IPPP3/4512-174/16-2/WH | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania majątku Spółki, który zostanie wydany Jedynemu Wspólnikowi w związku z likwidacją Spółki.
IPPP3/4512-174/16-2/WHinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja spółki
 2. przedsiębiorstwa
 3. wspólnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2016 r. (data wpływu 4 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania majątku Spółki, który zostanie wydany Jedynemu Wspólnikowi w związku z likwidacją Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania majątku Spółki, który zostanie wydany Jedynemu Wspólnikowi w związku z likwidacją Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu poligraficznego w zakresie obróbki po druku, produkcji książek (zarówno w oprawie twardej, jak i w miękkiej), pakowania gazet (mailroom) i offsetowego druku zwojowego. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży urządzeń poligraficznych, ich serwisowania, dostawy części zamiennych oraz powiązane z powyższymi usługi doradcze.

Jedynym wspólnikiem Spółki jest M. E. GmbH z siedzibą w Austrii (dalej: Jedyny Wspólnik). W chwili obecnej, z uwagi na zamiar uproszczenia struktury własnościowej wewnątrz grupy, do której należy Spółka i Jedyny Wspólnik, planowana jest likwidacja Spółki, która prowadzona będzie zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH). Majątek polikwidacyjny Wnioskodawcy nie zostanie spieniężony, a planowane jest jego przeniesienie na Jedynego Wspólnika, po ściągnięciu wierzytelności Spółki i uregulowaniu zobowiązań w niezbędnym zakresie wymaganym przez KSH.

Przeniesienie własności wszystkich pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli aktywów Spółki, na rzecz Jedynego Wspólnika w ramach podziału nieupłynnionego majątku Spółki, zostanie dokonane zgodnie wymogami KSH.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Jedyny Wspólnik jest podatnikiem podatku od wartości dodanej.

W skład majątku polikwidacyjnego, który otrzyma Jedyny Wspólnik od Spółki, wchodzić będą w szczególności:

 1. prawo własności budynku biurowego (dalej: Budynek);
 2. prawo własności gruntu (dalej: Grunt);
 3. budowle, przynależności, części składowe znajdujące się na Gruncie (m.in. chodniki, parking, systemy alarmowe, oświetlenie terenu, instalacje wodnokanalizacyjne, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje grzewcze) oraz infrastruktura związana z Budynkiem;
 4. środki trwałe, w szczególności:
 5. 4.1. urządzenia elektroniczne (komputery, laptopy, serwery, monitory, projektory, drukarki itp).
  4.2. środki transportu (samochody osobowe i ciężarowe, wózek widłowy, traktor),
  4.3. wyposażenie Budynku (biurka, szafki, stoły rolety okienne, ekspres do kawy itp.);
 6. prawo własności innych ruchomości związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa m.in.:
 7. 5.1. elementy wyposażenia biur,
  5.2. zapasy towarów handlowych;
 8. następujące prawa majątkowe związane z prowadzeniem działalności przez Spółkę:
 9. 6.1. prawo do bazy danych klientów,
  6.2. prawa do oprogramowania (m.in. aplikacje biurowe, system finansowo-księgowy czy aplikacja do obsługi cenników i kalkulacji ofert);
 10. księgi handlowe wraz z dokumentacją księgową;
 11. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych;
 12. wszelkie dokumenty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w tym m.in. umowy z klientami na świadczenie usługi serwisowych;
 13. umowy pracownicze;
 14. wszelkie wierzytelności handlowe oraz inne wierzytelności i prawa majątkowe niewymienione powyżej, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez Spółkę.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy majątek opisany powyżej, który w ramach likwidacji Spółki zostanie przeniesiony na Jedynego Wspólnika, będzie stanowić przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. Czy planowane przeniesienie majątku polikwidacyjnego Spółki, jako przedsiębiorstwa, na rzecz Jedynego Wspólnika Spółki będzie stanowić czynność niepodlegającą przepisom ustawy o VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1

Spółka stoi na stanowisku, że składniki jej majątku opisane w zdarzeniu przyszłym, które umożliwiają Spółce prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m.in. na sprzedaży i serwisie urządzeń poligraficznych, w momencie przeniesienia, w ramach likwidacji, na Jedynego Wspólnika będą stanowiły przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

 1. Majątek polikwidacyjny jako przedsiębiorstwo

Transakcja zbycia przedsiębiorstwa została expressis verbis wyłączona z zakresu obowiązywania przepisów ustawy o VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W związku z tym, przeniesienie majątku polikwidacyjnego w formie przedsiębiorstwa, jako transakcja stanowiąca zbycie tego przedsiębiorstwa, nie będzie opodatkowana podatkiem VAT (w tym też nie będzie ona zwolniona z VAT).

Ustawa o VAT posługuje się wprawdzie terminem „przedsiębiorstwo”, jednakże ani jej przepisy, ani przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie nie definiują samego terminu „przedsiębiorstwo”. Odniesienie do definicji tego terminu w prawie podatkowym można odnaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86 ze zm.). W art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP wskazano wyraźnie, iż przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.) - dalej: KC). W związku z tym, posługując się wykładnią systemową zewnętrzną, celem ustalenia znaczenia pojęcia „przedsiębiorstwa”, należy posiłkować się odpowiednio przepisami KC.

Zgodnie z art. 551 KC - „przedsiębiorstwo” jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawą rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę brzmienie cytowanego przepisu KC, w sytuacji gdy wszystkie wymienione w art. 551 KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym na dzień przeniesienia majątku Spółki na jej Jedynego Wspólnika), stanowiące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych będą przedmiotem dostawy, należy mówić o zbyciu przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki, w opisywanym zdarzeniu przyszłym, istotne elementy konstytuujące dostawę przedsiębiorstwa (de facto wszystkie istniejące na ten moment składniki majątkowe) zostaną przekazane w ramach planowanej uchwały wspólników Spółki oraz umowy przenoszącej przedsiębiorstwo tytułem podział majątku polikwidacyjnego na rzecz Jedynego Wspólnika, co potwierdzają niżej przytoczone argumenty.

Po pierwsze, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka planuje przekazanie majątku polikwidacyjnego w postaci materialnych, jak też niematerialnych elementów dotychczas istniejącego przedsiębiorstwa. W opisywanym zdarzeniu przyszłym na Jedynego Wspólnika w ramach przeniesienia tzw. dywidendy polikwidacyjnej, poza samym przeniesieniem praw do Nieruchomości, zostanie przeniesione także wyposażenie Budynku służące do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę oraz inne opisane w zdarzeniu przyszłym składniki majątku Spółki. Co więcej, w związku ze zbyciem całokształtu elementów składających się na przedsiębiorstwo na nabywcę przedsiębiorstwa - Jedynego Wspólnika przejdą prawa i obowiązki, których źródłem są stosunki umowne składające się na elementy tego przedsiębiorstwa, w tym umowy związane z obsługą posprzedażową czy serwisową sprzedanych urządzeń poligraficznych.

Po drugie, Jedyny Wspólnik przejmie całokształt elementów przedsiębiorstwa należącego do tej pory do Spółki, co umożliwi mu prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m.in. na sprzedaży urządzeń poligraficznych. Jedyny Wspólnik nie będzie musiał zaangażować dodatkowych środków finansowych ani osobowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem przekazanych składników majątku. W szczególności, Jedyny Wspólnik nie będzie musiał w tym celu zatrudnić dodatkowego personelu. Oznacza to, że przeniesienie wszystkich elementów umożliwiających funkcjonowanie masy majątkowej jako przedsiębiorstwa w dotychczasowym kształcie powinno być klasyfikowane jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa.

Argumentację tę potwierdza jednolita praktyka organów skarbowych, wyrażona m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. (IPPP1/443-764/14-2/MPe);
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2014 r. (IPPP3/443-867/14-2/RD);
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2013 r. (IPPP1/443-454/13-5/ISZ);
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby skarbowej w Warszawie z dnia 29 lipca 2013 r. (IPPP1/443-680/13-2/EK);
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2013 r. (IPPP2/443-154/13-2/MM).

Po trzecie, należy także podkreślić, że nie każde działające w przestrzeni gospodarczej przedsiębiorstwo musi składać się ze wszystkich elementów, które zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu otwartym zawartym w art. 551 KC - część z tych elementów może bowiem nie istnieć w danym przedsiębiorstwie. Zatem fakt nieprzeniesienia na Jedynego Wspólnika przykładowo licencji na znak towarowy czy koncesji w przypadku braku tych składników w majątku Spółki nie oznacza, że nie dochodzi do przeniesienia przedsiębiorstwa.

Po czwarte, w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie (por. m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010 r., sygn. I SA/Wr 268/09 oraz wyrok NSA oz. w Gdańsku z dnia 9 lutego 2000 r., sygn. I SA/Gd 2036/97), jak też w praktyce organów podatkowych (por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2010 r., IPPP1/443-18/10-2/BS) funkcjonuje pogląd, zgodnie z którym do zbycia przedsiębiorstwa dochodzi niezależnie od faktu, czy przekazanie wspomnianych składników następuje w formie jednorazowej czynności, czy też stopniowo, gdyż istotny jest przede wszystkim cel oraz efekt końcowy czynności dokonanych przez strony transakcji. W omawianym przypadku zasadniczym celem jest przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki tytułem podziału majątku polikwidacyjnego Spółki na rzecz Jedynego Wspólnika.

Po piąte, zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, aby pewien zespół składników materialnych i niematerialnych można było uznać za przedsiębiorstwo, musi on umożliwiać realizację określonych zadań gospodarczych. Pojęcie „przedsiębiorstwo” należy więc analizować w ujęciu funkcjonalnym. Przeniesienie opisanych w zdarzeniu przyszłym materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki niewątpliwe wypełnia powyższe przesłanki. Co więcej, zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych nawet transakcję zbycia nie wszystkich elementów dotychczasowej działalności zbywcy można klasyfikować jako zbycie przedsiębiorstwa pod warunkiem, że przenoszony majątek umożliwia kontynuowanie dotychczasowej działalność gospodarczej zbywcy. Takie stanowisko potwierdzają m.in. następujące orzeczenia:

 • wyrok NSA z dnia 15 maja 2012 r. (I FSK 1223/11) w zw. z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1767/10),
 • wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010 r. (sygn. I SA/Wr 1297/10),
 • wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2009 r. (sygn. I SA/Ke 225/09).

Na podobną argumentację wskazuje również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 lipca 2011 r. (ITPP2/443-538a/11/PS).

Ad. 2

W opinii Spółki, składniki majątku polikwidacyjnego Spółki, które mają zostać przeniesione na Jedynego Wspólnika, ze względu na ich organizacyjne, funkcjonalne i gospodarcze powiązania, stanowią zespół składników niematerialnych i materialnych, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego też powinny być klasyfikowane jako przedsiębiorstwo. W konsekwencji, przeniesienie majątku polikwidacyjnego w formie przedsiębiorstwa na rzecz Jedynego Wspólnika będzie stanowić czynność niepodlegającą przepisom ustawy o VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy.

Wyłączenie przedsiębiorstwa z zakresu opodatkowania VAT

W świetle przytoczonych przepisów KC, jak też przywołanych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe z upoważnienia Ministra Finansów, w opinii Wnioskodawcy niewątpliwym jest, iż w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym przeniesienie majątku polikwidacyjnego przez Spółkę na rzecz Jedynego Wspólnika należy zaklasyfikować jako przeniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC, a w konsekwencji również w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W ramach planowanej transakcji Spółka tytułem podział majątku polikwidacyjnego na rzecz Jedynego Wspólnika przeniesie całokształt materialnych i niematerialnych składników majątkowych, które składają się na prowadzone przez nią przedsiębiorstwo. Podkreślenia wymaga również fakt, iż na rzecz Jedynego Wspólnika przeniesione zostaną wszelkie istniejące elementy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które następnie umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie prowadzonym przez Spółkę, a działalność ta będzie faktycznie prowadzona przez nabywcę przedsiębiorstwa, tj. Jedynego Wspólnika.

Reasumując, w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż:

 1. zespół składników materialnych i niematerialnych mający być przedmiotem planowanej transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT,
 2. planowane zdarzenie polegające na przekazaniu majątku likwidacyjnego przez Spółkę jej Jedynemu Wspólnikowi będzie wyłączone z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.