IPTPP2/443-815/14-2/PRP | Interpretacja indywidualna

Brak powstania zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawczyni w związku z otrzymaniem składników majątkowych wskutek rozwiązania spółki cywilnej i dokonania podziału jej majątku.
IPTPP2/443-815/14-2/PRPinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. wspólnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku powstania zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawczyni w związku z otrzymaniem składników majątkowych wskutek rozwiązania spółki cywilnej i dokonania podziału jej majątku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku powstania zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawczyni w związku z otrzymaniem składników majątkowych wskutek rozwiązania spółki cywilnej i dokonania podziału jej majątku,
 • braku powstania zobowiązania podatkowego po stronie spółki cywilnej w związku z rozwiązaniem tej spółki i dokonaniem podziału jej majątku

oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni ...wykonuje działalność gospodarczą w zawartej z Panem ...(NIP:...) spółce cywilnej pod nazwą: „...”. Udziały wspólników w zyskach spółki są równe i wynoszą po 50% każdy z nich. Spółka cywilna jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze NIP:.... Podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawczyni rozlicza na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wnioskodawczyni i jej wspólnik zamierzają rozwiązać spółkę cywilną, dokonać podziału jej majątku i zakończyć wykonywanie działalności gospodarczej. W tym celu zostanie przeprowadzone zebranie wspólników, z obrad którego zostanie sporządzony protokół notarialny. Na zebraniu wspólnicy powezmą następujące uchwały:

 1. uchwałę w sprawie rozwiązania spółki cywilnej, zawierającą oświadczenia wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki cywilnej;
 2. uchwałę w sprawie sposobu likwidacji spółki, ustanawiającą dotychczasowych wspólników likwidatorami spółki, umocowującą ich do zakończenia spraw spółki, wyrejestrowania spółki z rejestrów urzędowych (formularze: NIP-2, VAT-Z, RG-2) oraz wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w spółce cywilnej pod nazwą: „...”, a także określającą, że podziału majątku rozwiązanej spółki cywilnej między byłych wspólników dokona się w drodze odrębnej umowy, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego;
 3. uchwałę w sprawie przyjęcia Zestawienia należności i zobowiązań spółki, które zostanie sporządzone przez Wnioskodawczynię i jej wspólnika wg stanu na dzień rozwiązania spółki,
 4. uchwałę w sprawie przyjęcia wykazu składników majątku spółki, który zostanie sporządzony przez Wnioskodawczynię i jej wspólnika wg stanu na dzień rozwiązania spółki.

Następnie, w tym samym dniu, Wnioskodawczyni i jej wspólnik dokonają podziału majątku rozwiązanej spółki cywilnej poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Na dzień rozwiązania spółki, będą już wykonane wszystkie zobowiązania związane z jej działalnością, a spółka nie będzie posiadać żadnych towarów. Jej majątek w dniu rozwiązania stanowić będą tylko i wyłącznie następujące składniki majątkowe:

 1. środki pieniężne w określonej kwocie pieniężnej;
 2. udział 1/2 w prawie własności położonej w ... przy ul. ...zabudowanej nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 1565 o pow. 0,0479 ha., dla której Sąd Rejonowy w ... Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ... prowadzi księgę wieczystą nr ...; przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez wspólników spółki cywilnej od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w następujący sposób: udział 1/4 w dniu 7 kwietnia 2009 r. i udział 1/4 w dniu 5 czerwca 2013 r. zaś przy jej nabyciu nie przysługiwało spółce prawo odliczenia podatku VAT naliczonego;
 3. nieuregulowane przez kontrahentów spółki oznaczone wierzytelności pieniężne z tytułu ceny za sprzedane przez spółkę (przed jej rozwiązaniem) towary.

W zawartej we wzmiankowanym akcie notarialnym umowie podziału majątku rozwiązanej spółki cywilnej Wnioskodawczyni i jej wspólnik złożą oświadczenia woli:

 1. o dokonaniu podziału majątku rozwiązanej spółki cywilnej pod nazwą: „...” - w ten sposób, że Wnioskodawczyni otrzyma w całości środki pieniężne spółki, zaś Pan ...(wspólnik Wnioskodawczyni) otrzyma udział 1/2 w prawie własności położonej w ...przy ul. ... zabudowanej nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 1565 o pow. 0,0479 ha., dla której Sąd Rejonowy w ... Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ...prowadzi księgę wieczystą nr..., który wejdzie do jego majątku odrębnego jako nabyty ze środków pochodzących wyłącznie z działalności spółki; Pan ... (wspólnik Wnioskodawczyni) otrzyma również wzmiankowane wyżej wierzytelności pieniężne z tytułu nieuregulowanej przez kontrahentów rozwiązanej spółki ceny sprzedaży towarów;
 2. o wzajemnym wydaniu w posiadanie opisanych wyżej składników majątku;
 3. o ustanowieniu dopłaty pieniężnej na rzecz Wnioskodawczyni, którą dopłatę Pan ... (wspólnik Wnioskodawczyni) zapłaci jej z tytułu likwidacji spółki cywilnej w terminie roku od dnia rozwiązania spółki, w kwocie pieniężnej stanowiącej różnicę między wartością otrzymanego przez wnioskodawcę udziału 1/2 w prawie własności opisanej wyżej nieruchomości spółki powiększoną o sumę otrzymanych przez niego wierzytelności z tytułu nieuregulowanej przez kontrahentów spółki ceny sprzedaży towarów, a środkami pieniężnymi spółki otrzymanymi przez Wnioskodawczynię.

Konieczność ustanowienia dopłaty pieniężnej na rzecz Wnioskodawczyni wynika z faktu, że na dzień rozwiązania spółki w skład jej majątku będą wchodziły środki pieniężne w wysokości niższej, niż wartość wchodzącego w skład spółki udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości, zaś podział fizyczny tej nieruchomości byłby sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki i wymagałby dodatkowo zgody pozostałych współwłaścicieli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej i dokonaniem podziału jej majątku powstanie zobowiązanie podatkowe Wnioskodawczyni lub spółki cywilnej pod nazwą: „...” w podatku od towarów i usług... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej i dokonaniem podziału jej majątku nie powstanie u niej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, ani też nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług spółki cywilnej pod nazwą „...”.

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy powstaje wówczas w dniu rozwiązania spółki - stosownie do art. 14 ust. 6 ustawy o VAT.

Na podstawie przytoczonych przepisów w związku z likwidacją spółki cywilnej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będą więc podlegać jedynie pozostałe w spółce towary. Na dzień rozwiązania spółki cywilnej pod nazwą; „...” nie będzie ona posiadać towarów, a zatem nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Co istotne, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT nie może znaleźć zastosowania do pozostałego w spółce na dzień jej rozwiązania udziału 1/2 w prawie własności położonej w ... przy ul. ... zabudowanej nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 1565 o pow. 0,0479 ha., dla której Sąd Rejonowy w ... Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ... prowadzi księgę wieczystą nr....

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 4 ustawy o VAT, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedmiotowa nieruchomość została zaś zakupiona przez wspólników od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a zatem w stosunku do niej spółce cywilnej pod nazwą; „...” nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wobec tego rozwiązanie spółki cywilnej pod nazwą: „...” będzie podatkowo neutralne również na gruncie podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja dotyczy pytania nr 2 wniosku ORD-IN wyłącznie w zakresie braku powstania zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawczyni w związku z otrzymaniem składników majątkowych wskutek rozwiązania spółki cywilnej i dokonania podziału jej majątku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „dostawa” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).

Co należy rozumieć przez „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” określił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88. W orzeczeniu tym stwierdza się, że dla uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia własności według prawa właściwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona ta uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeżeli nie wiąże się to z przeniesieniem własności. W tym orzeczeniu, odnosząc się do dostawy towarów, Trybunał posłużył się terminem przeniesienia „własności w sensie ekonomicznym”, podkreślając tym samym uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Oznacza to więc, że na gruncie przedmiotowego przepisu kluczowym elementem jest przeniesienie, w istocie rzeczy, praktycznej kontroli nad rzeczą i możliwości dysponowania nią.

Innymi słowy pojęcie „przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel” dotyczy tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. Idąc dalej należy wskazać, że czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do prawa własności rzeczy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści przepisu art. 8 ust. 1 ustawy wynika, iż ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, iż definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady – niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Nie każda jednak czynność, która stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Określona czynność będzie opodatkowana VAT, jeśli zostanie wykonana przez podatnika, a więc osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni wykonuje działalność gospodarczą w zawartej z Panem ... (NIP:...) spółce cywilnej pod nazwą: „...”. Udziały wspólników w zyskach spółki są równe i wynoszą po 50% każdy z nich. Spółka cywilna jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze....

Wnioskodawczyni i jej wspólnik zamierzają rozwiązać spółkę cywilną, dokonać podziału jej majątku i zakończyć wykonywanie działalności gospodarczej. W tym celu zostanie przeprowadzone zebranie wspólników, z obrad którego zostanie sporządzony protokół notarialny. Następnie, w tym samym dniu, Wnioskodawczyni i jej wspólnik dokonają podziału majątku rozwiązanej spółki cywilnej poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Na dzień rozwiązania spółki, będą już wykonane wszystkie zobowiązania związane z jej działalnością, a spółka nie będzie posiadać żadnych towarów. Jej majątek w dniu rozwiązania stanowić będą tylko i wyłącznie następujące składniki majątkowe: środki pieniężne w określonej kwocie pieniężnej; udział 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 1565 o pow. 0,0479 ha; przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez wspólników spółki cywilnej od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w następujący sposób: udział 1/4 w dniu 7 kwietnia 2009 r. i udział 1/4 w dniu 5 czerwca 2013 r. zaś przy jej nabyciu nie przysługiwało spółce prawo odliczenia podatku VAT naliczonego; nieuregulowane przez kontrahentów spółki oznaczone wierzytelności pieniężne z tytułu ceny za sprzedane przez spółkę (przed jej rozwiązaniem) towary.

W zawartej we wzmiankowanym akcie notarialnym umowie podziału majątku rozwiązanej spółki cywilnej Wnioskodawczyni i jej wspólnik złożą oświadczenia woli:

 1. o dokonaniu podziału majątku rozwiązanej spółki cywilnej pod nazwą: „...” - w ten sposób, że Wnioskodawczyni otrzyma w całości środki pieniężne spółki, zaś Pan ...(wspólnik Wnioskodawczyni) otrzyma udział 1/2 w prawie własności położonej w ...przy ul. ...zabudowanej nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 1565 o pow. 0,0479 ha., dla której Sąd Rejonowy w ...Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ... prowadzi księgę wieczystą nr..., który wejdzie do jego majątku odrębnego jako nabyty ze środków pochodzących wyłącznie z działalności spółki; Pan ...(wspólnik Wnioskodawczyni) otrzyma również wzmiankowane wyżej wierzytelności pieniężne z tytułu nieuregulowanej przez kontrahentów rozwiązanej spółki ceny sprzedaży towarów;
 2. o wzajemnym wydaniu w posiadanie opisanych wyżej składników majątku;
 3. o ustanowieniu dopłaty pieniężnej na rzecz Wnioskodawczyni, którą dopłatę Pan ... (wspólnik Wnioskodawczyni) zapłaci jej z tytułu likwidacji spółki cywilnej w terminie roku od dnia rozwiązania spółki, w kwocie pieniężnej stanowiącej różnicę między wartością otrzymanego przez wnioskodawcę udziału 1/2 w prawie własności opisanej wyżej nieruchomości spółki powiększoną o sumę otrzymanych przez niego wierzytelności z tytułu nieuregulowanej przez kontrahentów spółki ceny sprzedaży towarów, a środkami pieniężnymi spółki otrzymanymi przez Wnioskodawczynię.

Konieczność ustanowienia dopłaty pieniężnej na rzecz Wnioskodawczyni wynika z faktu, że na dzień rozwiązania spółki w skład jej majątku będą wchodziły środki pieniężne w wysokości niższej, niż wartość wchodzącego w skład spółki udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości, zaś podział fizyczny tej nieruchomości byłby sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki i wymagałby dodatkowo zgody pozostałych współwłaścicieli.

Odnosząc się do powyższego należy podkreślić, że czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wskazane zostały w ww. art. 5 ustawy. Wśród wymienionych w tym przepisie czynności nie zawarto nabycia majątku w wyniku rozwiązania spółki.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że czynność nabycia przez Wnioskodawczynię majątku w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej nie będzie stanowić po stronie Wnioskodawczyni dostawy towarów ani świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wobec powyższego, nabycie przez Wnioskodawczynię majątku rozwiązywanej spółki nie będzie u Wnioskodawczyni podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej i dokonaniem podziału jej majątku po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług.

Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawczyni, z którego wynika, że w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej i dokonaniem podziału jej majątku nie powstanie u Niej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowana ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług dotyczący braku powstania zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawczyni w związku z otrzymaniem składników majątkowych wskutek rozwiązania spółki cywilnej i dokonania podziału jej majątku. Natomiast wniosek w zakresie podatku od towarów i usług dotyczący braku powstania zobowiązania podatkowego po stronie spółki cywilnej w związku z rozwiązaniem tej spółki i dokonaniem podziału jej majątku oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek podatkowy
ILPP4/443-363/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

wspólnik
IBPBI/2/423-1368/14/BG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.