IPPB1/415-850/14-4/ES | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych wystąpienia ze spółki
IPPB1/415-850/14-4/ESinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. proporcja
 3. spółka komandytowa
 4. spółka osobowa
 5. udział w zyskach
 6. wspólnik
 7. zaliczka
 8. zmiana
 9. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2014 r. (data wpływu 23 lipca 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) na wezwanie z dnia 15 października 2014 r. Nr IPPB4/415-850/14-2/ES (data nadania 16 października 2014 r., data odbioru 21 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia ze spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia ze spółki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca był wspólnikiem - komandytariuszem spółki działającej pod firmą „D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...” spółka komandytowa z siedzibą w K..

W dniu 13.03.2014 r. dokonano zmiany umowy Spółki komandytowej, w ten sposób, że dodano następujące postanowienia:

 1. Każdy ze wspólników ma prawo wypowiedzieć umowę Spółki na 6 (sześć) miesięcy przed końcem roku obrotowego, składając pisemne wypowiedzenie bez obowiązku podania przyczyn. Za zgodą pozostałych wspólników każdy ze wspólników może złożyć pisemne oświadczenie o wystąpieniu ze Spółki bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej.
 1. Ogłoszenie upadłości, śmierć komplementariusza, rozwiązanie spółki będącej wspólnikiem, złożenie oświadczenia o wystąpieniu ze Spółki bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu albo wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki, która nadal trwa pomiędzy pozostałymi wspólnikami.”

Ponadto, umowa Spółki przewiduje, że wspólnikom przysługuje prawo do pobierania comiesięcznej zaliczki na poczet rocznego zysku w wysokości przez nich ustalonej.

W dniu 13.03.2014 r. Wnioskodawca -w związku z powyższą zmianą umowy Spółki komandytowej umożliwiającą wystąpienie ze Spółki wspólnika bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia - za zgodą wszystkich wspólników złożył oświadczenie o wystąpieniu ze Spółki komandytowej.

Tym samym, należy uznać, że Wnioskodawca z dniem 13.03.2014 r. wystąpił ze Spółki i od tego dnia nie przysługują mu prawa wspólnika, w tym prawo do udziału w zyskach Spółki.

Na dzień złożenia oświadczenia nie doszło więc do likwidacji Spółki, ani do zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z tytułu bycia wspólnikiem - Wnioskodawca nie zbywał bowiem żadnych praw, lecz wystąpił ze spółki.

Przed wystąpieniem ze Spółki Wnioskodawcy jej kapitał wynosił 5.000,00 zł, a wkłady wspólników zostały wniesione w całości w następujący sposób:

 1. Pierwszy wspólnik (komplementariusz) wniósł wkład pieniężny w wysokości 1.000,00 zł;
 2. Drugi wspólnik (komandytariusz) wniósł wkład pieniężny w wysokości 2.000,00 zł;
 3. Trzeci wspólnik (komandytariusz) wniósł wkład pieniężny w wysokości 1.000,00 zł;
 4. Czwarty wspólnik (komandytariusz) wniósł wkład pieniężny w wysokości 1.000,00 zł.

Wspólnicy uczestniczyli w zysku Spółki odpowiednio:

 1. Pierwszy wspólnik (komplementariusz) uczestniczył w zysku Spółki w 2%;
 2. Drugi wspólnik (komandytariusz) - w 49%;
 3. Trzeci wspólnik (komandytariusz) - w 24,5%;
 4. Wnioskodawca - czwarty wspólnik (komandytariusz) - w 24,5%.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 15 października 2014 r. Nr IPPB1/415-850/14-2/ES Wnioskodawca uzupełnił wniosek w ten sposób, że: uzupełnił stan faktyczny, przeformułował pytanie Nr 1 oraz przedstawił własne stanowisko w sprawie. Ponadto Wnioskodawca zrezygnował z pytania Nr 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Do jakiego momentu Wnioskodawca powinien rozliczać dochód uzyskiwany z tytułu udziału w spółce komandytowej, a podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. czy Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczać u siebie dochód z bieżącej działalności Spółki powstały po dniu wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki komandytowej, czyli po 13. 03.2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, z chwilą wystąpienia ze Spółki komandytowej nie wykazuje przychodu z tytułu udziałów osiągniętego z działalności spółki po dniu jego wystąpienia. Przychodem po stronie Wnioskodawcy są wyłącznie należności otrzymane z tytułu udziału w spółce (określone proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku) za okres, kiedy pozostawał komandytariuszem, tj. do dnia 13.03.2014 r.

Wnioskodawca będzie zobowiązany wobec tego do wykazania dochodu uzyskanego z tytułu udziałów w spółce komandytowej i odprowadzenia należnego podatku dochodowego wyłącznie za okres, kiedy będąc wspólnikiem uzyskiwał przychody z tego tytułu.

W świetle postanowień art. 4 § 1 pkt 1 i art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) spółka komandytowa jest spółką osobową.

Kwestie osiągania przychodów i rozliczania kosztów związanych z udziałem w spółkach osobowych uregulowane są w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.; dalej: updof lub ustawa).

Na podstawie art. 3 ust. 1 osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 8 ust 1 updof przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz z zastrzeżeniem ust. 1 a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do: rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących uzyskania przychodów i straw (art. 8 ust. 2 pkt 1 updof).

Art. 5b ust. 2 ustawy stanowi, że jeżeli pozarolniczy działalność gospodarczy prowadzi spółka niemająca osobowości i prawnej, przychody wspólnika określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy uznaje się za przychody, o których mowa w art. 10 ust. 3 updof. Przy czym przez spółkę nie będącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 5a pkt 26 updof).

Oznacza to, że do przychodów z udziału w spółce, osiąganych przez Wnioskodawcę, należy stosować wszelkie przepisy odnoszące się do przychodów z działalności gospodarczej, a więc również przepisy dotyczące np. stawki podatku czy obowiązku odprowadzania zaliczek.

Zgodnie z treścią powołanego powyżej art. 8 ust. 1 i 2 updof ciężar rozliczeń podatkowych spoczywa na każdym wspólniku z osobna, przy czym rozliczenia te nie dotyczy udziału w osiągniętym przez spółkę osobowy dochodzie lub poniesionej stracie podatkowej, lecz w odpowiedniej części przychodów i kosztów uzyskania tego przychodu. Ponadto, udział w spółce osobowej nie stanowi odrębnego źródła przychodu - odpowiednia część przychodów i kosztów ich uzyskania kwalifikowana jest jako przychody i koszty działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są poszczególni wspólnicy, w tym komandytariusze spółki komandytowej, bowiem niniejsza spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody z udziału w niniejszej spółce opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do wielkości jego udziałów. Niezależnie, czy spółka osiągnie zysk, czy poniesie stratę, uzyskane przez spółkę przychody oraz ponoszone koszty będą zawsze - w proporcji do praw do udziału w jej zyskach - uznawane za przychody i koszty każdego z jej wspólników.

Tak więc przychód podatkowy wspólnika spółki komandytowej powstaje w momencie, w którym zgodnie z ustawą pojawia się obowiązek rozpoznania tego przychodu.

Przypadający na wspólnika spółki komandytowej dochód powinien być ustalony na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych, do prowadzenia których jest zobowiązana na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Wspólnik określając przychody z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej, jest zobowiązany to czynić w oparciu o przepis art. 8 updof. Każdy ze wspólników jest obowiązany uwzględniać ten przychód na bieżąco, co może się wiązać również z koniecznością wpłat zaliczek w ciągu roku podatkowego na podatek dochodowy.

Innymi słowy, zapisy z ksiąg rachunkowych spółki komandytowej w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów powinny być przenoszone do odpowiednich ewidencji jej wspólników (proporcjonalnie do praw udziału w zyskach każdego ze wspólników).

Podsumowanie stanowiska.

Zdaniem Wnioskodawcy komandytariusz, który wystąpił ze spółki komandytowej z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Spółki zaakceptowanego przez wszystkich wspólników nie jest już wspólnikiem Spółki, a tym samym - z uwagi braku tytułu prawnego - nie uzyskuje dochodów z udziału w Spółce powstałych, po okresie kiedy złożył skuteczne oświadczenie, czyli po dniu 13.03.2014 r.

Zdaniem Wnioskodawcy niniejsze stanowisko wynika z treści art. 8 ust. 1 updof.

Według Wnioskodawcy nie ma on obowiązku wykazywania dochodów z udziału w Spółce za okresy od momentu skutecznego wystąpienia ze Spółki. Jest to związane z tym, że Wnioskodawca po dniu wystąpienia nie osiąga już dochodów należnych z udziału w Spółce. Nie ma on tym samym obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu udziału w Spółce, w ciągu roku za okresy kiedy Spółka uzyskała dochód, a Wnioskodawca już nie był jej wspólnikiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.