IPTPB1/4511-362/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy wspólnik występujący z końcem roku ze spółki jawnej, od dochodu wyliczonego zgodnie z art. 24 ust. 3c w związku z art. 8 ust. 1a, art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki 19% za miesiąc otrzymania środków pieniężnych?
IPTPB1/4511-362/15-2/SJinterpretacja indywidualna
 1. spółka jawna
 2. spółka osobowa
 3. wspólnik
 4. wystapienie ze spółki
 5. wystąpienie wspólnika
 6. zwrot wkładów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Do 2014 r. Wnioskodawczyni była wspólnikiem Spółki jawnej. W 2014 r. Wnioskodawczyni wystąpiła ze Spółki jawnej. Spółka jawna była czynnym podatnikiem podatku VAT, z podatku dochodowego rozliczała się wg stawki 19% - podatek liniowy. W Spółce jawnej Wnioskodawczyni posiadała 25% udziałów. Spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami przemysłowymi, maszynami i urządzeniami rolniczymi (artykuły ogrodnicze i leśne, sprzęt, części zamienne i akcesoria).

W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, w związku z art. 65 Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 r. środki pieniężne.

Środki pieniężne wypłacone wspólnikowi - obejmują:

 • wkład podstawowy wspólnika do Spółki jawnej,
 • zysk zatrzymany w Spółce z lat poprzednich (przypadający na wspólnika),
 • zysk z roku bieżącego - 0 (wypłacony w 2015 r.),
 • nadwyżka środków pieniężnych z podziału majątku Spółki do opodatkowania.

Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej i w dacie zawiązania Spółki jawnej, według wiedzy na dzień złożenia wniosku, nie ponosiła dodatkowych wydatków związanych z nabyciem i objęciem praw i udziałów w Spółce jawnej, oprócz wydatków na objęcie udziałów w wysokości 1 250 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawczyni - wspólnik występujący z końcem roku ze Spółki jawnej, od dochodu wyliczonego zgodnie z art. 24 ust. 3c w związku z art. 8 ust. 1a, art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, według stawki 19% za miesiąc otrzymania środków pieniężnych...
 2. Czy opisane we wniosku wycofanie wkładów, zysku zatrzymanego, udziału kapitałowego (nadwyżki) - w związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni - wspólnika ze spółki osobowej, stanowi czynność cywilnoprawną wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i podlega opodatkowaniu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie odpowiedzi na pytanie Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z wystąpieniem 2 wspólników, z końcem 2014 r., nie nastąpiła likwidacja Spółki jawnej; Spółka dalej istnieje. Spółka prowadzi księgi handlowe. Wspólnicy Spółki jawnej rozliczali się z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie podatku liniowego 19%. Zgodnie z uchwałą wspólników, w oparciu o art. 28, art. 65 Kodeksu spółek handlowych (ksh) prawidłowo ustalili wartość udziału kapitałowego występującego wspólnika:

W ramach rozliczenia, Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 r. środki pieniężne.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej updof), do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Tak więc powyższy przepis zalicza do przychodów z działalności gospodarczej środki pieniężne otrzymywane przez wspólników ze spółki jawnej, ale tylko w razie wystąpienia przez wspólników z takiej spółki.

W przypadku otrzymania środków pieniężnych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki powstaje dochód. Dochodem jest w takim przypadku różnica między przychodem z tego tytułu, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce (zob. art. 24 ust. 3c w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 16 updof).

W danym przypadku Wnioskodawczyni - wspólnik otrzymała kwotę którą należy pomniejszyć o:

 • kapitał (wkład) podstawowy Wnioskodawczyni do Spółki jawnej;
 • zysk zatrzymany w Spółce z lat poprzednich (przypadający na Wnioskodawczynię);
 • zysk z roku bieżącego - 0 (wypłacony w roku bieżącym);

a nadwyżkę środków pieniężnych z podziału majątku Spółki - opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z art. 8 ust. 1a updof, który mówi, że przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, należy przyjąć opodatkowanie wg stawki 19% od osiągniętego dochodu (nadwyżki z podziału majątku).

Kapitał (fundusz) własny w spółce jawnej należy podzielić na:

 1. kapitał wniesiony (powierzony) – czyli kapitał podstawowy – jest to pierwszy wkład kapitałowy właścicieli wniesiony do jednostki w momencie jej założenia,
 2. kapitał wypracowany (samofinansowania) - w skład którego wchodzi:
  1. kapitał zapasowy powstały z gromadzenia zysków zatrzymanych w jednostce,
  2. kapitały rezerwowe z innych źródeł, np. dopłat właścicieli lub aktualizacji wyceny aktywów trwałych - wypłacany wspólnikowi udział kapitałowy (ściślej - rozliczeniowy) powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady oraz nadwyżkę majątkową poza wniesione przez wspólników wkłady. Nadwyżka ta powinna być rozdzielona w zależności od postanowień umowy, a jeżeli ta milczy na ten temat - w takim samym stosunku (art. 51 § 1 ksh). Roszczenie o wypłatę wspólnik występujący powinien skierować do spółki jako odrębnego podmiotu prawa będącego dysponentem majątku. Roszczenie powyższe taki podział uwzględnia.

Według Wnioskodawczyni dochód powstaje również w razie odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Dochodem jest w takich przypadkach różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia, a wydatkami poniesionymi na nabycie lub wytworzenie, niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę (zob. art. 24 ust. 3d w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b updof). Odpowiednie zastosowanie mają w takich przypadkach przepisy art. 22 ust. 8a updof, tj. przepisy określające zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki. W takim przypadku rzeczy ruchome nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ nie wystąpił dochód. Dochód wystąpi gdy wspólnik dokona ich zbycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm. – dalej: „K.s.h.”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 22 § 1 K.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do art. 8 § 1 K.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 K.s.h.). Ponadto w myśl art. 51 § 1 K.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach (art. 51 § 2 K.s.h.). Zgodnie z art. 65 § 1 K.s.h., w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 K.s.h.).

Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej; nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki (art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy). Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Z przepisów tych wynika więc, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej, stanowią przychód z działalności gospodarczej.

W związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną ustalana jest wartość zbywcza jej majątku. Wartość ta odpowiada wartości jaką wspólnicy uzyskaliby sprzedając na wolnym rynku całe swoje przedsiębiorstwo (spółkę). Wartość zbywcza jest dzielona tak, aby ustalić część przypadającą na występującego wspólnika.

W części należnej występującemu wspólnikowi zawiera się zarówno:

 1. wkład wniesiony przez tego wspólnika w chwili przystąpienia do spółki,
 2. nadwyżka wartości rynkowej majątku nad jego wartością podatkową oraz
 3. pozostawione przez wspólnika zyski, wcześniej na bieżąco przez niego opodatkowane, które zostały reinwestowane (np. w środki trwałe).

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawczyni do 2014 r. była wspólnikiem Spółki jawnej w której posiadała 25% udziałów. W 2014 r. Wnioskodawczyni wystąpiła ze Spółki jawnej. W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, w związku z art. 65 Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 r. środki pieniężne. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię w związku z wystąpieniem ze Spółki jawnej, w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej Spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez Wnioskodawczynię kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez Wnioskodawczynię. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, w przypadku otrzymania środków pieniężnych, jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Celem ustalenia jaka kategoria wydatków mieści się w zawartym w art. 24 ust. 3c ww. ustawy sformułowaniu „wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów”, odwołać należy się do jego wykładni językowej. Przez „wydatek” należy rozumieć „sumę, która ma być wydana albo sumę wydaną na coś” (zob. Słownik Współczesnego Języka Polskiego pod. red. Bogusława Dunaja, Warszawa 1996, s. 1200). Definicja pojęcia „wydatek” wskazuje, że oznacza on faktycznie wydaną sumą pieniędzy, uszczuplenie majątku w celu pozyskania określonego dobra (rzeczy, prawa). „Wydatek” może również dotyczyć sytuacji, gdy uszczuplenie majątku następuje w innej postaci niż środki finansowe, np. rzeczy.

W związku z powyższym, za wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziału w spółce niebędącej osobą prawną, należy uznać faktycznie poniesione przez podatnika wydatki (fizycznie wydatkowane środki) w związku z objęciem tego prawa. W przypadku, gdy prawo do udziału w spółce nabywane jest w zamian za środki pieniężne, wydatkiem na nabycie tego prawa jest kwota faktycznie zapłacona za ten udział. Natomiast w przypadku, gdy ww. prawo nabywane jest w zamian za inne składniki majątku (wnoszone aportem), za wydatki na nabycie prawa do udziału w spółce niebędącej osobą prawną, o których mowa w cyt. art. 24 ust. 3c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać wydatki faktycznie poniesione przez wnoszącego wkład na nabycie tych składników majątkowych (tzw. wydatki historyczne).

Ustalony w powyższy sposób dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób właściwy dla źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, stosownie do wybranej przez Wnioskodawczynię formy opodatkowania dochodów uzyskanych z tego źródła przychodów. We wniosku wskazano, że Wnioskodawczyni wybrała sposób opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej tzw. „podatkiem liniowym”, zatem dochód uzyskany z ww. tytułu będzie podlegał opodatkowaniu wg 19% stawki, stosownie do art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Nadmienić należy, że wydając niniejszą interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, nie odniósł się do przedstawionych we wniosku wyliczeń rachunkowych. Przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego mogą być bowiem wyłącznie takie zagadnienia, które dotyczą skutków podatkowych, jakie dla wnioskodawcy powoduje opisany przez niego stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Wydanie interpretacji indywidualnej polega bowiem na ocenie przedstawionego przez wnioskodawcę stanowiska dotyczącego skutków podatkowych opisanego przez niego zaistniałego stanu faktycznego, bądź planowanego działania. Istotą interpretacji indywidualnej jest dokonywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kontekście określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie obejmuje zatem badania prawidłowości przedstawionych przez Wnioskodawczynię wyliczeń rachunkowych.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawczyni nie zaś innych wspólników Spółki jawnej.

Jednocześnie zaznacza się, że dokonując weryfikacji stanowiska Wnioskodawczyni, tut. Organ nie odniósł się do kwestii dotyczącej odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze Spółki jawnej, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.