ILPB1/415-912/11-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie warunków opłacania ryczałtu od przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2011 r. (data wpływu 22 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie warunków opłacania ryczałtu od przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie warunków opłacania ryczałtu od przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym, który oprócz działalności rolnej nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej. Nie jest również czynnym podatnikiem podatku VAT - nie wystawia więc żadnych faktur. W najbliższej przyszłości nie zamierza prowadzić żadnej innej działalności gospodarczej.

Do Zainteresowanego zgłosiła się Spółka S.A. - chcąc wydzierżawić część gospodarstwa rolnego o powierzchni około 10,2900 ha. Celem dzierżawy jest wydobywanie żwiru. W skład wyżej wymienionej powierzchni wchodzą dwie działki: pierwsza o powierzchni 6,2900 ha, będąca wyłącznie własnością Wnioskodawcy i druga o powierzchni 4,0000 ha, będąca własnością na zasadzie małżeńskiego ustroju majątkowego (wspólności ustawowej małżeńskiej z żoną Wnioskodawcy). Przedmiotowe nieruchomości mają być objęte dwiema umowami dzierżawy, w stosunku do działki, której Zainteresowany jest właścicielem, jako strona umowy będzie występował tylko On, w stosunku do działki objętej wspólnością ustawową, stroną umowy będzie też tylko On, za pisemną zgodą swojej żony zezwalającej na dokonanie takiej czynności.

Przyszła umowa ma być zawarta na okres 6 lat pod warunkiem uzyskania przez Spółkę S.A. prawomocnej koncesji na wydobycie żwiru. Zapłatą za cały okres dzierżawy ma być czynsz dzierżawny płatny jednorazowo w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy hektar dzierżawionej nieruchomości. Kwota stanowiąca wartość ewentualnej umowy przekracza nieznacznie kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych). Żona Wnioskodawcy osiąga dochody wyłącznie ze stosunku pracy i nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
  1. Czy otrzymany przez Wnioskodawcę przychód z dzierżawy gospodarstwa rolnego może być opodatkowany na zasadzie wskazanej w art. 6 ust. 1b w związku z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy u ryczałcie...
  2. Czy jeżeli Wnioskodawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 6 i 7 ustawy o ryczałcie w przypadku opodatkowania przez siebie całości uzyskanych przychodów z tytułu umowy dzierżawy z majątku wspólnego, jakim są udziały w nieruchomości to Wnioskodawca będzie mógł rozliczać się samodzielnie z przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy stawka podatku będzie wynosiła nadal 8,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o ryczałcie ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, w tym: osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Z treści art. 6 ust. 1b ustawy o ryczałcie wynika, że przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) tej ustawy, do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%. Jednakże warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Skoro zatem dzierżawa nie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przy spełnieniu dodatkowych warunków opisanych powyżej istnieje możliwość opodatkowania przychodu z tytułu dzierżawy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o ryczałcie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a. Z zasady wyrażonej w art. 12 ust. 5 ww. ustawy wynika natomiast, iż przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Oświadczenie to, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 6 i 7 cyt. ustawy).

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 8 ww. ustawy).

Jeżeli pomiędzy Wnioskodawcą, a Jego małżonką istnieje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, to zważywszy, iż wskazana we wniosku nieruchomość nie stanowi składnika majątku wykorzystywanego w pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem działalności takiej ani Wnioskodawca, ani Jego małżonka nie prowadzą, stwierdzić należy, iż przychody uzyskane w związku z realizacją umowy dzierżawy będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, o ile Zainteresowany złoży oświadczenie w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ustawy o ryczałcie i złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według jego miejsca zamieszkania.

Przy czym, jeżeli w terminie określonym w art. 12 ust. 7 ww. ustawy o ryczałcie, Wnioskodawca złoży również oświadczenie o którym mowa w ust. 6 tego przepisu, wówczas Zainteresowany zobowiązany będzie do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu dzierżawy nieruchomości w trakcie roku podatkowego, w części przypadającej na Niego i Jego małżonkę, a po zakończeniu roku podatkowego zobowiązany będzie do rozliczenia przychodu uzyskanego z ww. tytułu na formularzu PIT-28.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy organ wskazuje, iż wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.