IPPB2/415-501/12-5/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego na Spółce ciąży obowiązek płatnika zryczałtowanego podatku PIT z tytułu dokonanego potrącenia?2. Czy w chwili zwrotu dopłat na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika w podatku PIT?
IPPB2/415-501/12-5/MKinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. wierzyciel
 4. wspólnik
 5. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.05.2012 r. (data wpływu 24.05.2012 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 10.08.2012 r., data wpływu 10.08.2012 r., na wezwanie Nr IPPB2/415-501/12-2/MK z dnia 09.08.2012 r. (data nadania 09.08.2012 r., data doręczenia 18.08.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z potrąceniem przez spółkę przysługujących Wspólnikom wobec Spółki wierzytelności (z tytułu niewypłaconej dywidendy) z wierzytelnością Spółki względem Wspólników z tytułu dopłat – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku w zakresie skutków podatkowych związanych z potrąceniem przez spółkę przysługujących Wspólnikom wobec Spółki wierzytelności (z tytułu niewypłaconej dywidendy) z wierzytelnością Spółki względem Wspólników z tytułu dopłat

Pismem z dnia z dnia 10.08.2012 r. Nr IPPB2/415-501/12-2/MK Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przedstawienie dokumentu – oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem, z którego wynika stosowne umocowanie (pełnomocnictwo) dla osoby, która podpisała wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu Spółki. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 10.08.2012 r., natomiast w dniu 10.08.2012 r. (w terminie) pismem z dnia 10.08.2012 r. przesłano brakujące dokumenty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („Wnioskodawca” lub „Spółka”) pozostawał wierzycielem wobec swoich wspólników będących osobami fizycznymi i polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych („Wspólnicy”) z tytułu zaliczek wypłaconych uprzednio tym wspólnikom tytułem dywidendy za lata ubiegłe, które okazały się nienależne. Wspólnicy zaś posiadali roszczenie wobec Spółki o wypłatę dywidendy z lat ubiegłych.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 kwietnia w związku z oświadczeniem jednego ze Wspólników o potrąceniu, dokonano potrącenia przysługujących Wspólnikom roszczeń: roszczenia o wypłatę dywidendy za rok 2010 oraz roszczenia o zwrot nienależnie wypłaconych zaliczek na dywidendę za rok 2011 r. Zgodnie z uchwałą, w wyniku potrącenia pozostała do wypłaty wspólnikom część dywidendy za rok 2010.

Nadmienić należy, że w ww. dokumentach określono kwoty odsetek należnych za korzystanie ze środków przez Spółkę i wspólników. Ponadto, uchwałą z dnia 27 kwietnia 2012 roku na Wspólników nałożone zostały dopłaty w wysokości 1.000,00 PLN za każdy posiadany udział. Dopłaty te zostały uchwalone w związku z koniecznością podwyższenia kapitałów własnych w celu zapewnienia finansowania działalności biznesowej Spółki. Zgodnie z § 3 Uchwały Wspólnicy zobowiązali się wpłacić dopłaty we właściwej wysokości uzależnionej od posiadanych udziałów w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku. W przypadku niedokonania wpłaty tych dopłat, Wspólnicy wyrazili zgodę na dokonanie potrącenia przysługujących Wspólnikom wobec Spółki wierzytelności z tytułu pozostałej, niewypłaconej części dywidendy z wierzytelnością Spółki względem Wspólników z tytułu dopłat, zgodnie z normą art. 498-499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny („KC”).

Potrącenie to faktycznie nastąpiło w kwietniu 2012 r. Możliwe jest, że w przyszłości dopłaty zostaną zwrócone Wspólnikom.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego na Spółce ciąży obowiązek płatnika zryczałtowanego podatku PIT z tytułu dokonanego potrącenia...
 2. Czy w chwili zwrotu dopłat na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika w podatku PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Potrącenie przysługujących Wspólnikom roszczeń z wierzytelnościami Spółki nie powoduje powstania u Wspólników przychodu do opodatkowania. W konsekwencji należy zatem uznać, że Wnioskodawca nie ma obowiązku, jako płatnik, pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Prawo Wspólników do udziału w zyskach (prawo do dywidendy) jest głównym prawem majątkowym ze względu na gospodarczy charakter działalności. Nie ma zatem wątpliwości, dywidenda jest świadczeniem należnym Wspólnikom od Spółki. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, Wspólnicy uprawnieni do jej otrzymania mają roszczenie wobec Spółki.

Należy jednakże odróżnić prawo udziałowe wspólnika (tj. ogólne prawo do partycypowania w zyskach spółki wypływające z posiadania udziału) - wyznaczone przepisami KSH i postanowieniami umowy Spółki - od roszczenia o wypłatę określonej części zysku za dany rok obrotowy, czyli dywidendy. Roszczenie o zapłatę dywidendy jest realizacją łączącego Wspólnika i Spółkę prawa obligacyjnego wynikającego z przepisów K.C., związanego z roszczeniami wynikającymi ze zobowiązań pieniężnych. Do czasu więc podjęcia uchwały przez Wspólników o podziale zysku mamy do czynienia jedynie z ogólnym prawem udziałowym Wspólnika (prawem warunkowym). Podjęcie uchwały o podziale zysku powoduje z jednej strony stwierdzenie, że czysty zysk w Spółce jest i może być przedmiotem podziału, a z drugiej strony uprawnia Wspólnika do skierowania do Spółki roszczenia o wypłatę dywidendy - prawo warunkowe staje się wówczas prawem bezwarunkowym.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 Ustawy PIT- dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w tym także:

 • dochód z umorzenia udziałów (akcji),
 • dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji),
 • wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
 • dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,
 • dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 • w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,
 • w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa -ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1 f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Reasumując, dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału. Dochód powinien więc zostać Wspólnikowi rzeczywiście wypłacony lub postawiony do jego dyspozycji wspólnika, który będzie mógł swobodnie nim rozporządzać.

Natomiast w analizowanym stanie faktycznym, dochód z tytułu dywidendy został wprawdzie przyznany wspólnikom, ale nie został im wypłacony ani postawiony do dyspozycji, ponieważ równocześnie został on przeznaczony na pokrycie dopłat.

Powyższy pogląd koresponduje z licznymi rozstrzygnięciami organów podatkowych oraz linią orzeczniczą sądów administracyjnych.

Zgodnie z postanowieniem ZD/xxx Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28 maja 2007 roku „Podstawowym kryterium dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jest faktyczne uzyskanie dochodu. Za dochód faktycznie otrzymany należy zaś uważać taki dochód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc dochód rzeczywiście mu wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji.

Z powyższego wynika, że Wspólnicy w wyniku potrącenia nie uzyskują dochodu który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albowiem nie doszło do faktycznego wypłacenia dywidendy na rzecz Wspólników.

Podsumowując należy uznać, iż potrącenie wzajemnych roszczeń nie powoduje powstania u Wspólników przychodu do opodatkowania, Wnioskodawca nie ma więc obowiązku, jako płatnik, pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy PIT jeżeli otrzymującym dywidendę jest rezydent, pobrany podatek zryczałtowany powinien być wpłacony przez płatnika na konto urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. Przy wypłacie dywidendy istotne znaczenie odgrywa moment, w którym Spółka obowiązana jest do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych dywidend. Prawo do dywidendy wspólnicy uzyskują z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki i od tego dnia między spółką a udziałowcami uprawnionymi do dywidendy powstaje swoisty stosunek zobowiązaniowy. Warunkiem poboru podatku od dywidendy jest jednakże uznanie danej kwoty za składnik czystego zysku, a następnie dokonanie wypłaty świadczenia.

Słusznie wywodzi w jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 marca 1994 r., SA/Wr 2098/93 niepubl., w którym podkreślono, „(...) że brak faktycznej wypłaty dywidendy uchyla obowiązek poboru podatku przez płatnika (spółkę z o.o.) i jego zapłatę przez udziałowców tej spółki. Teza ta wydaje się być trafna i znajduje swoje uzasadnienie prawne na tle przepisów podatkowych.

Pogląd ten koresponduje również z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu I SA/Wr 1664/11 z dnia 12 kwietnia 2012 r. oraz I SA/Wr 85/12 z dnia 15 marca 2012 roku.

Ad.2.

Ewentualny zwrot Wspólnikom dopłat do kapitału w Spółce w przyszłości, w wysokości, w której odpowiada dywidendom uprzednio przeznaczonym na pokrycie tych dopłat podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem PIT, a w konsekwencji z tego tytułu na Spółce ciążą obowiązki płatnika podatku PIT.

Dla określenia momentu powstania przychodu do opodatkowania istotne są zasady wypłaty środków pieniężnych lub wartości pieniężnych z zysku przez Spółkę. Przepisy KSH nie wskazują iż momentem uzyskania przychodu z podziału zysku jest termin, od którego Wspólnikowi przysługuje roszczenie o wypłatę zysku.

W świetle przepisów prawa handlowego należy zatem odróżnić sytuacje, w których Wspólnik może wyłącznie oczekiwać realizacji swoich praw do wypłat z zysku, lub o przekazanie których może się ubiegać z uwagi na ich wymagalność, od sytuacji, w których kwoty te mogą być rzeczywiście przekazane. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale II FPS 1/11 z dnia 16 stycznia 2012 roku, przychód z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy.

W konsekwencji nie ma żadnych wątpliwości, że kwota stanowiąca zwrot Wspólnikom dopłat do kapitału w Spółce w wysokości, w której odpowiada dywidendom uprzednio przeznaczonym na pokrycie tych dopłat stanowi w istocie wypłatę dywidendy i jako taka podlega opodatkowaniu ryczałtowym podatkiem PIT, a w konsekwencji z tego tytułu na Spółce ciążą obowiązki płatnika podatku PIT. A zatem zdaniem Wnioskodawcy nie ma żadnych wątpliwości, że Spółka jest zobowiązana przekazać kwoty pobranego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Poza pobraniem i zapłatą podatku u źródła, na płatniku ciążą określone obowiązki informacyjne dotyczące złożenia deklaracji na zryczałtowany podatek u źródła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. , poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powołanego powyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną.

Przez pojęcie „otrzymane” - zgodnie ze Słownikiem języka polskiego - należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne, które zostały podatnikowi dane. Mając na uwadze istnienie wielu form rozliczeń, należy uznać, że otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika.

Natomiast „postawionymi do dyspozycji” są takie pieniądze i wartości pieniężne, które podatnik - wykazując określoną aktywność - ma możliwość włączyć do swojego władztwa. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z tychże pieniędzy, a nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji.

Z definicji pojęcia przychodu jako świadczenia otrzymanego czy też w niektórych przypadkach postawionego do dyspozycji wnosić można również o momencie jego uzyskania. Określenie momentu uzyskania przychodu ma bardzo istotne znaczenie, przede wszystkim z tego powodu, że podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w danym czasie. Konieczne jest zatem określenie momentu uzyskania przychodu/dochodu, by przyporządkować przychód danego okresu rozliczeniowego - roku podatkowego, a w niektórych przypadkach również - miesiąca (w przypadku zaliczkowego rozliczania podatku).

Zatem przychód w postaci pieniędzy lub wartości pieniężnych powstaje w momencie otrzymania ich przez podatnika lub w momencie postawienia ich do dyspozycji podatnika.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych przez podatników dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący Spółką z o.o. pozostaje wierzycielem wobec swoich wspólników będących osobami fizycznymi i polskimi rezydentami podatkowymi tytułem pozostałej do wypłaty części dywidendy za rok 2010. W związku z koniecznością podwyższenia kapitałów własnych w celu zapewnienia finansowania działalności biznesowej Spółki, została podjęta przez Spółkę uchwała o dopłatach w wysokości 1.000,00 PLN za każdy posiadany udział.

Wspólnicy zobowiązali się wpłacić dopłaty we właściwej wysokości uzależnionej od posiadanych udziałów w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku. W przypadku niedokonania wpłaty tych dopłat, Wspólnicy wyrazili zgodę na dokonanie potrącenia przysługujących Wspólnikom wobec Spółki wierzytelności z tytułu pozostałej, niewypłaconej części dywidendy z wierzytelnością Spółki względem Wspólników z tytułu dopłat, zgodnie z normą art. 498-499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. K.c. Potrącenie nastąpiło w kwietniu 2012 r. Spółka zakłada, iż możliwe jest, że w przyszłości dopłaty zostaną zwrócone Wspólnikom.

W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość czy na Spółce będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonanego potrącenia wierzytelności z tytułu niewypłaconej części dywidendy oraz w chwili zwrotu dopłat.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka dokonała rozliczenia w formie kompensaty wierzytelności z tytułu niewypłaconej wspólnikom części dywidendy z wierzytelnością Spółki względem wspólników z tytułu dopłat, tj. potrącenia wzajemnych należności.

Podstawą potrącenia może być albo umowa stron (potrącenie umowne) albo przepisy art. 498 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 498 K.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 K.c.).

Stosownie do art. 499 K. c. potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.

Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

W przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przychód u beneficjenta (wspólnika spółki) powstaje w dniu, w którym następuje potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki.

W przypadku potrącenia, u wspólnika spółki powstaje przysporzenie polegające na tym, że nie ma on w ogóle obowiązku spełnienia świadczenia na rzecz Spółki – gdy wskutek potrącenia nastąpi całkowite umorzenie wierzytelności Spółki, lub ma obowiązek spełnić je jedynie w części – gdy, ze względu na wyższą wartość wierzytelności Spółki w stosunku do wierzytelności wspólnika, nastąpi jedynie częściowe umorzenie wierzytelności Spółki, w pozostałym zakresie będzie on nadal względem niej zobowiązany. W rozumieniu ww. przepisu art. 11 ust. 1 ustawy wspólnik otrzymuje więc określoną wartość pieniężną.

Oceniając skutki, jakie wspomniana wyżej kompensata spowoduje po stronie spółki, wskazać należy, iż kompensata wzajemnych zobowiązań pieniężnych stanowi jedną z dopuszczalnych przez przepisy prawa form regulowania zobowiązań. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że jeżeli Spółka potrąci wierzytelności wynikające z tytułu niewypłaconej częściowo dywidendy w wyniku złożonego przez udziałowca, oświadczenia o potrąceniu, któremu przysługuje wierzytelność lecz zarazem występującego w roli dłużnika spółki, w związku ze zobowiązaniem do dokonania dopłat do spółki, to w następstwie tych czynności dojdzie do spłaty tych zobowiązań. Potrącenie jest więc formą wykonania zobowiązania, do którego w myśl. art. 503 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zaliczeniu zapłaty.

Wobec powyższego część dywidendy rozliczoną poprzez kompensatę (potrącenie) uznać należy za otrzymaną przez wspólnika (zapłaconą) a zatem generującą przychód.

W konsekwencji na Spółce dokonującej ww. potrącenia będą ciążyć obowiązki płatnika związane z pobraniem i odprowadzeniem podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Na podstawie ww. art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku z tego tytułu jest spółka, która występuje w roli płatnika. Stosownie bowiem do zapisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Stosownie bowiem do art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Spółka jest również obowiązana w wyznaczonym terminie przesłać roczną deklarację PIT-8AR właściwemu według swojej siedziby urzędowi skarbowemu (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i opisane zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, iż środki pieniężne jakie zostały, postawione Wspólnikom do dyspozycji tytułem dywidendy w momencie wyrażenie zgody na dokonanie potrącenia stanowią źródło przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy.

W dalszej części odnosząc się do zadanego pytania Nr 2 w przedmiocie ciążących na spółce obowiązków płatnika w chwili zwrotu dopłat do spółki dokonanych w wyniku kompensaty (potrącenia) wierzytelności wzajemnych pomiędzy spółką a jej wspólnikami organ podatkowy stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. W myśl art. 179 § 1 Kodeksu dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zgodnie z art. 179 § 2 i § 3 Kodeksu zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.

W kontekście powyższego dopłaty to wynikające z umowy spółki i zarządzone przez zgromadzenie wspólników lub zarząd dodatkowe wpłaty wspólników na rzecz spółki. Dopłaty są wkładem pieniężnym i stanowią część majątku spółki, chyba, że zostało zarządzone ich wycofanie na podstawie dyspozycji art. 179 kodeksu handlowego.

Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, iż w razie zbycia udziałów przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywcę udziałów.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl zaś art. 18 ww. ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Z kolei, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną - do wysokości wniesionych dopłat.

Oznacza to, na tle stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, że dla wspólników Wnioskodawcy przychód otrzymany od spółki z o.o. w związku ze zwrotem dokonanych przez nich dopłat korzysta ze zwolnienia od opodatkowania, jednakże tylko do wysokości uprzednio dokonanej dopłaty w stosunku do posiadanych udziałów.

Natomiast należy podkreślić, iż w żadnym wypadku dokonywane przez spółkę wypłaty na rzecz wspólnika spółki z tytułu zwrotu dopłat, w wysokości w jakiej odpowiadają one wartości wniesionego wkładu pieniężnego, nie mogą być uznane za dywidendę wypłacaną ze spółki.

Przy ustalaniu bowiem ewentualnego opodatkowania dywidend wypłacanych ze spółki na rzecz podatnika uwzględnić należy odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

Przedmiotowa zaś wypłata w postaci zwrotu dopłat nie stanowi dywidendy nie jest pod względem podatkowym traktowana jak dochód z akcji. Wypłata ze spółki kwot dopłat wniesionych uprzednio w formie wkładu pieniężnego (kompensata zobowiązań) w celu podwyższenia kapitałów własnych spółki nie podlega opodatkowaniu u otrzymującego te kwoty wspólnika.

Natomiast ewentualna wypłacona nadwyżka ponad kwotę uprzednio wniesionych dopłat podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 18 oraz art. 41 ust. 1 ustawy i obliguje płatnika do pobrania zaliczki na podatek, a nie zryczałtowanego podatku.

Zatem nie podlega opodatkowaniu przychód wspólnika spółki z tytułu zwrotu dopłaty ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym samym mając na uwadze, iż w opisanym stanie faktycznym zwrot dopłaty, obejmował będzie kwoty w wysokości wniesionego wkładu, podatek od tej transakcji w ogóle nie wystąpi.

Reasumując środki pieniężne jakie zostały, postawione Wspólnikom do dyspozycji tytułem dywidendy w momencie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia stanowią źródło przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy co skutkuje obowiązkiem pobrania i odprowadzenia podatku przez Spółkę. Zwrot dopłat, który będzie obejmował kwoty odpowiadające wysokości wniesionego wkładu w formie kompensaty zobowiązań, skutkuje tym, że podatek od tej transakcji w ogóle nie wystąpi, zatem na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.