IPPB3/4510-359/15-3/DP | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
IPPB3/4510-359/15-3/DPinterpretacja indywidualna
  1. komplementariusz
  2. podatnik
  3. przychód
  4. udział w zyskach
  5. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym, komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”). SKA uzyskała interpretacje indywidualne: z dnia 5 czerwca 2014 r. (nr IPPB3/423-237/14-4/MS) oraz z dnia 12 czerwca 2014 r. (nr IPPB3/423-260/14-4/MS), zgodnie z którymi pozostaje do końca swojego rozpoczętego przed 12 grudnia 2013 r. i aktualnie trwającego roku obrotowego spółką osobową nie będącą podatnikiem podatku dochodowego. Aktualnie trwający rok obrotowy SKA kończy się z dniem 30 września 2015 r. SKA jest większościowym wspólnikiem spółki osobowej - spółki jawnej (dalej: „SPJ”). W związku powyższym, Wnioskodawca jako komplementariusz SKA ma obowiązek rozliczać przychody i koszty powstałe w ramach SKA na bieżąco, z tytułu udziału w zyskach SKA, w proporcji do tego udziału w zyskach. Przychody i koszty SKA powstają m.in. z tytułu udziału w SPJ. SPJ planuje przystąpienie w charakterze wspólnika do spółki prawa luksemburskiego, funkcjonującej w formie prawnej Société en Commandite Spéciale (tłumaczenie na język polski: Spółka Komandytowa Specjalna, dalej: „SCSp”). SCSp jest spółką uregulowaną w Loi modifiée du 10 aoüt 1915 concernant les sociétés commerciales (dalej w polskim tłumaczeniu jako: „luksemburska ustawa z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych”), w rozdziale 2 („Des sociétés en commandite spéciale”) działu III („Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale”). W SCSp występują dwie kategorie wspólników: 1. associé commandité jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania spółki oraz może reprezentować i prowadzić sprawy spółki (associé commandité jest zatem odpowiednikiem komplementariusza polskiej spółki komandytowej); 2. associé commanditaire jest wspólnikiem, który ponosi ograniczoną (do wysokości wniesionego wkładu) odpowiedzialność za zobowiązania spółki i nie może jej reprezentować wobec osób trzecich (associé commanditaire jest więc odpowiednikiem komandytariusza polskiej spółki komandytowej). Aby SCSp została utworzona, umowa spółki musi być zawarta przez co najmniej jednego wspólnika każdego rodzaju (tj. SCSp może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników). SCSp jest ukonstytuowana zgodnie z prawem w miejscu, w którym posiada swoją siedzibę. SCSp jest spółką osobową o konstrukcji prawnej zbliżonej do struktury polskiej spółki komandytowej. SCSp jest ustanawiana na podstawie umowy wspólników na czas określony bądź nieokreślony, z chwilą podpisania umowy spółki przez wspólników. Zgodnie z art. 22-1 ust. 2 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, SCSp nie stanowi podmiotu odrębnego od swoich wspólników. Zgodnie z przepisami luksemburskiego prawa spółek, SCSp nie posiada osobowości prawnej. Pomimo tego, SCSp może, podobnie jak polskie spółki osobowe, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nabywanych aktywów, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zgodnie z art. 22-5 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, jeśli umowa spółki SCSp inaczej nie stanowi, każdy wspólnik uczestniczy w zysku i stratach spółki proporcjonalnie do swojego udziału w spółce. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładu do spółki konstytuującego ich udział w spółce (stanowiącego odpowiednik ogółu praw i obowiązków w polskiej spółce komandytowej). Zgodnie z prawem luksemburskim udział wspólnika ponoszącego ograniczoną odpowiedzialność (associé commanditaire) może, ale nie musi, być reprezentowany w formie papierów wartościowych, zgodnie z postanowieniami umowy spółki. Posiadane przez wspólników udziały w SCSp mogą być zbywane, scedowane, podzielone lub być przedmiotem zastawu, zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie spółki. SPJ przystąpi do SCSp jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności (associé commanditaire). Udział SPJ w SCSp będzie reprezentowany w formie papierów wartościowych, zgodnie z postanowieniami umowy spółki. Drugim wspólnikiem, o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie spółka kapitałowa typu SARL (société á responsabilité limitée) z siedzibą w Wielkim Księstwie Luxemburga, uprawniona do mniej niż 4% zysku SCSp. Majątek SCSp będzie pochodził z wkładów wniesionych przez wspólników przy założeniu SCSp lub w późniejszym okresie oraz z dochodów generowanych przez SCSp. SCSp będzie czerpać zyski z tytułu udziału w spółkach osobowych z siedzibą w Polsce. SCSp będzie wspólnikiem co najmniej jednej spółki osobowej (tj. spółka komandytowa lub spółka jawna) z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka osobowa”). W przypadku uczestnictwa w spółce komandytowej SCSp będzie komandytariuszem takiej spółki. Jest to związane m.in. z chęcią ograniczania odpowiedzialności SCSp za poszczególne projekty inwestycyjne prowadzone w Polsce. SCSp nie będzie prowadzić bieżącej działalności gospodarczej na terytorium Wielkiego Księstwa Luxemburga. SCSp, poza uczestnictwem w polskich Spółkach Osobowych.

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytania.
  1. Czy przepisy Ustawy o CIT będą miały zastosowanie do SCSp, czy też do Wnioskodawcy jako komplementariusza SKA, wspólnika SPJ, będącej z kolei wspólnikiem SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle Ustawy o CIT...
  2. Czy do przychodu z tytułu udziału SPJ w SCSp, będzie miał zastosowanie art. 5 ust. 1 Ustawy o CIT, tj. czy przychody z udziału SPJ w SCSp należy łączyć z pozostałymi przychodami osiąganymi w ramach SPJ proporcjonalnie do posiadanego przez SPJ prawa do udziału w zysku SCSp...
  3. W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić przypadający na niego przychód, jako komplementariusza SKA, z tytułu udziału SKA w SPJ, która to SPJ będzie współnikiem SCSp, w sytuacji gdy SCSp będzie wspólnikiem w Spółce Osobowej z siedzibą w Polsce...

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy przepisy Ustawy o CIT nie będą miały zastosowania do SCSp, lecz będą miały zastosowanie do Wnioskodawcy jako komplementariusza SKA, wspólnika SPJ będącej wspólnikiem SCSp, tj. SCSp nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle Ustawy o CIT.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy do przychodu z tytułu udziału SPJ (której wspólnikiem jest SKA) w SCSp, będzie miał zastosowanie art. 5 ust. 1 Ustawy o CIT, tj. przychody z udziału SPJ (której wspólnikiem jest SKA) w SCSp należy łączyć z pozostałymi przychodami osiąganymi w ramach SPJ (której wspólnikiem jest SKA) proporcjonalnie do posiadanego przez SPJ prawa do udziału w zysku SCSp.

Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy powinien on ustalić przypadający na niego przychód, jako komplementariusza SKA, z tytułu udziału SKA w SPJ, która to SPJ będzie wspólnikiem SCSp w spółce osobowej z siedzibą w Polsce zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o CIT, tj. w sytuacji gdy SCSp będzie wspólnikiem w Spółce Osobowej z siedzibą w Polsce, przychody i koszty przypadające na Wnioskodawcę należy ustalić z uwzględnieniem proporcji udziału SCSp w zysku Spółki Osobowej, a następnie proporcjonalnie do posiadanego przez SKA prawa do udziału w zysku SPJ, a tej ostatniej w SCSp i na końcu proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SKA.

Uzasadnienie

Ad. 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 oraz art. 1a Ustawy o CIT podatnikami (podatku dochodowego od osób prawnych) są: - osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, - jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, - podatkowe grupy kapitałowe. Zgodnie z art. 1 ust. 3 przepisy Ustawy o CIT mają również zastosowanie do: 1. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wynika stąd, że podatnikiem jest m.in.: 1. każda osoba prawna bez wyjątku, 2. spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym spółki zagraniczne posiadające zbliżoną konstrukcję do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej posiadające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Polski), 3. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, za wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej innych niż te, które są traktowane w państwie rezydencji jak osoby prawne i które są objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w tym państwie. Przez osobę prawną należy rozumieć podmioty: 1. którym prawo polskie nadaje osobowość prawną, 2. którym prawo obce nadaje osobowość prawną w znaczeniu odpowiadającym rozwiązaniu przyjętemu przez polskiego Ustawodawcę, 3. funkcjonujące w zagranicznych systemach prawnych, w których nie funkcjonuje pojęcie osoby prawnej w znaczeniu zbliżonym do przyjętego w polskim systemie prawnym, lecz wykazujące takie podstawowe cechy konstrukcyjne, które odpowiadają cechom charakterystycznym dla polskich osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432, dalej: „PPM”) osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę. Jeżeli jednak prawo wskazane w przepisie ust. 1 przewiduje właściwość prawa państwa, na podstawie którego osoba prawna została utworzona, stosuje się prawo tego państwa. Na podstawie art. 21 PPM przepis art. 17 PMM stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W odniesieniu do SCSp prawem, które powinno wyznaczać m.in. przyznanie osobowości prawnej SCSp jest prawo luksemburskie. Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, prawo luksemburskie nie przyznaje SCSp osobowości prawnej zgodnie z przepisem art. 22-1 ust. 2 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych. W odniesieniu do opodatkowania SCSp w państwie jej rezydencji, tj. w Luksemburgu należy przeanalizować przepisy luksemburskie dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym tj. Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu (dalej w polskim tłumaczeniu jako: „luksemburska ustawa z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym”). Podatkiem dochodowym w Luksemburgu opodatkowane są osoby fizyczne (Tytuł I luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym) oraz podmioty zbiorowe wymienione w Tytule II luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 159 ust. 1 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym za podatników uważane są podmioty wymienione w tym przepisie, pod warunkiem, że ich siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Luksemburga. Wśród podmiotów wymienionych w tym przepisie nie została wymieniona spółka w formie prawnej SCSp. Co więcej, w z art. 175 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym SCSp jest wprost wymieniona jako podmiot uważany za nieposiadający osobowości prawnej odrębnej od jej wspólników. Powyższe zostało potwierdzone w oficjalnym okólniku Rządu Luksemburga z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn. L.I.R. n° 14/4 (dalej: „Okólnik”). W konsekwencji należy uznać, że SCSp nie jest podatnikiem podatku dochodowego od całości swoich dochodów w Luksemburgu. Należy również wskazać, że SCSp może podlegać w Luksemburgu opodatkowaniu tzw. Impôt Commercial Communal, tj. w polskim tłumaczeniu podatkiem gminnym, ustanowionym ustawą z dnia 1 grudnia 1936, zmienioną ustawą z dnia 11 grudnia 1967 roku Grundsteuergesetz vom 1. Dezember 1936 (dalej w polskim tłumaczeniu jako: „ustawa o podatku gminnym”). Podatek ten jest pobierany przez poszczególne władze regionalne, zgodnie ze stawką ustanawianą przez nie odpowiednio dla każdego roku podatkowego. Zgodnie z § 5 ust. 1 ustawy o podatku gminnym podatnikiem jest przedsiębiorca, tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Zgodnie z § 2 ust. 1 przez działalność gospodarczą należy uznać wszelką działalność uznawaną za działalność gospodarczą przez luksemburską ustawę z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym. Zatem, aby SCSp była opodatkowana podatkiem gminnym musi spełnić przesłanki wymienione w art. 14 ust. 1 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym łącznie: 1. prowadzić działalność niezależną, 2. działalność musi być nastawiona na osiąganie zysku, 3. działalność musi być stała, 4. działalność musi konstytuować udział w życiu gospodarczym. Okólnik wyjaśnia, że nie jest działalnością stałą dokonywanie pojedynczych czynności z zakresu rozporządzania majątkiem czy też kapitałem podmiotu. Ponadto, w kontekście uczestnictwa w życiu gospodarczym Okólnik wskazuje, że życie gospodarcze powinno być interpretowane jako wkład w proces produkcji oraz dystrybucji towarów i usług. Działalność ta powinna być rozpoznawalna przez podmioty trzecie. Okólnik podkreśla również, że zarządzanie kapitałem poprzez inwestowanie różnego rodzaju prawa i instrumenty we własnym zakresie nie stanowi działalności gospodarczej. Jednocześnie na mocy art. 14 ust. 4 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym, jeśli wspólnik odpowiadający za zobowiązania SCSp jest spółką kapitałową posiadającą co najmniej 5% praw do udziału w zysku, uznaje się, że SCSp prowadzi działalność gospodarczą. SCSp, której wspólnikiem zamierza zostać SPJ, nie będzie prowadzić stałej działalności gospodarczej. Będzie ona czerpać zyski z udziału w zyskach wypracowywanych przez Spółkę osobową. Nie będzie uczestniczyć w jakimkolwiek procesie dystrybucji dóbr lub świadczeniu usług. Wspólnik SCSp będący spółką kapitałową typu SARL z siedzibą w Luksemburgu nie będzie posiadał więcej niż 4% udziałów w SCSp. W rezultacie SCSp nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem gminnym. W konsekwencji należy uznać, że SCSp nie mieści się w żadnej z kategorii podatników określonych w art. 1 Ustawy o CIT, tj.: 1. w ust. 1 tego artykułu, gdyż nie jest osobą prawną, ani nie może być za taką uznana w wyniku analizy porównywalności elementów konstrukcyjnych SCSp i polskich osób prawnych z uwzględnieniem specyfiki ustawodawstwa luksemburskiego oraz PPM, 2. w ust. 2 niniejszego artykułu, gdyż jest spółką niemającą osobowości prawnej, 3. w ust. 3 ww. artykułu, gdyż nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, nie jest też spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. SCSp nie można zatem uznać za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodu z tytułu udziału SPJ w SCSp, będzie miał zastosowanie art. 5 ust. 1 Ustawy o CIT, a co za tym idzie przychody z udziału SPJ (której wspólnikiem jest SKA) w SCSp należy łączyć z pozostałymi przychodami osiąganymi w ramach SKA proporcjonalnie do posiadanego przez SPJ prawa do udziału w zysku SCSp. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Spółkę niebędącą osobą prawną definiuje art. 4a pkt 14 Ustawy o CIT jako spółkę nie będącą podatnikiem podatku dochodowego. Jednocześnie, wskazany art. 5 ust, 1 Ustawy o CIT nie przewiduje odmiennego traktowania przychodów uzyskanych przez polskiego podatnika z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną w rozumieniu Ustawy o CIT, w zależności od jurysdykcji, w której spółka ta funkcjonuje. Pozwała to przyjąć, że ma on zastosowanie zarówno do dochodów osiąganych z udziału w polskiej spółce, jaki i spółce zagranicznej. Jak to zostało wskazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy odnoszącego się do pytania oznaczonego we wniosku numerem 1, SCSp nie będzie podatnikiem w świetle art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o CIT. Tym samym należy uznać, że SCSp będzie traktowana jako spółka nie mająca osobowości prawnej, a przychody osiągane za jej pośrednictwem Wnioskodawca, jako komplementariusz SKA będącej wspólnikiem SPJ, rozliczać będzie zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o CIT. Konsekwentnie, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o CIT, zasady wskazane w powołanym art. 5 ust. 1 Ustawy o CIT stosowane być powinny odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Konsekwentnie, przychody i koszty SCSp podlegać więc będą łączeniu z przychodami każdego wspólnika SCSp, w tym SPJ, proporcjonalnie do posiadanego przez każdego wspólnika prawa do udziału w zysku SCSp.

Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy SCSp będzie posiadać status wspólnika w Spółce osobowej z siedzibą w Polsce, przychody i koszty przypadające na Wnioskodawcę, jako komplementariusza SKA, będącej wspólnikiem SPJ, która będzie wspólnikiem SCSp należy ustalić z uwzględnieniem okoliczności, że również w odniesieniu do Spółki osobowej zastosowanie znajdą zasady wynikające z art. 5 Ustawy o CIT, tj. przychody Spółki osobowej będzie należało łączyć z przychodami jej wspólników (w tym SCSp), z uwzględnieniem proporcji ich udziału w zysku Spółki osobowej. Na podstawie art. 5 ust 2 Ustawy o CIT, powyższa zasada znajdzie zastosowanie odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Zatem z punktu widzenia Wnioskodawcy jako komplementariusza SKA – w przypadku istnienia w strukturze własnościowej spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego (tj. SCSp i Spółki osobowej) przychody przypadające na Wnioskodawcę należy ustalić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w SKA, dalej SKA w SPJ oraz SPJ w SCSp oraz ostatecznie proporcjonalnie do udziału SCSp w Spółce osobowej. Wnioskodawcy należy zatem przypisać taką część przychodów jaka przypada na niego proporcjonalnie do iloczynu jego udziału w SKA, udziału SKA w zysku SPJ, udziału SPJ w zysku SCSp oraz udziału SCSp w zysku Spółki osobowej. Tytułem przykładu, jeśli: (i) przychody Spółki osobowej w danym roku podatkowym wyniosą 1000, (ii) udział SCSp w spółce osobowej wyniesie 10%, (iii) udział SPJ w SCSp wyniesie 10% i (iv), udział SKA w SPJ wyniesie 10%, udział Wnioskodawcy w SKA wniesie 10% - to przychody przypadające na Wnioskodawcę wyniosą 10%*10%*10%*10%*1000 = 0,1. Podsumowując, Wnioskodawca będzie zobowiązany, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy o CIT, do uwzględnienia w swoich przychodach oraz kosztach (proporcjonalnie do udziału w zysku SKA, udziału SKA w SPJ i udziału SPJ w SCSp) przychodów osiąganych przez SCSp, w postaci przychodów osiąganych przez Spółkę osobową przypadających proporcjonalnie do udziału SCSp w Spółce osobowej. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o CIT, zasady powyższe będą miały zastosowanie do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.