ILPP3/4512-1-161/15-3/AW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT przekazania własności gruntów na rzecz wspólnika Spółki oraz wykazanie nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej oraz ich opodatkowania ww. podatkiem.
ILPP3/4512-1-161/15-3/AWinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja działalności
 2. nieruchomości
 3. przekazanie
 4. remanent likwidacyjny
 5. spółka jawna
 6. wspólnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną -> Towary własnej produkcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług – jest:

 • nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przekazania własności gruntów na rzecz wspólnika rozwiązanej/zlikwidowanej Spółki,
 • prawidłowe – w zakresie wykazania nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej oraz ich opodatkowania ww. podatkiem.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przekazania własności gruntów na rzecz wspólnika Spółki oraz wykazania nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej oraz ich opodatkowania ww. podatkiem. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 listopada 2015 r. o sprostowanie informacji zawartej w pytaniu i we własnym stanowisku w sprawie oraz dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna (dalej jako „Spółka” lub „Wnioskodawca”) otrzymała grunty aportem. Z tytułu nabycia gruntu, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, bowiem aport rzeczowy w postaci nieruchomości gruntowej wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego Spółki przez jej jedynego wspólnika nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca rozważa skutki, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ewentualnej likwidacji Spółki lub jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji w przyszłości. Wspólnicy Spółki mogą bowiem podjąć decyzję o zakończeniu jej działalności poprzez:

 • likwidację lub
 • rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

W szczególności, Wnioskodawca rozważa skutki przeniesienia własności ww. gruntów na obecnych wspólników Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (uszczegółowione w piśmie z dnia 16 listopada 2015 r.):
 1. Czy przekazanie własności gruntów na rzecz wspólnika rozwiązanej/zlikwidowanej Spółki, w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki, nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, a zatem nie jest opodatkowane podatkiem VAT...
 2. Czy Spółka nie będzie również obowiązana do wykazania i opodatkowania przedmiotowej nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania/likwidacji Spółki na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (uszczegółowionym w piśmie z dnia 16 listopada 2015 r.):

Ad 1

Przekazanie majątku (nieruchomości) w ramach rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej wspólnikowi, nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad 2

Spółka nie jest obowiązana do wykazania opodatkowania przedmiotowej nieruchomości w spisie z natury, gdyż w momencie nabycia nieruchomości nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uzasadnienie

Ad 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności zdefiniowany został odpowiednio w art. 7 i art. 8 ww. ustawy o VAT.

I tak, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Na podstawie wyżej przytoczonych regulacji prawnych przekazanie gruntów w ramach likwidacji/rozwiązania Spółki wspólnikom, nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ przy nabyciu tych gruntów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Art. 7 ust. 2 pkt 1 (a contrario) ustawy o VAT stanowi, że przekazanie nieodpłatne wspólnikowi towarów należących do przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu w sytuacji, gdy likwidowanej spółce (podatnikowi) nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od przekazywanego majątku.

Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz wspólników rozwiązanej Spółki, w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki, nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, a zatem nie jest opodatkowane podatkiem VAT, brak jest bowiem w szczególności cechy odpłatności, która jest podstawowym elementem koniecznym do tego, by wystąpiła dostawa towarów lub świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT.

Ad 2

Zgodnie również z przepisem art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o VAT, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury” (...).

W spisie z natury uwzględnione mają być wszystkie towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, tj. również środki trwałe i wyposażenie, od których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

A zatem dla kwestii konieczności opodatkowania i wykazania w remanencie likwidacyjnym ww. gruntów najistotniejszy jest fakt, że od tychże gruntów Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Należy zatem stwierdzić, że skoro Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości, nie jest ona obowiązana do wykazania i opodatkowania przedmiotowej nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania Spółki.

Powyższe stanowisko odnośnie braku powstania obowiązku podatkowego w VAT, w ramach przekazania własności gruntów na rzecz wspólnika rozwiązanej Spółki, ze względu na brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w momencie nabycia jest również akceptowane przez organy podatkowe, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 r. sygn. IPPP3/4512-49/15-2/JŻ, w której organ stanął na stanowisku, że: „dla uznania nieodpłatnej dostawy towarów za odpłatną dostawę towarów muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki, tj.: podatnik przekazuje nieodpłatnie lub zużywa towary należące do jego przedsiębiorstwa oraz podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (...) Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości będącej przedmiotem przekazania jedynemu wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego, gdyż aport rzeczowy w postaci nieruchomości gruntowej wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego Spółki przez jej jedynego wspólnika nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym nie został spełniony jeden z dwóch warunków określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy powodujących uznanie za dostawę przekazania towarów bez wynagrodzenia. W konsekwencji, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekazanie nieruchomości jedynemu wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 września 2014 r. sygn. IBPP2/443-586/14/KO, w której organ stwierdził, że: „przy nabyciu ww. gruntu Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (...) Zatem w świetle wskazanych przepisów art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT Wnioskodawca w sporządzanym w związku z likwidacją Spółki spisem z natury nie ujmuje w nim przedmiotowej nieruchomości”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2013 r. sygn. ITPP2/443-394/131/AK, w której organ podatkowy podkreślił, że: „Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych gruntów niezabudowanych, w związku z czym nie został spełniony jeden z dwóch podstawowych warunków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy powodujących uznanie za dostawę przekazania towarów bez wynagrodzenia. Z tych też względów, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przekazanie nieruchomości wspólnikom w toku postępowania likwidacyjnego nie będzie czynnością objętą przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przekazania własności gruntów na rzecz wspólnika Spółki,
 • prawidłowe – w zakresie wykazania nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej oraz ich opodatkowania ww. podatkiem.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5 ust. 3 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

I tak, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wskazuje brzmienie powołanych przepisów, pojęcia dostawy towarów i świadczenia usług na gruncie ustawy uzupełniają się w tym sensie, że co do zasady czynności podejmowane przez podatników należy uznać za świadczenie usług, o ile nie stanowią one dostawy towarów. Takie skonstruowanie zakresu czynności opodatkowanych prowadzi do zapewnienia zasady powszechności opodatkowania.

Kwestie dotyczące opodatkowania przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności regulują przepisy art. 14 ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jak wynika z art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Ponadto w świetle art. 14 ust. 2 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Stosownie do treści art. 14 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – art. 14 ust. 4 ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Przywołany powyżej art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, nakazując, w sytuacji wskazanej w tym przepisie, opodatkowanie towarów, różnicuje je na towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy.

Zatem towary podzielono na takie, które zostały wytworzone przez podatnika oraz takie, które zostały przez niego nabyte. W obu tych grupach mogą mieścić się towary, które stanowią tzw. środki obrotowe, jak towary handlowe, surowce oraz towary, które zaliczone zostały przez podatnika do jego środków trwałych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przypadku rozwiązania/likwidacji działalności spółki jawnej, opodatkowaniu podlegają zarówno towary handlowe, jak też środki trwałe czy wyposażenie, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka otrzymała grunty aportem. Z tytułu nabycia gruntu Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ aport rzeczowy w postaci nieruchomości gruntowej wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego Spółki przez jej jedynego wspólnika nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Obecnie Wnioskodawca rozważa skutki, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ewentualnej likwidacji Spółki lub jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji w przyszłości. W szczególności, Wnioskodawca rozważa skutki przeniesienia własności ww. gruntów na obecnych wspólników Spółki.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania własności gruntów na rzecz wspólnika Spółki rozwiązanej/zlikwidowanej oraz wykazania nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania/zlikwidowania Spółki jawnej oraz ich opodatkowania ww. podatkiem.

W pierwszej kolejności należy przeanalizować, czy w związku z rozwiązaniem/likwidacją Spółki jawnej Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w spisie z natury gruntów przekazanych następnie na rzecz wspólnika Spółki.

Należy wskazać, że w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: k.s.h.), spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 8 § 1 k.s.h.).

Na mocy art. 58 k.s.h., rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
 3. ogłoszenie upadłości spółki;
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

Stosownie do treści art. 67 § 1 k.s.h., w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Wspólnicy mogą założyć, że spółka będzie trwała tylko w określonych okolicznościach. Zaistnienie niektórych sytuacji stanowi przyczynę rozwiązania. Można tu wymienić upływ czasu, gdy zawarto umowę na czas określony, nadejście zdarzenia wskazanego w umowie spółki (na przykład wyprodukowanie określonych ilości towarów, podjęcie działalności konkurencyjnej przez więcej niż połowę wspólników). Przyczyną rozwiązania będzie również zaprzestanie realizacji wspólnego celu wyznaczonego przez wspólników (Andrzej Kidyba, Komentarz zaktualizowany. Komentarz do art. 58 Kodeksu spółek handlowych, publikacja elektroniczna LEX 2013).

Rozwiązanie spółki należy odróżnić od wystąpienia wspólnika. To ostatnie jest zdarzeniem prawnym powodującym, że wspólnik traci swoje członkostwo w spółce, ale spółka istnieje dalej. Natomiast rozwiązanie spółki jest zdarzeniem odnoszącym się do wszystkich wspólników i spółki. W art. 58 mowa jest nie tyle o rozwiązaniu spółki, ile o przyczynach powodujących wszczęcie postępowania likwidacyjnego, a w konsekwencji rozwiązanie spółki (por. J. Frąckowiak, Pojęcie, powstanie i ustanie podmiotowości gospodarczej. Zagadnienia cywilnoprawne, Rejent 1998, nr 5, s. 50) – (Andrzej Kidyba, j.w.).

Wspólnicy mogą ustalić inne zasady doprowadzenia do zakończenia bytu spółki niż postępowanie likwidacyjne. Przyjęcie odstąpienia od przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego powinno się odbyć poprzez uzgodnienie między wspólnikami innego sposobu zakończenia działalności spółki jawnej. Ten inny sposób ma polegać na porozumieniu co do podziału majątku, sposobu zaspokojenia i zabezpieczenia majątku, zasad odpowiedzialności za część zobowiązań, w końcu może to być ustalenie metody podziału majątku w naturze (in natura) poprzez odpowiedni podział składników majątkowych między wspólników bez konieczności spieniężenia majątku spółki, część in natura, część spieniężona. Możliwe jest ponadto zadysponowanie majątkiem w ten sposób, że zostaje zbyte przedsiębiorstwo spółki czy jego zorganizowane części (podobnie M. Trzebiatowski, Inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki osobowej - co, jak i kiedy..., Pr.Sp. 2011, nr 3, s. 8; zob. również A. Witosz, Likwidacja spółek handlowych w Kodeksie spółek handlowych. Stan obecny a stan pożądany (w:) Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s. 687). Zbycie przedsiębiorstwa może nastąpić na rzecz osób trzecich, jak również na rzecz jednego lub kilku wspólników z obowiązkiem spłaty udziałów na rzecz wspólników. Poza zbyciem przedsiębiorstwa wspólnicy mogą przenieść niektóre aktywa spółki do istniejącej lub utworzonej spółki (S. Sołtysiński, Kodeks, 2006, t. I, s. 521; podobnie SN w postanowieniu z 29 czerwca 2011 r., IV CSK 473/10, LEX nr 1102543) – (A. Kidyba j.w. komentarz do art. 67 k.s.h.).

W świetle art. 82 § 1 i § 2 k.s.h., z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku.

Zgodnie z art. 84 § 1 i § 2 k.s.h., likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że w spisie z natury, sporządzonym na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy, ujmuje się towary, które na dzień rozwiązania Spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, a w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wniosku wynika, że przy nabyciu gruntów, będących przedmiotem zapytania, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ ww. nieruchomości zostały nabyte w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem w świetle wskazanych przepisów art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy, Wnioskodawca

w sporządzonym – w związku z rozwiązaniem/likwidacją Spółki – spisem z natury, nie będzie miał obowiązku ujęcia w nim przedmiotowych nieruchomości.

W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania i opodatkowania podatkiem VAT przedmiotowych nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania/likwidacji Spółki, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania własności gruntów na rzecz wspólnika Spółki jawnej.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności niniejszej sprawy należy stwierdzić, że czynność przekazania ww. nieruchomości (gruntów) wspólnikowi Spółki, następującej w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, nie będzie stanowiła dostawy towarów lub świadczenia usług, lecz rozporządzanie majątkiem Spółki, w stosunku do którego rozliczenie podatkowe oparte będzie o art. 14 ustawy. Wobec powyższego czynność przekazania własności gruntów na rzecz wspólnika Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, przekazanie własności gruntów w ramach rozwiązanej/zlikwidowanej Spółki wspólnikowi nie będzie stanowiło ani dostawy towarów, ani świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania podatkiem VAT przekazania własności gruntów na rzecz wspólnika Spółki – pomimo identycznego skutku podatkowego, o jakim mowa we własnym stanowisku – należało uznać za nieprawidłowe, ze względu na inne uzasadnienie tej kwestii przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.