ILPB2/4511-1-667/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia skutków podatkowych sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną.
ILPB2/4511-1-667/15-4/JKinterpretacja indywidualna
  1. data
  2. opodatkowanie łączne małżonków
  3. wspólność majątkowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 15 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia skutków podatkowych sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia skutków podatkowych sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 8 października 2015 r. nr ILPB2/4511-1-667/15-2/JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Ponadto, pouczono Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 8 października 2015 r. natomiast w dniu 15 października 2015 r. (data nadania 14 października 2015 r.) wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca przebywa z żoną w nieformalnej separacji. Małżonka nie pracuje zawodowo. Na Zainteresowanym spoczywa ciężar utrzymania rodziny. W marcu 2014 r. małżonka Wnioskodawcy złożyła pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, tj. 27 października 2010 r.

Podczas posiedzenia sądu w dniu 31 marca 2014 r. sędzia stwierdził, że w zasadzie nie ustanawia się rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Wnioskodawca został jednak zapytany, przez sędziego, czy wyraża zgodę na datę wcześniejszą. Zainteresowany zgodził się, gdyż wówczas uważał, że w niczym to nie przeszkadza. Wnioskodawca nie otrzymał żadnej informacji o dodatkowych skutkach takiej decyzji.

W dniu 31 marca 2014 r. sędzia sądu rejonowego ustanowił rozdzielność majątkową małżeńską pomiędzy Wnioskodawcą a Jego żoną z dniem 27 lipca 2010 r.

Do roku 2012 Zainteresowany rozliczał się w zeznaniach podatkowych wspólnie z małżonką, gdyż jak wspomniał powyżej sam ponosił koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego (małżonka nie pracowała zawodowo – nie osiągała dochodów). Wnioskodawca do tej pory sam ponosi koszty związane ze spłatą wspólnego kredytu hipotecznego, utrzymaniem wspólnego mieszkania własnościowego, a także kosztami przyczyniającymi się do utrzymania rodziny, tj. żony – na podstawie ugody sądowej z dnia 16 kwietnia 2012 r.

W chwili obecnej Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia indywidualnych zeznań podatkowych za lata 2011-2012.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą 27 lipca 2010 r. (wsteczną) Wnioskodawca jest zobowiązany do ponownego złożenia indywidualnego zeznania podatkowego za lata 2011-2012...

Zdaniem Wnioskodawcy, do roku 2012 składał On zeznania podatkowe wspólnie z małżonką. Małżonka nie osiągała dochodów, a tym samym nie przyczyniała się do kosztów utrzymania rodziny. Wyłącznie na osobie Zainteresowanego spoczywał obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem rodziny. Dodatkowo wyrokiem sądu z dnia 16 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca został zobowiązany do płacenia na rzecz małżonki kwoty 200 zł miesięcznie tytułem kosztów przyczyniania się do utrzymania rodziny. Wyłącznie na Zainteresowanym spoczywa obowiązek spłaty wspólnego kredytu hipotecznego, jak również ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem wspólnego mieszkania własnościowego. Podczas orzekania o rozdzielności majątkowej w dniu 31 marca 2014 r. będąc zapytanym o zgodę na datę wsteczną, Zainteresowany nie został poinformowany o dodatkowych konsekwencjach płynących z takich decyzji. Gdyby Wnioskodawca miał jakiekolwiek informacje na ten temat, nie wyraziłby zgody na ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną. W odczuciu Zainteresowanego nie powinien On ponosić konsekwencji związanych z orzeczeniem sądu o rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że w momencie składania zeznania podatkowego za lata 2011-2012 pomiędzy małżonką a Nim istniała wspólność majątkowa i dlatego też rozliczyli się wspólnie. Zdaniem Zainteresowanego nie powinno się składać korekty do wyżej wymienionych zeznań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U . z 2012 r., poz. 316 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2010 małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

Natomiast w myśl ww. przepisu w brzmieniu obowiązującym w latach 2011-2012 małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

W świetle powyższego, jednym z warunków korzystania przez małżonków z możliwości wspólnego opodatkowania dochodów jest istnienie między nimi przez cały rok podatkowy wspólności majątkowej.

Zniesienie jej zatem przez sąd skutkuje utratą prawa do preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów i jest równoznaczne z koniecznością złożenia przez małżonków odrębnych zeznań podatkowych.

W myśl art. 52 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094) z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu (art. 52 § 2 ww. ustawy).

W konsekwencji wydania przez sąd orzeczenia o ustanowieniu między małżonkami rozdzielności majątkowej ustrój ten między małżonkami obowiązuje zatem od dnia, który został oznaczony w wyroku.

W rezultacie, skoro sąd orzekł o zniesieniu wspólności majątkowej małżonków z datą wsteczną od 27 lipca 2010 r., to po uprawomocnieniu się wyroku, Wnioskodawca jest zobowiązany do skorygowania swoich zeznań podatkowych złożonych za lata w których nie miał uprawnień do korzystania z tzw. wspólnego rozliczenia małżonków, tj. za lata, które wskazuje Wnioskodawca (2011 i 2012), a także za rok 2010. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

data
ITPB2/4511-369/15/BK | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie łączne małżonków
IPTPB2/415-197/14-2/KR | Interpretacja indywidualna

wspólność majątkowa
ILPB2/4511-1-304/15-7/TR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.