IPPP1/443-965/14-5/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania nieruchomości przekazywanej wspólnikowi likwidowanej spółki.
IPPP1/443-965/14-5/KCinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. działalność gospodarcza
 3. likwidacja
 4. nieruchomości
 5. przedsiębiorstwa
 6. wspólnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.), uzupełnione pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), będące odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 3 listopada 2014 r. (data doręczenia 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieruchomości przekazywanej wspólnikowi likwidowanej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieruchomości przekazywanej wspólnikowi likwidowanej spółki. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 3 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa polskiego („Spółka”). Wspólnikami Spółki są spółki prawa holenderskiego, tj. I. B.V. („I.”) oraz E. B.V. („E.”). I. posiada w kapitale zakładowym Spółki 400 udziałów o łącznej wysokości 20.060 złotych, natomiast E. posiada w kapitale zakładowym Spółki 600 udziałów o łącznej wysokości 30.000 złotych.

Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej („Nieruchomość”) zabudowanej budynkiem biurowym („Budynek Biurowy”). Działalność gospodarcza Spółki polega na wynajmowaniu powierzchni biurowej w Budynku Biurowym podmiotom gospodarczym.

W celu wybudowania Budynku Biurowego, 25 lutego 2010 roku Spółka zawarła umowę kredytu („Kredyt”) z bankiem austriackim Bank („Bank”). Do dnia dzisiejszego raty Kredytu oraz odsetki są spłacane na bieżąco z przychodów osiąganych z tytułu czynszów najmu powierzchni biurowej w Budynku Biurowym.

W związku z planowanymi przekształceniami w strukturze kapitałowej grupy doszło do następujących zmian:

 1. I. oraz E. nabyły udziały w spółce R. sp. z o.o. („R.”) spółce prawa polskiego z siedzibą w Warszawie. 40% udziałów nabyło I. natomiast 60% udziałów nabyło E.
 2. Po nabyciu udziałów w R., I. oraz E. działając jako zgromadzenie wspólników R. podejmą uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w R. poprzez utworzenie nowych udziałów, które obejmą dotychczasowi wspólnicy, tj. I. oraz E. w proporcji do posiadanych udziałów w R. Nowo utworzone udziały zostaną pokryte poprzez wniesienie do R. udziałów Spółki. W ten sposób R. stanie się jedynym udziałowcem Spółki.
 3. W dniu 30 maja 2014 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o otwarciu jej likwidacji.
 4. Po upływie ustawowego terminu sześciu miesięcy od dnia poinformowania wierzycieli o otwarciu likwidacji przedsiębiorstwo Spółki, jako majątek polikwidacyjny, zostanie przeniesione na jedynego wspólnika Spółki, tj. R. Równocześnie dokonana zostanie cesja umów najmu Budynku Biurowego ze Spółki na R.

Zakładany czas likwidacji Spółki to okres nie krótszy niż 2 lata od dnia, w którym R. stało się jedynym udziałowcem Spółki, przy czym zakończenie czynności likwidacyjnych, a następnie wydanie majątku polikwidacyjnego przez Spółkę na rzecz R. nastąpi w krótszym okresie niż owy 2 letni czasookres, niemniej jednak Spółka będzie istniała prawnie przez okres co najmniej 2 lat od nabycia w niej udziałów przez R.

Odnośnie Kredytu, z uwagi na fakt, że Nieruchomość i Budynek Biurowy stanowił główne zabezpieczenie spłaty Kredytu dla Banku, R. jak podmiot przejmujący ww. majątek polikwidacyjny Spółki jest zobowiązany do poręczenia bądź do kumulatywnego przystąpienia do długu (Kredytu), w przeciwnym razie pozostała kwota Kredytu byłaby postawiona w stan natychmiastowej wymagalności przez Bank.

W związku z powyższym R. dokona:

(i) tzw. kumulatywnego przystąpienia do długu (Kredytu) Spółki. Oznacza to, że od momentu przystąpienia R. stanie się współdłużnikiem solidarnym, albo

(ii) zawrze umowę poręczenia Kredytu.

Po przystąpieniu do długu (Kredytu) albo po jego poręczeniu raty Kredytu oraz odsetki będą spłacane w całości przez R. z czynszów najmu Budynku Biurowego, który jak wskazano powyżej zostanie przeniesiony na R. przez Spółkę, gdyż po przeniesieniu majątku polikwidacyjnego Spółka utraci źródło przychodów, z których mogłaby dokonać dalszej spłaty.

Po sprzedaży Nieruchomości wraz z Budynkiem Biurowym przez R. uzyskane w ten sposób środki pieniężne zostaną przekazane na spłatę pozostałej części Kredytu i odsetek od Kredytu. Po spłacie Kredytu przez R. jako poręczyciela bądź jako współdłużnika na skutek kumulatywnego przystąpienia do długu, R. uzyska roszczenie regresowe w stosunku do Spółki.

Spółka nie będzie miała środków pieniężnych na uregulowanie roszczenia R. W związku z tym, zgromadzenie wspólników Spółki, będącej w trakcie likwidacji, podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów. Nowe udziały obejmie w całości R.

Nowo utworzone udziały zostaną pokryte ww. wierzytelnością regresową R. (wierzytelność własna) w stosunku do Spółki.

Nominalna wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy w Spółce będzie niższy od wartości ww. wierzytelności regresowej przeznaczonej przez R. na pokrycie nowoutworzonych udziałów. Nadwyżka zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy (tzw. agio).

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) Spółka wskazała, że R. na dzień wydania majątku polikwidacyjnego będzie jedynym wspólnikiem Spółki, tak więc w ramach przejęcia polikwidacyjnego majątku Spółki w postaci jej całego przedsiębiorstwa na R. zostanie przeniesiona własność wszystkich aktywów Spółki (w tym również umowy z najemcami i usługodawcami, należności), które były przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem zobowiązań, które zgodnie z art. 55 kodeksu cywilnego nie stanowią składnika przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem podziału majątku polikwidacyjnego. Dodatkowo należy wskazać, iż w dniu przekazania majątku polikwidacyjnego (jak i obecnie) Spółka nie będzie posiadać żadnych pracowników.

Na dzień przekazania majątku polikwidacyjnego Spółka będzie posiadała tylko jedno zobowiązanie z tytułu zaciągniętego Kredytu, które nie zostanie przejęte przez R. w ramach przejęcia majątku polikwidacyjnego Spółki. W zakresie zobowiązań, które nie stanowią wg ww. przepisu kodeksu cywilnego składnika przedsiębiorstwa, a które są z nim funkcjonalnie związane, dojdzie do przystąpienia do długu wnioskodawcy przez R. Przyszły właściciel wskazanych we wniosku składników majątkowych, tj. R., będzie w stanie kontynuować działalność gospodarczą przy użyciu przejętych składników materialnych i niematerialnych.

Należy podkreślić, iż po pierwsze składniki majątkowe uzyskane przez R. w formie przedsiębiorstwa od Spółki (R. Sp. z o.o. w likwidacji) będą jedynymi składnikami majątkowymi tej nowo powstałej spółki, oraz po drugie, należy wskazać, iż świadczenie usług wynajmu powierzchni biurowej na rzecz najemców Budynku Biurowego nie zostanie na żadnym etapie przerwana, tj. do momentu przekazania składników majątku polikwidacyjnego ww. usługi będą świadczone przez Spółkę przy użyciu wymienionych we wniosku składników majątkowych, a po ich przekazaniu i po przejściu praw i obowiązków z umów najmu na R. z mocy prawa, działalność ta będzie kontynuowana, przy użyciu tych samych składników majątkowych przez R.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie własności polikwidacyjnego majątku Spółki, którego głównymi składnikami jest Nieruchomość oraz Budynek Biurowy będzie stanowiło przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy podatku od towarów i usług a co za tym idzie czy nie będzie podlegało podatkowi od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki przeniesienie własności polikwidacyjnego majątku Spółki, którego głównymi składnikami jest Nieruchomość oraz Budynek Biurowej nie będzie podlegało podatkowi od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku do towarów i usług, zgodnie z którym przepisów tejże ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zdaniem Spółki przenoszony na R. majątek stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem:

„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne:
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Jak wskazano, w ramach przejęcia polikwidacyjnego majątku Spółki, na R. zostanie przeniesiona własność wszystkich aktywów Spółki, które były przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, tak więc nie ma wątpliwości, że składniki, te będą stanowiły przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego.

Po stronie Spółki pozostanie jedynie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego Kredytu, które nie stanowi składnika przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego.

Przedmiotowe stanowisko potwierdzają liczne interpretacje izb skarbowych, w tym między innymi: w Poznaniu z dnia 16 marca 2011, ILPP2/443-2032/10-2/AD, w Warszawie z dnia 19 października 2010, IPPP1-443-792/10-4/AS, w Katowicach z dnia 25 maja 2010, IBPP2/443-177/10/ICz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jako polska spółka, której wspólnikami są spółki prawa holenderskiego, jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym a działalność gospodarcza polega na wynajmowaniu powierzchni biurowej w budynku biurowym podmiotom gospodarczym.

W celu wybudowania budynku w lutym 2010 roku Wnioskodawca zawarł umowę kredytu i do dnia dzisiejszego raty kredytu oraz odsetki są spłacane na bieżąco z przychodów osiąganych z tytułu czynszów najmu powierzchni biurowej. W wyniku przekształceń własnościowych, Wspólnicy Wnioskodawcy nabyli udziały w spółce R. sp. z o.o. (R.) Po nabyciu udziałów w spółce R., Wspólnicy, działając jako zgromadzenie wspólników R. podejmą uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w R. poprzez utworzenie nowych udziałów, które obejmą dotychczasowi wspólnicy. Nowo utworzone udziały zostaną pokryte poprzez wniesienie do R. udziałów Wnioskodawcy. W ten sposób R. stanie się jedynym udziałowcem Wnioskodawcy. W dniu 30 maja 2014 roku Zgromadzenie Wspólników Wnioskodawcy podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji. Po upływie ustawowego terminu sześciu miesięcy od dnia poinformowania wierzycieli o otwarciu likwidacji przedsiębiorstwo, jako majątek polikwidacyjny, zostanie przeniesione na jedynego wspólnika Wnioskodawcy, tj. spółkę R. Równocześnie dokonana zostanie cesja umów najmu budynku biurowego na spółkę R.

W odniesieniu do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z uznaniem, czy przeniesienie własności polikwidacyjnego majątku, którego głównymi składnikami jest Nieruchomość oraz Budynek Biurowy będzie stanowiło przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy a co za tym idzie czy nie będzie podlegało podatkowi od towarów i usług.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo – obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że zamierza przekazać cały majątek polikwidacyjny jedynemu wspólnikowi, który będzie kontynuował prowadzoną przez Niego działalność gospodarczą, tj. wynajem powierzchni biurowej. W skład przekazanego majątku wejdzie własność wszystkich aktywów Wnioskodawcy, w tym również umowy z najemcami i usługodawcami oraz należności, które były przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast Wnioskodawca w dniu przekazania nie będzie posiadał żadnych pracowników. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu nie zostanie przejęte przez wspólnika, lecz dojdzie do przystąpienia do długu. Ponadto wspólnik będzie kontynuował działalność gospodarczą przy użyciu przejętych składników materialnych i niematerialnych.

Z uwagi na powołane wyżej przepisy prawa oraz okoliczności niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że skoro przedmiotem przekazania jest całe dotychczasowe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, zatem przekazanie całego majątku polikwidacyjnego jedynemu wspólnikowi nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W zakresie pozostałych pytań sformułowanych we wniosku dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostało odrębne rozstrzygniecie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.