IBPBI/2/423-533/12/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy umorzenie w przyszłości akcji przysługujących pozostałym wspólnikom spółki akcyjnej bez wynagrodzenia będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, który w wyniku przeprowadzonego umorzenia zostanie jedynym akcjonariuszem spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 05 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy umorzenie w przyszłości akcji przysługujących pozostałym wspólnikom spółki akcyjnej bez wynagrodzenia będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, który w wyniku przeprowadzonego umorzenia zostanie jedynym akcjonariuszem spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 kwietnia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy umorzenie w przyszłości akcji przysługujących pozostałym wspólnikom spółki akcyjnej bez wynagrodzenia będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, który w wyniku przeprowadzonego umorzenia zostanie jedynym akcjonariuszem spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółką akcyjną jest również wspólnikiem spółki komandytowej. Oprócz Wnioskodawcy, wspólnikami spółki komandytowej są również inne spółki kapitałowe należące do tej samej grupy. W ramach istniejącej grupy kapitałowej, planowane jest stworzenie w przyszłości podatkowej grupy kapitałowej (dalej „PGK”).

W związku z powyższym, w celu spełnienia ustawowych wymogów dotyczących PGK, wspólnicy spółki komandytowej zamierzają podjąć działania zmierzające do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową (spółkę akcyjną). Następnie po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę akcyjną w ramach działań zmierzających do spełnienia koniecznych warunków dla utworzenia i funkcjonowania PGK, pozostali wspólnicy spółki akcyjnej dokonają zbycia na jej rzecz posiadanych przez siebie akcji w celu umorzenia. Umorzenie to nastąpi bez wynagrodzenia, a statut spółki przekształconej zawierać będzie postanowienia o dopuszczalności umorzenia akcji. W efekcie tej operacji Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem spółki akcyjnej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy umorzenie w przyszłości akcji przysługujących pozostałym wspólnikom spółki akcyjnej bez wynagrodzenia będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, który w wyniku przeprowadzonego umorzenia zostanie jedynym akcjonariuszem spółki... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Spółki, w momencie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, po stronie wspólnika pozostającego w spółce akcyjnej, którego akcje nie będą podlegać umorzeniu, nie powstanie dochód podatkowy. Wynika to z faktu, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zasadą jest, iż opodatkowaniu podlega jedynie faktycznie uzyskany dochód (w przypadku uzyskania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) lub dochód należny (w przypadku uzyskania dochodu z działalności gospodarczej). Natomiast z samym faktem umorzenia bez wynagrodzenia akcji należących do jednego ze wspólników nie wiąże się powstanie faktycznego dochodu po stronie wspólnika pozostającego w spółce. Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o pdop, wskazuje przykładowo dochody (przychody) uzyskiwane z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem należy do nich dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) w tym także m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji). Biorąc pod uwagę powyższą regulację, należy zatem stwierdzić, że w przypadku wspólników pozostających w spółce akcyjnej w przypadku umorzenia akcji pozostałych wspólników, nie powstanie dochód (przychód), o którym mowa w art. 10 ust.1 ustawy o podp, gdyż przepis ten odnosi się w istocie do dochodów (przychodów) osiąganych przez wspólników - w przypadku uzyskania określonych środków finansowych wypłacanych przez spółkę kapitałową - których akcje (udziały) zostały umorzone, nie zaś do wspólników pozostających w spółce.

Pogląd, zgodnie z którym wspólnik, który pozostał w spółce w wyniku umorzenia akcji bez wynagrodzenia należących do pozostałych wspólników, nie osiąga z tego tytułu żadnego przychodu podatkowego, potwierdzony został również przez Ministra Finansów. Przykładowo w piśmie z dnia 07 marca 2002 r. Znak: PB4/BA-8214-34-15/02, Minister Finansów wskazał mianowicie, iż umorzenie udziałów (akcji) bez obniżenia kapitału zakładowego nie powoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w spółce. Zdaniem Organu podatkowego „wobec braku wyraźnych zapisów w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także specjalnych regulacji odnoszących się do poboru podatku od dochodu z tego rodzaju przysporzenia (art. 26 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. i art. 41 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.) Nie można było tego przysporzenia - powstałego w związku ze skupem przez spółkę akcyjną jej własnych akcji w celu ich umorzenia lub przez spółkę z o.o. Jej własnych udziałów u akcjonariuszy bądź odpowiednio u udziałowców pozostających w spółce - uznać za dochód, z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu. W przypadku „buy - backu nie może być mowy o faktycznie uzyskanym dochodzie przez akcjonariuszy (udziałowców), których akcje (udziały) nie zostały umorzone”. Dodatkowo Minister Finansów wskazał, że „oceniając zaś skutki dla udziałowców, którzy zostali w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stwierdzić należy, że po ich stronie nie powstaje dochód do opodatkowania z tytułu umorzenia udziałów w tym celu skupionych - zarówno w przypadku, gdy umorzenie tych udziałów jest dokonane w ciężar kapitału zakładowego, jak i bez obniżania kapitału zakładowego”.

Powyższe stanowisko znalazło również poparcie przykładowo w interpretacjach indywidualnych:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2009 r., Znak: IPPB3/423-554/09-6/PD,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 września 2009 r., Znak: IPPB2/415-420/09-2/MG,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2011 r., Znak: ILPB1/415-159/11-4/AGR,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2011 r., Znak: ILPB4/423-165/11-5/DS.

W świetle wskazanych regulacji prawnych, które nie przewidują powstania przychodu po stronie wspólnika pozostającego w spółce kapitałowej w przypadku umorzenia bez wynagrodzenia udziałów lub akcji pozostałych wspólników, jak i w świetle wskazanych wyżej jednolitych rozstrzygnięć organów podatkowych, stwierdzić należy, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w wyniku umorzenia bez wynagrodzenia akcji przysługujących pozostałym akcjonariuszom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.