IPPB1/4511-1389/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

W przypadku, gdy małżonkowie, pomiędzy którymi panuje ustrój wspólności majątkowej, uzyskują przychody z najmu nieruchomości należącej do ich majątku wspólnego, dla celów opodatkowania tych przychodów (dochodów) podatkiem dochodowym każdemu z małżonków przypisuje się odrębnie przypadającą na niego część uzyskanych przychodów, chyba, że złożą oświadczenie o opodatkowaniu dochodów (przychodów) z tego źródła przez jednego z nich. Ponieważ Wnioskodawczyni i jej mąż złożyli stosowne oświadczenie, dochody z najmu należącego do majątku wspólnego małżonków mogą być opodatkowane przez Wnioskodawczynię.
IPPB1/4511-1389/15-2/MMinterpretacja indywidualna
  1. małżeństwo
  2. najem
  3. nieruchomości
  4. ryczałty
  5. wspólność majątkowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu najmu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Mąż Wnioskodawczyni jest w posiadaniu pawilonu handlowego, z którego dochód z najmu rozlicza co miesiąc w formie ryczałtu. Jest to tylko i wyłącznie jego nieruchomość – w akcie notarialnym wpisana jako jego majątek osobisty. Wnioskodawczyni natomiast posiada działkę, którą wynajmuje, a dochód z tego co miesiąc rozlicza na zasadach ogólnych. Jest to też tylko i wyłącznie majątek osobisty Wnioskodawczyni zgodnie z aktem notarialnym.

W tym roku (2015 r.) Wnioskodawczyni wraz z mężem kupili mieszkanie, które zostało wpisanego do aktu notarialnego jako ustawowa wspólność majątkowa. Od końca września 2015 r. postanowili je wynająć na zasadach najmu okazjonalnego i co miesiąc odprowadzać od uzyskiwanego dochodu z tegoż najmu podatek do urzędu skarbowego. Wnioskodawczyni i mąż Wnioskodawczyni złożyli stosowne oświadczenie i wybrali stosowną dla nich formę opodatkowania. Podatek od wynajmu mieszkania miała (chciała) opłacać tylko Wnioskodawczyni – co według Wnioskodawczyni i męża było zgodne z art. 8 ust. 3 Ustawy z 27 lipca 2002 r.

Po około 10 dniach od złożenia stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania z tytułu najmu Wnioskodawczyni i jej mąż zostali wezwani przez Urząd Skarbowy w celu wyjaśnienia tej kwestii. Okazało się, że w ten sposób Wnioskodawczyni i jej mąż nie mogą opodatkować dochodu z najmu, aby jedno z nich opłacało podatek. Urzędniczka poinformowała Wnioskodawczynię i jej męża, że już obydwoje uzyskują w tym roku przychody z tytułu najmu i te przychody z tytułu najmu wspólnego mieszkania muszą zostać rozliczone przez każdego z nich. Pomimo, iż tamte wcześniejsze nieruchomości stanowią majątek osobisty każdej osoby, a mieszkanie jest majątkiem ustawowo wspólnym.

Oczywiście, aby być w zgodzie z urzędem – Wnioskodawczyni i jej mąż podatek opłacają od mieszkania po połowie, tj. mąż 50% na ryczałt, a Wnioskodawczyni drugie 50% na zasadach ogólnych. Nie daje to jednak spokoju Wnioskodawczyni i jej mężowi i dlatego zdecydowali się poprosić o interpretację indywidualną tego przepisu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. W jaki sposób Wnioskodawczyni i jej mąż powinni rozliczać tę wspólną nieruchomość...
  2. Czy podatek od najmu mieszkania może w przypadku Wnioskodawczyni i jej męża płacić tylko jedno z nich, a podatki za majątki osobiste (pawilon handlowy i działkę) pozostaną bez zmian – każdy płaci za swoje w wybranej formie opodatkowania...

Odpowiedź na pytania w części dotyczącej opodatkowania przychodów z tytułu najmu przez Wnioskodawczynię jest przedmiotem niniejszej interpretacji. W części dotyczącej opodatkowania przychodów z tytułu najmu przez męża Wnioskodawczyni zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, majątki osobiste, nie wchodzące do ustawowej wspólności majątkowej Wnioskodawczyni i jej męża są własnością każdego z nich, każde z nich osobno pobiera dochód z najmu dla siebie i każde z osobna opłaca od tego dochodu podatek w formie, która mu najlepiej odpowiada.

Natomiast jeżeli coś – w przypadku Wnioskodawczyni i jej męża mieszkanie – wchodzi do majątku ustawowo wspólnego, to obydwie strony mają z tego tytułu dochód, od którego należy zapłacić podatek. I zgodnie z zapisem w ustawie z 27 lipca 2002 r. o podatku dochodowym od umów najmu w art. 8 ust. 3 Wnioskodawczyni i jej mąż złożyli pisemne oświadczenie wskazując, które z nich będzie takowy podatek opłacać.

Interpretacja ta potrzebna jest Wnioskodawczyni i jej mężowi, aby jednoznacznie wiedzieć, jak zgodnie z prawem powinni opłacać dany podatek od najmu nieruchomości wspólnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba, że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

W myśl art. 8 ust. 4 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy.

Natomiast w świetle art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) chyba, że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.

Zgodnie z art. 8 ust 6 ww. ustawy, wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków.

Zaakcentować w tym miejscu należy, że jeżeli małżonkowie złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ww. ustawy, osoba wskazana w oświadczeniu opodatkowuje dochód z najmu wspólnej nieruchomości. Złożenie przedmiotowego oświadczenia skutkuje bowiem w ten sposób, że jedno z małżonków przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z rozliczeniem najmu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że mąż Wnioskodawczyni posiada w swoim majątku osobistym pawilon handlowy, który wynajmuje i opodatkowuje przychód z najmu w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, zaś Wnioskodawczyni posiada w swoim majątku osobistym działkę, którą wynajmuje i opodatkowuje przychód z najmu na zasadach ogólnych. Prócz tego małżonkowie w 2015 r. nabyli mieszkanie, zaliczone zgodnie z przyjętym przez nich ustrojem ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej do ich majątku wspólnego. Małżonkowie złożyli w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu mieszkania należącego do majątku wspólnego małżonków przez jednego z nich, czyli przez Wnioskodawczynię.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, że niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Zatem, stwierdzić należy, że w przypadku, gdy małżonkowie, pomiędzy którymi panuje ustrój wspólności majątkowej, uzyskują przychody z najmu nieruchomości należącej do ich majątku wspólnego, dla celów opodatkowania tych przychodów (dochodów) podatkiem dochodowym każdemu z małżonków przypisuje się odrębnie przypadającą na niego część uzyskanych przychodów, chyba, że złożą oświadczenie o opodatkowaniu dochodów (przychodów) z tego źródła przez jednego z nich. Ponieważ Wnioskodawczyni i jej mąż złożyli stosowne oświadczenie, dochody z najmu należącego do majątku wspólnego małżonków mogą być opodatkowane przez Wnioskodawczynię.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.