IPPP2/4512-760/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie rozliczenia przez likwidowaną spółkę cywilną w deklaracji VAT-7 towaru przekazanego nieodpłatnie przez wspólnika
IPPP2/4512-760/15-4/AOinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja działalności
 2. przekazanie
 3. spis z natury
 4. wspólnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną -> Towary własnej produkcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 7 października 2015 r. znak IPPP2/4512-760/15-2/AO (data doręczenia 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia przez likwidowaną spółkę cywilną w deklaracji VAT-7 towaru przekazanego nieodpłatnie przez wspólnika (pytanie nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia przez likwidowaną spółkę cywilną w deklaracji VAT-7 towaru przekazanego nieodpłatnie przez wspólnika, uzupełniony pismem z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 7 października 2015 r. znak IPPP2/4512-760/15-2/AO (data doręczenia 12 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Firma D. została założona 1 lutego 2010 r. przez dwóch wspólników: A. i D.. Jeden ze wspólników tj. A. przekazał spółce cywilnej na podstawie dokumentu WZ brylanty, które zakupił jako firma „D.” (osoba fizyczna) w Belgii, a zakup udokumentowano fakturami (nabycie wewnątrzwspólnotowe) z VAT-em 0%, rozliczone w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od dnia 1 marca 2015 r. spółka „D.” S.C. zrezygnowała z wynajmowanego lokalu i chce pozostałe brylanty przenieść z powrotem do obecnego zakładu wspólnika A. (firma „D.” - osoba fizyczna).

Spółka w najbliższym czasie zostanie zlikwidowana.

W piśmie uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca wskazał, że:

 • Wspólnik S-ki „D.” S.C. A. przekazał Spółce brylanty, o których mowa we wniosku nieodpłatnie, jako wkład.
 • Przekazanie ww. brylantów nie podlegało opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług.
 • Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 • Spółka zajmuje się produkcją biżuterii z brylantami i sprzedażą jej, podlegającą opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług, w sklepie detalicznym, czyli ww. brylanty nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej.
 • Spółka w stosunku do nabytych brylantów nie posiadała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 • Ww. brylanty nie zostaną przeniesione do zakładu Wspólnika przed likwidacją Wnioskodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w deklaracji VAT-7 w momencie likwidacji spółki Wnioskodawca musi wykazać kwotę podatku należnego ze spisu z natury ww. brylantów... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Stanowisko Wnioskodawcy,

Wnioskodawca uważa, że skoro kamienie były pierwotnie zakupione w Belgii i udokumentowane fakturami (nabycie wewnątrzwspólnotowe) z VAT-em 0%, a następnie przekazane Spółce również bez VAT (dokumentem WZ) to nie należy wykazywać ich w deklaracji VAT-7 w momencie likwidacji Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5 ust. 3 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14 (...).

Na podstawie art. 14 ust. 1 cyt. ustawy opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jak stanowi art. 14 ust. 4 ww. ustawy przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Stosownie do postanowień art. 14 ust. 5 ww. ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 14 ust. 6 ww. ustawy - w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że firma „D.” S.C. została założona 1 lutego 2010 r. przez dwóch wspólników: „D.” A. i D.. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jeden ze wspólników tj. A. przekazał spółce cywilnej na podstawie dokumentu WZ brylanty, które zakupił jako firma „D.”(osoba fizyczna) w Belgii, a zakup udokumentowano fakturami (nabycie wewnątrzwspólnotowe) z VAT-em 0%, rozliczone w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wspólnik Spółki „D.” S.C. A. przekazał Spółce brylanty, o których mowa we wniosku nieodpłatnie, jako wkład. Przekazanie ww. brylantów nie podlegało opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług. Spółka w stosunku do nabytych brylantów nie posiadała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółka zajmuje się produkcją biżuterii z brylantami i sprzedażą jej w sklepie detalicznym, podlegającą opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług, czyli ww. brylanty nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej.

Od dnia 1 marca 2015 r. spółka „D.” S.C. zrezygnowała z wynajmowanego lokalu i chce pozostałe brylanty przenieść z powrotem do obecnego zakładu wspólnika A. (firma „D.” - osoba fizyczna). Spółka w najbliższym czasie zostanie zlikwidowana. Ww. brylanty nie zostaną przeniesione do zakładu Wspólnika przed likwidacją Wnioskodawcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku rozliczenia, w deklaracji VAT-7 w momencie likwidacji spółki, brylantów przekazanych nieodpłatnie Spółce przez wspólnika.

Na podstawie powyższych przepisów opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po zaprzestaniu działalności podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, jeżeli w stosunku do nich podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zatem opodatkowaniu podlegają wszystkie środki trwałe oraz towary handlowe, które na dzień likwidacji prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej znajdują się w jego posiadaniu, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tych składników majątkowych.

W świetle powołanych przepisów i przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że skoro w stosunku do nabytych brylantów Spółka nie posiadała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego to w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania tych towarów w spisie z natury. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania ww. towarów w deklaracji VAT-7 w momencie likwidacji Spółki i opodatkowania ich podatkiem VAT na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 4 tego artykułu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie pytania nr 1 wniosku. Natomiast w zakresie pytania nr 2 wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.