IBPBII/2/415-616/13/HS | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku umorzenia udziałów jednego ze wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wnioskodawca także posiada udziały, u wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/2/415-616/13/HSinterpretacja indywidualna
  1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  2. udziałowiec
  3. umorzenie udziałów
  4. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 10 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego umorzenia udziałów dla wspólnika pozostającego w spółce – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego umorzenia udziałów dla wspólnika pozostającego w spółce.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca uczestniczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako jeden z dwóch wspólników tej spółki. Planowane jest ustąpienie drugiego ze wspólników poprzez umorzenie udziałów jakie posiada w spółce, w której drugim wspólnikiem jest wnioskodawca. Planowane jest umorzenie udziałów drugiego wspólnika po myśli art. 199 § 2 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks handlowy bez wynagrodzenia po wyrażeniu zgody przez wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone. Wskutek umorzenia udziałowiec zostanie jedynym wspólnikiem w spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku umorzenia udziałów jednego ze wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wnioskodawca także posiada udziały, u wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie powstaje u wspólnika pozostałego w spółce z tego tytułu przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a fakt umorzenia udziałów bez wynagrodzenia dla wnioskodawcy będzie neutralny podatkowo.

Zakres dochodu z udziału w zyskach osób prawnych został zdefiniowany w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) jako dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także zdarzenia opisane w pkt od 1 do 8. Żadna z sytuacji opisana przez ustawodawcę w pkt 1 do 8 nie jest związana z umorzeniem udziałów innych wspólników, bowiem w pkt 1 określono, że dochodem jest kwota otrzymana przez daną osobę w związku z umorzeniem jej udziałów, z czym nie mamy w opisanym zdarzeniu do czynienia.

W analizowanym przepisie ustawodawca określił, że także każdy dochód faktycznie otrzymany w związku z posiadanym udziałem - stanowi przedmiot opodatkowania. Ustawodawca jednakże wprost mówi o dochodzie otrzymanym w związku z posiadanym udziałem w związku z uczestnictwem w osobie prawnej. Dla ustalenia, że powstanie dochód podatkowy należy więc ustalić fakt otrzymania dochodu i jego wysokość.

W przedstawionym przypadku wnioskodawca nie otrzymuje, w związku z umorzeniem udziałów innego udziałowca, żadnego wynagrodzenia, zgodnie zaś z powołanym przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlega dochód faktycznie uzyskany.

Zgodnie ze Słownikiem Współczesnego Języka Polskiego pod red. B. Dunacja faktycznie otrzymać oznacza „w rzeczywistości, naprawdę, istotnie; stawać się odbiorcą jakiejś rzeczy, dostawać coś, odbierać coś”. Zwrot ten należy więc odnieść do faktycznego przysporzenia majątkowego polegającego na otrzymaniu pieniędzy lub innych równoważnych środków. Przepis ten nie odnosi się do hipotetycznego i ewentualnego wzrostu wartości udziałów czy wzrostu wartości księgowej takich udziałów u wspólnika pozostającego w spółce, bowiem w momencie sprzedaży udziałów (ewentualnie ich umorzenia) powstanie przychód do opodatkowania w wysokości różnicy pomiędzy ceną sprzedaży udziałów (wynagrodzeniem za ich umorzenie) a kosztami ich nabycia (objęcia).

Reasumując, nieodpłatne umorzenie udziałów nie powoduje powstania u wnioskodawcy pozostającego w spółce dochodu do opodatkowania, co więcej, w tym wypadku nie ma znaczenia, czy umorzenie nastąpi z obniżeniem, czy też bez obniżania kapitału zakładowego. Umorzenie udziałów spółki kapitałowej bez wynagrodzenia nie wiąże się z uzyskaniem przez pozostałych udziałowców realnych, określonych wartości w sensie ekonomicznym. Jego istotą jest bowiem jedynie przesunięcie (przeksięgowanie) części środków Spółki w ramach jej kapitału własnego (z kapitału zakładowego na zapasowy) - co samo w sobie w żaden sposób nie skutkuje uzyskaniem korzyści majątkowej po stronie jej udziałowców (nie nabywają oni nowych aktywów).

Przychód podatkowy na gruncie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze lub wartości pieniężne, wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz wartość otrzymanych innych nieodpłatnych świadczeń. Bezspornym jest, że w związku w umorzeniem udziałów danego wspólnika bez wynagrodzenia pozostali wspólnicy nie otrzymują pieniędzy ani wartości pieniężnych (jak również świadczenia te nie są postawione do ich dyspozycji). Ponadto brak jest również podstaw do uznania, iż w związku z tym zdarzeniem otrzymują oni świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia. Jakkolwiek przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji świadczeń w naturze, to z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Wartość pieniężną świadczeń w naturze z zastrzeżeniem w art. 12 ust. 2 określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania”.) wynika, że są nimi otrzymane rzeczy lub prawa majątkowe. W niniejszej sprawie umorzenie udziałów jednego ze wspólników Spółki nie skutkuje otrzymaniem przez pozostałych wspólników żadnych rzeczy, jak również nie wiąże się z otrzymaniem przez nich praw majątkowych. W szczególności umorzenie udziałów należących do danego udziałowca nie oznacza otrzymania udziałów danego udziałowca przez pozostałych wspólników – przeciwnie, posiadają oni tyle samo udziałów (o takiej samej wartości nominalnej), ile posiadali przed umorzeniem. Stąd także na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można mówić o powstaniu przychodu podatkowego.

Wnioskodawca wskazuje, iż stanowisko, zgodne z zaprezentowanym przez niego, jest prezentowane w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego Na potwierdzenie swojego stanowiska wnioskodawca przywołuje interpretację indywidualną z dnia 27 marca 2012 r. Znak: IPPB2/415-48/12-2/AK wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca nie wskazał, w jakim trybie nastąpi umorzenie udziałów (dobrowolne, przymusowe lub automatyczne). Wskazał jedynie, iż planowane jest umorzenie udziałów drugiego wspólnika zgodnie z art. 199 § 2 i § 3 Kodeksu handlowego, bez wynagrodzenia, po wyrażeniu zgody przez wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone. Zatem Organ nie oceniając prawnej możliwości dokonania tego umorzenia bez wynagrodzenia, przyjął to za podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Odnosząc się do powołanej przez wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego wskazać należy, iż orzeczenie to dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika w określonym stanie faktycznym i w tej sprawach rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPB2/415-48/12-2/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.