Wspólność majątkowa | Interpretacje podatkowe

Wspólność majątkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólność majątkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1.Czy rozszerzenie wspólnoty majątkowej małżeńskiej na majątek osobisty żony (mieszkania) jest dla Wnioskodawcy nabyciem, przychodem itp.?
2.Czy sprzedaż – zbycie odpłatne (8 listopada 2017 r.) nieruchomości wspólnej majątkowej małżeńskiej, która powstała na skutek rozszerzenia notarialnego na majątek osobisty żony (27 listopada 2013 r.) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do Wnioskodawcy – podatek dochodowy od osób fizycznych (sprzedaż nieruchomości – mieszkania poniżej 5 lat od daty rozszerzenia współwłasności małżeńskiej majątkowej)?
Fragment:
Tak więc skoro z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu z małżonków (współwłaścicieli) nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy, to nie można przyjąć, że z chwilą rozszerzenia wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) strona takiej umowy (żona Wnioskodawcy) wyzbyła się prawa do tej rzeczy. Tym samym, włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że za datę nabycia nieruchomości, która stanowiła wcześniej majątek odrębny małżonki Wnioskodawcy, należy przyjąć dzień, w którym małżonka nabyła tę nieruchomość do majątku odrębnego. W konsekwencji, w wyniku zawarcia w 2013 r. umowy rozszerzającej wspólność ustawową, Wnioskodawca stał się współwłaścicielem nieruchomości nabytej w 2011 r. Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości w 2017 r. nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku, w którym ją nabyto, zatem sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
26
lut

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości po dokonaniu rozszerzenia wspólności majątkowej
Fragment:
Był to majątek osobisty małżonka, który nie wchodzi z mocy ustawy do wspólności majątkowej. Dom ten mąż posiadał powyżej 10 lat, w związku z tym został zwolniony z podatku (obowiązku podatkowego). W 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonali rozszerzenia wspólności majątkowej. W 2017 r. małżonkowie sprzedali dom. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od sprzedaży domu? Zdaniem Wnioskodawczyni, umowa rozszerzająca wspólność majątkową ma charakter nieodpłatnej i oznacza darowiznę dokonaną w ramach małżeńskiej umowy majątkowej. Wspólność majątkowa, która jest wspólnością łączną oznacza, że nie ma w niej udziałów. W konsekwencji w przypadku sprzedaży nieruchomości, każdy z małżonków zbywa całą nieruchomość, a nie udziały w tej nieruchomości, a cały przychód ze sprzedaży wchodzi niepodzielnie do majątku wspólnego. W przypadku objęcia wspólnością majątkową ustawową nieruchomości stanowiącej odrębną własność jednego małżonka, drugi małżonek, który staje się w ten sposób jej współwłaścicielem w przypadku sprzedaży nieruchomości ma prawo korzystać ze zwolnienia przysługującego jego małżonkowi na skutek upływu terminu pięciu lat liczonego od momentu nabycia nieruchomości przez pierwszego małżonka – art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
8
lut

Istota:
Skutki podatkowe rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej przy sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Tak więc, skoro z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu z małżonków (współwłaścicieli) nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy, to nie można przyjąć, że z chwilą rozszerzenia wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) strona takiej umowy (małżonka Wnioskodawcy) wyzbyła się prawa do tej rzeczy. Tym samym, włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że za datę nabycia prawa, które znajdowało się uprzednio w majątku odrębnym małżonki, a następnie zostało włączone do majątku wspólnego małżonków w drodze rozszerzenia ustawowej wspólności majątkowej należy przyjąć dzień, w którym małżonka nabyła to prawo do majątku odrębnego. W konsekwencji, w wyniku zawarcia w dniu 20 maja 2015 r. umowy rozszerzającej wspólność ustawową, Wnioskodawca stał się współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2003 r.
2018
8
lut

Istota:
Jak należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, a od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?
Fragment:
Przepisy regulujące opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości nie zawierają szczególnych regulacji w odniesieniu do małżonków pozostających we wspólności majątkowej. Trzeba zauważyć, że przy innym źródle przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ustawodawca przyjął szczególne regulacje odnoszące się do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa. W art. 8 ust. 3-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadził regulacje dotyczące przychodów z najmu lub umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku objęte wspólnością majątkową małżeńską. Precyzując zasady opodatkowania dochodów z wymienionego źródła, uzyskiwanych przez małżonków pozostających we wspólności ustawowej, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie regulacji odnoszącej się do przychodów (dochodów) ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo istniejących rozbieżności w orzecznictwie, których źródłem jest pozostawanie nieruchomości we wspólności majątkowej małżeńskiej. Brak jest tym samym doszukiwania się luki konstrukcyjnej w ustawie podatkowej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 410/15, CBOSA). Ponadto, brak szczegółowych unormowań tego zagadnienia nie może prowadzić do nakładania obowiązku w drodze niejasnych przepisów pozostawiając w istocie nadmierną swobodę organom podatkowym w kreowaniu obowiązku podatkowego.
2018
1
lut

Istota:
W zakresie możliwości wspólnego opodatkowania się małżonków w sytuacji zawarcia między nimi umowy o ograniczeniu wspólności majątkowej małżeńskiej
Fragment:
Związek małżeński będzie trwał przez cały rok podatkowy i przez cały rok podatkowy będzie istniała wspólność majątkowa (ograniczona ww. umową). Do żadnego z Nich nie mają zastosowania przepisy o opodatkowaniu stawką 19% dochodów z działalności gospodarczej, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ani ustawy o podatku tonażowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ustanowienie ograniczonej wspólności majątkowej w opisany powyżej sposób nie będzie przeszkodą w możliwości rozliczenia dochodów wspólnie z przyszłą małżonką w rocznym zeznaniu podatkowym, ponieważ wspólność majątkowa będzie istniała mimo jej ograniczenia w ww. zakresie? Zdaniem Wnioskodawcy, art. 47 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wskazuje granic, do jakich można ograniczyć wspólność majątkową, w związku z czym wyłączenie niektórych (nie wszystkich) jej składników, w szczególności składników wymienionych w art. 31 par. 2 pkt 1 oraz pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie powoduje ustania istnienia wspólności majątkowej. Tym samym w związku z istnieniem wspólności majątkowej, mimo jej ograniczenia, Wnioskodawca uważa, że będzie mógł rozliczać dochody wspólnie z małżonką (oczywiście po spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2018
26
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny jednego małżonka, nie stanowi nabycia tego prawa przez drugiego małżonka, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że datą nabycia ww. prawa do lokalu mieszkalnego przez każdego z małżonków, na skutek zawarcia umowy rozszerzającej wspólność ustawową jest data nabycia tego prawa przez tego małżonka, który następnie poprzez rozszerzenie wspólności majątkowej włączył je do majątku wspólnego, i od tego dnia należy liczyć pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, sprzedaż w 2017 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego przez żonę Wnioskodawcy w 2004 r., a następnie włączonego do majątku wspólnego małżonków poprzez zawarcie umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie zbywanego prawa do lokalu mieszkalnego, do daty odpłatnego zbycia.
2017
8
gru

Istota:
Za datę nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w przedmiotowej nieruchomości, zarówno udziału w nieruchomości nabytego w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, jak i udziału nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku należy uznać rok 1990, kiedy to udział w ww. nieruchomości nabyty został do majątku wspólnego małżonków. Zatem, odpłatne zbycie w dniu 27 kwietnia 2016 r. udziału w nieruchomości, nie podlega w ogóle opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w ww. nieruchomości przez Wnioskodawczynię upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż udziału w przedmiotowej nieruchomości nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Czy od nabytego przychodu uzyskanego ze sprzedaży 1/3 udziału w przedmiotowej nieruchomości po zmarłym w 2012 r. mężu (wspólność majątkowa małżeńska) Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy, w sytuacji gdy do nabycia nieruchomości do majątku wspólnego doszło w 1990 r., a do sprzedaży w 2016 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, Pismem z dnia 6 listopada 2017 r. (data wpływu 13 listopada 2017 r.) Wnioskodawczyni przedstawiła swoje jednoznaczne stanowisko w odniesieniu do zadanego pytania wskazując, że sprzedaż 1/3 części nieruchomości dnia 27 kwietnia 2016 r. otrzymanej w spadku po mężu Andrzeju T. nie podlega opodatkowaniu z tytułu sprzedaży nieruchomości, gdyż nabycie do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską nastąpiło dnia 28 marca 1990 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie (...)
2017
8
gru

Istota:
1) Czy w związku ze sprzedażą mieszkania, które Wnioskodawczyni przyjęła w spadku, powstał przychód w rozumieniu ustawy o PIT zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c?
2) Czy Wnioskodawczyni słusznie zrobiła składając PIT-39 do Urzędu Skarbowego rozliczając sprzedaż mieszkania?
3) Czy w związku z tym, że dzieci zrzekły się swoich udziałów w spadku, powstał przychód ze sprzedaży mieszkania od wartości otrzymanych udziałów po dzieciach w rozumieniu ustawy o PIT zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c?
Fragment:
Tak więc skoro z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu z małżonków (współwłaścicieli) nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy, to nie można przyjąć, że z chwilą rozszerzenia wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) strona takiej umowy (mąż Wnioskodawcy) wyzbył się prawa do tej rzeczy. Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że za datę nabycia nieruchomości (mieszkania), która stanowiła wcześniej majątek odrębny małżonka Wnioskodawczyni, należy przyjąć dzień, w którym małżonek nabył tę nieruchomość do majątku odrębnego. W konsekwencji, w wyniku zawarcia w 2012 r. umowy rozszerzającej wspólność ustawową Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem nieruchomości nabytej w 1986 r. W przedstawionym stanie faktycznym wskazano jednak, że Wnioskodawczyni nie była jedynym spadkobiercą po zmarłym mężu oraz że część udziałów w przedmiotowej nieruchomości została odziedziczona przez jej dzieci, które następnie zrzekły się ww. udziałów na rzecz Wnioskodawczyni w umowie częściowego działu spadku, zawartej w 2016 r.
2017
8
gru

Istota:
1) Czy rozszerzenie ustawowej wspólności majątkowej stanowi nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy Wnioskodawczyni musi opłacić podatek dochodowy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości przed upływem 5 lat od daty rozszerzenia ustawowej współwłasności?
Fragment:
Tak więc skoro z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu z małżonków (współwłaścicieli) nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy, to nie można przyjąć, że z chwilą rozszerzenia wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) strona takiej umowy (mąż Wnioskodawcy) wyzbył się prawa do tej rzeczy. Tym samym, włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że za datę nabycia nieruchomości, która stanowiła wcześniej majątek odrębny małżonka Wnioskodawczyni, należy przyjąć dzień, w którym małżonek nabył tę nieruchomość do majątku odrębnego. W konsekwencji, w wyniku zawarcia w 2014 r. umowy rozszerzającej wspólność ustawową Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem nieruchomości nabytej w 2008 r. Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości w 2017 r. nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku, w którym ją nabyto, zatem sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
gru

Istota:
Ustalenie daty nabycia udziału w nieruchomości przez drugiego małżonka w wyniku zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską.
Fragment:
Czy pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć, od daty nabycia prawa przez małżonka, któremu przysługiwało to prawo przed jego objęciem wspólnością majątkową? Zdaniem Wnioskodawcy, należy wskazać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2002 r., sygn. akt III SA 2717/00, zgodnie z którym „ Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez drugiego małżonka ”. Takie samo stanowisko zaprezentowane jest w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Po 759/15, cyt. „ Włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek osobisty jednego małżonka nie jest odpłatnym nabyciem tej nieruchomości w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Okres 5-letni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., należy w analizowanym przypadku liczyć od daty nabycia prawa przez małżonka, któremu przysługiwało to prawo przed jego objęciem wspólnością majątkową ”. Zatem, w stosunku do Wnioskodawcy powinno się przyjąć datę 23 września 1999 r. - dla oceny okresu pięcioletniego, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy.
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.