła się budowa Budynku, a w 2014 r. Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej Działalności Gospodarczej przez Wnioskodawcę. W 2015 r., Wnioskodawca rozszerzył prowadzoną Działalność Gospodarczą o działalność w zakresie wynajmowania nieruchomości (PKD 68.20.Z). Działalność gospodarcza w zakresie najmu Budynku jest: (i) wyodrębniona organizacyjnie - jako oddział/biuro Wnioskodawcy zajmujący się wyłącznie najmem, oraz (ii) wyodrębniona finansowo poprzez przypisanie należności, i zobowiązań związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności w zakresie najmu, możliwe jest wydzielenie kont przychodowych oraz kosztowych, plan kont pozwala - na ustalenie wydatków i przychodów poniesionych/osiągniętych w związku z działalnością w zakresie najmu.

W 2016 r. planowane jest zniesienie ustawowej wspólności majątkowej przez Wnioskodawcę oraz Żonę Wnioskodawcy w drodze małżeńskiej umowy majątkowej, a następnie umowny podział między. małżonków objętego wspólnością majątku dorobkowego. W konsekwencji, na Żonę Wnioskodawcy przejdzie m. in. własność Nieruchomości oraz Budynku, a także (i) prawo użytkowania zewnętrznej sieci ciepłowniczej, węzeł cieplny, (ii) sieć wodociągowa zewnętrzna, (iii) sieć kanalizacyjna zewnętrzna, (iv) droga i plac utwardzony wokół Budynku na Nieruchomości, (v) ogrodzenie z bramą, (vi) umowy z dostawcami usług i mediów, w tym m.in. sprzątanie, ochrona Budynku, odbiór nieczystości, usługi serwisowe oraz dostawy wody i energii elektrycznej oraz (vii) Umowy Najmu oraz wierzytelności z tytułu tych umów. Zatem na Żonę Wnioskodawcy przejdzie zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący zespół samodzielnie realizujący zadania gospodarcze w zakresie najmu.

Umowny podział małżeńskiego majątku wspólnego zostanie dokonany przez Wnioskodawcę i jego Żonę w drodze co najmniej jednej czynności prawnej - umowy lub umów pomiędzy Wnioskodawcą a Żoną Wnioskodawcy w przedmiocie podziału pomiędzy nich składników małżeńskiego majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 2012 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, iż wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Uwzględniając przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, iż przejęcie składników majątku przez żonę Wnioskodawcy w wyniku podziału majątku wspólnego – wykorzystywanych wcześniej przez Wnioskodawcę- nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, skoro do uzyskania przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej nie stosuje się przepisów ww. ustawy, to nie można w takiej sytuacji stosować przepisów ww. ustawy do uznania przejętych przez żonę Wnioskodawcy składników majątku za zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz do korekty kosztów uzyskania przychodów u Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu

na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.