IBPBI/2/423-1567/14/SD | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka przenosząc na rzecz wspólników, w związku z likwidacją, prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” jako prawo wspólne, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „B” i „C” stosuje zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/423-1567/14/SDinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. majątek
 3. obowiązek płatnika
 4. wspólnik
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 6. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem na rzecz wspólników składników majątku likwidacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem na rzecz wspólników składników majątku likwidacyjnego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca jest Spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania. Wspólnikami Spółki są Spółka X mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz Spółka Y mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka X posiada 57,5% udziałów w kapitale Spółki, a Spółka Y posiada 42,5% udziałów w kapitale Spółki.

W skład majątku Spółki wchodzi m.in. prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A”, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. Prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” zostało udzielone Spółce decyzją Urzędu Patentowego RP z 18 czerwca 2013 r. W skład majątku Spółki wchodzi również jedno prawo ochronne na znak towarowy „A” zarejestrowane na terytorium Tunezji oraz prawa ze zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej dwóch znaków towarowych (znak słowny „B” i znak słowny „C”), na które Spółka nie uzyskała jeszcze prawa ochronnego.

Umowa Spółki w związku z art. 286 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) przewiduje, że w przypadku likwidacji Spółki, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w ten sposób, że Wnioskodawca (winno być jeden wspólnik Spółka X) otrzyma 99% tego majątku, a drugi wspólnik Spółka Y otrzyma 1% tego majątku, przy czym podział majątku między wspólników może nastąpić w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” będzie przeniesione w związku z likwidacją ze Spółki na wspólników, jako wspólne prawo ochronne, gdzie jeden wspólnik nabędzie udział we wspólnym prawie ochronnym w 99/100 części (w 99%), a drugi wspólnik nabędzie udział we wspólnym prawie ochronnym w 1/100 części (w 1%). W związku z likwidacją Spółki, jeden ze wspólników nabędzie także w całości prawa ze zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej dwóch znaków towarowych (znak słowny „B” i znak słowny „C”) oraz prawo ochronne na słowny znak towarowy „A” zarejestrowany na terytorium Tunezji. Zarówno Spółka X, jak Spółka Y posiadają bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki. Posiadanie wszystkich udziałów Spółki X, jak i Spółki Y wynika z tytułu własności. Każdy ze wspólników posiada te udziały nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata. Warunki te będą również spełnione na dzień przeniesienia majątku na rzecz wspólników. Na dzień przeniesienia majątku na rzecz wspólników, Spółka posiadać będzie oświadczenie uzyskane od każdego ze wspólników, że wspólnik ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka przenosząc na rzecz wspólników, w związku z likwidacją, prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” jako prawo wspólne, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „B” i „C” stosuje zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przenosząc na rzecz wspólników, w związku z likwidacją prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” jako prawo wspólne, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „B” i „C” stosuje zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust 4a ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zgodnie z art. 22 ust. 4d pkt 1 ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności.

Zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy o CIT, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji.

Jednocześnie zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o CIT, w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art, 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o CIT wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c i 1d, oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.

Mając na względzie, że:

 1. Spółka jest spółką będącą podatnikiem podatku dochodowego mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. Każdy ze wspólników Spółki jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegającą w Polsce podatkowi dochodowemu od całości swych dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania, przy czym każdy ze wspólników nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania;
 3. Każdy ze wspólników posiada, nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata, bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki, a posiadanie to wynika z tytułu własności, przy czym warunki te będą również spełnione na dzień przeniesienia majątku na rzecz wspólników w związku z likwidacją Spółki

wszystkie warunki do stosowania zwolnienia wynikające z art. 22 ust. 4, art. 22 ust. 4a, 22 ust. 4d ustawy o CIT, będą spełnione.

Mając na względzie powyższe, Spółka przenosząc na rzecz wspólników w związku z likwidacją, prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” jako prawo wspólne, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „B” i „C” stosuje zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, co potwierdza, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-982/14/SD wydanej dla Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać jednakże należy, że powołane przez Spółkę art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 26 ust. 7 ustawy o CIT, od 1 stycznia 2015 r. otrzymały nowe brzmienie.

I tak, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Natomiast, zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o CIT, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Jednakże zmiana brzmienia ww. przepisów nie miała wpływu na rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.