IPPP3/4512-676/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy przekazanie przez Spółkę po jej przekształceniu w spółkę komandytową lub jawną Nieruchomości, od której Spółka nie odliczyła VAT zgodnie z opisem zdarzania przyszłego, na rzecz wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, będzie stanowiło przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa stanowiące dostawę towarów opodatkowaną VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, czy też nie będzie podlegało opodatkowaniu z uwagi na to, że Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości?
IPPP3/4512-676/15-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja spółki
  2. przekazanie
  3. spółka jawna
  4. wspólnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania na rzecz wspólnika nieruchomości od której nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, po przekształceniu Spółki z o.o. w spółkę komandytową lub jawną, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania na rzecz wspólnika nieruchomości od której nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, po przekształceniu Spółki z o.o. w spółkę komandytową lub jawną, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką prawa polskiego, niezarejestrowaną dla celów VAT. W 2004 r. Spółka nabyła od osoby fizycznej niezabudowaną nieruchomość (dalej: „Nieruchomość”). Zgodnie z właściwym wypisem z rejestru gruntów, przedmiotowa Nieruchomość stanowiła „lasy i grunty leśne” - są to lasy chronione. Transakcja ta nie podlegała VAT, a nabywca (Spółka) uiścił stosowny podatek od czynności cywilnoprawnych.

Od daty zakupu do 2011 r. brak był jakichkolwiek możliwości zabudowy Nieruchomości. Na terenie na którym znajduje się Nieruchomość od 2011 r. uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego nie zmienił się jej status, tj. nadal jest to nieruchomość należąca do kategorii „lasy i grunty leśne”, jednakże dopuszczalna jest zabudowa przedmiotowej Nieruchomości na maksymalnie 10% jej powierzchni oraz do 5% na drogi dojazdowe z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne.

W chwili obecnej, Spółka (po jej przekształceniu w spółkę osobową tj. spółkę komandytową lub jawną) rozważa przekazanie przedmiotowej Nieruchomości wspólnikowi w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie przez Spółkę po jej przekształceniu w spółkę komandytową lub jawną Nieruchomości, od której Spółka nie odliczyła VAT zgodnie z opisem zdarzania przyszłego, na rzecz wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, będzie stanowiło przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa stanowiące dostawę towarów opodatkowaną VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, czy też nie będzie podlegało opodatkowaniu z uwagi na to, że Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przez Spółkę po jej przekształceniu w spółkę komandytową lub jawną Nieruchomości, od której Spółka nie odliczyła VAT zgodnie z opisem zdarzania przyszłego, na rzecz wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu z uwagi na to, że Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

W przypadku objętym niniejszym zapytaniem zastosowanie znajduje art. 7 ust. 2 ustawy o VAT albowiem sprawa objęta niniejszym wnioskiem obejmuje Nieruchomość a więc towar. Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane powyżej przepisy obowiązujące w tym zakresie uznać należy, że opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności przekazanie towaru na rzecz wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki pozostają neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Zatem stwierdzić należy, że przekazanie Nieruchomości na rzecz wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, przy nabyciu której jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (transakcja nie była opodatkowana VAT więc prawo takie nie przysługiwało), nie podlega ustawie o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (....).

Art. 7 ust. 2 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z przedstawionego w sprawie opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego, niezarejestrowaną dla celów VAT. W 2004 r. Spółka nabyła od osoby fizycznej niezabudowaną Nieruchomość. Zgodnie z właściwym wypisem z rejestru gruntów, przedmiotowa Nieruchomość stanowiła „lasy i grunty leśne” - są to lasy chronione. Transakcja ta nie podlegała VAT, a nabywca (Spółka) uiścił stosowny podatek od czynności cywilnoprawnych.

Od daty zakupu do 2011 r. brak był jakichkolwiek możliwości zabudowy Nieruchomości. Na terenie na którym znajduje się Nieruchomość od 2011 r. uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego nie zmienił się jej status, tj. nadal jest to nieruchomość należąca do kategorii „lasy i grunty leśne”, jednakże dopuszczalna jest zabudowa przedmiotowej Nieruchomości na maksymalnie 10% jej powierzchni oraz do 5% na drogi dojazdowe z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne.

W chwili obecnej, Spółka (po jej przekształceniu w spółkę osobową tj. spółkę komandytową lub jawną) rozważa przekazanie przedmiotowej Nieruchomości wspólnikowi w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy przekazanie przez Spółkę po jej przekształceniu w spółkę komandytową lub jawną Nieruchomości, od której Spółka nie odliczyła VAT, na rzecz wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, będzie stanowiło dostawę towarów opodatkowaną VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z wcześniej cytowanym art. 7 ust. 2 ustawy, za odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, uznaje się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia i inne darowizny - w przypadku gdy – podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W opisanej sprawie, Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu Nieruchomości. Zatem przekazanie Nieruchomości byłemu wspólnikowi wskutek likwidacji spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki, nie będzie podlegać opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

Warunkiem koniecznym do opodatkowania takiej transakcji jest wcześniejsza możliwość odliczenia podatku z tytułu zakupu przedmiotowej Nieruchomości. Natomiast w opisanym zdarzeniu warunek ten nie jest spełniony.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku opodatkowania przekazania na rzecz wspólnika Nieruchomości od której nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, po przekształceniu Spółki z o.o. w spółkę komandytową lub jawną w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.