IPPB3/423-245/09-2/JB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Jakie skutki dla Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych spowoduje opisana w stanie faktycznym działalność amerykańskiej spółki osobowej, której wspólnikiem będzie Spółka; w szczególności, czy możliwe jest zastosowanie do niej zasady wyrażonej w art. 5 ustawy o PDOP, tzn. proporcjonalne przypisywanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce osobowej w przypadku udziału w spółce osobowej zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej? Czy z perspektywy Spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) jako wspólnika amerykańskiej spółki osobowej, transakcja zbycia wydzielonych z obligacji kuponów odsetkowych znajdujących się w bilansie spółki osobowej pozwala na przypisanie tej sprzedaży kosztów podatkowych poniesionych przez spółkę osobową na nabycie przedmiotowych obligacji? Czy z perspektywy Spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) jako wspólnika amerykańskiej spółki osobowej, transakcja zbycia wydzielonej z obligacji części kapitałowej pozwala na przypisanie do przychodów z tytułu tej sprzedaży całości wydatków poniesionych przez amerykańską spółkę osobową na nabycie przedmiotowych obligacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.04.2009r. (data wpływu 06.04.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 5 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w świetle art. 20 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.04.2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Spółka prawidłowo zastosowała się do regulacji wynikających z art. 5 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w świetle art. 20 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej „Spółka) prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego. Spółka ma siedzibę oraz miejsce zarządu w Polsce oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym Spółka podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od cal ości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągnięcia.

W chwili obecnej Spółka zamierza nabyć udział w spółce osobowej nie posiadającej osobowości prawnej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej założonej zgodnie z prawem Stanu Delaware (dalej : amerykańska spółka osobowa) i tym samym stać się jednym ze wspólników tej spółki. Zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym, przedmiotowa amerykańska spółka osobowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie jest traktowana jako osoba prawna, a zatem nie posiada statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W myśl prawa amerykańskiego, zysk i straty amerykańskiej spółki osobowej są przypisywane jej wspólnikom i opodatkowywane jako zyski wspólników. Udział w amerykańskiej spółce osobowej zostanie nabyty w oparciu o dokonaną rynkową wycenę majątku amerykańskiej spółki osobowej. Celem nabycia udziału w amerykańskiej spółce osobowej jest dokonywanie inwestycji na amerykańskim rynku, w tym w szczególności nabywanie obligacji.

Zgodnie z prawem amerykańskim, obligacje są papierami wartościowymi dającymi posiadaczowi prawo do zwrotu nominalnej wartości obligacji po upływie określonego czasu (zazwyczaj wieloletniego) oraz otrzymywania wyrażonej w kuponach odsetkowych wartości odsetek w określonej dacie ich płatności. W dacie nabycia przedmiotowych obligacji ich cena obejmować może wartość narosłego kuponu. Dodatkowo w ramach niektórych emisji (np. dokonywanych zgodnie z programem „S”), kupony odsetkowe mogą zostać od obligacji „oderwane”, tzn. prawnie odłączone - wówczas kupony odsetkowe mogą być przedmiotem samodzielnego (niezależnie od obligacji) obrotu na rynku kapitałowym (podlegają między innymi odrębnej rejestracji giełdowej). Obligacja, w stosunku do której wszystkie kupony odsetkowe zostałyby zbyte niezależnie od obligacji, zgodnie ze stosownymi przepisami daje posiadaczowi wyłącznie prawo do otrzymania zwrotu wyrażonej na niej wartości nominalnej. W tym celu rozważa się dwa alternatywne zdarzenia przyszłe, tj. Scenariusz I - nabycie amerykańskiej spółki osobowej posiadającej własny portfel inwestycyjny składający się z szeregu papierów wartościowych albo Scenariusz II - nabycie amerykańskiej spółki osobowej, która dopiero zbuduje własny portfel inwestycyjny poprzez nabycie lub objęcie szeregu papierów wartościowych.

W skład wspomnianego portfela inwestycyjnego (zarówno w scenariuszu I, jak i II) mogą wchodzić obligacje, w tym obligacje, w stosunku do których możliwe jest wydzielenie części odsetkowej (kuponu odsetkowego).W przypadku, gdyby Spółka zdecydowała się na realizację Scenariusza I, dodatkowe transakcje zakupu portfela papierów wartościowych, w tym również omawianych obligacji, mogą mieć miejsce także po nabyciu przez Spółkę udziału w amerykańskiej spółce osobowej. W przypadku gdyby natomiast Spółka zdecydowała się na realizację Scenariusza lI, transakcje zakupu portfela papierów wartościowych, w tym omawianych, obligacji będą, miały miejsce po nabyciu przez Spółkę udziału w tej spółce (a zatem, gdy Spółka stała się już jej wspólnikiem).

Niezależnie od scenariusza transakcji, na który zdecyduje się Spółka, amerykańska spółka osobowa dokona wydzielenia części odsetkowej I części kapitałowej obligacji oraz dokona sprzedaży części lub całości wydzielonych części kapitałowych obligacji. Po tej transakcji rozważa się dokonanie następujących transakcji:

 1. amerykańska spółka osobowa będzie realizować odsetki związane z posiadaniem kuponu odsetkowego lub
 2. amerykańska spółka osobowa dokona sprzedaży kuponów odsetkowych, które zostały uprzednio oderwane od obligacji
 3. Spółka dokona sprzedaży udziału w amerykańskiej spółce osobowej, która nadal będzie właścicielem wydzielonych kuponów odsetkowych oraz części kapitałowych, jeżeli te ostatnie nie zostaną uprzednio sprzedane w całości.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Jakie skutki dla Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych spowoduje opisana w stanie faktycznym działalność amerykańskiej spółki osobowej, której wspólnikiem będzie Spółka; w szczególności, czy możliwe jest zastosowanie do niej zasady wyrażonej w art. 5 ustawy o PDOP, tzn. proporcjonalne przypisywanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce osobowej w przypadku udziału w spółce osobowej zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej...
 2. Czy z perspektywy Spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) jako wspólnika amerykańskiej spółki osobowej, transakcja zbycia wydzielonych z obligacji kuponów odsetkowych znajdujących się w bilansie spółki osobowej pozwala na przypisanie tej sprzedaży kosztów podatkowych poniesionych przez spółkę osobową na nabycie przedmiotowych obligacji...
 3. Czy z perspektywy Spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) jako wspólnika amerykańskiej spółki osobowej, transakcja zbycia wydzielonej z obligacji części kapitałowej pozwala na przypisanie do przychodów z tytułu tej sprzedaży całości wydatków poniesionych przez amerykańską spółkę osobową na nabycie przedmiotowych obligacji...

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad.1)

Na podstawie art. 20 Umowy, dla celów uniknięcia podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajduje tzw. metoda zaliczenia polegająca na opodatkowaniu w Polsce dochodów osiągniętych na terytorium Stanów Zjednoczonych, z jednoczesnym prawem polskiego podatnika od odliczenia podatku dochodowego uiszczonego od tych dochodów w Stanach Zjednoczonych. Zatem dochody (tzn. przychody i koszty ich uzyskania) amerykańskiej spółki osobowej podlegają opodatkowaniu w Polsce, oczywiście w części przypadającej na Spółkę jako polskiego wspólnika.

W świetle powyższego Spółka stoi na stanowisku, te po nabyciu amerykańskiej spółki osobowej, jako wspólnik tej spółki, będzie zobowiązana uwzględniać przychody i koszty tejże spółki, jako własne przychody i koszty zgodnie z przypadającym na Spółkę udziałem.

Zdaniem Spółki, powyższe oznacza, iż nabycie przez nią udziału w amerykańskiej spółce osobowej będzie oznaczało, że będą podlegać opodatkowaniu w Polsce przychody i koszty generowane przez nabytą amerykańską spółkę osobową. Art. 5 ustawy o PDOP będzie regulować wszystkie kwestie wiążące się z przychodami i kosztami generowanymi przez amerykańską spółkę osobową o ile mają one wpływ na opodatkowanie Spółki podatkiem dochodowym w Polsce (a zatem w zakresie udziału Spółki w amerykańskiej spółce osobowej). Skoro w omawianym kontekście Polska ma prawo opodatkowania dochodów amerykańskiej spółki osobowej to polska ustawa o PDOP powinna być przesądzająca m.in. w zakresie:

 • zdefiniowania pojęcia „dochód” i „strata” oraz sposobu ich opodatkowania/rozliczania w podatku dochodowym.
 • zdefiniowania pojęcia „przychód” i określenia momentu jego rozpoznania dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.
 • zdefiniowania pojęcia „koszt uzyskania przychodu” i określenia momentu jego rozpoznania dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.

Tym samym, amerykańskie regulacje podatkowe i księgowe nie będą miały znaczenia prawnego przy ustalaniu dochodu/straty dla potrzeb opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym w Polsce. Wszystkie elementy przychodów i kosztów wykazane (lub nie wykazane) bądź aktywowane w ewidencji prowadzonej przez amerykańską spółkę osobową będą bowiem - dla potrzeb opodatkowania w Polsce - weryfikowane pod kątem ich zgodności z ustawą o PDOP.

W celu prawidłowego określenie skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych, zdaniem Spółki, należy zastosować polskie regulacje podatkowe określające moment rozpoznawania przychodu i kosztu podatkowego. W konsekwencji polska ustawa o PDOP będzie stosowana do zdarzeń gospodarczych mających miejsce również przed nabyciem przez Spółkę udziału w amerykańskiej spółce osobowej, o ile zdarzenia te, zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, mają wpływ na ustalenie bazy kosztowej lub wartości przychodu z transakcji realizowanej przez amerykańską spółkę osobową po nabyciu w niej udziału. Na przykład w sytuacji nabycia obligacji przez amerykańską spółkę osobową przed nabyciem w niej udziału przez Spółkę, na moment zbycia tych obligacji zastosowanie znaleźć powinny polskie przepisy ustawy o PDOP zarówno w zakresie momentu rozpoznania przychodu ze zbycia obligacji, jak i wydatku na ich nabycie jako koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji niezależnie od tego czy Spółka zdecyduje się na realizację Scenariusza I czy II (tj. czy w momencie nabycia udziałów w amerykańskiej spółce osobowej ta spółka osobowa będzie już posiadać obligacje, czy też spółka osobowa nabędzie je dopiero, gdy Spółka będzie już jej wspólnikiem), skutki podatkowe będą identyczne.

W sytuacji bowiem sprzedaży przez amerykańską spółkę osobową wydzielonych części kapitałowych obligacji, nie będzie miało znaczenia czy zostały one nabyte przez nią w momencie kiedy Spółka była już jej wspólnikiem czy też jeszcze nie.

Ad.2)

Zdaniem Spółki, transakcje zbycia przez amerykańska spółkę osobową części odsetkowej obligacji - kuponu odsetkowego, niezależnie od jej części kapitałowej powinny być rozliczone w następujący sposób:

Przychód

Zgodnie z art. 14 ustawy o PDOP przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, chyba że bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej. Ponieważ sprzedaż kuponów odsetkowych będzie dokonywana w oparciu o notowania papierów wartościowych na amerykańskim rynku kapitałowym, cena uzyskana przez amerykańską spółkę osobową ze zbycia kuponów odsetkowych będzie ceną rynkową. Z uwagi na to, że transakcje na rynku kapitałowym będą przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez amerykańską spółkę osobową zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP, zgodnie z którym za datę powstania przychodu należy uznać „dzień zbycia prawa majątkowego”, nie później niż wystawienie faktury albo uregulowanie należności.

W sytuacji zbycia przez amerykańską spółkę osobową (której wspólnikiem w tym momencie będzie Spółka) kuponów odsetkowych, przychodem Spółki będzie przypadająca na nią część przychodu amerykańskiej spółki osobowej pochodząca z ceny osiągniętej ze zbycia kuponów odsetkowych.

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP wydatki na nabycie papierów wartościowych stanowią kosz uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia. Przepis ten ustanawia zasadę rozpoznawania kosztów nabycia papierów wartościowych nie w dacie ich poniesienia lecz w dacie uzyskania przychodu ze zbycia tych papierów. Należy więc rozstrzygnąć czy wydatki poniesione przez amerykańską spółkę osobową na nabycie obligacji mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów ze zbycia wydzielonych kuponów odsetkowych, dokonanego w oderwaniu od zbycia kapitałowej części obligacji (która podlega obrotowi niezależnemu od kuponów odsetkowych).

Brak jest w tym zakresie szczegółowej regulacji w ustawie o PDOP. Art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP stanowi o „wydatkach na nabycie papierów wartościowych”. W chwili ponoszenia wydatku na nabycie obligacji, kupony odsetkowe nie mogły być przedmiotem odrębnego obrotu natomiast obrotowi podlegać mogła wyłącznie obligacja. Zgodnie z amerykańskimi przepisami w zakresie programu emisji obligacji (program „S”) posiadacz amerykańskich obligacji skarbowych może wydzielić w ramach obligacji dwie jej części tj. część kapitałową oraz część odsetkową wyłącznie w drodze zastosowania odpowiedniej procedury. Technicznie może się to odbyć wyłącznie w drodze odrębnej od czynności nabycia obligacji notyfikacji, która może być złożona do stosownego organu (tj. do i za pośrednictwem brokera lub odpowiedniej instytucji finansowej działającej na podstawie instrukcji posiadacza obligacji).

Dopiero po zakończeniu tej procedury nowy numer techniczny jest przyznawany do części odsetkowej obligacji oraz części kapitałowej, co stanowi podstawę dla potencjalnego odrębnego obrotu tymi instrumentami. Warto przy tym zaznaczyć, że część kapitał owa generuje te same prawa, jakie miała obligacja (tzn. zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do zapłaty kwoty głównej w określonych terminach) z wyłączeniem części kuponów odsetkowych.

Wspomnieć tutaj należy, że poza zacytowanymi wcześniej przepisami w zakresie uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem papierów wartościowych (obligacji) przepisy ustawy o PDOP nie zwierają regulacji, która w omawianym przypadku pozwalałaby na jakiekolwiek (np. proporcjonalne) alokowanie/rozdzielanie wydatków poniesionych na nabycie obligacji. W szczególności, zdaniem Spółki, nie można uznać, że wydatki poniesione przez amerykańską spółkę osobową na nabycie obligacji są poniesione na nabycie kuponów odsetkowych z uwagi na fakt, że w chwili nabywania obligacji kupony odsetkowe nie stanowiły odrębnego od części kapitałowej obligacji prawa podlegającego obrotowi. W konsekwencji cała cena nabycia obligacji, nawet w części wynikającej z naliczonych odsetek stanowi wydatek na nabycie samej obligacji, nie zaś niewyodrębnionego jeszcze w momencie nabycia kuponu odsetkowego. Tym samym można uznać, że koszt nabycia kuponu odsetkowego wynosi efektywnie 0.

Zagadnienie to przedstawiałoby się inaczej, gdyby amerykańska spółka osobowa nabyła w sposób pierwotny „oderwane” już kupony odsetkowe, a więc nabyła je w momencie, gdy kupony te stanowiły odrębne instrumenty finansowe. Wówczas bowiem wydatki na nabycie kuponów odsetkowych podlegałyby rozpoznaniu jako koszty uzyskania przychodu w dacie zbycia tych praw, bądź uzyskania przychodów w postaci odsetek. W świetle powyższych rozważań, w opinii Spółki, ustawa o PDOP nie pozwala na rozpoznanie jakiejkolwiek części kosztów nabycia obligacji jako kosztów uzyskania przychodu ze zbycia kuponów odsetkowych, które zostały „oderwane” przez amerykańską spółkę osobową już po nabyciu obligacji, gdyż zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi wydatki na nabycie obligacji są przypisane obligacji jako takiej. Na powyższe konsekwencje nie ma wpływu czy Spółka zdecyduje się na realizacje Scenariusza I, czy Scenariusza II (tj. czy w momencie nabycia udziałów amerykańskiej spółce osobowej będzie ona już posiadać obligacje, czy też nabędzie je dopiero, gdy Spółka będzie już jej wspólnikiem).

Zdaniem Spółki przez obligacje należy rozumieć pozostałą po wydzieleniu część kapitałową z uwagi na fakt, że wyraża ona prawa związane z nabytą obligacją. Tym samym, w przypadku zbycia przez amerykańską spółkę osobową omawianych kuponów odsetkowych, przychodowi przypadającemu na Spółkę z ceny zbycia takich kuponów odsetkowych nie powinny być przypisane koszty podatkowe poniesione przez spółkę osobową na nabycie przedmiotowych obligacji.

Ad.3

Zdaniem Spółki transakcja zbycia przez amerykańską spółkę osobową czci kapitałowej obligacji po zastosowaniu mechanizmu wydzielenia obu części, tj. części kapitałowej i części odsetkowej obligacji - wydzielenie kuponu odsetkowego w oderwaniu od kuponu odsetkowego powinna być rozpatrywana w oparciu o analogiczne regulacje jak opisane w stanowisku podatnika odnośnie pytania 2.

Przychód:

Zgodnie z art. 14 w związku z art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP, cena uzyskana ze zbycia części kapitałowej obligacji oparta o notowania amerykańskiego rynku kapitałowego będzie stanowiła przychód Spółki - w przypadającej na Spółkę części - w dacie zbycia obligacji przez amerykańską spółkę osobową.

Koszty uzyskania przychodów:

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, wydatki poniesione przez amerykańską spółkę osobową na nabycie obligacji będą stanowić koszt uzyskania przychodów ze zbycia części kapitałowej obligacji. Dotyczyć to będzie całości wydatków poniesionych przez amerykańską spółkę osobową na nabycie obligacji. Zdaniem Spółki bowiem, poza zacytowanymi wcześniej przepisami w zakresie uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem papierów wartościowych (obligacji), przepisy ustawy o PDOP nie zawierają regulacji, która w omawianym przypadku pozwalałaby na jakiekolwiek (np. proporcjonalne) alokowanie/rozdzielanie wydatków poniesionych na nabycie obligacji. W szczególności, zdaniem Spółki, nie można uznać że wydatki poniesione przez amerykańską spółkę osobową na nabycie obligacji są poniesione na nabycie kuponów odsetkowych z uwagi na fakt, że w chwili nabywania obligacji kupony odsetkowe nie stanowiły odrębnego od części kapitałowej obligacji prawa podlegającego obrotowi a tym samym brak było wydatku poniesionego na nabycie kuponu odsetkowego. W tym przypadku wydatki poniesione przez amerykańską spółkę osobową na nabycie obligacji będą stanowić koszt uzyskania przychodów ze zbycia części kapitałowej obligacji, gdyż to część kapitałowa powinna być traktowana dla celów podatkowych jako obligacja, której sprzedaż uprawnia podatnika do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki, przychód przez nią osiągnięty wynikający z przypisania jej przychodów ze zbycia części kapitałowej obligacji przez amerykańską spółkę osobową zostanie pomniejszony o całość przypisanych jej historycznych wydatków poniesionych przez amerykańską spółkę osobową na nabycie obligacji. Na powyższe konsekwencje nie ma wpływu czy Spółka zdecyduje się na realizację Scenariusza I, czy Scenariusza II (tj. czy w momencie nabycia udziałów w amerykańskiej spółce osobowej będzie ona już posiadać obligacje, czy też nabędzie je dopiero, gdy Spółka będzie już jej wspólnikiem).

Prawidłowość stanowiska wyrażonego przez Spółkę znajduje potwierdzenie w wielu interpretacjach indywidualnych, odnoszących się do stanów faktycznych podobnych do tego występującego w przypadku Spółki np. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 28 sierpnia 2008 r. sygn. IP-PB3-423-785/08-2/JB, z dnia 28 sierpnia 2008 r. sygn. IP-PB3-423-788/08-2/JB, z dnia 10 marca 2008 r. sygn. IP-PB3-423-547/07- 2/JB, z dnia 28 sierpnia 2008 r. sygn. IP-PB3-423-786/08-2/JB, z dnia 28 sierpnia 2008 r. sygn. IP-PB3-423-787/08-2/JB, a także w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 listopada 2008 r. sygn. IBPB3/423-762/08/MS.

Dla zobrazowania sposobu, w jaki zdaniem Spółki, powinna zostać rozliczona transakcja odrębnego zbycia części kapitałowej obligacji oraz kuponów odsetkowych (powstałych w wyniku dokonanego przez amerykańską spółkę osobową wydzielenia z obligacji), Spółka poniżej przedstawia rozliczenie transakcji na przykładzie liczbowym.

Poniższy przykład nie operuje na faktycznych kwotach lecz służy wyłącznie zobrazowaniu sposobu rozliczenia transakcji. Dla uproszczenia poniższego rozliczenia przyjęto, iż cena nabycia obligacji jest równa łącznej cenie zbycia części kapitałowej obligacji oraz wydzielonego z niej kuponu odsetkowego, a udział Spółki w zyskach amerykańskiej spółki osobowej wynosi 100%.

 1. Cena nabycia obligacji 100
 2. Cena zbycia części kapitałowej 60
 3. Cena zbycia kuponu odsetkowego 40
 4. Wynik podatkowy ze zbycia części kapitałowej (II-I) - 40 (strata)
 5. ynik podatkowy ze zbycia kuponu odsetkowego (III) +40 (dochód)
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.