IBPBI/2/423-360/12/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową będzie czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy będącego jej wspólnikiem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 05 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową będzie czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy będącego jej wspólnikiem (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 kwietnia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową będzie czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy będącego jej wspólnikiem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółką akcyjną jest również wspólnikiem spółki komandytowej. Oprócz Wnioskodawcy, wspólnikami spółki komandytowej są również inne spółki kapitałowe należące do tej samej grupy. W ramach istniejącej grupy kapitałowej, planowane jest stworzenie w przyszłości podatkowej grupy kapitałowej (dalej „PGK”).

W związku z powyższym, w celu spełnienia ustawowych wymogów dotyczących PGK, wspólnicy spółki komandytowej zamierzają podjąć działania zmierzające do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową (spółkę akcyjną). Następnie po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę akcyjną w ramach działań zmierzających do spełnienia koniecznych warunków dla utworzenia i funkcjonowania PGK, pozostali wspólnicy spółki akcyjnej dokonają zbycia na jej rzecz posiadanych przez siebie akcji w celu umorzenia. Umorzenie to nastąpi bez wynagrodzenia, a statut spółki przekształconej zawierać będzie postanowienia o dopuszczalności umorzenia akcji. W efekcie tej operacji Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem spółki akcyjnej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową będzie czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy będącego jej wspólnikiem... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Spółki, czynność przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową będzie czynnością neutralną podatkowo dla spółek kapitałowych będących jej udziałowcami i nie spowoduje po stronie wspólników spółki przekształconej powstania przychodu podatkowego.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej „Ksh”), spółka jawna, spółka partnerską spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Zgodnie natomiast z art. 553 Ksh, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, wspólnik spółki komandytowej stanie się wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia z mocy samego prawa tj. bez konieczności podejmowania żadnych czynności innych niż złożenie oświadczenia o uczestnictwie w przekształceniu. Tym samym dojdzie do przekształcenia ogółu praw i obowiązków składających się na udział w spółce komandytowej w akcje w spółce akcyjnej. W następstwie tego zdarzenia dotychczasowi wspólnicy spółki komandytowej nie uzyskają więc żadnego przysporzenia, gdyż jeden składnik ich majątku zostanie zmieniony w inny. Majątek spółki przekształcanej nie ulega tym samym likwidacji i zwrotowi udziałowcom, lecz staje się majątkiem spółki powstałej w wyniku przekształcenia.

W myśl art. 7 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Z kolei przychodem, który może generować powstanie dochodu może być jedynie rzeczywiste przysporzenie majątkowe po stronie podatnika. W sytuacji zatem, gdy stan majątku podatnika nie ulega zmianie nie sposób mówić o osiągnięciu przez niego przychodu, gdyż nie istnieje możliwość wskazania korzyści majątkowej, a tym bardziej jej wartości.

Analogiczne wnioski wynikają z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pdop, zgodnie z którymi przychodami są otrzymane pieniądze lub wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw. Przy czym podkreślić należy, że pojęcie „otrzymane” odnosi się wyłącznie do faktycznie zrealizowanego przysporzenia majątkowego.

Wskazać przy tym należy, że uzyskanie akcji w spółce przekształconej nie następuje w drodze objęcia akcji, co wiązałoby się z koniecznością wnoszenia wkładów, lecz w drodze złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Oznacza to, że w wyniku przekształcenia Wnioskodawca nie będzie obejmował akcji w spółce akcyjnej, gdyż stanie się jej wspólnikiem na mocy oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. W konsekwencji, nie można w tym przypadku twierdzić, że wspólnicy spółki przekształcanej osiągają przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdop. W myśl bowiem tego przepisu przychód stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Skoro zatem przekształcenie formy prawnej nie wymaga objęcia akcji w spółce przekształconej, nie można mówić o powstaniu przychodu z tego tytułu.

Co więcej, nawet gdyby uznać, że uzyskanie przez Wnioskodawcę akcji w spółce akcyjnej następuje w wyniku ich objęcia, to nie będzie spełniony drugi warunek zastosowania wskazanego wyżej przepisu, gdyż Wnioskodawca nie będzie wnosił żadnego wkładu do spółki kapitałowej, a tym bardziej nie będzie wnosił wkładu niepieniężnego (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2011 r., Znak: IPPB3/423-898/10-4/DP).

W świetle powyższego, należy wskazać, że w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową, Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego. W wyniku przekształcenia jego stan majątkowy nie ulegnie zmianie, nie dojdzie bowiem do podwyższenia wartość jego majątku. Jedynym skutkiem przekształcenia dla Wnioskodawcy będzie zmiana statusu ze wspólnika spółki osobowej na wspólnika spółki kapitałowej. W konsekwencji, należy stwierdzić, iż przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 04 czerwca 2010 r., Znak: ILPB3/423-240/10-2/JG).

Wskazać przy tym należy, że powyższe stanowisko reprezentowane jest również przez Ministra Finansów. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji Znak: IPPB1/415-305/10-3/ES z dnia 11 czerwca 2010 r., wskazał, że „przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Tym samym u wspólnika przekształcanej spółki jawnej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od dochodów (przychodów) ze zbycia majątku przekazanego do majątku spółki przekształconej (spółki akcyjnej), ani dochodów (przychodów) z tytułu nabycia akcji spółki przekształconej.
Podobne stanowisko zostało także potwierdzone m.in. w interpretacjach:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.