IBPBII/1/415-732/14/AŻ | Interpretacja indywidualna

Czy środki finansowe przekazywane przez męża na zaspokojenie potrzeb rodziny w rozumieniu art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego będą podlegały opodatkowaniu?
IBPBII/1/415-732/14/AŻinterpretacja indywidualna
 1. małżeństwo
 2. utrzymanie
 3. wspólność majątkowa
 4. środki finansowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 7 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 11 września 2014 r.), uzupełnionym 14 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przelewu środków pieniężnych przez małżonka na wspólne konto małżonków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie skutków podatkowych przelewu środków pieniężnych przez małżonka na wspólne konto małżonków.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 3 listopada 2014 r. znak: IBPB II/1/415-732/14/AŻ wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 14 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni ma zamiar poślubić w 2014 r. obywatela Wielkiej Brytanii. Związek małżeński zamierza zawrzeć w Wielkiej Brytanii i następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrować zawarte małżeństwo w Polsce. Głównym miejscem zamieszkania Wnioskodawczyni, po zawarciu małżeństwa, będzie Polska, gdzie będzie nadal rozliczała podatki od osób fizycznych według obowiązujących przepisów polskich. Przyszły mąż Wnioskodawczyni będzie na stałe zamieszkiwał w Wielkiej Brytanii, gdzie również nadal będzie rozliczał się według przepisów angielskich .

Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierzają otworzyć wspólny rachunek bankowy w Polsce, który w zależności od okoliczności będzie użytkowany na bieżąco wspólnie lub indywidualnie przez każdego z nich.

Z uzupełnienia wniosku z 14 listopada 2014 r. wynika, że małżonkowie będą pozostawali w ustroju wspólności małżeńskiej. Środki pieniężne wpłacane przez męża Wnioskodawczyni na wspólne konto, a które Wnioskodawczyni będzie wypłacać z konta, będą objęte wspólnością majątkową małżeńską. Środki wpłacane na wspólne konto będą przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny w rozumieniu art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przekazywanie środków pieniężnych przez męża Wnioskodawczyni i korzystanie z nich przez oboje małżonków nie będzie wynikało z umowy, bowiem żadnej umowy małżonkowie nie będą zawierali.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy istnieje limit kwoty, która może być wpłacana na wspólne konto przez męża...
 2. Czy z tytułu przelewu pieniędzy na wspólne konto oraz transferu gotówki (wpłat i wypłat), będzie na małżonkach, lub na jednym z małżonków, ciążył obowiązek podatkowy w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z przelewem środków pieniężnych na wspólne konto, nie będzie ciążył na niej obowiązek podatkowy tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ wpłacane przez męża środki nie są w rozumieniu przepisów podatkowych "dochodem", a służą zaspokojeniu potrzeb rodziny zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wnioskodawczyni wskazała również, że wpłaty nie będą miały formy „darowizny”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska w zakresie skutków podatkowych wynikających dla Wnioskodawczyni z tytułu przelewu środków pieniężnych przez męża Wnioskodawczyni na wspólne konto małżonków (część pytania nr 2). W zakresie pytania nr 1 oraz pozostałej części pytania nr 2 dotyczącego skutków podatkowych wynikających dla małżonka Wnioskodawczyni, wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.). Stosownie do art. 27 Kodeksu oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek ten – jako wynikający z przepisu powszechnie obowiązującego – powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i gaśnie z chwilą jego ustania, orzeczenia separacji lub unieważnienia. Rodzaj i zakres potrzeb, które powinny zostać zaspokojone, zależą od uzasadnionych indywidualnych okoliczności dotyczących każdego z członków rodziny.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Natomiast art. 31 § 2 Kodeksu stanowi, że do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, ze zm.).

Z kolei w myśl art. 43 § 1 Kodeksu oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni ma zamiar poślubić w 2014 r. obywatela Wielkiej Brytanii. Związek małżeński zamierza zawrzeć w Wielkiej Brytanii i następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrować zawarte małżeństwo w Polsce. Małżonkowie będą pozostawali w ustroju wspólności małżeńskiej. Małżonkowie zamierzają otworzyć wspólny rachunek bankowy w Polsce, który w zależności od okoliczności będzie użytkowany wspólnie lub indywidualnie przez każdego z małżonków. Środki pieniężne wpłacane przez męża Wnioskodawczyni na wspólne konto, wypłacane przez Wnioskodawczynię, będą objęte wspólnością majątkową małżeńską. Środki wpłacane na wspólne konto będą przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny w rozumieniu art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przekazywanie środków pieniężnych przez męża Wnioskodawczyni i korzystanie z nich przez oboje małżonków nie będzie wynikało z umowy bowiem żadnej umowy małżonkowie nie będą zawierali.

Skoro zatem jak wskazuje Wnioskodawczyni – wpłacane przez męża na wspólne konto środki finansowe będą służyły zaspokajaniu potrzeb rodziny – w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z powołanym wyżej art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowiecka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.