IPPB2/4511-104/16-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki podatkowe umorzenia udziałów dla wspólnika pozostającego w spółce

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów dla wspólnika pozostającego w spółce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów dla wspólnika pozostającego w spółce.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca zamierza nabyć lub objąć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (spółka będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce; dalej „Nowa Spółka”). Oprócz Wnioskodawcy, udziałowcami Nowej Spółki będzie inna osoba fizyczna lub osoby fizyczne (polscy rezydenci podatkowi) oraz spółka kapitałowa z siedzibą w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej (dalej: „Spółka Zagraniczna”).

W przyszłości udziały w Nowej Spółce posiadane przez Spółkę Zagraniczną zostaną nieodpłatnie nabyte przez Nową Spółkę w celu ich umorzenia. Umorzenie zostanie dokonane w trybie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia, tj. w trybie, o którym mowa w art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSwH”). W wyniku umorzenia udziałowcami Spółki pozostaną osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym Wnioskodawca. W następstwie ww. umorzenia wartość rynkowa udziałów w Nowej Spółce posiadanych przez Wnioskodawcę wzrośnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne nabycie przez Nową Spółkę udziałów Nowej Spółki posiadanych przez Spółkę Zagraniczną w celu umorzenia tych udziałów oraz samo umorzenie tych udziałów będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy, jako jednego z udziałowców pozostających w Nowej Spółce, jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności czy będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu podatkowego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne nabycie przez Nową Spółkę udziałów Nowej Spółki posiadanych przez udziałowca innego niż Wnioskodawca w celu umorzenia tych udziałów bez wynagrodzenia oraz samo umorzenie tych udziałów nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy żadnych konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności ww. zdarzenie przyszłe nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu podatkowego związanego ze wzrostem wartości rynkowej udziałów Spółki posiadanych przez Wnioskodawcę.

Art. 10 ust. 1 ustawy o PIT zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału, jak również należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów. Zakres dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych został zdefiniowany w art. 24 ust. 5 ustawy o PIT jako dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także zdarzenia opisane w pkt od 1 do 9 tego przepisu. Analiza art. 24 ust. 5 pkt 1-9 ustawy o PIT prowadzi do wniosku, że o przychodzie (dochodzie) z udziału w zyskach osób prawnych można mówić jedynie, gdy przychód (dochód) ten jest faktycznie uzyskany. Sam wzrost wartości udziałów Nowej Spółki posiadanych przez Wnioskodawcę, niezależenie od przyczyn tego wzrostu, nie skutkuje faktycznym uzyskaniem przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek przychodu (dochodu), tym bardziej że wahania wartości rynkowej udziałów są czymś naturalnym i uzależnionym od wielu czynników. Wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów Nowej Spółki może jedynie wpłynąć na wysokość jego przychodów np. w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym brak jest również podstaw do przyjęcia, że po stronie Wnioskodawcy, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o PIT powstaje przychód podatkowy w postaci nieodpłatnego świadczenia. W szczególności zbycie przez Zagraniczną Spółkę na rzecz Nowej Spółki udziałów Nowej Spółki w celu ich umorzenia nie oznacza otrzymania udziałów tego udziałowca przez pozostałych wspólników, w tym przez Wnioskodawcę. Należy również zaznaczyć, że w momencie umorzenia udziałów Nowej Spółki nie dojdzie do wykonania jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Wnioskodawcy. Stąd na podstawie art. 11 ustawy o PIT nie można twierdzić, że w takim przypadku powstanie przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy.

Ww. stanowisko Wnioskodawcy zostało wielokrotnie potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, np.:

  • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 (sygn. IPPB2/4511-915/15-3/MK1), w której wskazano, że „należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, w związku z dobrowolnym zbyciem przez Wspólników odchodzących ze Spółki udziałów w Spółce w celu ich umorzenia, po stronie Wspólników pozostających w Spółce nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć bowiem należy, że w związku z zaistniałą sytuacją osoba fizyczna nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego. W związku z tym, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z ww. tytułu.
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 listopada 2015 (sygn. IPTPB3/4511-168/15-2/MS);
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 (sygn. ITPB3/4510-556/15/AD).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.