ILPB4/423-465/14-3/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą roszczenia na rzecz wspólnika z tytułu jego nie przystąpienia do przekształcenia Spółki.
ILPB4/423-465/14-3/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. objęcie udziałów
 3. pobór podatku
 4. przedsiębiorstwa
 5. przekształcanie
 6. płatnik
 7. roszczenia
 8. udział
 9. wkłady niepieniężne
 10. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą roszczenia na rzecz wspólnika z tytułu jego nie przystąpienia do przekształcenia Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 14 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą roszczenia na rzecz wspólnika z tytułu jego nie przystąpienia do przekształcenia Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną posiadającą miejsce siedziby i zarządu na terytorium Polski oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Spółka lub Wnioskodawca). Obecnie jedynym wspólnikiem Spółki jest osoba fizyczna.

W 2014 roku udziały w Spółce obejmie inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest osobą prawną posiadającą miejsce siedziby i zarządu na terytorium Polski oraz podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Wspólnik). Wspólnik obejmie udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa.

Planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę komandytową. Wspólnik nie będzie uczestniczył w przekształceniu - nie złoży oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Zgodnie z art. 565 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 - dalej: KSH) Wspólnikowi będzie przysługiwało roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia, Spółka wypłaci Wspólnikowi powyższą kwotę w uzgodnionym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku Spółka będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...
 2. Czy Spółka jako płatnik powinna pobrać podatek dochodowy od osób prawnych od podstawy opodatkowania stanowiące nadwyżkę wartości wypłacanego wynagrodzenia ponad koszt objęcia udziałów w wysokości określonej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa wniesionego przez Wspólnika jako wkład niepieniężny...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, Spółka będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • 1a) przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • 1b) przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 1. (uchylony)
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 4. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej spółek łączonych lub dzielonych;
 5. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; (...)
 6. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 7. wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 8. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

Katalog dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, iż wymienione w powyższym przepisie przykłady nie stanowią wszystkich kategorii dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie z powyższym przepisem takie dochody (przychody) muszą wynikać z udziału w zyskach osób prawnych (a więc również z udziału w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) i muszą być faktycznie uzyskane przez podatnika (otrzymane lub postawione do dyspozycji).

W ramach opisanego zdarzenia przyszłego dochodem (przychodem) faktycznie uzyskanym z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, jest dochód (przychód) uzyskany z realizacji roszczenia, o którym mowa w art. 565 § 1 KSH. Zgodnie z tym przepisem Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.

Wypłaty otrzymane przez Wspólnika, który nie złoży oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, uzyskane na podstawie art. 565 KSH, odpowiadają wartości jego udziałów w spółce przekształcanej. Kwoty te wynikają z wartości bilansowej majątku Spółki. Dochody (przychody) te stanowią więc dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Zasady opodatkowania dochodu (przychodu), o którym mowa powyżej, zostały określone w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy pobierać z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

W związku z powyższym Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dokonywanej wypłaty na rzecz Wspólnika nieuczestniczącego w przekształceniu, której wartość będzie odpowiadała wartości udziałów Wspólnika w Spółce przekształcanej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka jako płatnik powinna pobrać podatek dochodowy od osób prawnych, przyjmując za podstawę opodatkowania nadwyżkę wartości wypłacanego wynagrodzenia ponad koszt objęcia udziałów przez Wspólnika w wysokości określonej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa wniesionego przez Wspólnika jako wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

A zatem przychodem Wspólnika będzie jedynie nadwyżka wartości wypłacanego wynagrodzenia ponad koszt objęcia udziałów.

Za koszt objęcia udziałów przez Wspólnika Spółka powinna przyjąć określoną dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa wniesionego przez Wspólnika jako wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy o CIT w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a.

Biorąc pod uwagę powyższy przepis, za koszt objęcia przez Wspólnika udziałów w kapitale zakładowym Spółki należy przyjąć określoną dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa, które Wspólnik wniósł aportem do Spółki w zamian za obejmowane udziały.

Podsumowując, z tytułu dokonywanej wypłaty dla wspólnika nieuczestniczącego w przekształceniu (wynikającej z art. 565 KSH), Wnioskodawca powinien jako płatnik pobrać podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu stanowiącego nadwyżkę wartości wypłacanego wynagrodzenia ponad koszt objęcia udziałów przez Wspólnika. Za koszt objęcia udziałów przez Wspólnika należy przyjąć, określoną dla celów podatkowych, wartość składników przedsiębiorstwa wniesionego przez Wspólnika jako wkład niepieniężny.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2011 r. sygn. ITPB3/423-18/11/DK.

Pismem z 14 listopada 2014 r. Wnioskodawca poszerzył swoje stanowisko odnośnie do pytania drugiego i stwierdził co następuje.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka jako płatnik powinna pobrać podatek dochodowy od osób prawnych, przyjmując za podstawę opodatkowania nadwyżkę wartości wypłacanego wynagrodzenia ponad koszt objęcia udziałów przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

A zatem przychodem Wspólnika będzie jedynie nadwyżka wartości wypłacanego wynagrodzenia ponad koszt objęcia udziałów. Za koszt objęcia udziałów przez Wspólnika Spółka powinna przyjąć określoną dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa wniesionego przez Wspólnika jako wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy o CIT w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a.

Biorąc pod uwagę powyższy przepis za koszt objęcia przez Wspólnika udziałów w kapitale zakładowym Spółki należy przyjąć określoną dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa, które Wspólnik wniósł aportem do Spółki w zamian za obejmowane udziały.

Ustawa o CIT nie definiuje „przyjętej dla celów podatkowych wartości” i „składników przedsiębiorstwa”. W celu określenia definicji przedsiębiorstwa ustawa o CIT w art. 4a pkt 3 odsyła do definicji z Kodeksu cywilnego (dalej: KC). W oparciu o art. 551 KC przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W skład tak zdefiniowanego przedsiębiorstwa nie wchodzą zobowiązania.

Co więcej zobowiązania nie mają wartości podatkowej, gdyż nie są kosztem podatkowym, w przypadku ich spłaty: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę innych zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy o CIT). A jeśli spłaty zobowiązań nie można zaliczyć do kosztów podatkowych, to nie można mówić w odniesieniu do zobowiązań o „przyjętej dla celów podatkowych wartości”. W związku z tym pojęcie wartości podatkowej danego składnika przedsiębiorstwa należy odnosić jedynie do jego aktywów.

Zobowiązania, ze względu na powyższe względy, nie będą miały wpływu na wysokość kosztów Wspólnika w przedstawionym we wniosku zdarzeniu. Stanowisko to potwierdzają interpretacje indywidualne:

Podsumowując, z tytułu dokonywanej wypłaty dla wspólnika nieuczestniczącego w przekształceniu (wynikającej z art. 565 KSH), Wnioskodawca powinien jako płatnik pobrać podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu stanowiącego nadwyżkę wartości wypłacanego wynagrodzenia ponad koszt objęcia udziałów przez Wspólnika. Za koszt objęcia udziałów przez Wspólnika należy przyjąć, określoną dla celów podatkowych, wartość składników przedsiębiorstwa wniesionego przez Wspólnika jako wkład niepieniężny, bez uwzględnienia zobowiązań.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2011 r. sygn. ITPB3/423-181/11/DK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • 1a) przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • 1b) przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 1. (uchylony);
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 4. w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 5. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 6. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 7. wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 8. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

Katalog dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, że wymienione w ww. przepisie przykłady nie stanowią wszystkich kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Istotne jest przy tym, aby dochody takie były faktycznie uzyskane przez podatnika (otrzymane lub postawione do dyspozycji).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że obecnie jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy jest osoba fizyczna. W 2014 r. udziały w Spółce obejmie inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Wspólnik). Wspólnik obejmie udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa. Następnie planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę komandytową. Wspólnik nie będzie uczestniczył w przekształceniu. Zatem Wspólnikowi będzie przysługiwało roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w Spółce, które zostanie wypłacone w uzgodnionym terminie.

Stosownie do treści art. 565 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.): wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dochód (przychód) Wspólnika z tytułu opisanego we wniosku roszczenia kwalifikuje się w katalogu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika to z faktu, że wypłata otrzymana przez Wspólnika Spółki odpowiada wartości jego udziałów w Spółce. Kwota ta pochodzi z wartości bilansowej majątku Spółki. Zostanie także faktycznie otrzymana przez Wspólnika.

Zasady opodatkowania dochodu (przychodu), o którym mowa powyżej, zostały określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Na podstawie art. 26 ust. 1 tejże ustawy: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W myśl natomiast art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15 – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1 – informację o wysokości pobranego podatku,
 2. art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu – informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

– sporządzone według ustalonego wzoru.

Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 26a ww. ustawy: w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, i podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 – do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.

Z powyższych przepisów wynika, że dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym, do którego pobrania i wpłaty na rzecz właściwego urzędu skarbowego zobowiązany jest podmiot wypłacający takie dochody (płatnik).

Reasumując - w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku - Spółka będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dokonanej na rzecz Wspólnika wypłaty w związku z nieprzystąpieniem Wspólnika do przekształcenia Spółki w spółkę komandytową.

Odnośnie natomiast do wysokości podstawy opodatkowania w związku w wypłatą roszczenia Wspólnikowi należy wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Treść ww. przepisu wskazuje, że jeżeli dochodzi do zwrotu udziałów i podatnik uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie, to do dochodów (przychodów) tego podatnika podlega zaliczeniu tylko nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad koszty nabycia bądź objęcia udziałów.

Natomiast w przypadku, gdy niniejsze wynagrodzenie będzie równe lub niższe od poniesionych wydatków na nabycie bądź objęcie tych udziałów, to całe uzyskane wynagrodzenie nie będzie podlegało zaliczeniu do jego przychodów. Jednocześnie wydatki na nabycie lub objęcie udziałów nie będą w takiej sytuacji stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Jak wskazała Spółka w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wspólnik obejmie udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 i 3d, przepisy ust. 1k stosuje się odpowiednio.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1k ust. 2 ww. ustawy: w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a.

Zacytowany w zdaniu poprzednim przepis jednoznacznie wskazuje, że koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (w tym również koszt, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy) winna stanowić przyjęta dla celów podatkowych wartość poszczególnych składników tego przedsiębiorstwa, wynikająca z ksiąg i ewidencji przedsiębiorstwa wniesionego do spółki, określona na dzień objęcia udziałów, nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Ustawodawca nie pozostawił zatem dowolności w sposobie ustalania kosztów nabycia lub objęcia udziałów w spółce, lecz jednoznacznie przesądził, że wartość składników przedsiębiorstwa ma być wartością przyjętą dla celów podatkowych, a więc ustaloną na podstawie ustawy podatkowej i winna wynikać z ksiąg i ewidencji przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy na dzień objęcia udziałów, a także nie może przekraczać ich wartości nominalnej.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w przypadku zwrotu udziałów Wspólnikowi objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, koszty uzyskania przychodu winny zostać ustalone w oparciu o art. 15 ust. 1k pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 1l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kosztami tymi będzie zatem przyjęta dla celów podatkowych wartość poszczególnych składników przedsiębiorstwa, wynikająca z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prowadzonych przez wnoszone przedsiębiorstwo (tu: Wspólnika), określona na dzień objęcia udziałów w Spółce, nie wyższa jednak niż wartość nominalna tych udziałów z dnia ich objęcia.

Reasumując Spółka - jako płatnik - powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od podstawy opodatkowania stanowiącej nadwyżkę wartości wypłacanego wynagrodzenia ponad koszt objęcia udziałów w wysokości określonej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa wniesionego przez Wspólnika jako wkład niepieniężny, nie wyższej jednak niż wartość nominalna udziałów z dnia ich objęcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.