IPPP2/4512-437/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej na rzecz Wspólników.
IPPP2/4512-437/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. grunty
 3. przekazanie
 4. wspólnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej na rzecz Wspólników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej na rzecz Wspólników

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca działa w formie spółki jawnej. Spółka z dniem 28 grudnia 2009 r. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i z tym dniem rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miał zajmować się przede wszystkim budową budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz sprzedażą nieruchomości.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 28 stycznia 2010 r. Wnioskodawca nabył od osób prywatnych, niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, nieruchomość gruntową. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazana nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.

W związku z tym, że ww. nieruchomość zakupiona została od osób prywatnych, to przy transakcji nie był naliczony podatek od towarów i usług, w konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Przedmiotowa nieruchomość zakupiona została przez Wnioskodawcę jako towar handlowy.

Na przedmiotowej nieruchomości do dnia dzisiejszego nie były prowadzone żadne inwestycje od których Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jedynymi wydatkami, od których Wnioskodawca odliczył podatek od towarów i usług, była usługa opracowania projektu budowlanego budynku oraz projektu stałej organizacji ruchu dla budynku, który miał wybudować Wnioskodawca na ww. nieruchomości.

Wspólnicy Wnioskodawcy planują w najbliższym czasie zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej i rozwiązać spółkę jawną. W związku z rozwiązaniem spółki przedmiotowa nieruchomość będąca w majątku Wnioskodawcy zostanie nieodpłatnie przekazana Wspólnikom spółki w drodze nieodpłatnej umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Rozwiązanie spółki jawnej następuje zgodnie z art. 58 i następne kodeksu spółek handlowych. Czynności jakie należy wykonać w związku z rozwiązaniem spółki to:

 • podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu,
 • przeprowadzenie likwidacji (fakultatywnie),
 • złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS) dotyczącego wykreślenia spółki.

Zaprzestanie działalności spółki jawnej następuje z chwilą jej rozwiązania, a rozwiązanie następuje z chwilą wykreślenia spółki z KRS (art. 84 § 2 kodeksu spółek handlowych). W tym momencie ustaje byt prawny spółki. Wykreślenie spółki z KRS nie powoduje skutku rzeczowego w odniesieniu do majątku spółki jawnej, co oznacza, że własność znajdujących się w majątku spółki jawnej rzeczy ruchomych, nieruchomości czy praw majątkowych przysługujących spółce nie przechodzi ex lege (z mocy prawa) na wspólników z chwilą wykreślenia spółki jawnej z KRS. Powyższe oznacza, że majątek spółki, tuż przed złożeniem wniosku o jej wykreślenie musi zostać przeniesiony umowami na rzecz wspólników. Tylko w ten sposób dochodzi do otrzymania przez wspólnika majątku spółki w związku z jej likwidacją - sformułowaniem takim posługują się ustawy podatkowe (np. art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponieważ w stanie faktycznym niniejszej sprawy majątek spółki stanowi nieruchomość przed wykreśleniem spółki z KRS wspólnicy oraz spółka (jako podmiot posiadający zdolność prawną - art. 8 kodeksu spółek handlowych) muszą stawić się u notariusza, w celu dokonania przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Wspólników.

Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Wspólników nastąpi zgodnie z posiadanymi przez nich udziałem w zysku w Spółce, na współwłasność wspólników, bez jakichkolwiek wzajemnych świadczeń na rzecz Spółki (nieodpłatnie).

Doprecyzowując Spółkę jawną tworzą trzej Wspólnicy posiadający udziały w zysku w proporcji 25/25/50, przy czym dwoje Wspólników tworzy związek małżeński w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, w efekcie przedmiotowa nieruchomość przed rozwiązaniem i wykreśleniem spółki z KRS zostanie przekazana w połowie do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską dwóch wspólników oraz w połowie do majątku odrębnego trzeciego wspólnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie przez spółkę jawną na rzecz Wspólników ww. nieruchomości o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że w związku z tym, że przy zakupie ww. nieruchomości nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, to w związku z tym nieodpłatne przekazanie przez spółkę na rzecz Wspólników opisanej nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwaną ustawą o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle powyższego co zasady dostawa towarów przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu w przypadku gdy jest ona dokonywana za odpłatnością, co w przedmiotowej sytuacji nie nastąpi.

Wyjątkiem od tej zasady jest art. 7 ust. 2 ustawy o VAT w myśl którego, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Ww. przepis wskazuje, że opodatkowane jest również tzw. nieodpłatne przekazanie towarów, w sytuacji gdy podatnikowi dokonującemu nieodpłatnego przekazania przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabył nieruchomość, która ma być przedmiotem nieodpłatnego przekazania na rzecz Wspólników, od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, w świetle powyższego nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. transakcją. Jednocześnie wspomniane wydatki poniesione na usługę wykonania projektu budynku jak i organizacji ruchu dla przedmiotowego budynku nie można również zaliczyć do katalogu wydatków poniesionych na wytworzenie nieruchomości lub jej części składowych, bowiem projekt może mieć też bardziej ogólne przeznaczenie i nie wiąże się ściśle z tą konkretną nieruchomością gruntową, ponadto nie jest to wydatek związany z nabyciem wspomnianej nieruchomości gruntowej. W konsekwencji planowane nieodpłatne przekazanie opisanego gruntu przez Wnioskodawcę na rzecz jej Wspólników nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Prezentowane stanowisko potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP1/443-337/14/MN z dnia 11 czerwca 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z póżn. zm.) spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31 (art. 22 § 2 Ksh).

Na podstawie art. 58 Ksh rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
 3. ogłoszenie upadłości spółki;
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

Art. 67 § 1 Ksh stanowi, że w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

W myśl art. 82 § 1 i § 2 Ksh z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku.

Z godnie z art. 84 § 1 i § 2 Ksh likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższych przepisów wynika więc, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca działa w formie spółki jawnej. Spółka z dniem 28 grudnia 2009 r. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i z tym dniem rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miał zajmować się przede wszystkim budową budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz sprzedażą nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 28 stycznia 2010 r. Wnioskodawca nabył od osób prywatnych, niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, nieruchomość gruntową. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazana nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. W związku z tym, że ww. nieruchomość zakupiona została od osób prywatnych to przy transakcji nie był naliczony podatek od towarów i usług, w konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Przedmiotowa nieruchomość zakupiona została przez Wnioskodawcę jako towar handlowy. Na przedmiotowej nieruchomości do dnia dzisiejszego nie były prowadzone żadne inwestycje, od których Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jedynymi wydatkami, od których Wnioskodawca odliczył podatek od towarów i usług, była usługa opracowania projektu budowlanego budynku oraz projektu stałej organizacji ruchu dła budynku, który miał wybudować Wnioskodawca na ww. nieruchomości. Wspólnicy Wnioskodawcy planują w najbliższym czasie zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej i rozwiązać spółkę jawną. W związku z rozwiązaniem spółki przedmiotowa nieruchomość będąca w majątku Wnioskodawcy zostanie nieodpłatnie przekazana Wspólnikom spółki w drodze nieodpłatnej umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Wspólników nastąpi zgodnie z posiadanymi przez nich udziałem w zysku w Spółce, na współwłasność wspólników, bez jakichkolwiek wzajemnych świadczeń na rzecz Spółki (nieodpłatnie). Spółkę jawną tworzą trzej Wspólnicy posiadający udziały w zysku w proporcji 25/25/50, przy czym dwoje Wspólników tworzy związek małżeński w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, w efekcie przedmiotowa nieruchomość przed rozwiązaniem i wykreśleniem spółki z KRS zostanie przekazana w połowie do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską dwóch wspólników oraz w połowie do majątku odrębnego trzeciego wspólnika.

Z uwagi na przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że przekaznie przez spółkę jawną na rzecz Wspolników przedmiotowej nieruchomości będzie czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przekazania nieruchomości na rzecz Wspólników nie można uznać za czynność, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT. Jak wynika z opisu sprawy w ramach prowadzonej dzialalności gospodarczej w dniu 28 stycznia 2010 r. Wnioskodawca nabył od osób prywatnych, niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, nieruchomość gruntową. Przy transakcji nie był naliczony podatek od towarów i usług, w konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Na przedmiotowej nieruchomości nie były prowadzone żadne inwestycje, od których Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. W związku z rozwiązaniem Spółki nieruchomość zostanie nieodpłatnie przekazana Wspólnikom spółki w drodze nieodpłatnej umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Należy zauważyć, że co prawda nieodpłatnego przekazania nieruchomości – a więc w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT towaru - na rzecz Wspólników dokonuje podatnik i towar ten należy do jego przedsiębiorstwa, jednak przy nabyciu ww. nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Zatem, brak jest przesłanek do uznania opisanej czynności przekazania nieruchomości na rzecz Wspólników za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, przekazanie przez spółkę jawną na rzecz Wspólników nieruchomości gruntowej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznac za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP1/443-337/14/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.