ILPB1/4511-1-240/15-4/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładów do spółki jawnej przez nowego wspólnika.
ILPB1/4511-1-240/15-4/AAinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przychód
  3. spółka jawna
  4. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) uzupełnionym w dniu 11 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładów do spółki jawnej przez nowego wspólnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładów do spółki jawnej przez nowego wspólnika oraz w zakresie innych skutków związanych z wstąpieniem do spółki nowego wspólnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. znak ILPB1/4511-1-240/15-2/AA na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 30 kwietnia 2015 r., natomiast w dniu 11 maja 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 7 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników w spółce jawnej. Obaj wspólnicy są osobami fizycznymi. Planowane jest przystąpienie do tej spółki kolejnego wspólnika - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przystąpienie nowego wspólnika nastąpi poprzez zmianę umowy spółki i wniesienie wkładu.

Dotychczasowo Wnioskodawca rozliczał podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów. Ustalana na tej podstawie kwota korygowana była o sporządzony na koniec roku remanent i od tak obliczonego dochodu Wnioskodawca odprowadzał podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładów do spółki jawnej przez nowego wspólnika.

Czy fakt wniesienia wkładów do spółki jawnej przez nowego wspólnika - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy i w konsekwencji dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jawna jako spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej, nie jest więc podatnikiem podatku dochodowego. Oznacza to, że wszelkie konsekwencje podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki jawnej należy rozpatrywać wyłącznie na poziomie jej wspólników (tj. podatników podatku dochodowego), a więc w przedstawionym zdarzeniu przyszłym - na poziomie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki osobowej (tj. podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych).

Zgodnie z regulacją art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., Nr 0, poz. 361, ze zm.), zwanej dalej PdofU, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wedle regulacji art. 8 ust. 1 PdofU przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału), oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe.

W świetle art. 28 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013 r. Nr 0 poz. 1030), zwaną dalej k.s.h., rzeczy i prawa wniesione tytułem wkładu, a także nabyte lub uzyskane dla spółki w inny sposób, stanowią jej majątek. Należy zauważyć, że majątek spółki jawnej (jako spółki osobowej) w trakcie jej trwania stanowi majątek odrębny od majątku osobistego każdego ze wspólników tej spółki. Każdy ze wspólników spółki posiada jedynie udział w majątku spółki, stanowiącym przedmiot współwłasności łącznej wszystkich wspólników spółki jawnej.

W konsekwencji, na podstawie regulacji wyżej przytoczonych przepisów wniesienie do spółki jawnej wkładu w jakiejkolwiek postaci przez jednego ze wspólników tej spółki nie spowoduje przysporzenia majątkowego po stronie pozostałych wspólników tej spółki, a tym samym nie będzie skutkowało powstaniem przychodu. Nie sposób bowiem uznać, że wkład będący częścią odrębnego majątku spółki, został otrzymany lub pozostawiony do dyspozycji podatnika. A owe „otrzymanie lub pozostawienie do dyspozycji podatnika” jest nieodzownym elementem definicji przychodu z art. 11 ust. 1 PdofU.

Podsumowując, dotychczasowe rozważania należy uznać, że w związku z brakiem zakwalifikowania wkładu wniesionego do spółki jawnej jako przychodu powstałego po stronie pozostałych wspólników, w rozumieniu art. 11 ust. 1 PdofU nie powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez uprawnione organy. Przykładowo, należy wskazać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 marca 2011 r. o numerze ILPB1/415-1474/10-5/IM, a także interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 marca 2008 r. o numerze IBPB3/423-244/08/SD. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się w niej, iż „obojętny w sensie podatkowym pozostanie przypadek wniesienia wkładu pieniężnego przez drugiego wspólnika. Czynność ta nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego dla pozostałych wspólników. Istotnym jest bowiem fakt, iż w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych rzeczy i prawa wniesione do spółki komandytowej (lub innej spółki osobowej) tytułem wkładu, a także nabyte lub uzyskane dla spółki w inny sposób w czasie jej istnienia, są majątkiem spółki. Majątek spółki przez cały czas jej trwania jest traktowany jako odrębny od majątku osobistego poszczególnych wspólników. Wspólnik ma w nim tylko udział. Dla stosunków własności oznacza to istnienie współwłasności. Konsekwentnie wniesienie wkładu niepieniężnego przez jednego wspólnika nie powoduje przysporzenia po stronie wspólników spółki osobowej, a w rezultacie nie skutkuje także powstaniem przychodu podatkowego dla żadnego ze wspólników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo tut. Organ informuje, że powołany przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmienił brzmienie z dniem 1 stycznia 2015 r. i aktualnie brzmi: „przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Powyższa zmiana nie ma jednak wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie przedmiotowego wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie innych skutków związanych z wstąpieniem do spółki nowego wspólnika został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-240/15-5/AA.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.