IPPB3/423-708/10-2/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki (jako podatnika i jako płatnika pdop) wydanie majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2010 r. (data wpływu 21 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dotyczących wydania majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dotyczących wydania majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca <Spółka> jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem dla celów podatkowych. Jedynym udziałowcem Spółki jest spółka akcyjna z siedzibą w Polsce <Wspólnik>, która posiada udziały Spółki przez okres dłuższy niż 2 lata. W skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzą m.in. nieruchomości budynkowe nie kwalifikowane przez Spółkę jako środki trwałe, umowy dzierżawy, wierzytelności, zobowiązania oraz inne składniki.

Ze względów gospodarczych, rozważana jest likwidacja Spółki. W toku postępowania likwidacyjnego, ewentualne zobowiązania Spółki zostaną spłacone ze środków pieniężnych Spółki. W ten sposób zostaną zaspokojone roszczenia wierzycieli Spółki (a tym samym zostanie zaspokojony cel postępowania likwidacyjnego).

W wyniku spłaty zobowiązań ze środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę, nie będzie konieczności zbywania majątku Spółki podmiotom trzecim. W konsekwencji, majątek Spółki pozostały po spłacie/zabezpieczeniu wierzycieli Spółki będzie mógł zostać przekazany Wspólnikowi w naturze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki (jako podatnika i jako płatnika pdop) wydanie majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, iż przekazanie jedynemu udziałowcowi całego majątku Spółki w związku z likwidacją Spółki nie spowoduje powstania po stronie Spółki jako podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop. Przychód powstanie natomiast po stronie udziałowca. Przychód ten będzie podlegać opodatkowaniu 19% pdop na zasadach wskazanych w art. 22 updop.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 updop, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegających opodatkowaniu pdop na poziomie udziałowca Spółki.

Jednocześnie art. 12 ust. 4 pkt 3 updop stanowi, że do przychodów podlegających opodatkowaniu pdop nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w likwidowanej spółce. W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego oznacza to, że przychodem podlegającym opodatkowaniu po stronie Wspólnika będzie różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki a kosztem nabycia lub objęcia udziałów Spółki.

Zgodnie z art. 22 updop stawka podatku wynosi 19%, chyba że spełnione są przesłanki dla zwolnienia dochodu z tytułu likwidacji z pdop wskazane w art. 22 ust. 4 updop, tj.: i) wypłacającym dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; ii) uzyskującym dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt i) jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;iii) spółka, o której mowa w pkt ii), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt i); iv) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt 2) albo zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt ii).

Dodatkowo, zgodnie z art. 22 ust. 4a updop, zwolnienie z pdop ma zastosowanie pod warunkiem, że udziały (akcje) posiadane są nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Jeżeli powyższe warunki na dzień likwidacji będą spełnione, to przychód (dochód) Wspólnika z tytułu likwidacji będzie zwolniony z pdop. Możliwość zwolnienia z pdop przychodu uzyskanego z likwidacji spółki zależnej potwierdzona została w interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów, m.in. w: - interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2008 r. (IP-PB3-423-1132/08-2/AG); - interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 września 2008 r. (IP-PB3-423-951/08-2/AG); - interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 lutego 2008 r. (ITPB3/423-184/07/MK).

Zgodnie z art. 26 updop, na Spółce, jako na podmiocie wypłacającym przychód w postaci majątku Spółki, co do zasady będą ciążyć obowiązki płatnika. Jeżeli dochód Wspólnika będzie zwolniony z opodatkowania, na Spółce jako na płatniku podatku nie będzie ciążyć obowiązek pobrania pdop. Spółkę obciążają również obowiązki administracyjne związane z przekazaniem odpowiednich deklaracji podatkowych zgodnie z art. 26 oraz 26a updop.

Zdaniem Spółki, poza opisanymi powyżej konsekwencjami podatkowymi (polegającymi na obowiązku pobrania przez Spółkę podatku przy przekazaniu jej majątku na rzecz wspólnika oraz jego zapłaty do urzędu skarbowego, chyba że zostaną spełnione warunki dla zwolnienia z pdop oraz obowiązku złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych), nie wystąpią po jej stronie inne skutki podatkowe. W szczególności wydanie majątku Spółki w trakcie procedury jej likwidacji nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop po stronie Spółki jako podmiotu likwidowanego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1. updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 (który nie znajduje zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym), są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie z powszechnie akceptowanym w praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych poglądem, przychodami podatkowymi (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 updop) są wszelkie przysporzenia, które powodują trwały przyrost aktywów podatnika.

W przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka zostanie zlikwidowana zgodnie z przepisami ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH), natomiast cały majątek pozostający w Spółce po jej likwidacji zostanie przekazany — w naturze — jedynemu wspólnikowi Spółki. Tym samym, przekazanie Wspólnikowi Spółki majątku pozostałego po jej likwidacji nie spowoduje przyrostu aktywów Spółki.

Tryb likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany przepisami KSH. Zgodnie z art. 272 KSH, rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. W myśl art. 282 § 1 KSH, likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki.

Pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek jest dzielony pomiędzy wspólników spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W świetle powyższego, przekazanie majątku pozostałego po likwidacji Spółki jedynemu jej wspólnikowi w trybie przewidzianym przepisami KSH nie spowoduje powstania po stronie Spółki jakiegokolwiek przysporzenia. W szczególności, przekazanie majątku w związku z likwidacją nie będzie związane z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia i rekompensaty w jakiejkolwiek formie. Przeprowadzenie likwidacji ma na celu zakończenie działalności Spółki, a nie generowanie przychodów. W konsekwencji, likwidacja Spółki oraz związane z nią przekazanie majątku Spółki nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop.

Przedstawione powyżej stanowisko zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w piśmie z 22 sierpnia 2001 r. stanowiącym odpowiedź na zapytanie poselskie (Serwis Podatkowy 2002.7.25). W piśmie tym Minister Finansów wyraził pogląd, zgodnie z którym „bez względu na wartość dzielonego majątku w likwidowanej spółce nie wystąpi przychód, gdyż w zamian za dzielony i przekazywany majątek spółka ta nie otrzymuje zapłaty i w wyniku likwidacji przestaje istnieć jako podatnik”.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w szeregu interpretacji organów podatkowych, w szczególności: — interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2010 r. (IPPB3/423-746/09-2/PD); — interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 kwietnia 2009 r. (IPPB3/423-82/09-2/ER); — interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2008 r4 (IP-PB3-423-1126/08-2/AG);

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku, gdyby Wspólnik podjął decyzję o likwidacji Spółki w sposób opisany w przedstawionym stanie faktycznym, konsekwencje w pdop będą przedstawiały się następująco: 1) różnica między wartością majątku otrzymanego przez Wspólnika w wyniku likwidacji Spółki a ceną nabycia oraz objęcia udziałów Spółki (ustaloną zgodnie z przepisami updop) będzie stanowić dla wspólnika przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który podlega opodatkowaniu 19% pdop, chyba że zastosowanie będzie miało zwolnienie z art. 22 ust. 4 updop; na Spółce ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 26 oraz 26a updop. 2) przekazanie Wspólnikowi majątku pozostałego po likwidacji Spółki nie spowoduje powstania po stronie Spółki innych konsekwencji podatkowych niż wskazane wyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.