IPPB3/423-82/09-2/ER | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy likwidacja Spółki i przejęcie majątku jej przedsiębiorstwa przez Wspólnika spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez Spółkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2009r. (data wpływu 02.02.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku podatkowego dla Spółki wynikającego z jej likwidacji i przejęcia jej majątku przez wspólnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.02.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku podatkowego dla Spółki wynikającego z jej likwidacji i przejęciem jej majątku przez wspólnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
  1. Rozważana jest likwidacja Spółki z o.o. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Likwidacja ma się odbyć poprzez przejęcie majątku Spółki przez jedynego wspólnika, którym jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce .
  2. Tytułem likwidacji Wspólnik ma przejąć przedsiębiorstwo Spółki. Na dzień przekazania przedsiębiorstwa do Wspólnika w wyniku likwidacji, Spółka nie będzie posiadała zobowiązań, które mogłyby być przejęte przez Wspólnika w wyniku likwidacji.
  3. Zarówno Spółka jak i Wspólnik podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy likwidacja Spółki i przejęcie majątku jej przedsiębiorstwa przez Wspólnika spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez Spółkę...

Zdaniem wnioskodawcy.

Likwidacja Spółki i przejęcie jej majątku nie spowoduje dla Spółki obowiązku zapłaty pdop w dacie likwidacji.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Spółka nie uzyskuje w wyniku przekazania majątku żadnego przysporzenia. Przekazanie majątku ma na celu zakończenie jej działalności, a nie generowanie przychodów. Brak opodatkowania likwidowanej spółki również znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. W postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 17 marca 2005 r., Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wskazał, że: „Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Jednostkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. Organ stwierdza, iż jest ono prawidłowe. Zgodnie z art. 272 ustawy dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Przy czym likwidowana jest nie spółka jako podmiot prawa, ale posiadany przez nią na dzień otwarcia likwidacji majątek, czyli prowadzone przez nią przedsiębiorstwo. Istotę likwidacji wyraża art. 282 § 1 KSH, zgodnie z którym zadaniem likwidatorów jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie jej wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie (spieniężenie) majątku spółki, który ewentualnie może zostać rozdzielony między wspólników (przy braku zobowiązań spółki lub występowaniu ich w ilości nieprzekraczającej wartości tego majątku. Likwidację można zatem uznać za przeprowadzoną, jeśli znajdujący się we władaniu spółki z o.o. w likwidacji majątek, został w wyniku czynności likwidacyjnych, zgodnie z powyższymi zasadami w całości rozdysponowany. Z treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wynika, że przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zaś w przypadku osób prawnych podstawę opodatkowania określa art. 10 tej ustawy. Skoro w analizowanym stanie faktycznym mamy do czynienia z podziałem i przekazaniem wspólnikom majątku likwidowanej spółki, któremu nie odpowiada jakiekolwiek przysporzenie po jej stronie – stąd w Spółce nie powstanie przychód podatkowy, w konsekwencji nie wystąpi obowiązek podatkowy wynikający z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem Spółka nie uzyskuje przychodu do opodatkowania w związku z podziałem i przekazaniem wspólnikom majątku likwidowanej spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki likwidacja nie spowoduje dla niej obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przekazania majątku Wspólnikowi w związku z likwidacją Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.