ILPB1/4511-1-240/15-5/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie innych skutków związanych z wstąpieniem do spółki nowego wspólnika.
ILPB1/4511-1-240/15-5/AAinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przychód
  3. spółka jawna
  4. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) uzupełnionym w dniu 11 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie innych skutków związanych z wstąpieniem do spółki nowego wspólnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładów do spółki jawnej przez nowego wspólnika oraz w zakresie innych skutków związanych z wstąpieniem do spółki nowego wspólnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. znak ILPB1/4511-1-240/15-2/AA na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 30 kwietnia 2015 r., natomiast w dniu 11 maja 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 7 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników w spółce jawnej. Obaj wspólnicy są osobami fizycznymi. Planowane jest przystąpienie do tej spółki kolejnego wspólnika - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przystąpienie nowego wspólnika nastąpi poprzez zmianę umowy spółki i wniesienie wkładu.

Dotychczasowo Wnioskodawca rozliczał podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów. Ustalana na tej podstawie kwota korygowana była o sporządzony na koniec roku remanent i od tak obliczonego dochodu Wnioskodawca odprowadzał podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie innych skutków związanych z wstąpieniem do spółki nowego wspólnika.

Czy w związku z przystąpieniem nowego wspólnika do spółki jawnej dniem sporządzenia remanentu jest dzień poprzedzający przystąpienie nowego wspólnika do spółki...

Pytanie wynika z uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 24a PdofU osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są zobowiązane prowadzić w odpowiedni sposób podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 5b ust. 2 PdofU jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec analizy powyższych przepisów sposób ustalenia dochodu dla Wnioskodawcy reguluje przepis artykułu 24 ust. 2 PdofU. Mianowicie, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Obowiązek sporządzenia remanentu w sytuacji wstąpienia do spółki nowego wspólnika w trakcie roku podatkowego wynika z przepisu paragrafu 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. Nr 0 poz. 1037 ze zm.), zwany dalej rozporządzeniem. Sporządzenie remanentu ma na celu ustalenie faktycznego dochodu przypadającego w danym okresie na poszczególnych wspólników. Sporządzony remanent stanie się jednocześnie remanentem początkowym.

O zamiarze dokonania przedmiotowego remanentu każdy ze wspólników obowiązany jest zawiadomić właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie takie powinno dotrzeć do organu podatkowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia remanentu (por. § 28 ust. 4 rozporządzenia).

Przepis paragrafu 27 rozporządzenia nie przesądza jednak w którym momencie remanent powinien być sporządzony (ustawodawca posługuje się sformułowaniem „w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności”).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że obowiązek sporządzenia remanentu w związku z wstąpieniem nowego wspólnika do spółki, i w konsekwencji zmiany proporcji udziałów, powinien zostać wykonany w przeddzień przystąpienia nowego wspólnika. Za dzień przystąpienia nowego wspólnika powszechnie uznaje się dzień zmiany umowy spółki a nie moment zarejestrowania zmiany w KRS. Wpis do KRS w tym zakresie ma bowiem charakter deklaratoryjny.

Powyższe stanowisko poparte jest licznymi interpretacjami wydanymi przez odpowiednie organy, przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2014 r. o numerze ILPB1/415-337/14-2/AA.

Przystąpienie nowego wspólnika do istniejącej już spółki jawnej wiąże się ze zmianą umowy spółki, która powinna nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności - identycznie jak w przypadku umowy pierwotnej (wymaga tego dyspozycja art. 23 k.s.h.).

Konsekwencją przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej jest zmiana proporcji praw do udziału w zysku tej spółki przysługujących poszczególnym wspólnikom. Każda zaś zmiana proporcji praw do udziału w zysku spółki jawnej powinna być odpowiednio uwzględniona w rozliczeniu podatku dochodowego jej poszczególnych wspólników.

W takiej sytuacji, poszczególni wspólnicy spółki jawnej powinni ustalić swoje przychody i koszty uzyskania przychodów za dany rok podatkowy, odpowiednio za okres: od 1 stycznia do dnia poprzedzającego przystąpienie nowego wspólnika, proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku przysługującego każdemu ze wspólników - zgodnie z dotychczasową umową spółki, od dnia przystąpienia nowego wspólnika do 31 grudnia, z uwzględnieniem zmienionej proporcji praw do udziału w zysku przysługujących każdemu ze wspólników - zgodnie ze zmienioną umową spółki, w związku z rozszerzeniem jej składu osobowego.

Wedle oceny Wnioskodawcy, fakt przystąpienia nowego wspólnika nie wywoła w jego sytuacji innych skutków na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładów do spółki jawnej przez nowego wspólnika został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-240/15-4/AA.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma urzędowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.