IPPB1/415-1243/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dochód z udziału w SK, będzie opodatkowany 19% pdof w 2015 r. i kolejnych latach, jeśli Wnioskodawczyni złoży oświadczenie o wyborze 19% pdof na podstawie art. 30c updof?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, obecnie wspólnikiem w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, polskim rezydencie podatkowym <Spółka>. Wnioskodawczyni jest także zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę (i świadczy na rzecz Spółki pracę).
 2. Planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę komandytową <SK>, w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem – komandytariuszem. Przekształcenie Spółki w SK najprawdopodobniej nastąpi w 2015 r. (tj. w 2015 r. nastąpi wpis przekształcenia do Krajowego rejestru Sądowego) <dzień Przekształcenia>.
 3. W związku z przekształceniem SK wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki, w tym te wynikające z umowy o pracę zawartej z Wnioskodawcą (jako Wnioskodawczyni będzie zatem również pracownikiem SK).
 4. zależnie od tego, kiedy będzie Dzień Przekształcenia, nie później niż w Dniu Przekształcenia, Wnioskodawczyni złoży pisemne oświadczenie właściwemu naczelnikowi skarbowemu o wyborze opodatkowania według liniowej 19% stawki podatku zgodnie z art. 30c updof. Dotychczas Wnioskodawczyni nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód z udziału w SK, będzie opodatkowany 19% pdof w 2015 r. i kolejnych latach, jeśli Wnioskodawczyni złoży oświadczenie o wyborze 19% pdof na podstawie art. 30c updof...

Zdaniem Wnioskodawczyni dochód z tytułu udziału w SK będzie opodatkowany 19% pdof w 2015 r. i kolejnych latach.

 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
 2. Stosownie do art. 5b ust. 2 updof, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 updof, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 3. W myśl art. 9a ust. 2 updof, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
 4. Stosownie do treści art. 9a ust. 3 updof, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c updof i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa art. 27 ust. 1 updof oraz odsetek za zwłokę z tytułu tych zaliczek.
 5. W myśl art. 30c ust. 1 updof, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
 6. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że opodatkowanie 19% pdof jest wyłączone w przypadku, w którym podatnik:
  1. uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy oraz
  2. usługi te są tożsame z czynnościami (odpowiadają tym samym czynnościom) jakie wykonuje on w ramach stosunku pracy.
  Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi na podstawie umowy o pracę z SK, natomiast jako wspólnik-komandytariusz w SK, nie będzie świadczyła na rzecz SK żadnych usług. Zgodnie bowiem z art. 121 Kodeksu Spółek Handlowych, komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa stanowi inaczej (umowa SK, której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem, nie będzie zawierała odmiennych postanowień). Nie będzie zatem spełniony warunek wskazany wyżej w lit. f pkt 2) gdyż, usługi wykonywane przez Wnioskodawczynię na podstawie urnowy o pracę nie będą odpowiadały czynnościom wykonywanym w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem te czynności nie będą miały miejsca.
 7. Poza uczestnictwem w SK oraz udziałem w SK, Wnioskodawczyni nie będzie prowadziła żadnej innej działalności na rzecz SK, tym samym art. 9a ust. 3 updof w zakresie w jakim ogranicza prawo do wyboru 19% pdof nie będzie miał zastosowania.
 8. Stanowisko takie jest również akceptowane w interpretacjach Indywidualnych wydanych przez:
  1. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 29 sierpnia 2014 r, o nr ITPB1/415-703/14/KW: „Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni w ramach uczestnictwa w spółce komandytowej nie świadczy usług u a rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Spółka nie świadczy bowiem usług na rzecz samej siebie, a uczestnictwa w spółce nie można utożsamiać ze świadczeniem usług na jej rzecz. W konsekwencji, w niniejszej sprawie, nie będzie miało zastosowania wyłączenie z art. 9a ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
  2. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 19 listopada 2009 r. o nr IPPB1/415-620/09-4/EC: „uczestniczenie w zysku SO (jako jej wspólnik) nie może być bowiem utożsamiane ze świadczeniem usług na rzecz tej spółki będącej dla Wnioskodawczyni byłym pracodawcą”.
 9. Również w innych interpretacjach, organy podatkowe potwierdzają że w sytuacji gdy usługi wykonywane na podstawie umowy o pracę różnią się od tych, które są wykonywana w ramach działalności gospodarczej - podatnicy mają prawo do wyboru 19% pdof, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 kwietnia 2013 r. nr ILPB1/415-101/13-4/AA, które dla stanu faktycznego w którym podatnik był wspólnikiem spółki cywilnej orzekł, że : „dochody osiągane przez Wnioskodawcę, który prowadzi działalność gospodarczą, jest wspólnikiem w spółce cywilnej i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tejże spółce oraz wykonuje czynności które nie są tożsame z obowiązkami wykonywanymi jako wspólnik, ani z usługami świadczonymi w jednoosobowej działalności, mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
 10. Podobnie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 czerwca 2009 r. nr ITPB1/415-279/09/HD, uznając, że wspólnik spółki cywilnej może dochody z tytułu udziału w spółce opodatkować podatkiem liniowym: Dla możliwości wyboru ww. sposobu opodatkowania nie stanowi natomiast przeszkody fakt świadczenia na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które nie odpowiadają czynnościom wykonywanym przez podatnika (wspólnika) w ramach stosunku pracy.
 11. W przypadku Wnioskodawczyni, usług świadczonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz SK po prostu nie będzie (Wnioskodawczyni będzie otrzymywała jedynie dochód z udziału w SK - w zamian za wniesiony wkład pieniężny, a nie w zamian za jakiekolwiek, usługi świadczone przez Wnioskodawczynię na rzecz SK). Wynagrodzenie za pracę będzie opodatkowane tak jak dochody z umowy o pracę, według skali podatkowej (18 i 32%)
 12. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawczyni dochody uzyskiwane przez Nią z SK będą opodatkowane 19% pdof, zgodnie z art. 30c updof, w 2015 i kolejnych latach, o ile do Dnia Przekształcenia złoży oświadczenie o wyborze 19% pdof, o którym mowa w art. 9a ust. 3 updof.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Należy podkreślić, że w świetle wyżej wymienionych przepisów wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem liniowym 19%.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni będzie komandytariuszem spółki komandytowej która powstanie z przekształcenia innej Spółki. Jednocześnie będzie zatrudniona spółce komandytowej na podstawie umowy o pracę. W 2015 r. Wnioskodawczyni zamierza rozliczać się wg stawki 19% i w tym celu złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dnie później niż w Dniu Przekształcenia pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, zgodnie z art. 30c updof.

Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni w ramach uczestnictwa w spółce komandytowej nie będzie świadczyła usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Spółka nie świadczy bowiem usług na rzecz samej siebie, a uczestnictwa w spółce nie można utożsamiać ze świadczeniem usług na jej rzecz. W konsekwencji, w niniejszej sprawie, nie będzie miało zastosowania wyłączenie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawczyni, poza uczestnictwem w spółce komandytowej w 2015 r. nie będzie prowadziła żadnej innej działalności gospodarczej, w ramach której świadczyłaby usługi na rzecz tej spółki , to przychody z udziału w zyskach tej spółki będą mogły być opodatkowane w tym roku podatkowym na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto trzeba zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.