ILPB2/4511-1-517/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Wypłata dywidendy na rzecz osób fizycznych.
ILPB2/4511-1-517/15-2/JKinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. spółka kapitałowa
  3. udziałowiec
  4. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dywidendy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka).

Spółka jest 100% udziałowcem w niemieckiej spółce GmbH, będącej niemieckim rezydentem podatkowym (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – dalej: jako Spółka GmbH).

Spółka GmbH wypracowała w poprzednich latach podatkowych dochód, który podlegał w całości opodatkowaniu na terytorium Niemiec.

W dniu 16 sierpnia 2013 r. Spółka jako jedyny wspólnik Spółki GmbH podjęła uchwałę o podziale wypracowanego zysku i wypłaceniu dywidendy na rzecz Spółki.

Zgodnie z podjętą w dniu 16 sierpnia 2013 r. uchwałą zgromadzenia wspólników, Spółka GmbH w dniu 19 sierpnia 2013 r. wypłaciła dywidendę w kwocie 280.000 EURO na rzecz Spółki.

Spółka GmbH na terytorium Niemiec pobrała od wypłaconej dywidendy podatek u źródła (podatek od dochodu z kapitału w wysokości 25% oraz podatek solidarnościowy (w łącznej kwocie 73.850 EURO (gdzie kwota podatku od dochodu z kapitału wynosiła 70.000 EURO, zaś kwota podatku solidarnościowego – 3850 EURO).

Wedle niemieckich organów skarbowych Spółka GmbH jako płatnik podatku u źródła nie była uprawniona do zastosowania zwolnienia podatkowego przy wypłacie dywidendy lub zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stosownie do par. 50d ust. 3 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EStG).

W rezultacie tego podatek u źródła został pobrany w kwotach wyżej wskazanych. W powyższym zakresie aktualnie toczy się spór z niemieckim organem podatkowym w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku bądź możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła wynikającej z polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W momencie otrzymania dywidendy przez Spółkę od Spółki GmbH jedynym udziałowcem Spółki była cypryjska spółka kapitałowa.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka nie uwzględniła w podstawie opodatkowania otrzymanej dywidendy od Spółki GmbH.

W przyszłości nastąpi zmiana w składzie udziałowców Spółki. Wspólnikami Spółki będą osoby fizyczne mające polską rezydencje podatkową. Wówczas zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz tychże wspólników.

Wypłata dywidendy będzie finansowana z zysków Spółki osiągniętych m.in. w wyniku otrzymania dywidendy od Spółki GmbH.

Spółka nie odliczyła pobranego w roku 2013 przez Spółkę GmbH podatku u źródła z uwagi na to, że otrzymana dywidenda nie była uwzględniona w podstawie opodatkowania stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka dokonując wypłaty dywidendy na rzecz udziałowców Spółki będących osobami fizycznymi na których ciąży na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy (polski rezydent podatkowy) może pomniejszyć kwotę pobieranego 19% podatku kapitałowego o kwotę podatku u źródła, który został pobrany przez Spółkę GmbH przy wypłacie dywidendy na rzecz Spółki w roku 2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka dokonując wypłaty dywidendy na rzecz udziałowców Spółki będących osobami fizycznymi na których ciąży na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy (polski rezydent podatkowy) nie może pomniejszyć kwoty pobieranego 19% podatku kapitałowego o kwotę podatku u źródła, który został pobrany przez Spółkę GmbH przy wypłacie dywidendy na rzecz Spółki w roku 2013.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT, za przychody kapitałowe uważane są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy (...) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Spółka działając jako płatnik podatku dochodowego obowiązana jest pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (art. 41 ust. 4 ustawy PIT).

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie umożliwiają w żaden sposób dokonania potrącenia od 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, podatku u źródła pobranego przez Spółkę GmbH przy uprzedniej wypłacie dywidendy na rzecz Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.