Wspólność majątkowa | Interpretacje podatkowe

Wspólność majątkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólność majątkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Planowane przez Wnioskodawcę odpłatne zbycie nieruchomości, nabytej w 1987 r. do majątku wspólnego małżonków, nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, sprzedaż nieruchomości nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Nieruchomość została zakupiona w ramach wspólności majątkowej, a od wspólnego nabycia z żoną minęło już 5 lat i nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości, gdyż Wnioskodawca nabył prawo do własności nieruchomości z datą jej nabycia do wspólności majątkowej, a nie dopiero z datą śmierci żony. Zdaniem Wnioskodawcy dla celów podatkowych okres nabycia winien być liczony od dnia zakupu przedmiotowej nieruchomości do majątku wspólnego, a nie od dnia dziedziczenia udziału w przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa. Wspólność majątkowa określona jest, jako wspólność łączna, co oznacza brak określenia udziałów w majątku wspólnym. Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie każdemu z małżonków. Wspólność trwa do czasu, do kiedy istnieje stosunek współwłasności, w przypadku wspólności małżeńskiej do czasu śmierci jednego z małżonków. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z 29 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 569/15, który wskazał na szczególną sytuację prawną małżonków objętych wspólnością ustawową.
2017
19
lip

Istota:
Ustalenie daty nabycia udziału w nieruchomości przez drugiego małżonka w wyniku zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć, od daty nabycia prawa przez małżonka, któremu przysługiwało to prawo przed jego objęciem wspólnością majątkową? Zdaniem Wnioskodawcy, należy wskazać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2002 r., sygn. akt III SA 2717/00, zgodnie z którym „ Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez drugiego małżonka ”. Takie samo stanowisko zaprezentowane jest w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Po 759/15, cyt. „ Włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek osobisty jednego małżonka nie jest odpłatnym nabyciem tej nieruchomości w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Okres 5-letni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., należy w analizowanym przypadku liczyć od daty nabycia prawa przez małżonka, któremu przysługiwało to prawo przed jego objęciem wspólnością majątkową. ” Zatem, w stosunku do Wnioskodawcy powinno się przyjąć datę 23 września 1999 r. - dla oceny okresu 5-letniego, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy.
2017
18
maj

Istota:
Czy rozszerzenie ustawowej wspólności majątkowej stanowi nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy Wnioskodawca musi opłacić podatek dochodowy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości przed upływem 5 lat od rozszerzenia ustawowej współwłasności?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, włączenie do majątku wspólnego małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową małżeńską nieruchomości, stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską uregulowana została w art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jest to umowa, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Umowy o rozszerzenie wspólności ustawowej w zakresie, w jakim ustanawiają zasadę kształtującą ustrój majątkowy, są stricte umowami majątkowymi małżeńskimi, działają na przyszłość i mają charakter organizacyjny (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2015 r., sygn. akt I CA 185/15, LEX nr 1808658). Tak więc, skoro z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu z małżonków (współwłaścicieli) nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy, to nie można przyjąć, że z chwilą rozszerzenia wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) strona takiej umowy (w tej sytuacji moja małżonka) wyzbyła się prawa do tej rzeczy - taką interpretację podzieliły już w swoim orzecznictwie Naczelny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym wynajęciem małżonce Wnioskodawcy, części nieruchomości objętej wspólnością majątkową małżeńską
Fragment:
Biura 27 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym wynajęciem małżonce Wnioskodawcy, części nieruchomości objętej wspólnością majątkową małżeńską – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 października 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym wynajęciem małżonce Wnioskodawcy, części nieruchomości objętej wspólnością majątkową małżeńską. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest m.in. świadczenie usług w zakresie doradztwa oraz pośrednictwo w sprzedaży mebli oraz artykułów gospodarstwa domowego. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, świadczącym usługi opodatkowane podatkiem VAT. Wnioskodawca wraz z żoną w maju 2016 r., na podstawie aktu notarialnego (umowa sprzedaży i przeniesienia własności), zakupił nieruchomość, tj. działkę zabudowaną domem mieszkalnym (dalej: „ budynek ”, „ budynek mieszkalny ” lub „ nieruchomość ”).
2017
11
sty

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Nie można bowiem uznać, że w chwili zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową Pan A. najpierw wyzbył się własności nieruchomości, a następnie na skutek wniesienia jej do wspólności majątkowej, ponownie nabył prawo własności. Stąd należy uznać, że w stosunku do niniejszej nieruchomości okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof, należy liczyć od daty nabycia prawa własności nieruchomości przez Pana A., przed objęciem tego prawa wspólnością majątkową. W świetle powyższego uzasadnienia, nie można bowiem uznać, że Wnioskodawczyni nabyła niniejszą nieruchomość w dacie zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową, tj. w dniu 17 marca 2015 r. W momencie objęcia nieruchomości wspólnością majątkową Pan A. władający wcześniej całą nieruchomością nie miał bowiem prawa do władania tylko i wyłącznie połową nieruchomości, natomiast Wnioskodawczyni prawa do rozporządzania drugą połową nieruchomości. Byłoby to bowiem sprzeczne z zasadą ustawowej wspólności łącznej. Udział we współwłasności ustawowej nie może być przedmiotem obrotu. Ponadto, umowa małżeńska rozszerzająca wspólność majątkową nie mieści się w pojęciu „ nabycia ”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof i tym samym nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym.
2016
10
gru

Istota:
Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską.
Fragment:
W znaczeniu materialnym wymieniony przepis art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej nie tworzy statusu małżonka jako podatnika, lecz jedynie wyznacza zakres jego odpowiedzialności, ograniczając go do majątku wspólnego małżonków, co ma wyraźne przełożenie na przedmiot egzekucji administracyjnej, która w przypadku istnienia pomiędzy podatnikiem i jego małżonkiem wspólności majątkowej, poza majątkiem odrębnym podatnika, może być skierowana wyłącznie do przedmiotów majątkowych objętych tą wspólnością. W konsekwencji, w przypadku rozszerzenia wspólności majątkowej na przedmiot majątkowy, który uprzednio znajdował się w majątku osobistym podatnika lub jego małżonka, a w wyniku umowy majątkowej małżeńskiej wszedł w skład majątku dorobkowego, odpowiedzialność majątkiem wspólnym obejmie ten przedmiot, lecz dopiero od momentu, kiedy wszedł on do majątku wspólnego. Według tego też momentu należy dokonywać oceny prawnej tego zdarzenia. Innymi słowy, datą nabycia nieruchomości lub praw dla małżonka, który nie miał do nich prawa własności, gdyż znajdowały się one w majątku odrębnym współmałżonka, będzie data zawarcia umowy rozszerzającej wspólność ustawową. Powyższe stanowisko zostało wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Poznaniu z dnia 14 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Po 456/12. Zatem Wnioskodawca nabył (powtórnie) prawo do przedmiotowej nieruchomości w 2014 r, tj. w dniu zawarcia z małżonką umowy rozszerzającej ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
2016
26
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu, przyszłym przedstawionym we Wniosku, zespół składników majątkowych niezbędny do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu, który przejdzie z Wnioskodawcy na Żonę Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz ar. 2 pkt 27e ustawy o VAT?Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu na rzecz Żony Wnioskodawcy w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej, nie powoduje powstania obowiązku korekty kosztów, uzyskania przychodu ani powstania przychodu w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
(...) wspólności majątkowej. Tak więc, wobec ww. definicji nawet jeśli przyjąć, iż w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej Wnioskodawca uzyskuje jakiekolwiek wartości (przychód) nie sposób uznać, iż będą one (będzie on) pochodził z pozarolniczej działalności gospodarczej. W ocenie Wnioskodawcy, zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu na rzecz Żony Wnioskodawcy nie może być zakwalifikowane do źródła przychodów odpłatne zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, albowiem Wnioskodawca nie uzyskuje w wyniku zbycia tego, zespołu składników majątkowych żadnej „ odpłatności ”. Zbycie wspomnianych składników odbywa się w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej. Wnioskodawca nie uzyskuję w zamian za to zbycie żadnego przysporzenia majątkowego. W ocenie Wnioskodawcy, zbycie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie najmu na rzecz Żony Wnioskodawcy nie może być zakwalifikowane do źródła przychodów „ inne źródła ”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.
2016
15
kwi

Istota:
W przypadku, gdy małżonkowie, pomiędzy którymi panuje ustrój wspólności majątkowej, uzyskują przychody z najmu nieruchomości należącej do ich majątku wspólnego, dla celów opodatkowania tych przychodów (dochodów) podatkiem dochodowym każdemu z małżonków przypisuje się odrębnie przypadającą na niego część uzyskanych przychodów, chyba, że złożą oświadczenie o opodatkowaniu dochodów (przychodów) z tego źródła przez jednego z nich. Ponieważ Wnioskodawczyni i jej mąż złożyli stosowne oświadczenie, dochody z najmu należącego do majątku wspólnego małżonków mogą być opodatkowane przez Wnioskodawczynię.
Fragment:
Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, że niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego. Zatem, stwierdzić należy, że w przypadku, gdy małżonkowie, pomiędzy którymi panuje ustrój wspólności majątkowej, uzyskują przychody z najmu nieruchomości należącej do ich majątku wspólnego, dla celów opodatkowania tych przychodów (dochodów) podatkiem dochodowym każdemu z małżonków przypisuje się odrębnie przypadającą na niego część uzyskanych przychodów, chyba, że złożą oświadczenie o opodatkowaniu dochodów (przychodów) z tego źródła przez jednego z nich. Ponieważ Wnioskodawczyni i jej mąż złożyli stosowne oświadczenie, dochody z najmu należącego do majątku wspólnego małżonków mogą być opodatkowane przez Wnioskodawczynię.
2016
18
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości kupionej wspólnie z mężem w dniu 23 grudnia 2002 r., którą sprzedała po śmierci męża w dniu 13 lutego 2015 r.?
Fragment:
(...) wspólności majątkowej, ponieważ z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej, nie było możliwe wyodrębnienie przypadającego każdemu z małżonków udziału w nieruchomości już podczas pierwotnego, wspólnego jej nabycia. Zbycie nieruchomości po 5-ciu latach od kupna i po zgonie współmałżonka nie podlega opodatkowaniu. W analogicznej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w ww. wyroku z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 716/14 uznał, że „...Sąd w składzie rozpatrującym niniejszą sprawę podzielił natomiast pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w późniejszym wyroku z dnia 8 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1101/11, który stwierdził, że wadliwy jest pogląd, zgodnie z którym, w wyniku śmierci jednego małżonka znajdującego się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm., dalej jako „ K. r. o. ”), drugi małżonek nabywa w drodze spadku po pierwszym małżonku, po raz drugi, udział w tej samej nieruchomości, ponieważ z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej, nie było możliwe wyodrębnienie przypadającego każdemu z małżonków udziału w nieruchomości już podczas pierwotnego, wspólnego nabycia.
2016
22
sty

Istota:
Skutki podatkowe sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną.
Fragment:
Z kolei, art. 29 tej ustawy reguluje, jako wyjątek od zasady odpowiedzialności podatkowej podatnika przewidzianej w art. 26, zagadnienie z zakresu odpowiedzialności podatkowej osób pozostających w związku małżeńskim oraz m.in. skutków podatkowych zniesienia wspólności majątkowej dla ich odpowiedzialności podatkowej. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność podatkowa obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka (art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej). Skutki prawne zniesienia wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 29 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Użyte w art. 29 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej stwierdzenie: „ przed dniem zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu ” należy rozumieć jako dzień wskazany w prawomocnym orzeczeniu sądu znoszącym wspólność majątkową, a nie - dzień uprawomocnienia się wyroku. Należy zaznaczyć, że taka wykładnia obowiązującego przepisu jest spójna z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2005 r. sygn. akt FSK 2103/04, w którym Sąd stwierdził: „ Jeżeli (...) w orzeczeniu znoszącym wspólność majątkową wskazana zostanie data tego zniesienia, to zgodnie ze znowelizowanym art. 29 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej, ta właśnie data będzie miała znaczenie, o ile wyrok ten stanie się wyrokiem prawomocnym ”.
2016
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.