IPPP3/443-754/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania przeniesienia majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego Wspólnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego Wspólnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego Wspólnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w W., przy ul. B., obejmującej działkę ewidencyjną o nr 24/1 w obrębie ewidencyjnym (dalej: Grunt) oraz właścicielem budynku biurowego zwanego „N.” posadowionego na ww. nieruchomości gruntowej, stanowiącego odrębną nieruchomość, (dalej: Budynek), dla której Sąd Rejonowy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą (dalej Grunt łącznie z Budynkiem: Nieruchomość). Nieruchomość jest głównym aktywem Wnioskodawcy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiąga przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowej i handlowo-usługowej w Budynku. Nieruchomość została przez Spółkę nabyta na mocy umowy przenoszącej przedsiębiorstwo tytułem podziału majątku polikwidacyjnego z dnia 7 grudnia 2012 r.

Jedynym wspólnikiem Spółki jest W. mbH z siedzibą w Niemczech działający w Polsce przez swój oddział W. mbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (dalej: Jedyny Wspólnik). W chwili obecnej, z uwagi na zamiar uproszczenia struktury własnościowej wewnątrz grupy, do której należy Spółka i Jedyny Wspólnik, otworzona została likwidacja Spółki, która prowadzona jest zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Majątek polikwidacyjny Wnioskodawcy nie zostanie spieniężony, a planowane jest jego przeniesienie na Jedynego Wspólnika, po ściągnięciu wierzytelności Spółki i uregulowaniu zobowiązań w niezbędnym zakresie wymaganym przez Kodeks spółek handlowych.

Przeniesienie własności pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli aktywów Spółki, w tym praw do Nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Jedynego Wspólnika w ramach podziału nieupłynnionego majątku Spółki, zostanie dokonane zgodnie wymogami Kodeksu spółek handlowych.

W konsekwencji, w ramach procesu likwidacji Spółki, dojdzie do przeniesienia na rzecz Jedynego Wspólnika m.in. prawa własności składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki, w tym wskazanych praw do Nieruchomości oraz innych środków trwałych.

Zarówno Spółka jak i Jedyny Wspólnik są czynnymi podatnikami VAT.

W skład majątku polikwidacyjnego, który otrzyma Jedyny Wspólnik od Spółki, wchodzić będą w szczególności:

1. prawo własności Budynku,

2. prawo wieczystego użytkowania Gruntu,

3. budowle, przynależności, części składowe znajdujące się na Nieruchomości, jej wyposażenie (m.in. chodniki, rynny i system odwadniający, kamery, systemy alarmowe, windy, oświetlenie terenu, instalacje wodnokanalizacyjne, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje grzewcze) oraz infrastruktura związana z Budynkiem,

4. prawo własności ruchomości związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

5. tajemnice związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

6. następujące prawa majątkowe związane z prowadzeniem działalności przez Spółkę:

6.1. majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne do wszelkich projektów koncepcyjnych, architektoniczno budowlanych, wykonawczych, rysunków, szkiców, opracowań sporządzonych dla celów wybudowania Budynku (dalej: Projekty Budowlane), a także własność przekazywanych Spółce egzemplarzy Projektów Budowlanych;

6.2. prawa do nazw internetowych oraz domen internetowych,

6.3. prawa do baz danych,

6.4. prawa do nazw przedsiębiorstwa Spółki,

6.5. prawa z ustawowej rękojmi za wady Budynku, a także prawa z dodatkowych gwarancji należytego wykonania poszczególnych elementów Nieruchomości, udzielone przez wykonawców/podwykonawców poszczególnych prac,

6.6. prawa z różnych zabezpieczeń (np. gwarancji bankowych, depozytów pieniężnych, itp.) należytego wykonania przez najemców Nieruchomości zobowiązań z zawartych umów najmu,

7. zobowiązania i wierzytelności Spółki, wynikające z:

7.1. umów związanych z obsługą administracyjną Nieruchomości (np. obsługą księgową, podatkową, zarządzania Nieruchomością),

7.2. umów najmu i dzierżawy dotyczących Nieruchomości, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (dalej łącznie: Umowy Najmu),

7.3. umów ubezpieczenia związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

7.4. umów serwisowych dotyczących dostawy mediów (o ile zostanie uzyskana zgoda dostawcy na przeniesienie zobowiązań i wierzytelności wynikających z tych umów) do Nieruchomości oraz świadczenia wszelkiego rodzaju usług w odniesieniu do Nieruchomości oraz związanych z jej utrzymaniem (ochrona, wywóz śmieci, sprzątanie, dozór techniczny), związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

8. księgi handlowe wraz z

9. środki pieniężne,

10. wszelkie dokumenty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w tym m.in. Umowy Najmu wraz z aneksami, protokoły przekazania pomieszczeń, Projekty Budowlane, gwarancje bankowe i inne zabezpieczenia od najemców i wykonawców/podwykonawców, umowy serwisowe i dostaw mediów,

11. wszelkie wierzytelności i prawa majątkowe niewymienione powyżej, związane z Nieruchomością oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy majątek opisany powyżej, który w ramach likwidacji Spółki zostanie przeniesiony na Jedynego Wspólnika, będzie stanowić przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. Czy planowane przeniesienie majątku polikwidacyjnego Spółki stanowiącego przedsiębiorstwo na rzecz Jedynego Wspólnika Spółki będzie stanowić czynność niepodlegającą przepisom ustawy o VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, składniki jej majątku opisane w zdarzeniu przyszłym, które umożliwiają Spółce prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m.in. na wynajmie i zarządzaniu oraz kupnie i sprzedaży Nieruchomości na własny rachunek, w momencie przeniesienia, w ramach likwidacji, na Jedynego Wspólnika będą stanowiły przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

W opinii Spółki, składniki majątku polikwidacyjnego Spółki, które mają zostać przeniesione na Jedynego Wspólnika, ze względu na ich organizacyjne, funkcjonalne i gospodarcze powiązania, stanowią zespół składników niematerialnych i materialnych, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego też powinny być klasyfikowane jako przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, przeniesienie majątku polikwidacyjnego w formie przedsiębiorstwa na rzecz Jedynego Wspólnika będzie stanowić czynność niepodlegającą przepisom ustawy o VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy.

Uzasadnienie stanowiska podatnika

Transakcja zbycia przedsiębiorstwa została expresis verbis wyłączona z zakresu obowiązywania przepisów ustawy o VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W związku z tym, przeniesienie majątku polikwidacyjnego w formie przedsiębiorstwa, jako transakcja stanowiąca zbycie tego przedsiębiorstwa, nie będzie opodatkowana podatkiem VAT (w tym też nie będzie ona zwolniona z VAT).

Ustawa o VAT posługuje się wprawdzie terminem „przedsiębiorstwo”, jednakże ani jej przepisy, ani przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie nie definiują samego terminu „przedsiębiorstwo”. Odniesienie do definicji tego terminu w prawie podatkowym można odnaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej: ustawa o PDOP - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.). W art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP wskazano wyraźnie, że przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego - Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) - dalej: KC. W związku z tym, celem ustalenia znaczenia pojęcia „przedsiębiorstwa”, należy posiłkować się odpowiednio przepisami KC.

Zgodnie z art. 551 KC - „przedsiębiorstwo” jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę brzmienie cytowanego przepisu KC, w sytuacji gdy wszystkie wymienione w art. 551 KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym na dzień przeniesienia majątku Spółki na jej Jedynego Wspólnika), stanowiące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych będą przedmiotem dostawy, należy mówić o zbyciu przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki, w opisywanym zdarzeniu przyszłym, istotne elementy konstytuujące dostawę przedsiębiorstwa zostaną przekazane w ramach planowanej uchwały wspólników Spółki oraz umowy przenoszącej przedsiębiorstwo tytułem podział majątku polikwidacyjnego na rzecz Jedynego Wspólnika, co potwierdzają niżej przytoczone argumenty.

Po pierwsze, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka planuje przekazanie majątku polikwidacyjnego w postaci materialnych, jak też niematerialnych elementów dotychczas istniejącego przedsiębiorstwa. W opisywanym zdarzeniu przyszłym na Jedynego Wspólnika w ramach przeniesienia dywidendy polikwidacyjnej, poza samym przeniesieniem praw do Nieruchomości, zostanie przeniesione także wyposażenie Budynku służące do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę oraz inne opisane w zdarzeniu przyszłym składniki majątku Spółki. Co więcej, w związku ze zbyciem całokształtu elementów składających się na przedsiębiorstwo na nabywcę przedsiębiorstwa - Jedynego Wspólnika przejdą prawa i obowiązki, których źródłem są stosunki umowne składające się na elementy tego przedsiębiorstwa, w tym umowy związane z obsługą administracyjną oraz wynajmem Nieruchomości, a także działalnością gospodarczą Spółki (np. umowy o świadczenie usług doradczych).

Po drugie, Jedyny Wspólnik przejmie całokształt elementów przedsiębiorstwa należącego do tej pory do Spółki, co umożliwi mu prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m.in. na wynajmie Nieruchomości na własny rachunek temu samemu najemcy (najemcom). Jedyny Wspólnik nie będzie musiał zaangażować dodatkowych środków finansowych ani osobowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem przekazanych składników majątku. W szczególności, Jedyny Wspólnik nie będzie musiał w tym celu zatrudnić dodatkowego personelu lub przedsięwziąć aktywności w celu znalezienia najemcy na powierzchnię biurową Nieruchomości. Oznacza to, że przeniesienie wszystkich elementów umożliwiających funkcjonowanie masy majątkowej jako przedsiębiorstwa w dotychczasowym kształcie powinno być klasyfikowane jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa.

Argumentację tę potwierdza jednolita praktyka organów skarbowych, wyrażona m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2013 r. (IPPP1/443-454/13-5/ISZ),
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 lipca 2013 r. (IPPP1/443-680/13-2/EK),
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2013 r. (IPPP2/443-154/13-2/MM),
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 września 2012 r. (IPPP3/443-687/12-3/JK),
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. (IPPP1/443-587/12-3/IGo).

Po trzecie, należy także podkreślić, że nie każde działające w przestrzeni gospodarczej przedsiębiorstwo musi składać się ze wszystkich elementów, które zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu otwartym zawartym w art. 551 KC - część z tych elementów może bowiem nie istnieć w danym przedsiębiorstwie. Zatem fakt nieprzeniesienia na Jedynego Wspólnika przykładowo licencji czy koncesji w przypadku braku tych składników w majątku Spółki nie oznacza, że nie dochodzi do przeniesienia przedsiębiorstwa.

Po czwarte, w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie (por. m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010 r., sygn. I SA/Wr 268/09 oraz wyrok NSA O/Z. w Gdańsku z dnia 9 lutego 2000 r., sygn. I SA/Gd 2036/97), jak też w praktyce organów podatkowych (por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2010 r., IPPP1-443-18/10-2/BS) funkcjonuje pogląd, zgodnie z którym do zbycia przedsiębiorstwa dochodzi niezależnie od faktu, czy przekazanie wspomnianych składników następuje w formie jednorazowej czynności, czy też stopniowo, gdyż istotny jest przede wszystkim cel oraz efekt końcowy czynności dokonanych przez strony transakcji. W omawianym przypadku zasadniczym celem jest przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki tytułem podziału majątku polikwidacyjnego Spółki na rzecz Jedynego Wspólnika.

Po piąte, zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, aby pewien zespół składników materialnych i niematerialnych można było uznać za przedsiębiorstwo, musi on umożliwiać realizację określonych zadań gospodarczych. Pojęcie „przedsiębiorstw” należy więc analizować w ujęciu funkcjonalnym. Przeniesienie opisanych w zdarzeniu przyszłym materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki niewątpliwe wypełnia powyższe przesłanki. Co więcej, zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych nawet transakcję zbycia nie wszystkich elementów dotychczasowej działalności zbywcy można klasyfikować jako zbycie przedsiębiorstwa pod warunkiem, że przenoszony majątek umożliwia kontynuowanie dotychczasowej działalność gospodarczej zbywcy. Takie stanowisko potwierdzają m.in. następujące orzeczenia:

 • wyrok NSA z dnia 15 maja 2012 r. (I FSK 1223/11) w zw. z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1767/10),
 • wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010 r. (sygn. I SA/Wr 1297/10),
 • wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2009 r. (sygn. I SA/Ke 225/09).

Do podobnej konkluzji prowadzi także lektura interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 lipca 2011 r. (ITPP2/443-538a/11/PS).

W świetle przytoczonych przepisów KC, jak też przywołanych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe z upoważnienia Ministra Finansów, w opinii Wnioskodawcy niewątpliwym jest, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym przeniesienie majątku polikwidacyjnego przez Spółkę na rzecz Jedynego Wspólnika należy zaklasyfikować jako przeniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC, a w konsekwencji również w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W ramach planowanej transakcji Spółka przeniesie bowiem na rzecz Jedynego Wspólnika, przedsiębiorstwo tytułem podziału majątku polikwidacyjnego na rzecz Jedynego Wspólnika, całokształt materialnych i niematerialnych składników majątkowych, które składają się na prowadzone przez nią przedsiębiorstwo. Podkreślenia wymaga również fakt, że na rzecz Jedynego Wspólnika przeniesione zostaną wszelkie istniejące elementy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które następnie umożliwią prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie prowadzonym przez Spółkę, a działalność ta będzie faktycznie prowadzona przez nabywcę przedsiębiorstwa, tj. Jedynego Wspólnika.

Dodatkowo należy również wskazać, że za przedsiębiorstwo zostały uznane składniki majątku nabyte przez Wnioskodawcę w ramach likwidacji spółki zależnej, w której Spółka była jedynym udziałowcem co zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r. (sygn.. IPPP2/443-1380/11-2/JW). Przedmiot transakcji opisanej w niniejszym wniosku będzie swoim zakresem obejmował niemal tożsamy zespół składników materialnych i niematerialnych uznany w przytoczonej powyżej transakcji za przedsiębiorstwo.

Reasumując, w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych mający być przedmiotem planowanej transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT.

W związku z powyższym, planowane zdarzenie polegające na przekazaniu majątku likwidacyjnego przez Spółkę jej Jedynemu Wspólnikowi i będzie wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.