IBPBI/1/415-742/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe otrzymania przez wspólnika spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych w związku z likwidacją (lub rozwiązaniem) tej spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 25 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 12 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę, będącego wspólnikiem polskiej spółki komandytowej lub luksemburskiej spółki cywilnej (société civile), środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę, będącego wspólnikiem polskiej spółki komandytowej lub luksemburskiej spółki cywilnej (société civile), środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-742/14/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 12 września 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (osoba fizyczna) podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, planuje przeprowadzenie restrukturyzacji podmiotów, w których jest lub będzie właścicielem. W ramach restrukturyzacji rozważana jest m.in. likwidacja spółki osobowej z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej niemającej osobowości prawnej oraz niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym w miejscu siedziby (dalej: „Spółka”). W toku działalności Spółki mogą wystąpić sytuacje, które powodować będą jej rozwiązanie. Jeśli taka sytuacja wystąpi, przeprowadzona zostanie likwidacja Spółki, a jej majątek - po spłaceniu zobowiązań oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych - zostanie podzielony pomiędzy wspólników, stosownie do postanowień umowy Spółki, tj. w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku Spółki. Majątek Spółki przekazywany Wnioskodawcy oraz pozostałym wspólnikom w ramach procesu likwidacji stanowić mogą między innymi środki pieniężne (dalej: „Pieniądze”).

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 8 września 2014 r., wskazano, że:

-siedziba spółki, o której mowa we wniosku będzie znajdować się albo w Polsce albo w Luksemburgu. Ww. Spółka osobowa jeszcze nie istnieje.

-ww. spółka będzie spółką nowo założoną albo powstanie w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej (polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub luksemburskiej société a responsabilité limitée). Jeśli będzie to spółka, która powstanie z przekształcenia spółki kapitałowej (Sp. z o.o. lub jej luksemburski odpowiednik - dalej „SPZOO”) SPZOO, która później przekształci się w spółkę komandytową lub spółkę osobową luksemburską, będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i będzie płaciła podatek dochodowy od osiągniętych dochodów. Przy przekształceniu SPZOO w spółkę osobową wartość majątku spółki będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu u Wnioskodawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, który stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Co więcej będą to wszelkie zyski spółki za wszystkie lata, także te osiągnięte w latach poprzednich i przeznaczone na kapitał zapasowy (jeśli takowe wystąpią). W konsekwencji środki pieniężne, jakie Wnioskodawca otrzyma będą sumą objętych już weryfikacją podatkową:

  • przychodów spółki osobowej przyporządkowanych Wnioskodawcy,
  • przychodów SPZOO podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, przekształconej w spółkę osobową, gdzie wszelkie zyski SPZOO były u Wnioskodawcy opodatkowane na zasadzie art. 24. ust. 5 pkt 8 ww. ustawy,

-spółka osobowa, która ma zostać zlikwidowana w ramach restrukturyzacji podmiotów będzie:

  • polską spółką komandytową lub
  • luksemburska spółką société civile - odpowiednikiem polskiej spółki cywilnej.

-w polskiej spółce komandytowej Wnioskodawca będzie jej komandytariuszem, a w luksemburskiej spółce osobowej ... - będzie wspólnikiem odpowiadającym całym majątkiem (tak jak wspólnik w polskiej spółki cywilnej); tak jak w polskiej spółce cywilnej nie ma tam rozróżnienia wspólników;

-polska spółka komandytowa nie jest osobą prawną, ani podmiotem uznawanym za osobę prawną,

-spółka luksemburska (soviete civile) także nie jest osobą prawną w Luksemburgu, ani podmiotem uznawanym za osobę prawną,

-polska spółka komandytowa jest transparentna podatkowo,

-luksemburska spółka ... także jest transparentna podatkowo,

-Spółka może uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej, w skład której mogą wchodzić, świadczenie usług marketingowych, informatycznych lub z obrotu papierami wartościowymi. Wszystko zależy od potrzeb rynku i aktualnych trendów. Wszystkie te dochody przypisane na rzecz Wnioskodawcy będą u niego opodatkowywane na zasadzie transparentności spółki osobowej;

-Wnioskodawca nie wie jakie dokładnie składniki majątku może otrzymać poza gotówką, gdyż spółka osobowa nawet jeszcze nie istnieje, dlatego też w niniejszym wniosku pyta tylko o gotówkę;

-na żadnym etapie, ani spółka osobowa, ani SPZOO nie była nie jest i będzie spółką komandytowo-akcyjną, nie powstała z jej przekształcenia. Jednocześnie SPZOO nie była, nie ma i nie będzie miała żadnych transakcji kapitałowych (podział, połączenie, przejęcie) z żadną spółką funkcjonującą w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Przedstawiony wniosek nie ma żadnego nawet najmniejszego związku z takimi spółkami;

-w trakcie trwania spółki osobowej nie dojdzie do zmiany proporcji udziału w zysku lub stracie lub majątku spółki. Udział Wnioskodawcy od początku aż do ewentualnego rozwiązania spółki osobowej będzie taki sam.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Pieniędzy z tytułu likwidacji Spółki, której będzie wspólnikiem skutkować będzie dla Niego powstaniem przychodu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego Pieniędzy z tytułu likwidacji Spółki, której będzie wspólnikiem nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 - dalej: „KSH”), osobowe spółki prawa handlowego, w tym spółka jawna oraz komandytowa, nie posiadają osobowości prawnej. Szczegółowe unormowania w zakresie likwidacji spółki jawnej lub komandytowej zawarte zostały w Rozdziale 5 przepisów KSH. Zgodnie z art. 67 § 1 KSH, w przypadkach określonych w art. 58 tej ustawy należy przeprowadzić likwidację spółki chyba, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Stosownie zaś do art. 58 KSH, rozwiązanie spółki powodują:

  • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
  • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
  • ogłoszenie upadłości spółki,
  • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
  • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
  • prawomocne orzeczenie sądu.

Zgodnie z art. 82 § 2 KSH, majątek spółki jawnej (lub analogicznie komandytowej) pozostały po likwidacji dzieli się między jej wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy, spłaca się wspólnikom udziały, nadwyżkę zaś dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki. W analogiczny sposób likwidacja przebiega w odniesieniu do spółek osobowych niemających osobowości prawnej i nie podlegających w kraju siedziby opodatkowaniu podatkiem dochodowym z siedzibą w innych krajach Unii Europejskiej. Jednym ze źródeł przychodów, wskazanych w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. - dalej: „Ustawa PIT”), jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów oraz udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z przychodów z działalności gospodarczej w sposób wyraźny wyłączono, mocą art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT, środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Podsumowując powyższe regulacje należy wskazać, że ustawodawca przewidział, że otrzymanie środków pieniężnych w wyniku podziału majątku likwidacyjnego spółki osobowej przez osobę fizyczną nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku PIT. Biorąc pod uwagę brzmienie przywołanych uregulowań, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego, w związku z likwidacją Spółki, Pieniędzy nie będzie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT, przychodem podlegającym opodatkowaniu. Zdaniem Wnioskodawcy, za poprawnością powyższego stanowiska przemawia nie tylko wykładnia językowa art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT, ale również wykładnia autentyczna tego przepisu. Przepis ten wprowadzony został ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 226, poz. 1478) i weszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W treści założeń do projektu ww. ustawy nowelizującej można przeczytać, że:

W zakresie dotyczącym likwidacji spółki projekt zakłada zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany - tj. w formie pieniężnej, czy niepieniężnej. I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika:

1.środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła przychodu; przyjęcie tego rozwiązania zmierza do wyeliminowania podwójnego opodatkowania, na które wskazywało przywołane wyżej orzecznictwo. W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki (...)

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno wykładnia literalna, jak i autentyczna art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT prowadzą do wniosku, że otrzymanie przez niego w związku z likwidacją Spółki Pieniędzy nie będzie powodować dla niego powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez działającego w imieniu Ministra Finansów:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do zadanego pytania (wyznaczającego granice rozpatrzenia wniosku), w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej były wyłącznie konsekwencje podatkowe otrzymania przez wspólnika polskiej spółki komandytowej lub luksemburskiej spółki cywilnej (société civile) środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.