IPPP3/4512-49/15-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przekazania jedynemu wspólnikowi majątku pozostałego po likwidacji spółki z o.o., w postaci udziału w nieruchomości gruntowej
IPPP3/4512-49/15-2/JŻinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. likwidacja spółki
 3. podatek od towarów i usług
 4. wspólnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych przekazania jedynemu wspólnikowi majątku pozostałego po likwidacji spółki z o.o., w postaci udziału w nieruchomości gruntowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych przekazania jedynemu wspólnikowi majątku pozostałego po likwidacji spółki z o.o., w postaci udziału w nieruchomości gruntowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka, będąca Wnioskodawcą, została powołana na mocy aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 26 lipca 2007 r.

Przedmiot działalności Spółki określony został w zakresie: budownictwa, obsługi nieruchomości na własny rachunek oraz wynajmu nieruchomości na własny rachunek.

Kapitał zakładowy Spółki ustalony został w wysokości 50.000 zł i podzielony na 1000 udziałów, po 50 zł każdy udział. Powyższe udziały zostały objęte w całości przez jedynego wspólnika. W rezultacie objął on 1000 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, pokrywając je wkładem niepieniężnym, o czystej wartości 700.000 zł, w postaci należącego do niego udziału wynoszącego 8500/16482 części we własności nieruchomości o powierzchni 16.482 m2, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 2116/8, położonej w P. objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Tak więc udziały w Spółce objęte zostały przez jedynego wspólnika po cenie wyższej od wartości nominalnej, przy czym, zgodnie z ustaleniami zawartymi w akcie założycielskim Spółki, nadwyżka ceny objęcia udziałów ponad ich wartość nominalną (agio) została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. W wyniku powyższego kapitał podstawowy Spółki wynosi 50.000 zł, zaś jej kapitał zapasowy 650.000 zł.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, wydanym z upoważnienia Starosty w dniu 6 kwietnia 2007 r. działka gruntu nr: 2116/8 stanowi grunty oznaczone w ewidencji jako użytki R (IVb - powierzchnia 9.327 m2, V - powierzchnia 5.755 m2,) i B - powierzchnia 1.400 m2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 1997 r. powyższa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami:

 1. F4 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami podstawowymi na działkach wydzielonych,
 2. F15-ZI/RP - zieleń izolacyjna, pod liniami wysokiego napięcia zieleń niska; uprawy polowe i ogrodnicze bez prawa zabudowy lub wyłącznie w okalającej działki budowlane.

Podkreślić również należy, iż przy nabyciu przedmiotowych gruntów Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bowiem aport rzeczowy w postaci nieruchomości gruntowej wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego Spółki przez jej jedynego wspólnika nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższa Spółka zawiązana została w celu realizacji inwestycji budowlanej na w/w działce. Ze względu jednak na niekorzystną koniunkturę, a w związku z czym problemy natury finansowej, inwestycja nie została w ogóle rozpoczęta. W rezultacie Spółka w rzeczywistości nigdy nie podjęła żadnej faktycznej działalności gospodarczej, rokrocznie realizując obrót na poziomie 0 zł. W chwili obecnej, z uwagi na brak celowości kontynuowania dalszej działalności przez Spółkę, Zgromadzenie Wspólników Spółki planuje podjąć uchwałę o jej rozwiązaniu i likwidacji. W wyniku planowanej likwidacji, pozostały majątek, po zaspokojeniu wszystkich ewentualnych zobowiązań i zabezpieczeniu wierzycieli, zostanie przekazany w całości jedynemu wspólnikowi - osobie fizycznej. Faktycznie będą to wyłącznie, wspomniane niezabudowane grunty, wniesione uprzednio przez wspólnika na pokrycie kapitału założycielskiego, w postaci należącego do niego udziału wynoszącego 8500/16482 części we własności nieruchomości o powierzchni 16.482 m2, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 2116/8, położonej w P.. Suma likwidacyjna obejmować więc będzie kapitał podstawowy oraz „agio” znajdujące się na kapitale zapasowym Spółki. Przekazanie nastąpi w formie aktu notarialnego.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie jedynemu wspólnikowi, majątku pozostałego po likwidacji spółki z o.o. w postaci udziału w nieruchomości gruntowej, wniesionej uprzednio przez niego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, przekazanie majątku (nieruchomości gruntowej wniesionej uprzednio przez wspólnika w celu objęcia udziałów w spółce z o.o.) w ramach likwidacji Spółki wspólnikowi - osobie fizycznej, nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ przy nabyciu tych gruntów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Art. 7 ust. 2 pkt 1 (a contrario) ustawy o podatku od towarów i usług (...) stanowi, iż przekazanie nieodpłatne wspólnikowi towarów należących do przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu w sytuacji, gdy likwidowana spółka (podatnik) nie odliczyła podatku od przekazywanego majątku.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2013 r. - sygnatura ITPP2/443-394/13/AK oraz w dniu 13 listopada 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - sygnatura IPPP1/443-945/12-2/IGo.

Ponadto w dniu 7 września 2012 r. został wydany wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 3124/11, w którym sąd stwierdził, że przekazanie majątku po likwidacji spółki mającej osobowość prawną jest czynnością, która nie podlega VAT. Analogiczne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 300/11 oraz w wyroku z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt I FSK 59/08. Co prawda, orzeczenia powyższe dotyczą wspólników będących osobami prawnymi, jednak ustawa o VAT zasadniczo nie różnicuje zasad opodatkowania podatników w zależności od tego, czy dotyczy to podatnika będącego osobą prawną czy też osobą fizyczną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (wyjątek art. 14 ust. 1 - opodatkowanie spisu z natury).

W związku z powyższym, w przedstawionym stanie faktycznym, czynność nieodpłatnego przekazania na rzecz wspólnika, będącego osobą fizyczną majątku pozostałego po likwidacji sp. z o.o., w postaci udziału w nieruchomości gruntowej, wniesionej uprzednio przez niego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie ust. 2 ww. artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
  - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl zaś ust. 2 ww. artykułu, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że kapitał zakładowy Wnioskodawcy ustalony został w wysokości 50.000 zł i podzielony na 1000 udziałów, po 50 zł każdy udział. Powyższe udziały zostały objęte w całości przez jedynego wspólnika. W rezultacie objął On 1000 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, pokrywając je wkładem niepieniężnym, o czystej wartości 700.000 zł, w postaci należącego do niego udziału wynoszącego 8500/16482 części we własności nieruchomości o powierzchni 16.482 m2, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 2116/8. Udziały w Spółce objęte zostały przez jedynego wspólnika po cenie wyższej od wartości nominalnej, przy czym, zgodnie z ustaleniami zawartymi w akcie założycielskim Spółki, nadwyżka ceny objęcia udziałów ponad ich wartość nominalną (agio) została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. W wyniku powyższego kapitał podstawowy Spółki wynosi 50.000 zł, zaś jej kapitał zapasowy 650.000 zł.

Przy nabyciu przedmiotowych gruntów Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż aport rzeczowy w postaci nieruchomości gruntowej wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego Spółki przez jej jedynego wspólnika nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Spółka zawiązana została w celu realizacji inwestycji budowlanej na w/w działce. Ze względu na niekorzystną koniunkturę, a w związku z czym problemy natury finansowej, inwestycja nie została w ogóle rozpoczęta. W rezultacie Spółka w rzeczywistości nigdy nie podjęła żadnej faktycznej działalności gospodarczej, rokrocznie realizując obrót na poziomie 0 zł. W chwili obecnej, z uwagi na brak celowości kontynuowania dalszej działalności przez Spółkę, Zgromadzenie Wspólników Spółki planuje podjąć uchwałę o jej rozwiązaniu i likwidacji. W wyniku planowanej likwidacji, pozostały majątek, po zaspokojeniu wszystkich ewentualnych zobowiązań i zabezpieczeniu wierzycieli, zostanie przekazany w całości jedynemu wspólnikowi - osobie fizycznej. Faktycznie będą to wyłącznie, wspomniane niezabudowane grunty, wniesione uprzednio przez wspólnika na pokrycie kapitału założycielskiego, w postaci należącego do niego udziału wynoszącego 8500/16482 części we własności nieruchomości o powierzchni 16.482 m2. Suma likwidacyjna obejmować więc będzie kapitał podstawowy oraz „agio” znajdujące się na kapitale zapasowym Spółki. Przekazanie nastąpi w formie aktu notarialnego.

Wątpliwości Spółki przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą opodatkowania czynności przekazania jedynemu wspólnikowi majątku pozostałego po likwidacji spółki z o.o., w postaci udziału w nieruchomości gruntowej.

Wskazać należy, że zasady oraz tryb rozwiązania i likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.).

Na mocy art. 272 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Z kolei w świetle art. 275 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

Artykuł 282 § 1 Kodeksu spółek handlowych, stanowi, iż likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

Zgodnie natomiast z art. 286 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że inne zasady podziału określa umowa spółki (art. 286 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych).

Stosownie natomiast do treści art. 289 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk.

Uregulowania Kodeksu spółek handlowych wskazują, że podział majątku między wspólników następuje po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Tym samym, przejęcie majątku likwidowanej spółki handlowej przez wspólników następuje z mocy prawa i nie stanowi rozdysponowania majątku przez likwidowany podmiot. Likwidowany podmiot nie może przeznaczyć majątku likwidacyjnego na żaden inny cel (chyba że inne zasady podziału określone zostały w umowie już w momencie zawiązywania spółki), lecz tylko dokonać podziału pozostałego majątku między wspólników.

Należy wskazać, że w okresie likwidacji spółki rozporządzanie jej majątkiem następuje bezpośrednio na mocy decyzji likwidatorów, jako osób reprezentujących tę spółkę. Wspólnik (wspólnicy) spółki ma jedynie pośredni wpływ na rozporządzanie jej majątkiem. W związku z powyższym podmiotem dokonującym przekazania majątku spółki w okresie jej likwidacji jest sama spółka, w imieniu której stosowne decyzje podejmują likwidatorzy.

Biorąc pod uwagę treść art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, należy stwierdzić, że w przypadku przekazania majątku likwidacyjnego spółki na rzecz wspólnika dochodzi do zmiany właściciela majątku. Przekazanie w toku postępowania likwidacyjnego majątku likwidowanej spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, wspólnikowi – jeżeli spółce przysługiwało przy jego nabyciu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (w całości lub części) – stanowi odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Zatem, dla uznania nieodpłatnej dostawy towarów za odpłatną dostawę towarów muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki, tj.:

 • podatnik przekazuje nieodpłatnie lub zużywa towary należące do jego przedsiębiorstwa oraz
 • podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

W niniejszej sprawie – jak wynika z przedstawionych okoliczności – Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości będącej przedmiotem przekazania jedynemu wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego, gdyż aport rzeczowy w postaci nieruchomości gruntowej wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego Spółki przez jej jedynego wspólnika nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym nie został spełniony jeden z dwóch warunków określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy powodujących uznanie za dostawę przekazania towarów bez wynagrodzenia. W konsekwencji, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekazanie nieruchomości jedynemu wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP2/4512-269/15-6/IR | Interpretacja indywidualna

likwidacja spółki
IPPB1/4511-47/15-4/EC | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
IPPP3/4512-97/15-4/JŻ | Interpretacja indywidualna

wspólnik
IBPB-1-2/4510-69/15/MW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.