IPTPB1/4511-774/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wystąpienia ze Spółki cywilnej
IPTPB1/4511-774/15-2/APinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. wspólnik
 3. wystapienie ze spółki
 4. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych lub składników majątku, innych niż środki pieniężne w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca do dnia 13 maja 2015 r. był wspólnikiem Spółki cywilnej „A”. Z dniem 13 maja 2015 r. Wnioskodawca wystąpił ze Spółki cywilnej za zgodą pozostałych wspólników. Spółka cywilna została utworzona 13 października 1995 r. Do chwili złożenia wniosku była czynnym podatnikiem podatku VAT, z podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczała się wg stawki 19% - podatek liniowy.

Cały majątek Spółki to nieruchomość składająca się z działek: 92/1 o pow. 988 m2, 92/2 o pow. 1 473 m2, zabudowanych budynkami o pow. użytkowej ok. 1 443,86 m2, z prawem wieczystego użytkowania do 2089 r. Wartość rynkowa tej nieruchomości to ok. 3 177 000 zł.

Prawo użytkowania wieczystego opisanej wyżej działki gruntu nr 92 (po podziale: 92/1 i 92/2) wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeń ówcześni wspólnicy Spółki cywilnej na zasadach wspólności łącznej kupili na podstawie aktów notarialnych - warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość z dnia 29 marca 2005 r., za rep. A nr ... oraz umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość z dnia 12 maja 2005 r., za rep. A nr ..., obu sporządzonych przez ..... - notariusza w X, za kwotę 280 539 zł 30 gr plus 13 532 zł 70 gr. Budynek poddano modernizacji w 2005 r. na kwotę 31 644 zł 88 gr. Spółka cywilna zarówno przy zakupie, jak i modernizacji, nie odliczała podatku VAT. Na zakup ww. nieruchomości wspólnicy Spółki cywilnej zaciągnęli kredyty bankowe, które do dnia złożenia wniosku w całości spłacili.

Wraz z upływem lat wartość rynkowa tej nieruchomości rosła. Poza prawem pierwokupu gminy A - prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 92/1 i 92/2 z własnością budynków stanowiących odrębne nieruchomości i urządzeń nie jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, roszczeniami osób trzecich, długami ani ograniczeniami.

Opisane wyżej działki gruntu nr 92/1 i 92/2 zabudowane są wpisanym do rejestru zabytków pod nr ..., obejmującym w całości osiedle robotnicze B, budynkiem głównym wzniesionym około 1918 r., wykorzystywanym na cele handlowe, magazynowe i administracyjne, w części parterowym, w 1/3 części podpiwniczonym ze strychem użytkowym, murowanym, o powierzchni użytkowej 1 443,86 m2, wyposażonym w instalacje wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną siły i światła, centralnego ogrzewania oraz zabudowana budynkiem gospodarczym.

Wnioskodawca w Spółce cywilnej posiadał 40% udziałów. Spółka ww. do dnia złożenia wniosku prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości, której była właścicielem i użytkownikiem wieczystym (grunty).

W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, w związku z art. 871 ustawy Kodeks cywilny, Wnioskodawca ma otrzymać kwotę 1 270 000 zł - środki pieniężne. Ponadto, wypłata tych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy zostanie zabezpieczone hipoteką w dziale IV księgi wieczystej ... (na rzecz ustępującego wspólnika - Wnioskodawcy).

Zabezpieczenie zadziała w wypadku, kiedy pozostali wspólnicy Spółki cywilnej w oznaczonym terminie nie wypłacą ustępującemu wspólnikowi n.w. środków pieniężnych lub zadziała konstrukcja określona jako datio in solutum (świadczenie w miejsce wypełnienia) została uregulowana w art. 453 Kodeksu cywilnego. Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się ze zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, to zobowiązanie wygasa (art. 453 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego). Celem datio in solutum jest zatem wygaśnięcie istniejących pomiędzy stronami zobowiązań poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Należna kwota ze Spółki ustępującemu wspólnikowi jest równa wartości jednej z nieruchomości (działka nr 92/1 z naniesieniami i prawem wieczystego użytkowania).

Środki pieniężne należne Wnioskodawcy (1 270 000 zł) obejmują:

 • 150 zł - wkład podstawowy Wnioskodawcy do Spółki cywilnej,
 • 1 269 850 zł - zysk zatrzymany w Spółce z lat poprzednich (przypadający na wspólnika - zakup nieruchomości z zysku po opodatkowaniu plus wzrost jej wartości rynkowej),
 • zysk z roku bieżącego - rozliczony. Jest to zysk roku bieżącego, rozliczony między wspólnikami.

Wnioskodawca w dacie zawiązania Spółki cywilnej, wg wiedzy na dzień złożenia wniosku, nie ponosił dodatkowych wydatków związanych z nabyciem i objęciem praw i udziałów w Spółce cywilnej, oprócz wydatków na objęcie udziałów w wysokości 150 zł. Wnioskodawca do chwili złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz podatkiem VAT, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca nieruchomość zamierza wykorzystywać w dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej. Nie zamierza sprzedawać ww. nieruchomości.

Pomimo wcześniejszych deklaracji pozostających w Spółce wspólników, świadczenie wypłaty środków pieniężnych w ramach rozliczenia nie zostało do chwili złożenia wniosku spełnione. Jako drugie rozwiązanie w miejsce świadczenia pieniężnego strony rozważają podpisanie ugody oraz podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 92/1, a także prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, w celu zwolnienia się ze zobowiązania wobec ustępującego wspólnika (datio in solutum).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca, jako wspólnik występujący ze Spółki cywilnej, który uzyska środki pieniężne w ramach rozliczenia (1 270 000 zł), uzyska dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 3c w zw. z art. 8 ust. 1a, art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od tego dochodu wg stawki 19% za miesiąc otrzymania środków pieniężnych...
 2. Czy od wartości rynkowej nabytej nieruchomości, w ramach rozliczenia (datio in solutum) Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od dochodu (art. 24 ust. 3d w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowied. przepisy art. 22 ust. 8a ww. ustawy), według stawki 19% w dacie jej przekazania...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z Jego wystąpieniem ze Spółki cywilnej z dniem 13 maja 2015 r., nie nastąpiła likwidacja tej Spółki. Spółka cywilna nadal istnieje. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wspólnicy Spółki cywilnej rozliczali się z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie podatku liniowego (19%).

W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, w związku z art. 871 ustawy Kodeks cywilny, Wnioskodawca ma otrzymać kwotę 1 270 000 zł, co zostanie zabezpieczone hipoteką w dziale IV księgi wieczystej ..., na rzecz ustępującego wspólnika - Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej u.p.d.o.f.), do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Tak więc powyższy przepis zalicza do przychodów z działalności gospodarczej środki pieniężne otrzymywane przez wspólników ze spółki cywilnej, ale tylko w razie wystąpienia przez wspólników z takiej spółki.

Dochód powstaje również w przypadku otrzymania środków pieniężnych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Dochodem jest w takim przypadku różnica między przychodem z tego tytułu, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce (zob. art. 24 ust. 3c w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 16 u.p.d.o.f.).

W danym przypadku Wnioskodawca otrzyma kwotę 1 270 000 zł. Kwotę tę należy pomniejszyć o:

 • 150,00 zł - kapitał (wkład) podstawowy Wnioskodawcy do Spółki cywilnej;
 • 1 269 850 zł - zysk zatrzymany w Spółce z lat poprzednich (przypadający na wspólnika - zakup nieruchomości z zysku po opodatkowaniu plus wzrost jej wartości rynkowej),
 • zysk z roku bieżącego – rozliczony.

W związku z art. 8 ust. 1a u.p.d.o.f, który mówi, że przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, należy przyjąć opodatkowanie wg stawki 19% od osiągniętego dochodu (nadwyżki z podziału majątku).

Kapitał (fundusz) własny w Spółce cywilnej należy podzielić na:

 1. kapitał wniesiony (powierzony) - czyli kapitał podstawowy - jest to pierwszy wkład kapitałowy właścicieli wniesiony do jednostki w momencie jej założenia,
 2. kapitał wypracowany (samofinansowania) - w skład którego wchodzi:
  1. kapitał zapasowy powstały z gromadzenia zysków zatrzymanych w jednostce,
  2. kapitały rezerwowe z innych źródeł, np. dopłat właścicieli lub aktualizacji wyceny aktywów trwałych

- wypłacany wspólnikowi udział kapitałowy (ściślej - rozliczeniowy) powinien uwzględniać wniesione do Spółki wkłady oraz nadwyżkę majątkową poza wniesione przez wspólników wkłady. Nadwyżka ta powinna być rozdzielona w zależności od postanowień umowy, a jeżeli ta milczy na ten temat, w takim samym stosunku (art. 51 § 1 k.s.h.). Roszczenie o wypłatę wspólnik występujący powinien skierować do spółki jako odrębnego podmiotu prawa będącego dysponentem majątku.

Rozliczenie powyższe taki podział uwzględnia.

Dochód powstaje również w razie odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Dochodem jest w takich przypadkach różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia, a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę (art. 24 ust. 3d w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) u.p.d.o.f.). Odpowiednie zastosowania mają w takich przypadkach przepisy art. 22 ust. 8a u.p.d.o.f., tj. przepisy określające zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki.

W danym przypadku otrzymane środki pieniężne w ramach rozliczenia ustępującego wspólnika lub przekazanie nieruchomości za zwolnienie ze zobowiązania, nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ nie wystąpił dochód. Dochód wystąpi, gdy Wnioskodawca dokona ich zbycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 – określanego w dalszej części skrótem „K.c.”), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach (art. 867 § 1 K.c.).

W myśl art. 871 § 1 K.c., wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia, wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto, stosownie do regulacji zawartej w § 2 powołanego wyżej art. 871 K.c., występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Spółka cywilna, jako osobowa spółka prawa cywilnego, na gruncie podatków dochodowych nie posiada zdolności podatkowej. Tym samym, z punktu widzenia podatków dochodowych, podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, a nie spółka. Sposób opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce cywilnej jest uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem ww. spółki jest osoba fizyczna, to dochód (przychód) z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Z przepisów tych wynika więc, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej stanowią przychód z działalności gospodarczej.

W związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną ustalana jest wartość zbywcza jej majątku. Wartość ta odpowiada wartości jaką wspólnicy uzyskaliby sprzedając na wolnym rynku całe swoje przedsiębiorstwo (spółkę). Wartość zbywcza jest dzielona tak, aby ustalić część przypadającą na występującego wspólnika.

W części należnej występującemu wspólnikowi zawiera się zarówno:

 1. wkład wniesiony przez tego wspólnika w chwili przystąpienia do spółki,
 2. nadwyżka wartości rynkowej majątku nad jego wartością podatkową oraz
 3. pozostawione przez wspólnika zyski, wcześniej na bieżąco przez niego opodatkowane, które zostały reinwestowane (np. w środki trwałe).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca z dniem 13 maja 2015 r. wystąpił ze Spółki cywilnej za zgodą pozostałych wspólników. Cały majątek Spółki to nieruchomość składająca się z działek: 92/1 i 92/2, zabudowanych budynkami, z prawem wieczystego użytkowania do 2089 r. Wartość rynkowa tej nieruchomości to ok. 3 177 000 zł. Wnioskodawca w Spółce cywilnej posiadał 40% udziałów. Spółka do dnia złożenia wniosku prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości, której była właścicielem i użytkownikiem wieczystym (grunty). W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, Wnioskodawca ma otrzymać kwotę 1 270 000 zł - środki pieniężne. Ponadto, wypłata tych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy zostanie zabezpieczone hipoteką. Należna kwota ze Spółki ustępującemu wspólnikowi jest równa wartości jednej z nieruchomości (działka nr 92/1 z naniesieniami i prawem wieczystego użytkowania). Wnioskodawca w dacie zawiązania Spółki cywilnej, wg wiedzy na dzień złożenia wniosku, nie ponosił dodatkowych wydatków związanych z nabyciem i objęciem praw i udziałów w Spółce cywilnej, oprócz wydatków na objęcie udziałów w wysokości 150 zł. Wnioskodawca do chwili złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz podatkiem VAT. Wnioskodawca nieruchomość zamierza wykorzystywać w dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej. Nie zamierza sprzedawać ww. nieruchomości. Pomimo wcześniejszych deklaracji pozostających w Spółce wspólników, świadczenie wypłaty środków pieniężnych w ramach rozliczenia nie zostało do chwili złożenia wniosku spełnione. Jako drugie rozwiązanie w miejsce świadczenia pieniężnego strony rozważają podpisanie ugody oraz podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 92/1, prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, w celu zwolnienia się ze zobowiązania wobec ustępującego wspólnika (datio in solutum).

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej, w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc, z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez wspólnika kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez wspólnika. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, w przypadku otrzymania środków pieniężnych, jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że jeżeli istotnie jak wskazano we wniosku kwota pieniężna wypłacona Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej, nie będzie wyższa od kwoty odpowiadającej nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej Spółce, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, a tym samym, dochód do opodatkowania.

W odniesieniu zaś do kwestii otrzymania przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki cywilnej innych składników majątkowych niż środki pieniężne (prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 92/1, prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość), wyjaśnić należy, że wykładnia przepisów art. 14 ust. 2 pkt 17 i art. 14 ust. 3 pkt 12 powoływanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winna być dokonywana również z uwzględnieniem wykładni celowościowej tych przepisów, tj. ich ratio legis.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Z treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy wynika natomiast, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Z powyższych przepisów wynika, że (co do zasady) wystąpienie ze Spółki cywilnej jest dla występującego wspólnika podatkowo neutralne, co oznacza, że nabycie z tytułu wystąpienia niepieniężnych składników majątku tej Spółki na moment tego wystąpienia nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten powstanie dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku wystąpienia ze Spółki składników majątku, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, otrzymanie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 92/1 oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, z tytułu wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki cywilnej, nie będzie skutkowało powstaniem po Jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.