ILPB3/423-462/11-4/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy po przekształceniu spółki B z formy organizacyjnej spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w formę organizacyjną spółki osobowej, udziałowiec (po transformacji: wspólnik), czyli spółka A, będzie mogła kontynuować prawo do odliczenia od swojego dochodu tzw. ulgę technologiczną rozliczaną dotychczas przez B?
2. W jakim zakresie (proporcji) poszczególni wspólnicy spółki osobowej B (w tym Spółka A) mogą ulgę rozliczyć?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2011 r. (data wpływu 29.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia proporcji, w jakiej Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia od swojego dochodu tzw. ulgę technologiczną rozliczaną dotychczas przez sp. z o.o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2011 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 18 października 2011 r. (data wpływu 20.10.2011 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową, Wnioskodawca (udziałowiec sp. z o.o., po transformacji – wspólnik spółki osobowej) będzie mógł kontynuować prawo do odliczenia od swojego dochodu tzw. ulgę technologiczną rozliczaną dotychczas przez sp. z o.o.,
  • proporcji, w jakiej Wnioskodawcy przysługiwać będzie ww. prawo.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: Spółka lub A) prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem są szeroko pojęte usługi w zakresie ochrony – przede wszystkim fizyczna ochrona mienia.

Spółka posiada udziały w innych spółkach kapitałowych (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością), tworząc w ten sposób grupę biznesową spółek zajmujących się podobnymi usługami, tj. usługami ochrony – fizyczną ochroną mienia, techniczną ochroną mienia, monitoring itp.

Jedną ze spółek, w których udziały posiada Spółka, jest spółka B Sp. z o.o. (dalej: B).

Obecnie planowana jest zmiana formy organizacyjnej spółki B ze spółki kapitałowej (sp. z o.o.) na spółkę osobową (najprawdopodobniej sp. komandytową). Transformacja (przekształcenie) ma się odbyć w ciągu najbliższych miesięcy.

W konsekwencji, A stanie się wspólnikiem (najprawdopodobniej komandytariuszem) spółki B w miejsce statusu udziałowca spółki kapitałowej.

Jednocześnie spółka B, zgodnie z art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzysta obecnie z odliczenia od dochodu tzw. ulgi na nowe technologie (dalej: ulga technologiczna). Spółka B rozlicza ulgę m.in. zgodnie z art. 18b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w sytuacji, gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z uwagi na wielkość ulgi oraz dochód generowany w latach rozliczania ulg (2010 i 2011), spółka B planuje rozliczać ulgę również w rozliczeniu za rok 2012 (trzeci rok rozliczania ulgi technologicznej).

Mając powyższe na względzie, tj.:

  1. planowane przekształcenie spółki B z formy organizacyjnej spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w formę organizacyjną spółki osobowej (sp. komandytowa),
  2. planowaną sytuację rozliczania ulgi technologicznej w roku 2012.

Spółka powzięła wątpliwość, czy jako przyszły wspólnik w spółce osobowej, zgodnie z art. 93a ustawy Ordynacja podatkowa, będzie miała prawo odliczyć od dochodu za rok 2012 na zasadach art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niewykorzystaną przez B ulgę technologiczną.

Powstaje również wątpliwość co do zakresu prawa do odliczenia ulgi u poszczególnych wspólników spółki B (A nie będzie jedynym wspólnikiem spółki osobowej, co wynika z charakteru spółki).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy po przekształceniu spółki B z formy organizacyjnej spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w formę organizacyjną spółki osobowej, udziałowiec (po transformacji: wspólnik), czyli spółka A, będzie mogła kontynuować prawo do odliczenia od swojego dochodu tzw. ulgę technologiczną rozliczaną dotychczas przez B...
  2. W jakim zakresie (proporcji) poszczególni wspólnicy spółki osobowej (w tym A) mogą ulgę rozliczyć...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB3/423-462/11-3/EK wydaną w dniu 29 grudnia 2011 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, zakres prawa do odliczenia ulgi technologicznej będzie przysługiwać poszczególnym wspólnikom zgodnie z prawem do udziału w zysku określonym w umowie spółki osobowej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie udziału poszczególnych wspólników w prawie do odliczenia ulgi technologicznej przekształconej spółki, w ocenie Wnioskodawcy, prawo to przysługiwać będzie zgodnie z zasadami ogólnymi uczestnictwa wspólników w rozliczeniu podatkowym udziału w spółkach osobowych, tj. art. 5 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym zakresie ustawodawca przewidział regulację).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z mającym zastosowanie w przedmiotowym przypadku art. 5 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Zgodnie z art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ulga dotyczy obniżenia podstawy opodatkowania.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, po przekształceniu spółki B z formy organizacyjnej spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w formę organizacyjną spółki osobowej, udziałowiec (po transformacji: wspólnik), czyli spółka A będzie mogła kontynuować prawo do odliczenia od dochodu tzw. ulgę technologiczną rozliczaną dotychczas przez B, zgodnie z udziałem w zysku ustalonym w umowie spółki osobowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie mając na uwadze, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest Spółka, zaznacza się, że interpretacja nie ma mocy wiążącej dla pozostałych wspólników spółki osobowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.